Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.


Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-2016 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.


Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1
Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και Μη χρηματοοικονομική κατάσταση (άρθρα 19 & 19α Οδηγίας 2013/34/EE όπως προστέθηκε με περ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας 2014/95/ΕΕ)


1. Το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2. α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της ανώνυμης εταιρείας.
γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της ανώνυμης εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:
α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της ανώνυμης εταιρείας
β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης
γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16.
δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της ανώνυμης εταιρείας
και ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την ανώνυμη εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:
αα) τους στόχους και τις πολιτικές της ανώνυμης εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης- και
ββ) την έκθεση της ανώνυμης εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α'), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περ. γ' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ή στο κάτω μέρος του ισολογισμού.

5. Πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014, οι οποίες συντάσσουν έκθεση διαχείρισης εξαιρούνται από την υποχρέωση που προβλέπεται στην περ. γ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

6. Οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014, και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης μια μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
α) σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου της ανώνυμης εταιρείας·
β)περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει η ανώνυμη εταιρεία σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει-
γ) τα αποτελέσματα των εν λόγω πολιτικών-
δ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ανώνυμης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρηματικών σχέσεών της, των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και ο τρόπος με τον οποίο η ανώνυμη εταιρεία διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους·
ε) μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων. Όταν η ανώνυμη εταιρεία δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω θέματα, παρέχεται στην μη χρηματοοικονομική κατάσταση σαφής και αιτιολογημένη εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών. Η μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει επίσης, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραλειφθούν πληροφορίες σχετικά με επικείμενες εξελίξεις ή θέματα υπό διαπραγμάτευση όταν, κατά τη δεόντως αιτιολογημένη γνώμη των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, που ενεργούν εντός των αρμοδιοτήτων τους και που υπέχουν σχετικώς συλλογική ευθύνη της εν λόγω γνώμης, η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα έβλαπτε σοβαρά την εμπορική θέση της ανώνυμης εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας. Για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι ανώνυμες εταιρείες μπορούν να βασίζονται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην Ένωση ή διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση αυτή, οι ανώνυμες εταιρείες διευκρινίζουν σε ποια πλαίσια βασίστηκαν.

7. Για τις ανώνυμες εταιρείες που εκπληρώνουν την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση που αφορά την ανάλυση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ'.

8. Ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική, απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 6, εάν αυτή και οι θυγατρικές της εταιρείες συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης ή στη χωριστή έκθεση άλλης ανώνυμης εταιρείας.

9. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζει εάν έχει υποβληθεί η μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

10. Η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 43β του παρόντος νόμου.

11. Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος άρθρου ο καθορισμός του μεγέθους των ανωνύμων εταιρειών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.

12. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, στην περίπτωση κατά την οποία ο απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος είναι κεφαλαιουχική εταιρεία.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3190/1955 (ΦΕΚ Α' 91) περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α'251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ.ν. 2190/1920

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 98 του ν. 4072/2012 ΦΕΚ Α' 86 αντικαθίσταται ως εξής:

« 2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α'251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ.ν. 2190/1920

Άρθρο 2 Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (άρθρο 20 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ & παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2014/95/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 43ββ ως εξής:

«Άρθρο 43ββ

1. Οι ανώνυμες εταιρείες με κινητές αξίες δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσουν και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης και περιέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) παραπομπή, κατά περίπτωση, στα ακόλουθα:
αα) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπόκειται η ανώνυμη εταιρεία,
ββ) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης τον οποίο η ανώνυμη εταιρεία έχει οικειοθελώς αποφασίσει να εφαρμόζει,
γγ) σε κάθε σχετική πληροφορία για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται πέρα από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Εάν γίνεται αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης των στοιχείων αα ή ββ, η ανώνυμη εταιρεία επισημαίνει τον τόπο στον οποίο διατίθενται στο κοινό τα σχετικά έγγραφα. Εάν γίνεται αναφορά στις πληροφορίες του στοιχείου γγ, η ανώνυμη εταιρεία δημοσιοποιεί στοιχεία για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει·
β) εάν η ανώνυμη εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που αναφέρεται στα στοιχεία αα ή ββ της περίπτ. α' , παραθέτει τα μέρη του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης από τα οποία αποκλίνει και σχετική αιτιολόγηση των λόγων απόκλισης. Εάν η ανώνυμη εταιρεία δεν εφαρμόζει καμία από τις διατάξεις εταιρικής διακυβέρνησης που αναφέρονται στα στοιχεία αα ή ββ της περίπτ. α', παρέχει ειδική αιτιολόγηση για τη μη εφαρμογή.
γ) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της ανώνυμης εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
δ) τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ', δ', στ', η' και θ' της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η ανώνυμη εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω οδηγία-
ε) τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών τους.
ζ) περιγραφή της πολιτικής σχετικά με την πολυμορφία που εφαρμόζεται για τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της ανώνυμης εταιρείας όσον αφορά πτυχές όπως, ενδεικτικά, η ηλικία, το φύλο ή το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των μελών, οι στόχοι της εν λόγω πολιτικής για την πολυμορφία, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα κατά την περίοδο αναφοράς. Αν δεν εφαρμόζεται τέτοια πολιτική, η δήλωση περιλαμβάνει ειδική αιτιολόγηση του λόγου μη εφαρμογής.

2. Οι απαιτούμενες από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πληροφορίες μπορούν να παρέχονται ως εξής:

α) σε χωριστή έκθεση που δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β

- ή β) σε έγγραφο που διατίθεται για το κοινό στην ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρείας και στο οποίο γίνεται σχετική αναφορά στην έκθεση διαχείρισης.
Στην εν λόγω χωριστή έκθεση ή στο έγγραφο που αναφέρονται αντιστοίχως στις περίπτ. α' και β' μπορεί να περιέχεται αναφορά στην έκθεση διαχείρισης στην οποία διατίθενται τα απαιτούμενα από την περίπτ. δ' της παραγράφου 1 πληροφοριακά στοιχεία.

3. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διατυπώνουν γνώμη σύμφωνα με το στοιχείο γ' της περ. 5 της Υποπαρ. Α1 της Παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α') για τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτ. γ' και δ' της παραγράφου 1 και ελέγχουν αν έχουν παρασχεθεί τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτ. α', β', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 1 .

4. Η περίπτ. ζ' της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.

5. Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος άρθρου ο καθορισμός του μεγέθους των ανωνύμων εταιρειών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α'251).

6. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, στην περίπτωση κατά την οποία ο απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος είναι κεφαλαιουχική εταιρεία.

7. Όπου άλλη διάταξη νόμου παραπέμπει στο άρθρο 43α για θέματα της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, η παραπομπή νοείται ότι αναφέρεται στο παρόν άρθρο »

Άρθρο 3 Ετήσια έκθεση διαχείρισης και μη χρηματοοικονομική κατάσταση επί ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (άρθρα 29 Οδηγίας 2013/34/EE και 29α Οδηγίας 2013/34/EE, όπως προστέθηκε με την Οδηγία 2014/95/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 89 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται άρθρο 107Α ως εξής:

«Άρθρο 107Α

1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν οι όμιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρα 31, 32, 33 του Ν. 4308/2014 (Α' 251).

2. Στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης αναφέρονται, τουλάχιστον, οι πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 43α, λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων προσαρμογών που υπαγορεύονται από τις ιδιομορφίες της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης σε σχέση με την έκθεση διαχείρισης, κατά τρόπο που να διευκολύνει την εκτίμηση της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την υποχρέωση αναφοράς άλλων πληροφοριών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

3. Στις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 43α του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι ακόλουθες προσαρμογές:

α) Όσον αφορά τις αποκτηθείσες μετοχές ή μερίδια, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει τον αριθμό και την ονομαστική αξία, ή ελλείψει ονομαστικής αξίας, την εσωτερική λογιστική αξία του συνόλου των μετοχών ή μεριδίων της μητρικής ανώνυμης εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια μητρική εταιρεία είτε από θυγατρικές της εταιρείας αυτής της μητρικής εταιρείας, είτε από πρόσωπο που ενεργεί επ' ονόματι του αλλά για λογαριασμό οποιασδήποτε από τις εταιρείες αυτές.

β) όσον αφορά τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων για το σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.

4. Στις περιπτώσεις που εκτός από την έκθεση διαχείρισης απαιτείται και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, οι δύο εκθέσεις μπορούν να υποβάλλονται υπό μορφή ενιαίας έκθεσης.

5. α. Οι οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014, που είναι μητρικές ανώνυμες εταιρείες μεγάλου ομίλου ο οποίος, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού του σε ενοποιημένη βάση υπερβαίνει τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, περιλαμβάνουν στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
αα) σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου

ββ) περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει ο όμιλος σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει
γγ) το αποτέλεσμα των εν λόγω πολιτικών
δδ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρηματικών σχέσεών του, των προϊόντων του ή των υπηρεσιών του τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και ο τρόπος με τον οποίο ο όμιλος διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους.
εε) μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων.
στστ) αναφορά και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπου ενδείκνυται.
β. Σε περίπτωση που ο επιχειρηματικός όμιλος δεν εφαρμόζει οποιαδήποτε πολιτική σε σχέση με ένα ή περισσότερα από θέματα της περίπτ, α, παρέχεται σχετική ειδική αιτιολόγηση.
γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραληφθούν πληροφορίες σχετικά με επικείμενες εξελίξεις ή θέματα υπό διαπραγμάτευση όταν, κατά τη δεόντως αιτιολογημένη γνώμη των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, που ενεργούν εντός των αρμοδιοτήτων τους και που υπέχουν σχετικώς συλλογική ευθύνη της εν λόγω γνώμης, η δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά την εμπορική θέση του ομίλου, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του ομίλου.
δ. Προκειμένου να υλοποιηθεί η απαίτηση για δημοσιοποίηση των πληροφοριών της περίπτ, α, η μητρική ανώνυμη εταιρεία μπορεί να βασίζεται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνή πλαίσια αρκεί να δηλώνει σε ποια πλαίσια βασίστηκε.

6. Μητρική ανώνυμη εταιρεία που εκπληρώνει την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωση που αφορά την ανάλυση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που προβλέπονται στην περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 43α.

7. Μητρική ανώνυμη εταιρεία που είναι επίσης θυγατρική εταιρεία τρίτης απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, εφόσον η εν λόγω μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης της τρίτης εταιρείας η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση διαχείρισης της απαλλασσόμενης. Ομοίως στην έκθεση διαχείρισης της απαλλασσόμενης θα πρέπει να δίνονται πληροφορίες για τη δημοσίευση της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης της τρίτης εταιρείας.

8. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζει εάν έχει υποβληθεί η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στη παράγραφο 5.

9. Όπου άλλη διάταξη νόμου παραπέμπει στην παράγραφο 3 του άρθρου 107, το οποίο καταργήθηκε με το στοιχείο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014, για θέματα της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης, η παραπομπή νοείται ότι αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

10. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, στην περίπτωση κατά την οποία απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος είναι κεφαλαιουχική εταιρεία.»

Άρθρο 4 Γενική απαίτηση δημοσίευσης (Άρθρο 30, παρ. 1 άρθρου 32 Οδηγίας 2013/34/EE)

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως
εξής:

«Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου.»

2. Το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Όπου βάσει της διάταξης της περ. 1 της Υποπαρ. Α1 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α') απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

2. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α'), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ο καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.

3. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, στην περίπτωση κατά την οποία ο απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος είναι κεφαλαιουχική εταιρεία.»

3. Το άρθρο 109 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 7β και ισχύουν οι προθεσμίες της πρώτης παραγράφου του άρθρου 43β.

2. Όπου βάσει της διάταξης της περ. 1 της Υποπαρ. Α1 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.»

4. Το άρθρο 131 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β.

2. Για την δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων λογαριασμών) των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 109.

3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Εκθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων υποκαταστήματα κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ ΑΊ30) είναι εγκαταστημένα στην Ελλάδα, δημοσιεύονται και στην Ελλάδα, μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2.»

5. Το άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Α. Εγκεκριμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εγκεκριμένες Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο Εκθέσεις των επιχειρήσεων:

α. δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7β και 43β

β. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρείας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και

γ. εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Αν οι ανώνυμες εταιρείες, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή βαρύνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους Διαχειριστές της ανώνυμης εταιρείας.»

6. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 11 παρ. 2.»

7. Η παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).»

8. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3190/1955 ΦΕΚ Α' αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920

9. Στο άρθρο 251 του ν. 4072/2012 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251). Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920 εντός έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης.»

Άρθρο 5 Ευθύνη για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης (Άρθρο 33 Οδηγίας 2013/34/EE)

Η παρ. 1α του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής :

«1α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των εποπτικών οργάνων κάθε ανώνυμης εταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους αναθέτει ο νόμος έχουν το συλλογικό καθήκον έναντι της εταιρείας για να εξασφαλίσουν ότι:
α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται χωριστά, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης- και

β) οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και, όταν προβλέπεται χωριστά, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης-
έχουν καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α'), του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α') και του παρόντος νόμου και, κατά περίπτωση, με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που θεσπίσθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002

Άρθρο 6 Έκθεση ελέγχου (Άρθρο 35 Οδηγίας 2013/34/EE)

Το άρθρο 26 του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α') τροποποιείται ως εξής: «1. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει:
α) εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται τουλάχιστον οι οικονομικές καταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο του νόμιμου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόστηκε κατά την κατάρτισή τους-
β) περιγραφή του πεδίου του νόμιμου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον τα ελεγκτικά πρότυπα βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόμιμος έλεγχος-
γ) ελεγκτική γνώμη, η οποία διατυπώνεται ως γνώμη χωρίς επιφύλαξη, γνώμη με επιφύλαξη ή αντίθετη γνώμη και στην οποία οι νόμιμοι ελεγκτές διατυπώνουν με σαφήνεια τη γνώμη τους:
αα) για το κατά πόσον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και,
ββ) κατά περίπτωση, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με τις καταστατικές απαιτήσεις
Εάν ο νόμιμος ελεγκτής αδυνατεί να εκφέρει ελεγκτική γνώμη, στην έκθεση περιλαμβάνεται άρνηση γνώμης
δ) αναφορά σε θέματα στα οποία οι νόμιμοι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώμη·
ε) την ελεγκτική γνώμη και την δήλωση που αναφέρεται στο στοιχείο γ' της περ. 5 της Υποπαρ. Α1 της Παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α').

2. Η έκθεση ελέγχου φέρει ημερομηνία και την υπογραφή των νόμιμων ελεγκτών. Εάν ο νόμιμος έλεγχος διενεργείται από ελεγκτικό γραφείο, η έκθεση ελέγχου θα φέρει την υπογραφή τουλάχιστον του νόμιμου ελεγκτή ή των νομίμων ελεγκτών που διενεργούν το νόμιμο έλεγχο για λογαριασμό του ελεγκτικού γραφείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προβλέπονται οι εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις όπου η υπογραφή ή οι υπογραφές αυτές δεν απαιτείται να γνωστοποιηθούν στο κοινό, εφόσον η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να προκαλέσει άμεση και σημαντική απειλή για την προσωπική ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, καθώς και ο τρόπος γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές του ονόματος του ή των εμπλεκομένων.

3. Η έκθεση ελέγχου για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2. Όταν υποβάλλουν την έκθεσή τους για την συνοχή της έκθεσης διαχείρισης και τις οικονομικές καταστάσεις, ως απαιτείται από την παράγραφο 1 στοιχείο ε), ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης. Σε περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας επισυνάπτονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου που απαιτούνται βάσει του παρόντος άρθρου μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους.»

Άρθρο 7 Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις (Άρθρο 41, 42, 43, 44, 45, 46 Οδηγίας 2013/34/EE)

Στον κ.ν 2190/1920 προστίθεται Κεφάλαιο 16 με τίτλο «Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις», που περιλαμβάνει τα άρθρα 144 έως 146 ως εξής:
«Άρθρο 144
Έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) Ως «ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εξορυκτική βιομηχανία» νοείται η ανώνυμη εταιρεία που αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την αναζήτηση, την εξερεύνηση, τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την εξόρυξη κοιτασμάτων μεταλλευμάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλων υλικών, στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων που καταγράφονται στον τομέα Β-κλάδοι 05 έως 08 του Παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE- Αναθεώρηση 2.
2) Ως «ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών» νοείται ηανώνυμη εταιρεία που αναπτύσσει δραστηριότητες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον τομέα Α, Διαίρεση 02,κλάδος 2.2 του Παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006, σε πρωτογενή δάση.
3) Ως «κυβέρνηση» νοείται η κεντρική, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση κράτους μέλους ή τρίτης χώρας. Η εν λόγω κεντρική, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση έχει υπό τον έλεγχο της υπηρεσίες, οργανισμούς ή ομίλους επιχειρήσεων, οι οποίοι υποχρεούνται σε σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 31,32 και 33 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α'251).
4) Ως «έργο» νοούνται οι λειτουργικές δραστηριότητες που διέπονται από ενιαία σύμβαση, άδεια, μίσθωση, παραχώρηση ή παρεμφερείς νομικές συμφωνίες και αποτελούν την βάση των υποχρεώσεων πληρωμής προς μια κυβέρνηση. Εντούτοις, εάν πολλαπλές συμφωνίες αλληλοσυνδέονται ουσιωδώς, τότε θεωρούνται έργο.
5) Ως «πληρωμή» νοείται η παροχή η οποία καταβάλλεται, σε χρήματα ή σε είδος, για δραστηριότητες που περιγράφονται στα σημεία 1 και 2 των ακόλουθων ειδών:
α) δικαιώματα παραγωγής-
β) φόροι που επιβάλλονται επί του εισοδήματος, της παραγωγής ή των κερδών των ανωνύμων εταιρειών, αλλά εξαιρούνται οι φόροι που επιβάλλονται στη κατανάλωση, όπως φόροι προστιθέμενης αξίας, φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων ή φόροι επί των πωλήσεων
γ) δικαιώματα-
δ) μερίσματα-
ε) πριμ υπογραφής, εντοπισμού και παραγωγικότητας- στ) τέλη έκδοσης αδειών, τέλη εκμίσθωσης, τέλη εισόδου και λοιπά ζητήματα σχετικά με άδειες ή/και παραχωρήσεις' και
ζ) πληρωμές για βελτιώσεις υποδομών.

2. Οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών οφείλουν να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση για τις πληρωμές που καταβάλλουν προς κυβερνήσεις.

3. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για ανώνυμες εταιρείες οι οποίες είναι θυγατρικές ή μητρικές, εφόσον πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η μητρική ανώνυμη εταιρεία διέπεται από τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και
β) οι πληρωμές προς κυβερνήσεις της ανώνυμης εταιρείας περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις που καταρτίζει η εν λόγω μητρική ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 145.

4. Δεν λαμβάνονται υπόψη στην έκθεση οι πληρωμές που δεν υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ εντός του οικονομικού έτους, είτε καταβάλλονται ενιαία είτε ως σειρά συναφών πληρωμών.

5. Η έκθεση αναφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις δραστηριότητες που περιγράφονται στα σημεία 1 και 2 της παραγράφου 1 για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος:
α) το συνολικό ποσό των πληρωμών που καταβάλλονται σε κάθε κυβέρνηση- β) το συνολικό ποσό ανά είδος πληρωμής, όπως ορίζεται στο σημείο 5 στοιχεία α' έως ζ' της παραγράφου 1, που καταβάλλεται σε κάθε κυβέρνηση· γ) εφόσον οι πληρωμές αυτές αφορούν συγκεκριμένα έργα, το συνολικό ποσό ανά είδος πληρωμής, όπως ορίζεται στο σημείο 5 στοιχεία α' έως ζ' της παραγράφου 1 για κάθε έργο και το συνολικό ποσό πληρωμών για κάθε έργο. Οι πληρωμές της ανώνυμης εταιρείας όσον αφορά υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει ως οντότητα μπορούν να δημοσιοποιούνται σε επίπεδο οντότητας και όχι σε επίπεδο έργου.

6. Σε περίπτωση καταβολής πληρωμών σε είδος προς κυβερνήσεις, τα σχετικά στοιχεία υποβάλλονται βάσει αξίας και, κατά περίπτωση, όγκου. Παρέχονται επεξηγηματικές σημειώσεις προς αποσαφήνιση του τρόπου καθορισμού της αξίας τους.

7. Η δημοσιοποίηση των πληρωμών σύμφωνα με το παρόν άρθρο αντικατοπτρίζει την ουσία και όχι τη μορφή της πληρωμής ή της δραστηριότητας. Οι πληρωμές και οι δραστηριότητες δεν μπορούν να διαχωρίζονται ή να συγκεντρώνονται τεχνητά, με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

8. Η έκθεση του παρόντος άρθρου δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 43β του παρόντος νόμου.

9. Τα μέλη των αρμόδιων οργάνων μιας ανώνυμης εταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, έχουν καθήκον να εξασφαλίζουν, όσο γνωρίζουν και δύνανται καλύτερα, ότι η έκθεση για τις πληρωμές προς κυβερνήσεις καταρτίζεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

10. Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος άρθρου ο καθορισμός του μεγέθους των ανωνύμων εταιρειών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014

11. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014, και οι προσωπικές εταιρείες, στην περίπτωση κατά την οποία ο απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος είναι κεφαλαιουχική εταιρεία.

Άρθρο 145
Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/EE)

1. Οι όμιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρα 31 και 32 του Ν. 4308/2014 (Α' 251) και οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014, που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών οφείλουν να καταρτίζουν ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις εάν η μητρική ανώνυμη εταιρεία βαρύνεται με την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32 έως 36 του ν. 4308/2014.
Μητρική ανώνυμη εταιρεία θεωρείται ότι δραστηριοποιείται στον εξορυκτικό κλάδο ή στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών, εφόσον οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της επιχειρήσεις δραστηριοποιείται στον εξορυκτικό κλάδο ή στην υλοτομία πρωτογενών δασών.
Η ενοποιημένη έκθεση περιλαμβάνει μόνο τις πληρωμές που απορρέουν από δραστηριότητες εξόρυξής και/ υλοτόμησης πρωτογενών δασών.

2. Η υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένης έκθεσης της παραγράφου 1 δεν ισχύει για:
α) μητρικές ανώνυμες εταιρείες μικρών ομίλων, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014, εκτός αν κάποια συνδεδεμένη εταιρεία είναι οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος-
β) μητρικές ανώνυμες εταιρείες μεσαίων ομίλων, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014, εκτός αν κάποια συνδεδεμένη εταιρεία είναι οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος- και
γ) μητρικές ανώνυμες εταιρείες που διέπονται από τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες είναι ταυτόχρονα θυγατρικές επιχειρήσεις, εάν η δική τους μητρική εταιρεία διέπεται από τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνεται εταιρεία, περιλαμβανομένης και εταιρείας δημοσίου ενδιαφέροντος, σε ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις εφόσον πληρούται μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αυστηροί και διαρκείς περιορισμοί θίγουν ουσιαστικά την άσκηση από τη μητρική εταιρεία των δικαιωμάτων της στην περιουσία ή στη διαχείριση αυτής της εταιρείας-
β) συντρέχουν εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις όπου οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση της ενοποιημένης έκθεσης για πληρωμές προς κυβερνήσεις δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς δυσανάλογα έξοδα ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις-
γ) οι μετοχές ή τα μερίδια αυτής της εταιρείας κατέχονται με αποκλειστικό σκοπό τη μεταγενέστερη μεταβίβασή τους.
Οι ανωτέρω εξαιρέσεις ισχύουν μόνον εφόσον χρησιμοποιούνται και για τον σκοπό των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.»

4. Η έκθεση του παρόντος άρθρου δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 43β.

5. Τα μέλη των αρμόδιων οργάνων μιας ανώνυμης εταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, έχουν συλλογικό καθήκον να εξασφαλίσουν, όσο γνωρίζουν και δύνανται καλύτερα, ότι η έκθεση για τις πληρωμές προς κυβερνήσεις καταρτίζεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 146
Κριτήρια ισοδυναμίας (άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/EE)

Οι προβλεπόμενες στα άρθρα 144 και 145 ανώνυμες εταιρείες οι οποίες καταρτίζουν και δημοσιοποιούν έκθεση συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις τρίτων χωρών οι οποίες έχουν εκτιμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 47 της Οδηγίας 2013/34 ως ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, εκτός από την
υποχρέωση δημοσιοποίησης της εν λόγω έκθεσης όπως προβλέπει το άρθρο 43β.»
Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 22 του ν. 3190/1955 (ΦΕΚ Α' 91) περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ως εξής:
«Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α'251), και τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του κ.ν. 2190/1920»
Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 98 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) με το ως εξής:
«Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α'251), και τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του κ.ν. 2190/1920»

Άρθρο 8 Μεταβατικές και Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Η περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής «Οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005 (Α' 297) προστίθεται στοιχείο ια ως εξής «ια) κατ' έτος το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) της εταιρείας, το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτής και ο μέσος όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους.»

3. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. α. Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10, παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.
β. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κεφάλαιο Α' Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Άρθρο 9
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 116/2014 (Α' 185)

1. Μετά το άρθρο 66 του π.δ. 116/2014 προστίθεται άρθρο 66Α ως εξής:

«Άρθρο 66 Α
Προσωπικό της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
1. Οι θέσεις της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ορίζονται ως εξής :
α) Μία (1) θέση Μονίμου Αντιπροσώπου με βαθμό αντίστοιχο Πρέσβεως. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος προΐσταται της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της.
β) Μία (1) θέση Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου με βαθμό αντίστοιχο Πληρεξουσίου Υπουργού Β' τάξης. Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος αναπληρώνει τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο, σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου.
γ) Πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων, οι οποίοι για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοινώνονται προς αυτόν ως σύμβουλοι.
δ) Μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου και μία (1) θέση οδηγού-επιμελητή.

2. α. Στη θέση του Μονίμου Αντιπροσώπου διορίζεται πρόσωπο που γνωρίζει άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001 (Α' 39), είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής ανώτατης σχολής και διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική προερχόμενη από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α' 65), ή διεθνείς οργανισμούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα, β. Στη θέση του Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου διορίζεται πρόσωπο που γνωρίζει άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001, είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής και κάτοχος διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής ανώτατης σχολής και έχει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική προερχόμενη από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 ή διεθνείς οργανισμούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα, γ. Στις θέσεις της περιπτ. γ' της παρ. 1 αποσπώνται υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, οι οποίοι έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής, γνωρίζουν άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του π.δ.: 50/2001 και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή να είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική ή σε αντικείμενα σχετικά με τις επιτροπές του ΟΟΣΑ, ενώ αυτοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική ή σε αντικείμενα σχετικά με τις επιτροπές του ΟΟΣΑ.

δ. Για τη θέση διοικητικού υπαλλήλου της περίπτ. δ' της παρ. 1 απαιτείται πτυχίο ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής και καλή γνώση της Ελληνικής και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου. Για τη θέση του οδηγού-επιμελητή της περίπτ. δ' της παρ. 1 απαιτείται απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καλή γνώση της Γαλλικής και της Ελληνικής και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης. Οι ανωτέρω πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Γαλλίας. Η συνδρομή των ανωτέρω τυπικών προσόντων και της προϋπόθεσης της κατοικίας ελέγχεται από το Μόνιμο Αντιπρόσωπο.

3.α Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Σε κάθε αλλαγή Μονίμου Αντιπροσώπου, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της. Το πρωτότυπο των πρωτοκόλλων κατατίθεται στο αρχείο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και αποστέλλονται αντίγραφα στις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας του Μονίμου Αντιπροσώπου να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τον Αναπληρωτή του. Για τον τύπο και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων και των εκθέσεων απογραφής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3566/2007 (Α' 117). Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται και παύεται από τα καθήκοντά του με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εξωτερικών, β. Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται και παύεται από τα καθήκοντά του με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εξωτερικών, γ. Οι θέσεις της περίπτ. γ' της παρ. 1 καλύπτονται με αποσπάσεις. Οι ως άνω αποσπάσεις γίνονται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η απόσπαση πραγματοποιείται για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη από την ανάληψη της υπηρεσίας, και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη για μία μόνο φορά. Αν οι αποσπασθέντες υπάλληλοι κατέχουν θέση προϊσταμένου παραιτούνται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Μετά τη λήξη της απόσπασής τους, επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις και δεν επιτρέπεται να αποσπασθούν πριν παρέλθει τριετία. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ανωτέρω θέσεις λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.
δ Το επιτόπιο προσωπικό της περίπτ. δ της παρ. 1 προσλαμβάνεται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών δυνάμενη να ανανεωθεί. Για την πρόσληψη απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Μονίμου Αντιπροσώπου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αντιμισθίας των προσλαμβανομένων, ύστερα από εισήγηση του Μονίμου Αντιπροσώπου και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες εργασίας. Η σχετική σύμβαση καταρτίζεται από το Μόνιμο Αντιπρόσωπο. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 149 του ν. 3566/2007.

4. Στις θέσεις των περιπτ. α και β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να διορίζονται δημόσιοι υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι έχουν τα προβλεπόμενα για τις θέσεις αυτές προσόντα. Αν οι διορισθέντες υπάλληλοι κατέχουν θέση προϊσταμένου, παραιτούνται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Ο χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω υπαλλήλων στις θέσεις των περιπτ. α και β της παρ. 1 λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ. Για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους στις ανωτέρω θέσεις οι οργανικές θέσεις των διορισθέντων δεν καταργούνται και παραμένουν κενές, μετά δε τη λήξη της θητείας, οι ανωτέρω επανέρχονται αυτοδικαίως στις οργανικές τους θέσεις.

2. Μετά το άρθρο 67 του π.δ. 116/2014 προστίθεται άρθρο 67 Α ως εξής:

«Άρθρο 67Α
Προσωπικό του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη

1. Οι θέσεις του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη ορίζονται ως εξής:
α. Μία (1) θέση Προϊσταμένου, Οικονομικού Συμβούλου, με βαθμό αντίστοιχο Συμβούλου Πρεσβείας Α' Τάξης.
β. Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων, οι οποίοι για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ανακοινώνονται προς αυτόν ως σύμβουλοι.
γ. Μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου.

2. α. Στη θέση του Οικονομικού Συμβούλου τοποθετείται υπάλληλος μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και επιπλέον : α) διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή οικονομική και εμπορική πολιτική, β) γνωρίζει άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001, γ) είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής και δ) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

2.β. Στις θέσεις της περίπτ. β' της παρ. 1 αποσπώνται υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, οι οποίοι έχουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής, γνωρίζουν άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 π.δ. 50/2001 και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον, οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική και εμπορική πολιτική, ενώ αυτοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική και εμπορική πολιτική.

2. γ. Στη θέση της περιπτ. γ' της παρ. 1 προσλαμβάνονται μόνιμοι κάτοικοι Ελβετίας, με πτυχίο ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής και καλή γνώση της Ελληνικής και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου. Η συνδρομή των ανωτέρω τυπικών προσόντων και της μόνιμης κατοικίας ελέγχονται από τον Οικονομικό Σύμβουλο.

3. α. Ο Οικονομικός Σύμβουλος διορίζεται με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Αν ο διορισθείς υπάλληλος κατέχει θέση προϊσταμένου παραιτείται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση της περίπτ. α της παρ. 1 λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ. Ο Οικονομικός Σύμβουλος τοποθετείται και απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εξωτερικών. Σε κάθε αλλαγή Οικονομικού Συμβούλου, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της. Το πρωτότυπο των πρωτοκόλλων κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη και αντίγραφα αποστέλλονται στις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο του Οικονομικού Συμβούλου να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο. Για τον τύπο και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων και των εκθέσεων απογραφής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3566/2007.

3.β. Οι θέσεις της περιπτ. β' της παρ. 1 καλύπτονται με αποσπάσεις, οι οποίες γίνονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Αν ο αποσπασθείς υπάλληλος κατέχει θέση προϊσταμένου παραιτείται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Η απόσπαση πραγματοποιείται για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη μία μόνο φορά, μετά δε τη λήξη της θητείας τους, οι αποσπασθέντες υπάλληλοι επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις και δεν επιτρέπεται να αποσπαστούν πριν παρέλθει τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.

3.γ. Το επιτόπιο προσωπικό της περίπτ. γ' της παρ. 1 προσλαμβάνεται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεωθεί. Για την πρόσληψη απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Οικονομικού Συμβούλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αντιμισθίας του προσλαμβανομένου, ύστερα από εισήγηση του Οικονομικού Συμβούλου και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες εργασίας. Η σχετική σύμβαση καταρτίζεται από τον Οικονομικό Σύμβουλο. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 149 του ν. 3566/2007.

Άρθρο 10

1. Δαπάνες για τη Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ .A.

α. Τα έξοδα οίκησης του Μονίμου Αντιπροσώπου στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όπως αυτά προκύπτουν από το μισθωτήριο συμβόλαιο, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης) μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% του επιδόματος αλλοδαπής του Μονίμου Αντιπροσώπου.
β. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος εξομοιώνονται ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα με τους υπηρετούντες στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι, στο βαθμό Πρέσβεως και Πληρεξουσίου Υπουργού Β' Τάξεως, αντιστοίχως.
Η δαπάνη για την καταβολή των ανωτέρω βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης) . γ. Οι τακτικές αποδοχές των αποσπασθέντων στις θέσεις της περίπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 66 Α του π.δ. 116/2014, βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του υπουργείου, της υπηρεσίας ή του φορέα προέλευσής τους, ενώ η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση καθώς και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης) .
Το ύψος των επιδομάτων που λαμβάνουν οι ανωτέρω υπάλληλοι για την απόσπασή και την άσκηση της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό καθορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολιτικούς υπαλλήλους, δ. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των προσλαμβανομένων στις θέσεις της περιπτ.. δ της παρ. 1 του άρθρου 66 Α του π.δ. 116/2014, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης).

2. Δαπάνες για το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη

α. Ο Οικονομικός Σύμβουλος εξομοιώνεται ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα με τους υπηρετούντες στο βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α' Τάξης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γενεύη. Η δαπάνη για την καταβολή των ανωτέρω βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης). β. Οι τακτικές αποδοχές των αποσπασθέντων στις θέσεις της περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 67 Α του π.δ. 116/2014, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου, της υπηρεσίας ή του φορέα προέλευσής τους, ενώ η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση καθώς και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης).
Το ύψος των επιδομάτων που θα λαμβάνουν οι ανωτέρω υπάλληλοι για την απόσπασή και την άσκηση της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό καθορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολιτικούς υπαλλήλους, γ. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του προσλαμβανομένου στη θέση της περιπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 67 Α του π.δ. 116/2014, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Ανάπτυξης).

Άρθρο 11
Μεταβατικές Διατάξεις

1. α. Οι διορισμένοι στις θέσεις του Μονίμου Αντιπροσώπου και του Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου εξακολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις αυτές μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την ανάληψη υπηρεσίας τους, με δυνατότητα η θητεία τους να ανανεωθεί για μια ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.

β. Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι αποσπάσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Μ.Ε.Α. - Ο.Ο.Σ.Α., αίρονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, γ. Τα έξοδα που προκύπτουν από την άρση των αποσπάσεων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του τομέα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

2. Η περίπτωση κ' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28), όπως προστέθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4210/2013 (Α' 254), αντικαθίσταται ως εξής:
Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ο Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη καθώς και το προσωπικό της Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α. και του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη που προσλαμβάνεται επιτοπίως.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι σχετικές με τα υπό ρύθμιση ζητήματα διατάξεις των άρθρων 40 και 43 του π.δ. 178/2000 (Α' 165) και το άρθρο 245 του ν. 4072/2012 (Α' 86), που τις τροποποίησε.

Άρθρο 12
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4242/2014 (50 Α')

Το εδάφιο β' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4242/2014 απαλείφεται.

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1796/1988 (Α' 152)

Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1796/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Επιτρέπονται αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ο.Α.Ε.Π., στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η απόσπαση πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από σχετική εισήγηση του δ.σ. του Ο.Α.Ε.Π., κατά παρέκκλιση του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007, Α' 26), με τριετή διάρκεια, η οποία δύναται να ανανεώνεται και με την ίδια σχέση εργασίας και το ίδιο μισθολογικό καθεστώς. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον Ο.Α.Ε.Π..

Επιτρέπονται μετατάξεις/μεταφορές μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, σε κενές οργανικές θέσεις, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ο.Α.Ε.Π., στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι μετατάξεις/μεταφορές πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από σχετική εισήγηση του δ.σ. του Ο.Α.Ε.Π., κατά παρέκκλιση του άρθρου 73 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με τις αποδοχές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου/μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος προϋπηρεσίας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον Ο.Α.Ε.Π. για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 (Α' 272).»

Κεφάλαιο Β'
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εττενδύσεων και ΕΣΠΑ

Άρθρο 14
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (Α'265)

1. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α. Η περίπτ. β της παρ. 7 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι διαδικασίες συντονισμού και διαχείρισης των ΕΔΕΤ για την υλοποίηση Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και η σύσταση επιτροπών για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και το έργο τους».

β. Προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής : «10. Με την απόφαση ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα ρυθμίζεται και κάθε ζήτημα σχετικό με την άσκηση των αρμοδιοτήτων ή των καθηκόντων που αναλαμβάνει και ιδίως:

(α) ο φορέας που αναλαμβάνει τη διαχείριση δράσεων του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής,

(β) οι δράσεις που αναλαμβάνονται και ο προϋπολογισμός της κάθε μιας, (γ) οι αρμοδιότητες διαχείρισης ή τα καθήκοντα που ανατίθενται, (δ) οι υποχρεώσεις του ενδιάμεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής, ε) το αρμόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο».

2. Στο άρθρο 14 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της ΕΑΣ είναι τα ακόλουθα:

α) Ο προγραμματισμός και ιεράρχηση των δραστηριοτήτων, [η παροχή των αναγκαίων οδηγιών και κατευθύνσεων] και ο συντονισμός της λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών της ΕΑΣ για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους και την επίτευξη των στόχων τους, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

β) Η παροχή εισηγήσεων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, μετά από ανάλυση δεδομένων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας της ΕΑΣ.

γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των ΕΥ της ΕΑΣ, των ΕΥ των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, των Επιτελικών Δομών των Υπουργείων και λοιπών φορέων.

δ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι τιθέμενοι στόχοι.

ε) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.

στ) Η εκπροσώπηση της ΕΑΣ.

ζ) Η προσυπογραφή των εγγράφων που υπογράφονται από τα ανώτερα αυτού όργανα σε θέματα των αρμοδιοτήτων της ΕΑΣ.

η) Η χρέωση και ο χαρακτηρισμός της εισερχόμενης στην ΕΑΣ αλληλογραφίας.

θ) Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, τα οποία του ανατίθενται από τα ανώτερα όργανα».

3. Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:

α. Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6.α. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ), η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ 107900/16-3-2001 (Β' 599),η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ), η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ 1806191/7-2-2001/Γ' ΚΠΣ (Β' 148), η οποία δυνάμει του άρθρου 15 του ν. 4019/28-9-2011 (Α' 216), είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας και η Ειδική Υπηρεσία «Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Εφαρμογής και αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ 25255/2236/7-4-2008 (Β' 604), συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας». Η ανωτέρω συσταθείσα Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού Ε.Π ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας, απασχόλησης και κατάρτισης, πλην δράσεων κρατικών ενισχύσεων, πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17 και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 13.

6.β. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

6.γ. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6.δ. Το προσωπικό των ως άνω συγχωνευόμενων Ειδικών Υπηρεσιών κατανέμεται στις τρεις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των ως άνω Επιτελικών Δομών και συνεκτιμώμενης της αίτησης του υπαλλήλου.»

β. Η παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«7.α. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας». Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρ. 58 για θέματα διάρθρωσης, αρμοδιοτήτων και προσωπικού εφαρμόζεται η ΚΥΑ Δ13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 (Β' 1540).

7.β. Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος». Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 58 για θέματα διάρθρωσης, αρμοδιοτήτων και προσωπικού εφαρμόζεται η ΚΥΑ 19883/10.09.2008 (Β' 1957).»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η εγγραφή στο ΠΔΕ πράξεων για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως μελέτες, έρευνες, γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου δε μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο στην απόφαση ένταξης της πράξης. Σε περίπτωση υπέρβασης το έργο απεντάσσεται αυτοδίκαια από το ΕΠ και οι σχετικές πραγματοποιηθείσες δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εθνικού σκέλους του φορέα χρηματοδότησης. Με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, εγγράφεται στο ΠΔΕ και ο προϋπολογισμός του δεύτερου σταδίου, μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής προς τη ΔΔΕ. Οι απαλλοτριώσεις μπορεί να εγγραφούν στο ΠΔΕ είτε στο πρώτο στάδιο, ως προπαρασκευαστικές ενέργειες, είτε στο δεύτερο στάδιο εκτέλεσης του κυρίως έργου. Αν δεν ολοκληρωθούν στο πρώτο στάδιο, ο σχετικός υπολειπόμενος προϋπολογισμός μεταφέρεται και εγγράφεται στο ΠΔΕ στο δεύτερο στάδιο».

5. Η παρ. 4 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στο τέλος του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280), προστίθεται περίπτωση κζ) ως εξής: "οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών"».

6. Το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι αποδοχές των μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αποσπασμένων και μετακινούμενων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τις οποίες λαμβάνουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου, ισούνται με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, παροχών και επιδομάτων της οργανικής τους θέσης και καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσής τους. Ομοίως, καταβάλλονται και τα επιδόματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου και μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου. Ειδικά, στην περίπτωση φορέων προέλευσης της Γενικής Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής Διοίκησης, η συνολική προκαλούμενη δαπάνη των επιδομάτων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους, τα οποία καταβάλλονται στους υπαλλήλους από τους φορείς προέλευσης, καλύπτεται με επιχορήγησή αυτών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να ρυθμίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.»

β) Στο άρθρο 36 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Η δαπάνη των πάσης φύσεως αποδοχών των υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ειδικές υπηρεσίες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου βαρύνει τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 εφαρμόζονται και εν προκειμένω».

7. Το άρθρο 38 τροποποιείται ως εξής:

α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών»

β) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι θέσεις των Ειδικών Υπηρεσιών καλύπτονται είτε με απόσπαση στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ, είτε με απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων ως προς τη διάρκεια απόσπασης ή μετακίνησης, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

2. Προσωπικό που αποσπάται ή μετακινείται στις Ειδικές Υπηρεσίες και προέρχεται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης διατηρεί την οργανική θέση που κατέχει στο φορέα από τον οποίο προέρχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του αποσπασμένου ή μετακινούμενου προσωπικού, που διανύεται στις Ειδικές Υπηρεσίες, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και κάθε άλλη συνέπεια στη θέση τους στο φορέα προέλευσης.

3. Το αποσπασμένο ή μετακινούμενο προσωπικό έχει το δικαίωμα να μετέχει στις προβλεπόμενες διαδικασίες επιλογής σε θέσεις προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος ή άλλης οργανικής μονάδας άλλης υπηρεσίας ή του φορέα προέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α' 33), και, σε περίπτωση επιλογής, εκδίδεται υποχρεωτικώς πράξη διακοπής της απόσπασης ή μετακίνησης».

8. Το άρθρο 39 τροποποιείται ως εξής:

α. Στην παρ. 1 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρ. 58 δύναται να συνιστώνται θέσεις προϊσταμένων τομέων επιπέδου υποδιεύθυνσης στις Ειδικές Υπηρεσίες της παρ. 6 του άρθρου 18. β. Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή και εφόσον ο τελευταίος δεν υφίσταται, από τον Προϊστάμενο, που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου μονάδος στην Ειδική Υπηρεσία. Η ως άνω διάταξη ισχύει και σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας και μέχρι την τοποθέτηση νέου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

9. Η παρ. 1 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα καθήκοντα του προγραμματισμού και αξιολόγησης, καθώς και του συντονισμού και εποπτείας των έργων/δράσεων του Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» αναλαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ). Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ αναλαμβάνει καθήκοντα προ-αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των έργων ή δράσεων του εν λόγω Μηχανισμού».

10. Μετά το άρθρο 54 προστίθεται άρθρο 54Α ως εξής: «Άρθρο 54 A

1. To Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού υπέχει θέση «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχ. (ζ') του ν. 2472/1997 για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

2. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος νόμου, εκτός των Ειδικών Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το οποίο υπέχει θέση «Υπευθύνου επεξεργασίας» και επεξεργάζεται άμεσα τα δεδομένα κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι Ενδιάμεσοι Φορείς που διαχειρίζονται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και οι Δικαιούχοι που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπέχουν θέση «Εκτελούντος την Επεξεργασία» για λογαριασμό του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχ. (η') του ν. 2472/1997. Οι εν λόγω Ειδικές Υπηρεσίες, Ενδιάμεσοι Φορείς και Δικαιούχοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που συμμετέχουν στις πράξεις αυτές ως ωφελούμενοι.

3. Η επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2472/1997, επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους που συμμετέχουν ως άμεσα ωφελούμενοι από τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των οικείων επιχειρησιακών προγραμμάτων, για τους σκοπούς της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω υλοποίηση».

11. Το άρθρο 59 τροποποιείται ως εξής :

α) Στην παρ. 1 μετά τη λέξη «αποσπάται» προστίθενται οι λέξεις «ή μετακινείται».

β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Μέχρι τον καθορισμό του πλαισίου της εσωτερικής διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 37, η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες ενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του v. 3614/2007. Η διάρκεια της απόσπασης και της μετακίνησης είναι πενταετής».

γ) Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων των Ειδικών Υπηρεσιών που θα αναδιοργανωθούν τοποθετούνται προϊστάμενοι κατά προτεραιότητα από τους ήδη ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων στις αντίστοιχες ειδικές υπηρεσίες, κατά το χρόνο επιλογής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου μέχρι την επιλογή νέων. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος, τοποθετούνται υπάλληλοι σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 3614/2007, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Οι τοποθετήσεις των ανωτέρω προϊσταμένων γίνονται με την έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 και έχουν διάρκεια μέχρι την επιλογή νέου προϊσταμένου με τη διαδικασία του άρθρου 39. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες αναδιαρθρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρ. 42 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α' 78/26-4- 2016), οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

δ) Στο άρθρο 59 προστίθεται παρ. 21 ως εξής :

«21. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου ειδικής υπηρεσίας ή μονάδας λόγω λύσης υπαλληλικής σχέσης, άλλης υπηρεσιακής μεταβολής ή λήξης της θητείας του υπηρετούντος προϊσταμένου, και μέχρι την τοποθέτηση νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος, τοποθετείται προϊστάμενος με τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 και με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες αναδιαρθρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρ. 42 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α' 78/26-4-2016), και μέχρι την τοποθέτηση νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος, τοποθετείται αντίστοιχα προϊστάμενος με τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 και με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

12. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 61 διαγράφεται.

13. α. Στο άρθρο 62 προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «3. Τα θέματα προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 34 έως και 40. Για το σκοπό εφαρμογής της παρούσας παραγράφου όπου στις διατάξεις των άρθρων 34 έως 40 αναφέρεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, νοείται κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

β. Η παράγραφος ε του άρθρου 63 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα θέματα προσωπικού ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 34 έως και 40. Για το σκοπό εφαρμογής της παρούσας παραγράφου όπου στις διατάξεις των άρθρων 34 έως και 40 αναφέρεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, νοείται κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

14.Το άρθρο 64 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 64

1. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΟΠΣΑΑ) καταχωρίζονται κυρίως δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες και τα στοιχεία προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Ε.Π. Αλιείας και θάλασσας (ΕΠΑλΘ).

2. Το ΟΠΣΑΑ θα επιτρέπει τη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα για την ανταλλαγή δεδομένων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ.

Το ΟΠΣΑΑ θα διασυνδεθεί με το ΟΠΣ - ΠΔΕ για την ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν στην χρηματοδότηση των προγραμμάτων ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

3. Η ανταλλαγή των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 85 του Καν (EE) 1305/2013 και του άρθρου 110 του Καν (EE) 508/2014, μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω του ΟΠΣΑΑ, το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή των δεδομένων αυτών.

4. Για τις ανάγκες του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ, την συγκέντρωση των απαιτήσεων των χρηστών και την εκπαίδευσή τους, αναφορικά με το ΟΠΣΑΑ, καθώς και την ανάλυση και επεξεργασία του συνόλου του πληροφοριακού υλικού που απαιτείται για τη διοικητική παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ αναλαμβάνει η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ αντίστοιχα, συνεπικουρούμενη από τις Ειδικές Υπηρεσίες του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας και τη φιλοξενία των εξυπηρετητών του ΟΠΣΑΑ καθώς και την παροχή υπηρεσιών για δικτυακή σύνδεση του ΟΠΣΑΑ με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και την τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων του κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής αναλαμβάνει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

6. Επιπλέον, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει τη συντήρηση και ανάπτυξη του ΟΠΣΑΑ, τον έλεγχο και αξιολόγηση της παραγωγικής του λειτουργίας, την ανάλυση και τον προγραμματισμό για περαιτέρω βελτιώσεις της λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς του, την υλοποίηση των σχετικών αναβαθμίσεων, καθώς και τη διεπαφή του ΟΠΣΑΑ με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Για την υλοποίηση αυτών των ενεργειών, συνεργάζεται με την Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ.

7. Μέσω του ΟΠΣΑΑ παρακολουθούνται οι δείκτες σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 του άρθρου 54 του παρόντος νόμου.»

15. Η παρ. 2 του άρθρου 67 καταργείται.

16. Στο άρθρο 69 προστίθενται παρ. 4:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται η σύσταση, η συγκρότηση και η λειτουργία μητρώου αξιολογητών για το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ.»

17. Η παρ. 4 του άρθρου 70 διαγράφεται.

18. Μετά το άρθρο 72 προστίθεται άρθρο 72Α ως εξής: «Άρθρο 72 Α Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις των άρθρων 9, 33 και 51, καθώς και των παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 27, και των παρ. 3, 5 του άρθρου 48 εφαρμόζονται και για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ».

19. Μεταβατικές διατάξεις

α) Οι διατάξεις της παρ. 6 ισχύουν από τις 23 Δεκεμβρίου 2014.

β) Η Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» καταργείται.

γ) Το προσωπικό το οποίο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» κατανέμεται ως εξής: αα) το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του ν. 4314/2014 υπηρετούσε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) και αποσπάστηκε αυτοδίκαια στην «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014, καθώς και προσωπικό που τυχόν αποσπάστηκε μετά τη δημοσίευση του ν. 4314/2014 στην «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρ. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής)» αποσπάται αυτοδίκαια στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας και

ββ) το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του ν. 4314/2014 υπηρετούσε στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος, και αποσπάστηκε αυτοδίκαια στην καταργούμενη Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρ. 59 του ν. 4314/2014, καθώς και το προσωπικό που τυχόν αποσπάστηκε μετά τη δημοσίευση του ν. 4314/2014 στην «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρ. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων)» αποσπάται αυτοδίκαια στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος.

Κεφάλαιο Γ'
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

Άρθρο 15 Τροποποίηση διατάξεων του ν.3982/2011 (Α'143)

1. Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.3982/2011 (Α'143) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Αν σε μια Περιφέρεια δεν έχει συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή ή αν παρά τη συγκρότηση αυτής υπάρχει αντικειμενική αδυναμία διενέργειας εξετάσεων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε αντίστοιχες εξετάσεις, που διενεργεί επιτροπή, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 9 του παρόντος άρθρου.»

2. Η περίπτ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν.3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Τεχνικές προκαταρκτικές μελέτες των έργων υποδομής, στις οποίες ενσωματώνονται προκαταρκτικές μελέτες των απαιτούμενων έργων εξωτερικής υποδομής, και το εκτιμώμενο κόστος των αυτών.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 3892/2011 (ΦΕΚ Α 143) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ύστερα από επιτόπιο έλεγχο οργάνου και σύνταξη της έκθεσης ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Η απόφαση αυτή αποτελεί την άδεια λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου. Επιτρέπεται η τμηματική Διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη. Αν η συνολική έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου υπερβαίνει τα χίλια (1.000) στρέμματα, η υλοποίηση της ανάπτυξης και λειτουργίας αυτού μπορεί να γίνεται σε δύο φάσεις, σε δύο διακριτά τμήματα αυτού, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, η υλοποίηση όμως της πρώτης φάσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου λαμβάνει χώρα στις προθεσμίες της παρ. 4.»

4. Στο άρθρο 54 του ν. 3982/2011 προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Οι παρ. 4 και 5 εφαρμόζονται και στους λοιπούς Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41 εφόσον αυτοί διαθέτουν είτε με αρχική έκδοση είτε κατόπιν ανανέωσης ή τροποποίησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων με το καθεστώς του ν. 4014/2011 καθώς και Κανονισμό Λειτουργίας που περιέχει όρους περιβαλλοντικής προστασίας».

5. α. Οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν.3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20 %) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας. Σε περιπτώσεις περιοχών της παρ.1 του παρόντος άρθρου, στις οποίες η εισφορά σε γη δεν μπορεί για αντικειμενικούς πολεοδομικούς λόγους (πυκνοδομημένες υφιστάμενες περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων) να ανέλθει σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας, ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η εισφορά σε γη περιορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) με αντίστοιχη αύξηση της εισφοράς σε χρήμα από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε είκοσι τοις εκατό (20%), όπως αυτή προσδιορίζεται και καταλογίζεται στο άρθρο 52 παρ. 6 του παρόντος.

β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ορίζεται σε 20% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσοστό των χώρων αυτών περιορίζεται σε 15% εφόσον το επιβάλλουν αντικειμενικοί πολεοδομικοί λόγοι ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

β. Η παράγραφος 11 του άρθρου 44 του ν. 4155/2013 καταργείται.

6. Η περίπτ. αβ) της υποπαραγράφου Α) της παρ. 4 του άρθρου 56 του ν.3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «αβ) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων να κυμαίνεται μεταξύ του δέκα (10%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οριοθετούμενης έκτασης. Σε κάθε περίπτωση που το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο του 20% ιδρύονται ΕΠ του άρθρου 41 παρ.1 β' ή γ' ή Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης.»

7. Στην παρ. 3 του άρθρου 58 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και στους λοιπούς Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41.»

Άρθρο 16 Αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών

Το άρθρο 112 του ν.4314/2014 (Α'265) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 112

1. Η προσδιοριζόμενη προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών ή αναγγελιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του π.δ. 112/2012 (Α' 197), στο άρθρο 10 παρ.1 εδάφιο α' του π.δ. 113/2012 (Α' 198), στο άρθρο 9 του π.δ. 114/2012 (Α' 199), στα άρθρα 13 και 21 του π.δ. 115/2012 (Α' 200) και στο άρθρο 9 του π.δ. 1/2013 (Α' 3), με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται στις 31.12.2016.

2. Ειδικά για τους χειριστές μηχανημάτων έργου, για κάθε, μετά την έκδοση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (Β'519) υπουργικής απόφασης, νεότερη όμοια που θα εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 5 του ν.3982/2011 για την κατάταξη των μηχανημάτων έργου, ορίζεται χρονικό διάστημα δύο ετών και έξι μηνών για τη σχετική αντικατάσταση άδειας ή αναγγελίας, το οποίο αρχίζει από την δημοσίευση της κάθε φορά εκδιδόμενης απόφασης.

3. Καταργείται η ημερομηνία 31.12.2020 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης των αδειών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του π.δ. 112/2012 (Α' 197), στο άρθρο 10 παρ.1 εδάφιο α' του π.δ. 113/2012 (Α' 198), στο άρθρο 13 παρ.1 και άρθρο 21 παρ.1 του π.δ. 115/2012 (Α' 200) και στο άρθρο 9 παρ.4 του π.δ. 1/2013 (Α' 3), καθώς και η ημερομηνία 31.12.2017 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 6 του π.δ. 114/2012 (Α' 199). Οι άδειες που αντικαθίστανται ή έχουν ήδη αντικατασταθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω π.δ. θεωρούνται ανά οκταετία με τη διαδικασία που προβλέπεται αντίστοιχα στο άρθρο 8 του π.δ. 112/2012, στο άρθρο 9 του π.δ. 113/2012, στο άρθρο 7 του π.δ. 115/2012, στο άρθρο 8 του π.δ. 1/2013 και στο άρθρο 8 του π.δ. 114/2012. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία αντικατάστασης της άδειας, συμπεριλαμβανομένων και των αδειών που έχουν ήδη αντικατασταθεί.»

Άρθρο 17 Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων

Οι παρ. 4.3, 4.4 και 4.5 του άρθρου 14 του π.δ. 108/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

«4.3 Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας της Α' Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας της Γ' Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας ΣΤ' Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας ΣΤ' Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας Α' Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας Α' Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας Γ' Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας Γ' Ειδικότητας, και ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας ΣΤ' Ειδικότητας αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α' Ειδικότητας.

4.4 Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 4ης κατηγορίας Α' Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών της Γ' Ειδικότητας.

4.5 Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 4ης κατηγορίας ΣΤ' Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α' Ειδικότητας.»

Άρθρο 18 Περί ψυκτικών εγκαταστάσεων

Η παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 1/2013 (Α'3) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Με επιφύλαξη της κατωτέρω παρ. 5.α, οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 87/1996, για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω παρ.1 ή 2, και η καθυστέρηση θεώρησης δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη, αντικαθίστανται με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 6 ή υποβάλει σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα παράβολα που περιγράφονται στο άρθρο 8 παρ. 5 και: α) βεβαίωση υπηρεσίας ψυκτικού δύο ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ψυκτικού. Το παράβολο του άρθρου 8 παρ. 5 που ορίζεται ως τετραπλάσιο καταβάλλεται και εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη των πέντε ετών.
Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας, έχει ξεπεράσει τα πέντε έτη, η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντος παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την Κ.Υ.Α. που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίστοιχη αίτηση.»

Αρθρο 19 Τροποποίηση του ν.3325/2005 (Α' 68)

1. Η περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3325/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4155/2013 (Α' 120), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται κατά τον εκσυγχρονισμό τους μόνο η τεχνολογική αναβάθμιση χωρίς καμία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στην περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979, στις ζώνες χονδρεμπορίου, στις Ζ.Ο.Ε. και στις υπόλοιπες εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός με τις προϋποθέσεις που γίνεται στην περιοχή Γενικής Κατοικίας.

Ειδικά για τις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός τους εφόσον η συνολική, για την επόμενη πενταετία, αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισμού δεν υπερβαίνει το 20% της υφιστάμενης και δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.
Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται στις μονάδες μέσης όχλησης, εφόσον χρησιμοποιείται ίδιου τύπου και ίσης ή μικρότερης ισχύος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.»

Άρθρο 20 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ

Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.4210/2013 (Α'254) εφαρμόζεται και για την πληρωμή μη παραγεγραμμένων απαιτήσεων αποζημίωσης του προσωπικού των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΊΑΣ - ΕΛΚΑ Α.Ε.», «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ - ΚΕΓ Α.Ε.», «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε.» και των θυγατρικών της τελευταίας, το οποίο αποχώρησε προς συνταξιοδότηση μια τριετία πριν την θέση των εταιρειών σε εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4038/2012.

Η αποζημίωση καθορίζεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 (ΑΊ 89).

Για την εκκαθάριση του ύψους της απαίτησης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, συνυποβάλλοντας σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη παραγραφείσα απαίτηση. Για την καταβολή της αποζημίωσης εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Άρθρο 21 Τροποποίηση αρτοποιητικής νομοθεσίας

Η υποπερίπτωση 3α της Υποπαραγράφου ΣΤ.6 (Αρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων - Αρτοποιητική νομοθεσία) της Παραγράφου ΣΤ. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α'85) αντικαθίσταται ως εξής:

«3 α. Τα πρατήρια άρτου, οι βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής ζύμης, καθώς και τα αρτοποιεία που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οφείλουν να συμμορφωθούν με το ν. 3526/2007 έως τις 31 Μαρτίου 2017. Μέχρι την πάροδο του διαστήματος αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα και διέπονται από τους όρους της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους κατά περίπτωση».

Άρθρο 22 Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.3982/2011 (Α' 143)

1.Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής :

«3. Η παραπάνω προθεσμία ορίζεται μέχρι εικοσιτέσσερις μήνες από την ημερομηνία που διαπιστώνεται, με σχετική πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής, η μη συμβατότητα του συνόλου ή μέρους των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων με τις διατάξεις των άρθρων 17-40 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων».

2. Στο άρθρο 22 του ν. 3982/2011 προστίθεται παρ. 4α ως εξής :

«4 α. Η προθεσμία για την τεχνική ανασυγκρότηση μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος από τη λήξη της, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της επιχείρησης αποδεδειγμένα έχει προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την άρση της ασυμβατότητας των εγκαταστάσεων με τις διατάξεις των άρθρων 17-40 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων».

Κεφάλαιο Δ'
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Άρθρο 23
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2251/1994 (Α' 191)

Το άρθρο 3ιγ αντικαθίσταται ως εξής:

«Κάθε προμηθευτής, ο οποίος υποχρεωτικά εγγράφεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3419/2005 (Α'297) εάν προτίθεται να συνάπτει με τους καταναλωτές συμβάσεις από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών, οφείλει να καταχωρήσει τη σχετική δραστηριότητά του στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται στη μερίδα τους, οι δηλώσεις μεταβολής των σχετικών στοιχείων, και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.»

Άρθρο 24
Τροποποίηση του π.δ. 131/2003 (Α' 116)

1. Μετά το άρθρο 18 του π.δ. 131/2003 προστίθεται άρθρο 18 Α ως εξής: «Άρθρο 18Α
Οι φορείς παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, που εγγράφονται στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3419/2005 (Α' 297) οφείλουν να δηλώσουν τη σχετική δραστηριότητά τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και καθορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται στη μερίδα τους, δηλώσεις μεταβολής των σχετικών στοιχείων, οι κυρώσεις για την παράβαση της σχετικής υποχρέωσης και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 η φράση «άρθρα 10, 11 και 12» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρα 11, 12, και 13».

Άρθρο 25
Τροποποίηση άρθρου 39α του κ.ν. 2190/1920

Η παρ. 3 του άρθρου 39α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: "3. Αρμόδιοι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθώς και οι υπάλληλοι των Περιφερειών, που υπηρετούν στις αρμόδιες υπηρεσίες ανωνύμων εταιρειών και εμπορίου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που συμπληρώνουν τετραετή υπηρεσία και κατηγορίας ΔΕ που συμπληρώνουν δωδεκαετή υπηρεσία και είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Στους υπαλλήλους του ανωτέρω εδαφίου περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Η αμοιβή των ελεγκτών της παραγράφου αυτής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και καταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρεία στην οποία διενεργείται ο έλεγχος."

Άρθρο 26
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 116/2014 (185 Α')

1. Στην περίπτ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 53 του π.δ. 116/2014 προστίθεται εδάφιο κκ) ως εξής:

κκ) Η επικαιροποιημένη πληροφόρηση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας βάσει των οποίων τρίτα μέρη μπορούν να εμπιστεύονται, κατ' εφαρμογή των άρθρων 5 παρ. 9, 15 παρ.1 και 2 και 16 παρ.1 και 3, στοιχεία και παντός είδους πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 2α και 2β του ν.3419/2005 (Α' 297)».

2. Η περίπτ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3419/2005 καταργείται.

Άρθρο 27
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4072/2012 (Α' 86)

Το άρθρο 267 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 267
Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ η είσοδος νέου εταίρου.»

Άρθρο 28
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4321/2015 (Α' 32)

Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 καταργείται από τότε που ίσχυσε.

Κεφάλαιο Ε' Ρυθμίσεις θεμάτων τουρισμού

Άρθρο 29
Τροποποίηση του ν. 393/1976 (Α' 199)

Η περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 393/1976 (Α' 199) αντικαθίσταται ως εξής:

"δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση".

Άρθρο 30
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α' 222)

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. 2 της υποπαραγράφου Η.2. της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την απόδειξη της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτ. 1 υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές: για τη συνδρομή της υποπερίπτωσης α' πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οδηγού, της υποπερίπτωσης β' επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης, της υποπερίπτωσης γχ ιατρικό πιστοποιητικό, της υποπερίπτωσης δ" πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, της υποπερίπτωσης ε' απολυτήριο Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής και του εδαφίου στ" αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλιση του οδηγού από ασφαλιστικό φορέα».

Άρθρο 31
Τροποποίηση του ν. 4276/2014 (Α' 155)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) προστίθεται στοιχείο η ως εξής:
«η. Επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό»

2. Στο άρθρο 1 του ν. 4276/2014 προστίθεται παρ. 13, ως εξής: «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό».

3. Στο άρθρο 50 του ν. 4276/2014 προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«5.Μέχρι τη δημοσίευση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που προβλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 1 του ν.4276/2014, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου του παρόντος νόμου, ισχύουν οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 500321/13.05.1996 (Β' 391) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.»

4. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 και η παρ. 21 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 καταργούνται.

5. Η παρ. 18 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«18. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και αυτοκινούμενων τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες. Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με επιβολή προστίμου του κατωτέρω εδαφίου, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσόμενης συγχρόνως υπό του δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους. Διαδικασία τηρείται η οριζόμενη από τα άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ανάκριση και εκδίκαση των επ' αυτοφώρω πλημμελημάτων. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο, που επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) του ν. 2696/1999 (Α' 57). Σε ελέγχους από μεικτά συνεργεία την ποινή του προστίμου επιβάλλει το αστυνομικό όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο».

Άρθρο 32
Τροποποίηση του π.δ. 112/2014 (Α' 179)

Οι παρ. 29 και 30 του άρθρου 30 του π.δ. 112/2014 (Α' 179) αντικαθίστανται ως εξής:

«29. Στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων εκάστης Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ) προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ. 30. Στο Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου εκάστης Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ) προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ.»

Άρθρο 33
Τροποποίηση του ν. 3270/2004 (Α' 187)

Το έβδομο εδάφιο της περίπτ.δ' της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, αντικαθίσταται ως εξής : «Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την σφράγιση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή της κολυμβητικής δεξαμενής.»

Άρθρο 34
Τροποποίηση του ν. 4305/2014 (Α' 237)

Η διάταξη του άρθρου 41 του ν. 4305/2014 (Α' 237) αντικαθίσταται ως εξής : «Η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεων, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του π.δ. 112/2014 (Α' 179) ήσαν εκκρεμή και των οποίων την αρμοδιότητα υλοποίησης είχε το Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, συνεχίζεται μέχρι την διαδικαστική ολοκλήρωσή τους από το προβλεπόμενο στο άρθρο 15 του π.δ. 112/2014 Τμήμα Επιχειρησιακών/Κρατικών Ενισχύσεων.»

Άρθρο 35

Ύδατα εκρέοντα από εγκαταστάσεις Κέντρων ιαματικού τουρισμού- θερμαλισμού, Κέντρων θαλασσοθεραπείας και Κέντρων αναζωογόνησης ρβ), όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3498/2006 (Α7230) δεν λογίζονται -στον βαθμό που προέρχονται από την φυσική ανάβλυση ή άντληση φυσικού πόρου- ως οικιακά ή αστικά λύματα .

Άρθρο 36
Τροποποίηση του π.δ. 112/2014 (Α' 179)

Το άρθρο 19 του π.δ. 112/2014 (Α7179) αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 19

Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Α. Διάρθρωση

Στο Υπουργείο Τουρισμού λειτουργούν Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) έχουν ως επιχειρησιακό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, μέσω της αδειοδότησης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητας κάθε Π.Υ.Τ., διαρθρώνονται δε ως εξής:

1. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής, με έδρα την Αθήνα, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.

2. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Στερεάς Ελλάδος με έδρα τη Λαμία, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.

3. Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο, που αποτελείται από: α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και γ) Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Λάρισας.

4. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων, β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και γ) Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Μεσσηνίας δ)Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Κορίνθου.

5. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

γ) Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Αργοστολίου.

6. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.

7. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.

8. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.

9. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

γ) Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού νήσου Κώ.

10. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων, με έδρα τη Σύρο, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

γ) Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού νήσου Θήρας.

11. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

γ) Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού Χίου και Σάμου.

12. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο που αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

β) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

γ) Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού Χανίων και Ρεθύμνου.

13. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη που αποτελείται από τα Τμήματα:

α) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων

β) Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

γ) Το Γραφείο Υποστήριξης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

14. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή, που αποτελείται από τα τμήματα:

α) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και β) Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου. Β. Αρμοδιότητες

α) Τα Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων των ως άνω ΠΥΤ είναι αρμόδια για την αδειοδότηση και την έναρξη λειτουργίας όλων των τουριστικών επιχειρήσεων εντός των ορίων της τοπικής τους αρμοδιότητας, β) Τα Τμήματα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου των ως άνω ΠΥΤ είναι αρμόδια, εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, για:

• Τον έλεγχο της σύννομης λειτουργίας όλων των τουριστικών επιχειρήσεων,

• Τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων από τις τουριστικές επιχειρήσεις υπηρεσιών.

• Τον έλεγχο κατάταξης των κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα

• Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων σε επιχειρήσεις, εντός των ορίων της τοπικής τους αρμοδιότητας, που παραβαίνουν την τουριστική νομοθεσία.

• Την παροχή πληροφοριών σε τουρίστες και επισκέπτες της χώρας.

γ) Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού ασκούν τις αρμοδιότητες της ως άνω περίπτ. β' στην περιοχή τοπικής τους αρμοδιότητας, με εξαίρεση αρμοδιότητες που αφορούν στον έλεγχο κατάταξης και στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων.»

Άρθρο 37
Τροποποίηση του ν. 2206/1994 (Α' 62)

1. Στο τέλος της περίπτ. γ' της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.2206/1994 (Α7 62), όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν.4255/2014 (Α7 89), προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Ειδικά τα ποσά που κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από τη συμμετοχή του επί των μικτών κερδών για τα Καζίνα Κέρκυρας και Πάρνηθας κατατίθενται σε διακριτό κωδικό αριθμό εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ποσοστό ίσο με το 75% του ανωτέρω ποσού αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για την κάλυψη της διαφήμισης και προβολής του Ελληνικού Τουρισμού και για λειτουργικά έξοδα και ποσοστό ίσο με το 17% στο Ελληνικό Φεστιβάλ για λειτουργικά έξοδα. Τα ποσά που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσοστά αποδίδονται, μέσω του προϋπολογισμού των αντίστοιχων Υπουργείων εποπτείας των εν λόγω νομικών προσώπων με εγγραφή αντίστοιχων πιστώσεων. Με απόφαση των υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και Οικονομικών, καθορίζονται τυχόν λεπτομέρειες στην διαδικασία απόδοσης των προβλεπόμενων πιο πάνω ποσών στον EOT και στο Ελληνικό Φεστιβάλ.»

2. Η περίπτ. β' της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17 α του άρθρου 49 του ν. 3220/2004 (Α7 15) και την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2919/2001 (Α7128), καταργείται.

Άρθρο 38

Χορηγείται νέα προθεσμία -σε συνέχεια της λήξασας στις 31.12.2014 - έως την 31.12.2017, για τη σύνταξη της προβλεπόμενης της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4109/2013 (Α7175) έκθεσης απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργηθέντος με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.).

Άρθρο 39
Έναρξη ισχύος.

Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.Αιτιολογική Έκθεση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/EE σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Επί του συνόλου

Μέρος Πρώτο

Σκοπός των Οδηγιών 2013/34/EE και 2014/95/ΕΕ είναι ο συντονισμός των εθνικών διατάξεων των κρατών-μελών, όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν τη μορφή και το περιεχόμενο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης, τις χρησιμοποιούμενες βάσεις επιμέτρησης, καθώς και τη δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών, στοιχεία τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των μετόχων, των εταίρων και των τρίτων. Στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών αυτών εμπίπτουν η ανώνυμη εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία και οι προσωπικές εταιρείες εφόσον ο απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος είναι κεφαλαιουχική εταιρεία. Οι εν λόγω Οδηγίες, διέπονται από την αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις», η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη ελάφρυνσης των διοικητικών βαρών και απλοποίησης των διαδικασιών, ως βασικό παράγοντα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Με τους ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α') και ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α') ενσωματώθηκε μέρος της Οδηγίας 2013/34/EE. Οι λοιπές διατάξεις (συγκεκριμένα τα άρθρα 19, 20, 29, 30, 35, 40, 45), καθώς και η Οδηγία 2014/95/ΕΕ, με την οποία τροποποιούνται διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και προστίθενται σε αυτή νέες, ενσωματώνονται με τις διατάξεις του πρώτου μέρους του παρόντος νομοσχεδίου. Πρόκειται για τους κανόνες που αφορούν το περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης και την υποχρέωση δημοσιότητας των οικονομικών καταστάσεων.

Η έκθεση διαχείρισης -και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης αποτελούν σημαντικά στοιχεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις διασφαλίζεται ότι απεικονίζεται η πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών της επιχείρησης και της θέσης της, κατά τρόπο που να συμβαδίζει με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εργασιών της. Το περιεχόμενο των εκθέσεων δεν περιορίζεται στις οικονομικές πτυχές των εργασιών της επιχείρησης αλλά απαιτεί την ανάλυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών των εργασιών που είναι αναγκαίες για την κατανόηση της ανάπτυξης, της επίδοσης ή της θέσης της επιχείρησης. Ειδικά για τους ομίλους επιχειρήσεων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και η έκθεση διαχείρισης της μητρικής επιχείρησης υποβάλλονται σε μια ενιαία έκθεση, είναι σκόπιμο να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα που είναι σημαντικά για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύνολο.

Εφαρμόζοντας την αρχή της προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις, αυτές απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση της τήρησης ορισμένων ελάχιστων εγγυήσεων πληροφόρησης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο προσάρτημα του ισολογισμού. .

Με γνώμονα τη βελτίωση της διαφάνειας των πληρωμών προς κυβερνήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εξόρυξης ή της υλοτόμησης πρωτογενών δασών θα πρέπει να δημοσιοποιούν σε ξεχωριστή ετήσια έκθεση σημαντικές πληρωμές που καταβάλλουν στις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου ανά χώρα και ανά έργο. Ως «έργο» ορίζονται οι λειτουργικές δραστηριότητες που διέπονται από ενιαία σύμβαση, άδεια, μίσθωση, παραχώρηση ή παρεμφερείς νομικές συμφωνίες και αποτελούν τη βάση για υποχρεώσεις πληρωμής προς μία κυβέρνηση. Ωστόσο, εάν πολλές τέτοιες συμφωνίες είναι ουσιωδώς αλληλοσυνδεόμενες, θεωρούνται ως έργο. Ως «ουσιωδώς αλληλοσυνδεόμενες» νομικές συμφωνίες νοούνται λειτουργικά και γεωγραφικά ολοκληρωμένες συμβάσεις, άδειες, μισθώσεις ή παραχωρήσεις ή συναφείς συμφωνίες με ουσιωδώς παρεμφερείς όρους, οι οποίες υπογράφονται με την κυβέρνηση και από τις οποίες απορρέει υποχρέωση πληρωμής. Οι εν λόγω συμφωνίες μπορούν να διέπονται από ενιαία σύμβαση, κοινή επιχείρηση, συμφωνία κατανομής της παραγωγής ή άλλη νομική συμφωνία. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές που δεν υπερβαίνουν τα 100 000EUR εντός του οικονομικού έτους, είτε καταβάλλονται ενιαία είτε ως σειρά συναφών πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον υπάρχει διακανονισμός που προβλέπει περιοδικές πληρωμές ή δόσεις, για την απαίτηση δημοσιοποίησης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των περιοδικών πληρωμών ή δόσεων. Σχετικά με τη δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων, με τις προτεινόμενες διατάξεις απλουστεύεται ο τρόπος και οι όροι δημοσιότητας, καθώς πλέον απαιτείται η δημοσίευση μόνο των εγκεκριμένων οικονομικών κατάστασεων, εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η δημοσιότητα πραγματοποιείται με την καταχώριση, ύστερα από έλεγχο, των πράξεων και στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και με τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Ο διαδικτυακός τόπος του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το ελληνικό ηλεκτρονικό «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας» κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ/16.9.2009 (EEEK L 258). Δεδομένου ότι, όπως προβλέπεται στο σχετικό ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είναι ήδη σήμερα εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή σε αυτό αιτήσεων καταχώρισης, το ΓΕΜΗ και ο διαδικτυακός τόπος αυτού αποτελούν ένα σύστημα καταχώρισης, στο οποίο οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν λογιστικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών οικονομικών καταστάσεων, σε μορφή που θα επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν εύκολα τα στοιχεία, κάτι το οποίο αποτελεί στόχο της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

Προκειμένου να ικανοποιηθεί κατά τρόπο αποτελεσματικό η ενσωμάτωση των Οδηγιών 2013/34/EE και 2014/95/ΕΕ τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις των νόμων που διέπουν τις κεφαλαιουχικές εταιρείες ήτοι του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, του ν. 3190/1955 για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και του ν. 4072/2012 για τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.. Ειδικά δε για τις προσωπικές εταιρείες των οποίων οι απεριορίστως ευθυνόμενοι εταίροι είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες, εισάγονται ειδικές διατάξεις στον κ.ν. 2190/1920.

Μέρος Δεύτερο

Κεφάλαιο Α'

Με την προτεινόμενη εισαγωγή των άρθρων 66Α και 67Α στο π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει σήμερα, και την κατάργηση των άρθρων 40 και 43 αντίστοιχα του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ίσχυε, του άρθρου 245 του Ν.4072/2012 (Α' 86) και την τροποποίηση της περίπτωσης κ' της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, επιδιώκεται η εύρυθμη λειτουργία και ο εξορθολογισμός σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ και του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη.

Οι θεσπιζόμενες ρυθμίσεις υπαγορεύτηκαν από τις παρούσες ανάγκες για την χρηστότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στο εξωτερικό. Αποτέλεσμα της διασφάλισης της κάλυψης των πραγματικών αναγκών των εν λόγω υπηρεσιών είναι και η ανάλογη εξοικονόμηση πόρων. Οι ανωτέρω αλλαγές στοχεύουν επιπρόσθετα στη στελέχωση των εν λόγω υπηρεσιών με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των εμπειριών, που αποκομίζονται από το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών, στο πλαίσιο παρακολούθησης των εργασιών στον ΟΟΣΑ και στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη από τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Με την προτεινόμενη διαγραφή του β' εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α' 2014) επιδιώκεται η εύρυθμη και ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης της εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».

Τέλος ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 1796/1988 «Σύσταση Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (Α' 152), όπως ισχύει σήμερα, επιδιώκεται η ενίσχυση της οργανωτικής δομής του Ο.Α.Ε.Π. για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του και του έργου που αυτός παρέχει.

Κεφάλαιο Β'

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, επιδιώκονται διορθωτικές παρεμβάσεις στο νόμο 4314/2014 ΦΕΚ Α'265 , ο οποίος αποτελεί το βασικό θεσμικό εργαλείο διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Κεφάλαιο Γ'

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις διατάξεων που αφορούν στον ν. 3982/2011 και συγκεκριμένα στα τρία μέρη αυτού σχετικά με την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, καθώς και με την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων, έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την ομαλή μετάβαση από το παλαιό στο νέο θεσμικό πλαίσιο με ταυτόχρονη απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα ως προς τις τεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες, στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η ένταξη του συνόλου των ασκούντων τις τεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες στις διατάξεις του νόμου, ώστε να αποφεύγεται η «μαύρη» ή παράνομη εργασία και να δημιουργηθεί μια τυπικώς και πλήρως λειτουργούσα αγορά. Για το λόγο αυτό προτείνεται το άρθρο περί «Περί αντιστοίχισης υφιστάμενων αδειών». Παράλληλα αντιμετωπίζονται προβλήματα διοικητικής φύσης. Έτσι, με το προτεινόμενο άρθρο περί «Διενέργειας των εξετάσεων» αντιμετωπίζεται το ζήτημα της αδυναμίας διενέργειας των εξετάσεων από τις Περιφέρειες λόγω μη διαθέσιμων αναγκαίων σχετικών υποδομών.

Ταυτόχρονα ενισχύεται η δημιουργία νομικού πλαισίου που ικανοποιεί τις αρχές της ίσης μεταχείρισης. Έτσι, με τα προτεινόμενα άρθρα περί «Αντιστοίχισης υφισταμένων αδειών ηλεκτρολόγων» και περί «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων», ανατάσσονται καταφανείς διακριτές, επί μέρους ελλείψεις που εντοπίσθηκαν στις διαδικασίες που αφορούν στην αντικατάσταση των «παλαιών αδειών»- ήτοι των αδειών που είχαν εκδοθεί με το προϊσχύον του ν.3982/11 καθεστώς με τις «νέες άδειες»- ήτοι τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν.3982/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την τροποποίηση των παραγράφων 2γ και 4 του άρθρου 16 του ν. 3325/2005, που αφορά στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων μέσης όχλησης της Αττικής, επιδιώκεται αναδιατύπωση και αποσαφήνιση των διατάξεων, διότι με την ισχύουσα διατύπωση εμποδίζεται ο εκσυγχρονισμός των μονάδων μέσης όχλησης στην Αττική τόσο σε περιοχές Γενικής Κατοικίας όσο και στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 4 ν. 3325/2005 και εξ αυτού του λόγου πολλές μονάδες έχουν ήδη περιέλθει σε δεινή κατάσταση, ακόμα και με παύση λειτουργίας αυτών. Η προτεινόμενη αλλαγή επαναφέρει την προτέρα κατάσταση στο θεσμικό πλαίσιο εκσυγχρονισμού και θα βοηθήσει τις μεταποιητικές μονάδες της Αττικής, που παρά το δυσχερές περιβάλλον καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να επιβιώσουν, να εκσυγχρονιστούν και να υπερβούν τη σοβαρή οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Επίσης, ρυθμίζονται ζητήματα αποζημίωσης πρώην εργαζομένων στις τρεις εκ των θυγατρικών εταιρειών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ (ΕΑΚΕΔΕ ΑΕ, ΕΛΚΑ ΑΕ, ΚΕΓ ΑΕ) οι οποίοι κατά το χρόνο έκδοσης του Ν.4038/2012 (2.2.2012), είχαν απαίτηση καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι η απαίτηση τους έχει αναγνωρισθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Κεφάλαιο Δ'

Προβλέπεται η υποχρέωση των προμηθευτών που υποχρεωτικά εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και προτίθενται να συνάπτουν συμβάσεις εξ αποστάσεως με τους καταναλωτές να δηλώσουν τη σχετική δραστηριότητα.

Συμπληρώνεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου, με δεδομένη την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικώς επιχειρείν στη χώρα, να καταστεί η λεπτομερέστερη και συστηματική καταγραφή των εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Προτείνονται επί μέρους ρυθμίσεις, βελτίωσης του διοικητικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Κεφάλαιο Ε'

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκονται επιμέρους βελτιωτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της άσκησης τουριστικών επαγγελμάτων και λειτουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων.

II. Επί των άρθρων

Μέρος Πρώτο

Άρθρο 1 Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου & Μη χρηματοοικονομική κατάσταση

Με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 με σκοπό την ενσωμάτωση των άρθρων 19 και 19α Οδηγίας 2013/34/EE, καθώς και του άρθρο 40 της ίδιας Οδηγίας σχετικά με το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης.

Με βάση τις νέες διατάξεις, το διοικητικό συμβούλιο της α.ε. υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση των μετόχων έκθεση διαχείρισης. Η έκθεση διαχείρισης παρέχει σημαντικά στοιχεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και συγκεκριμένα θα πρέπει να παρέχει πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών της επιχείρησης και της θέσης της, κατά τρόπο που να συμβαδίζει με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εργασιών της. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιορίζονται στις οικονομικές πτυχές των εργασιών της επιχείρησης και θα πρέπει να γίνεται ανάλυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών των εργασιών που είναι αναγκαίες για την κατανόηση της ανάπτυξης, της επίδοσης ή της θέσης της επιχείρησης.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις που είναι οντότητες δημόσιου συμφέροντος και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης μια μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία.

Η εν λόγω κατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα, λεπτομέρειες για τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στο περιβάλλον και, κατά περίπτωση, στην υγεία και την ασφάλεια, στη χρήση ανανεώσιμων και/ή μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στη χρήση των υδάτων και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα που συνδέονται με τους εργαζόμενους, οι πληροφορίες που παρέχονται στην κατάσταση μπορούν να αφορούν τις δράσεις που αναλαμβάνονται για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, της εφαρμογής των θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, των συνθηκών εργασίας, του κοινωνικού διαλόγου, του σεβασμού του δικαιώματος των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση, του σεβασμού των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και του διαλόγου με τις τοπικές κοινότητες και/ή τις δράσεις που αναλαμβάνονται για τη διασφάλιση της προστασίας και της ανάπτυξης των κοινοτήτων αυτών. Όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, η μη χρηματοοικονομική κατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για την πρόληψη των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και/ή για τα υφιστάμενα μέσα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

Ακόμα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με θέματα που ξεχωρίζουν ως τα πλέον πιθανά να προκαλέσουν τους κυριότερους κινδύνους με σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγική τους λειτουργία.. Η σοβαρότητα των εν λόγω επιπτώσεων θα πρέπει να κρίνεται με βάση την κλίμακα και τη βαρύτητά τους.

Στην κατεύθυνση της ελάφρυνσης των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις μικρές επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης υπο την προϋπόθεση της τήρησης ορισμένων ελάχιστων εγγυήσεων παροχής πληροφόρησης.

Με τις παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου τροποποιούνται οι διατάξεις των ν. 3190/1955 και 4072/2012 προκειμένου να έχουν εφαρμογή και στις ΕΠΕ και στις IKE οι διατάξεις του κ .ν. 2190/1920 με τις οποίες ενσωματώνονται τα άρθρα 19 και 19α της Οδηγίας 34.

Σημειώνεται ότι με το παρόν άρθρο (και συγκεκριμένα στις παρ. 4 και 5 του τροποποιούμενου άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920) ενσωματώνονται και οι πρόνοιες του άρθρου 40 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο οι απλουστεύσεις και τις απαλλαγές που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου δεν ισχύουν για οντότητες δημοσίου συμφέροντος, εκτός αν η εξαίρεση προβλέπεται ρητά για τις συγκεκριμένες οντότητες.

Άρθρο 2 Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης

Με το παρόν άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 20 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ,. Η συγκεκριμένη υποχρέωση αφορά μόνο στις εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές αε.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσουν και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης.

Οι απαιτούμενες από την δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης πληροφορίες μπορούν να παρέχονται είτε σε χωριστή έκθεση που δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση διαχείρισης είτε σε έγγραφο που διατίθεται για το κοινό στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Άρθρο 3 Ετήσια έκθεση διαχείρισης και μη χρηματοοικονομική κατάσταση επί ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

Με το άρθρο αυτό ενσωματώνεται το άρθρο 29 της Οδηγίας 2013/34/EE για την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και η παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ με την οποία προστέθηκε άρθρο 29α στην Οδηγία 2013/34/EE για την υποχρέωση κατάρτισης από συγκεκριμένες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν μητρικές μεγάλων ομίλων ενοποιημένης μη χρηματοοικονομικής κατάστασης. Σύμφωνα με τις προς ενσωμάτωση διατάξεις στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης αναφέρονται, τουλάχιστον, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης, λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων προσαρμογών που υπαγορεύονται από τις ιδιομορφίες της ενοποιημένης έκθεσης , κατά τρόπο που να διευκολύνει την εκτίμηση της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση. Στις περιπτώσεις στις οποίες η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και η έκθεση διαχείρισης της μητρικής επιχείρησης υποβάλλονται σε μια ενιαία έκθεση, είναι σκόπιμο να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα που είναι σημαντικά για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύνολο. Οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος που είναι μητρικές επιχειρήσεις μεγάλου ομίλου ο οποίος, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού του σε ενοποιημένη βάση υπερβαίνει τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, περιλαμβάνουν στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης μια ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία.

Επισημαίνεται ότι επιχειρήσεις που καταρτίζουν την ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση δεν οφείλουν να υλοποιήσουν τις μεμονωμένες απαιτήσεις για μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Άρθρο 4 Γενική απαίτηση δημοσίευσης

Με το παρόν άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 30 Οδηγίας 2013/34/EE και παρ. 1 του άρθρου 32 της ίδια Οδηγίας.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται ο τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης όπου απαιτείται, των αντίστοιχων ενοποιημένων καταστάσεων καθώς και των εκθέσεων ελέγχου αυτών από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία.

Με τις παρ. 1, 6 και 7, ρυθμίζεται, για όλους τους τύπους κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση σύγκλησης τακτικής γενικής συνέλευσης, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση. Δεδομένης της υποχρέωσης δημοσίευσης των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εντός 9 μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, η σύγκληση της γενικής συνέλευσης ορίζεται το αργότερο έως τη δεκάτη (10Π) ημερολογιακή ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου.

Με την παρ. 2 τροποποιείται το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/20, και εισάγεται η απαίτηση δημοσίευσης μόνο των εγκεκριμένων από την ετήσια γενική συνέλευση οικονομικών καταστάσεων, εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Οι πολύ μικρές εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης.

Με την παρ. 3 ρυθμίζονται τα θέματα δημοσιότητας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Με τις παρ. 3 και 4 ρυθμίζονται τα θέματα δημοσιότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. ]

Με τις παρ. 4, 5, 8 και 9 οι ρυθμίσεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, επεκτείνονται στις ΕΠΕ, τις IKE και τις προσωπικές εταιρείες με απεριόριστα ευθυνόμενο εταίρο κεφαλαιουχική εταιρεία, με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Άρθρο 5 Ευθύνη για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης

Με το άρθρο αυτό ενσωματώνεται το άρθρο 33 Οδηγίας 2013/34/EE σχετικά με την ευθύνη για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης.

Στόχος της Οδηγίας 2013/34/EE είναι η προώθηση αξιόπιστων διαδικασιών για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την προτεινόμενη διάταξη, ο στόχος εξειδικεύεται ως προς την υποχρέωση και ευθύνη για την παροχή πιστής και ειλικρινήούς απεικόνισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετήσια οικονομική κατάσταση της επιχείρησης καθώς και στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση του ομίλου .

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων μιας επιχείρησης έχουν συλλογική ευθύνη έναντι της επιχείρησης για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης. Η ίδια προσέγγιση προβλέπεται και για τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων επιχειρήσεων που καταρτίζουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 6 Έκθεση ελέγχου

Με το άρθρο αυτό ενσωματώνεται το άρθρο 35 Οδηγίας 2013/34/EE, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 28 της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ σχετικά με την έκθεση έλεγχου. Η εν λόγω Οδηγία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3693/2008, τον οποίο και τροποποιεί η προτεινόμενη διάταξη.

Στο προτεινόμενο άρθρο ορίζεται το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου. Η απαίτηση ότι η γνώμη του ελεγκτή θα πρέπει να αναφέρει κατά πόσον οι ετήσιες ή οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα της επιχείρησης σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί περιορισμό της έκτασης της εν λόγω γνώμης, αλλά ότι διευκρινίζει το γενικότερο πλαίσιο εντός του οποίου εκφράζεται.

Άρθρο 7 Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις

Με το άρθρο αυτό ενσωματώνονται τα άρθρα 41 έως 45 Οδηγίας 2013/34/EE σχετικά με την υποχρέωση συγκεκριμένων επιχειρήσεων και οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος να συντάσσουν και να δημοσιοποιούν χωριστή έκθεση για τις σημαντικές πληρωμές που καταβάλλουν στις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Τα άρθρα που ενσωματώνονται είναι τα εξής: Άρθρο 41 σχετικά με τους ορισμούς άρθρο 42 σχετικά με το ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις για πληρωμές προς κυβερνήσεις. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει με γνώμονα τη βελτίωση της διαφάνειας των πληρωμών προς κυβερνήσεις. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εξόρυξης ή της υλοτόμησης πρωτογενών δασών θα πρέπει να δημοσιοποιούν σε ξεχωριστή ετήσια έκθεση σημαντικές πληρωμές που καταβάλλουν στις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε χώρες πλούσιες σε φυσικούς πόρους και συγκεκριμένα σε μεταλλεύματα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο καθώς και πρωτογενή δάση. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει τύπους πληρωμών συγκρίσιμους με αυτούς που δημοσιεύει μία επιχείρηση η οποία συμμετέχει στην πρωτοβουλία διαφάνειας για την εξορυκτική βιομηχανία (ΕΙΤΙ). Η πρωτοβουλία συμπληρώνει επίσης το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (EE FLEGT) και τον κανονισμό (EE) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, που απαιτούν από τους εμπόρους προϊόντων ξυλείας να επιδεικνύουν επιμέλεια με σκοπό την αποτροπή της εισόδου στην αγορά της Ένωσης ξυλείας από παράνομη υλοτόμηση. άρθρο 43 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης πληρωμών προς κυβερνήσεις.

Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση του έργου των κυβερνήσεων πλούσιων σε πόρους χωρών να εφαρμόζουν τις αρχές και τα κριτήρια της πρωτοβουλίας ΕΙΤΙ και να λογοδοτούν στους πολίτες τους για τις πληρωμές που λαμβάνουν από εξορυκτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις υλοτόμησης πρωτογενών δασών οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός της δικαιοδοσίας τους. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου ανά χώρα και ανά έργο. Ως «έργο» θα πρέπει να οριστούν οι λειτουργικές δραστηριότητες που διέπονται από ενιαία σύμβαση, άδεια, μίσθωση, παραχώρηση ή παρεμφερείς νομικές συμφωνίες και αποτελούν τη βάση για υποχρεώσεις πληρωμής προς μία κυβέρνηση. Ωστόσο, εάν πολλές τέτοιες συμφωνίες είναι ουσιωδώς αλληλοσυνδεόμενες, θα πρέπει να θεωρούνται ως έργο. Ως «ουσιωδώς αλληλοσυνδεόμενες» νομικές συμφωνίες θα πρέπει να νοούνται λειτουργικά και γεωγραφικά ολοκληρωμένες συμβάσεις, άδειες, μισθώσεις ή παραχωρήσεις ή συναφείς συμφωνίες με ουσιωδώς παρεμφερείς όρους, οι οποίες υπογράφονται με την κυβέρνηση και από τις οποίες απορρέει υποχρέωση πληρωμής. Οι εν λόγω συμφωνίες μπορούν να διέπονται από ενιαία σύμβαση, κοινή επιχείρηση, συμφωνία κατανομής της παραγωγής ή άλλη κυρίαρχη νομική συμφωνία.

Δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη στην έκθεση οι πληρωμές που δεν υπερβαίνουν τα 100 000 EUR εντός του οικονομικού έτους, είτε καταβάλλονται ενιαία είτε ως σειρά συναφών πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον υπάρχει διακανονισμός που προβλέπει περιοδικές πληρωμές ή δόσεις (π.χ. τέλη εκμίσθωσης), η επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το συγκεντρωτικό ποσό των περιοδικών πληρωμών ή δόσεων όταν καθορίζει αν η σειρά των καταβολών αυτών υπερβαίνει το όριο σημαντικότητας και, κατά συνέπεια, απαιτείται δημοσιοποίηση.

Δεν θα πρέπει να απαιτείται από επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών να διασπούν και να κατανέμουν τις πληρωμές σε βάση έργου, όταν οι πληρωμές γίνονται σχετικά με υποχρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται στις επιχειρήσεις στο επίπεδο οντότητας παρά στο επίπεδο έργου. Φερ' ειπείν, εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερα του ενός έργα σε μία χώρα υποδοχής και η κυβέρνηση της χώρας αυτής επιβάλλει φόρο εταιρικών εσόδων στην επιχείρηση, όσον αφορά τα έσοδά της στη χώρα συνολικά και όχι όσον αφορά συγκεκριμένο έργο ή δράση στη χώρα, η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να δημοσιοποιεί την απορρέουσα πληρωμή (ή πληρωμές) του φόρου εισοδήματος χωρίς να ορίζει συγκεκριμένο έργο το οποίο συνδέεται με την πληρωμή.

Μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην εξορυκτική βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών δεν χρειάζεται γενικά να δημοσιοποιεί τα μερίσματα τα οποία καταβάλλει σε μια κυβέρνηση η οποία αποτελεί κοινό ή κανονικό μέτοχο της εν λόγω επιχείρησης, εφόσον τα μερίσματα καταβάλλονται στην κυβέρνηση με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους λοιπούς μετόχους. Ωστόσο, η επιχείρηση θα πρέπει να δημοσιοποιεί τα μερίσματα που καταβάλλονται εν είδει δικαιωμάτων παραγωγής ή άλλων δικαιωμάτων.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο παράκαμψης των απαιτήσεων δημοσιοποίησης, το προτεινόμενο άρθρο ορίζει ότι οι πληρωμές πρέπει να δημοσιοποιούνται με βάση την ουσία της σχετικής δραστηριότητας ή της σχετικής πληρωμής. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση δεν θα πρέπει να μπορεί να αποφεύγει τη δημοσιοποίηση, φερ' ειπείν, αποδίδοντας νέο χαρακτηρισμό σε μια δραστηριότητα, η οποία άλλως θα καλυπτόταν από την παρούσα οδηγία. Επίσης, οι πληρωμές ή οι δραστηριότητες δεν θα πρέπει να διαχωρίζονται ή να συγκεντρώνονται τεχνητά, με σκοπό την παράκαμψη των απαιτήσεων δημοσιοποίησης.

• άρθρο 44 της Οδηγίας 2013/34/EE σχετικά με το περιεχόμενο της ενοποιημένης έκθεσης πληρωμών προς κυβερνήσεις. Ουσιαστικά επαναλαμβάνονται και εξειδικεύονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων για τις μεγάλες επιχειρήσεις ή τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών των οποίων η μητρική επιχείρηση βαρύνεται με την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

• άρθρο 45 της Οδηγίας 2013/34/EE σχετικά με τη δημοσίευση των εκθέσεων πληρωμών προς κυβερνήσεις και ορίζεται ότι οι εκθέσεις αυτές δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως προβλέπεται στο ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α') και στους ειδικότερους ανά νομική μορφή νόμους. Στο ίδιο άρθρο ορίζεται και η ευθύνη των κατά περίπτωση αρμόδιων οργάνων μιας επιχείρησης, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων να εξασφαλίζουν, όσο γνωρίζουν και δύνανται καλύτερα, ότι η έκθεση για τις πληρωμές προς κυβερνήσεις καταρτίζεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτεινόμενων προηγούμενων άρθρων.

• άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/EE και συγκεκριμένα η παρ. 1 αυτού σχετικά με εκθέσεις πληρωμών προς κυβερνήσεις τρίτων χωρών οι οποίες έχουν εκτιμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 47 της Οδηγίας 2013/34/EE ως ισοδύναμες με τις απαιτήσεις αυτής.

Συγκεκριμένα με τις παρ. 1-3 του προτεινόμενου άρθρου ενσωματώνονται οι ανωτέρω διατάξεις στη νομοθεσία των αε με τροποποιήσεις του κ.ν. 2190/1920, με την παρ. 4 στη νομοθεσία των επε με τροποποιήσεις του ν. 3190/1955 και με την παρ. 4 στη νομοθεσία των ικε με τροποποιήσεις του ν. 4072/2012.

Άρθρο 8 Καταργούμενες και Τροποποιούμενες διατάξεις

Με τις καταργήσεις και τροποποιήσεις επιλύονται διάφορα πρακτικά ζητήματα σε σχετικές με την εφαρμογή των Οδηγιών 34 και 95 διατάξεις σε διάφορα νομοθετήματα. Συγκεκριμένα:

1. Με την παρούσα τροποποίηση, σε δημοσιότητα υπόκεινται μόνο οι εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ανωνύμου εταιρείας οικονομικές καταστάσεις και όχι οι αρχικές. Αυτό αποτελεί και μια μείωση διοικητικού βάρους για τις εταιρείες.

2. Με την τροποποίηση υπ' αριθμ. 5 προστίθενται στα υποχρεωτικά καταχωριζόμενα στοιχεία των υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ ανεξαρτήτως νομικής μορφής τα στοιχεία εκείνα τα οποία επιτρέπουν την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων βάσει των κριτηρίων της Οδηγίας και του ν. 3408/2014. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται τόσο η εποπτεία όσο και, πρακτικά, οι Υπηρεσίες προκειμένου να αναπτύξουν πληροφοριακά συστήματα που θα επιτρέπουν την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, εξειδικευμένων ανά κατηγορία υπόχρεου.

3. Τίθεται μεταβατική διάταξη, ώστε οι διατάξεις του πρώτου μέρους του σχεδίου νόμου να εφαρμοστούν για τις εταιρικές χρήσεις οι οποίες λήγουν μετά τη δημοσίευση του νόμου, ώστε να μην προκληθεί σύγχυση στην κατάρτιση και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων για εταιρικές χρήσεις οι οποίες έχουν λήξει και επίκειται άμεσα η δημοσίευση τους.

4. Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να επιλυθεί, ειδικά για για την χρήση που έληξε την 31-12-2015, η σύγκρουση μεταξύ διατάξεων του λογιστικού και εταιρικού δικαίου, η οποία προέκυψε μετά την ψήφιση του ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251Α724-11-2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις"). Ειδικότερα από το άρθρο 6 παρ.3 αυτού ως καταληκτικός χρόνος σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω νόμου, ορίζεται η ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων που σήμερα είναι η 30-06-2016 και ενδεχομένως η ανωτέρω προθεσμία να παραταθεί. Η διάταξη όμως αυτή του ν.4308/2014 δεν επιτρέπει να τηρηθούν οι προθεσμίες που ορίζονται από το εταιρικό δίκαιο τόσο για την σύγκλιση των τακτικών γενικών συνελεύσεων και την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των παραπάνω εταιρειών, όσο και για την δημοσίευση και καταχώρηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο μητρώο και στα μέσα που ορίζονται από τον νόμο, με αποτέλεσμα όταν διενεργούνται σε χρόνο μεταγενέστερο να θεωρούνται εκπρόθεσμες και να συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής προστίμων.

Μέρος Δεύτερο

Κεφάλαιο Α' Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Άρθρο 9

Με το άρθρο 9 παράγραφος 1 προστίθεται άρθρο 66Α στο π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»

Με την παράγραφο 1 του προστιθέμενου άρθρου 66 Α

Προσδιορίζονται οι θέσεις της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (Μ.Ε.Α.) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίες προβλέφθηκαν με στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της εν λόγω υπηρεσίας έχοντας ως επακόλουθο αποτέλεσμα και αυτό της εξοικονόμησης πόρων. Στην ίδια κατεύθυνση γίνεται και η πρόβλεψη για τις θέσεις των Διοικητικού Υπαλλήλου και Οδηγού-Επιμελητή, οι οποίες διασφαλίζουν την εύρυθμη διοικητική υποστήριξη και λειτουργία της υπηρεσίας.

Με την παράγραφο 2 του προστιθέμενου άρθρου 66 Α

Ο προσδιορισμός τόσο του είδους της επαγγελματικής εμπειρίας όσο και των τυπικών προσόντων επιδιώκουν στην αξιοκρατική επιλογή κατάλληλων προσώπων για τις θέσεις του Μονίμου Αντιπροσώπου και του Αναπληρωτή του και στη διασφάλιση της ποιότητας του έργου τους. Ο καθορισμός της ελάχιστης χρονικά εμπειρίας σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική ή σε αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με τις επιτροπές του Ο.Ο.Σ.Α. και των απαιτούμενων τυπικών προσόντων αποσκοπούν στη διασφάλιση μιας διαφανούς διαδικασίας αξιοκρατικής επιλογής των υπαλλήλων για την κάλυψη των θέσεων της περίπτ. γ της παρ. 1. Τέλος για τις θέσεις της περίπτ. δ της παρ. 1, η επιλογή επιτόπιου προσωπικού κρίνεται προσφορότερη για την εξυπηρέτηση της εύρυθμης διοικητικής υποστήριξης και λειτουργίας της υπηρεσίας.

Με τις παραγράφους 3 και 4 του προστιθέμενου άρθρου 66 Α

Προσδιορίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις της παραγράφου 1. Με την τήρηση της περιγραφόμενης τυπικής διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής υπηρεσίας της περίπτ. α της παρ. 3 διασφαλίζονται τα συμφέροντα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπίας και η αρχή της συνέχειας της διοίκησης. Ο δε καθορισμός του πλαισίου των αποσπάσεων της περιπτ. γ της παρ. 3 με συγκεκριμένη πλέον διάρκεια και υποχρεωτική παραμονή των υπαλλήλων στις οργανικές τους θέσεις μετά τη λήξη της απόσπασης τους στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση από τις δημόσιες υπηρεσίες της τεχνογνωσίας και των εμπειριών που αποκομίζονται στο πλαίσιο παρακολούθησης των εργασιών στον ΟΟΣΑ. Η προβλεπόμενη διαδικασία των αποσπάσεων έρχεται να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο των απαιτητικών εργασιών της ΜΕΑ ΟΟΣΑ. Τέλος, η επιλογή των προσώπων για την πλήρωση των θέσεων της περίπτ. δ της παρ. 3 κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α. διασφαλίζει την αρμόζουσα δημοσιότητα και διαφάνεια της διαδικασίας των προσλήψεων.

Με το άρθρο 9 παράγραφος 2 προστίθεται άρθρο 67Α στο π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»

Με την παράγραφο 1 του προστιθέμενου άρθρου 67 Α

Προσδιορίζονται οι θέσεις του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, οι οποίες προβλέφθηκαν με στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της εν λόγω υπηρεσίας έχοντας ως επακόλουθο αποτέλεσμα και αυτό της εξοικονόμησης πόρων. Στην ίδια κατεύθυνση γίνεται και η πρόβλεψη για τη θέση του Διοικητικού Υπαλλήλου, η οποία διασφαλίζει την εύρυθμη διοικητική υποστήριξη και λειτουργία της υπηρεσίας.

Με την παράγραφο 2 του προστιθέμενου άρθρου 67 Α

Ο προσδιορισμός τόσο του είδους της επαγγελματικής εμπειρίας όσο και των τυπικών προσόντων επιδιώκουν την αξιοκρατική επιλογή κατάλληλου προσώπου για τη θέση του Οικονομικού Συμβούλου και στη διασφάλιση της ποιότητας του έργου του. Ο καθορισμός της άσκησης ελάχιστης χρονικά πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε διεθνή οικονομική και εμπορική πολιτική και των απαιτούμενων τυπικών προσόντων, αποσκοπούν στη διασφάλιση μιας διαφανούς διαδικασίας αξιοκρατικής επιλογής των υπαλλήλων για την κάλυψη των θέσεων της περίπτ. β της παρ. 1. Τέλος, η επιλογή επιτόπιου προσωπικού για τη θέση της περίπτ. γ κρίνεται προσφορότερη για τη εξυπηρέτηση της εύρυθμης διοικητικής υποστήριξης και λειτουργίας της υπηρεσίας.

Με την παράγραφο 3 του προστιθέμενου άρθρου 67 Α

Προσδιορίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις της παραγράφου 1. Με την τήρηση της περιγραφόμενης τυπικής διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής υπηρεσίας της περίπτ. α διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου και η αρχή της συνέχειας της διοίκησης. Ο δε καθορισμός του πλαισίου των αποσπάσεων της περίπτ. β με συγκεκριμένη πλέον διάρκεια και υποχρεωτική παραμονή των υπαλλήλων στις οργανικές τους θέσεις μετά τη λήξη της απόσπασής τους στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση από τις δημόσιες υπηρεσίες της τεχνογνωσίας και των εμπειριών που αποκομίζονται στο πλαίσιο παρακολούθησης των εργασιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στη Γενεύη. Η προβλεπόμενη διαδικασία των αποσπάσεων έρχεται να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο των απαιτητικών εργασιών του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου. Τέλος, η επιλογή των προσώπων για την πλήρωση των θέσεων της περίπτ. γ κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου διασφαλίζει την αρμόζουσα δημοσιότητα και διαφάνεια της διαδικασίας της πρόσληψης.

Άρθρο 10

Με το άρθρο 10 ρυθμίζονται οι δαπάνες για τη Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α. και το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη

Με την παράγραφο 1α

Τίθεται ανώτατο όριο δαπανών για την κατοικία του Μονίμου Αντιπροσώπου με γνώμονα τον εξορθολογισμό της διοίκησης και το δημοσιονομικό όφελος.

Με την παράγραφο 1β

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος εξομοιώνονται ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα με τους υπηρετούντες στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι, στο βαθμό Πρέσβεως και Πληρεξουσίου Υπουργού Β' Τάξεως, αντιστοίχως.

Η δαπάνη για την καταβολή των ανωτέρω βαρύνει τον προϋπολογισμό του τομέα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Με την παράγραφο 1 γ και δ

Επιδιώκεται η εξομοίωση των υπαλλήλων, που υπηρετούν στις προβλεπόμενες θέσεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 66 Α του Π.Δ. 116/2014 (Α' 185), όπως ισχύει, ως προς τις παροχές και τις δαπάνες με το σύνολο των υπαλλήλων, οι οποίοι αποσπώνται για την άσκηση υπηρεσίας στην αλλοδαπή επιτυγχάνοντας και το αντίστοιχο δημοσιονομικό όφελος.

Με την παράγραφο 2α

Ο Οικονομικός Σύμβουλος εξομοιώνεται ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα με τους υπηρετούντες στο βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α' Τάξης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γενεύη.

Η δαπάνη για την καταβολή των ανωτέρω βαρύνει τον προϋπολογισμό του τομέα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Με την παράγραφο 2β και γ

Επιδιώκεται η εξομοίωση των υπαλλήλων, που υπηρετούν στις προβλεπόμενες θέσεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 66 Α του Π.Δ. 116/2014 (Α' 185), όπως ισχύει, ως προς τις παροχές και τις δαπάνες με το σύνολο των πολιτικών υπαλλήλων, οι οποίοι αποσπώνται για την άσκηση υπηρεσίας στην αλλοδαπή επιτυγχάνοντας και το αντίστοιχο δημοσιονομικό όφελος.

Άρθρο 11

Με το άρθρο 11 ορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις Με την παράγραφο 1

Διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση από το ισχύον στο νέο καθεστώς λειτουργίας της Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.

Με την παράγραφο 2

Η περίπτωση κ' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως προστέθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4210/2013 (Α' 254), αντικαθίσταται ως εξής: Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ο Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη καθώς και το προσωπικό της Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α. και του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη που προσλαμβάνεται επιτοπίως.

Με την παράγραφο 3

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι σχετικές με τα υπό ρύθμιση ζητήματα διατάξεις των άρθρων 40 και 43 του π.δ. 178/2000 (Α' 165) και το άρθρο 245 του ν. 4072/2012 (Α' 86), που τις τροποποίησε.

Άρθρο 12 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α' 2014)

Με την προτεινόμενη διαγραφή του β' εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α' 2014) επιδιώκεται η εύρυθμη και ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης της εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρείας και για ό, τι δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από το ανωτέρω άρθρο, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί τα κατ' άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920 δικαιώματά της.

Άρθρο 13 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1796/1988 ΦΕΚ Α' 152

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται πρόβλεψη για δυνατότητα αποσπάσεων, μετατάξεων και μεταφορών μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α' 65), όπως ισχύει, με στόχο την άμεση ενίσχυση της οργανωτικής δομής του ΟΑΕΠ .

Κεφάλαιο Β' Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων& ΕΣΠΑ

Άρθρο 14 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α')

1. α. Με την αντικατάσταση της περίπτωσης β της παραγράφου 7 του άρθρου 13 προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης Επιτροπών Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ και του ΕΠΑλθ, καθώς και καθορισμού του τρόπου λειτουργίας αυτών σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού 1303/13.

β. Με την προσθήκη της παραγράφου 10 στο άρθρο 13 καθορίζεται το περιεχόμενο των αποφάσεων ορισμού Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης.

2. Με την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 14 περιγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, θέσης που συστήθηκε με το νόμο 4314/2014.

3. Με την τροποποίηση των παρ. 6 και 7 του άρθρου 18 πραγματοποιείται σύσταση Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ και μετονομασία Ειδικών Υπηρεσιών του Ν. 3614/2007, οι οποίες καθίστανται πλέον Επιτελικές Δομές για την νέα προγραμματική περίοδο και κρίνεται αναγκαία κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 16 του Ν. 4314/2014 με την παρ. 2 του άρθρ. 6 του Ν. 4354/2015, με την οποία επιτεύχθηκε εναρμόνιση των προβλέψεων για την εφαρμογή και υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ με την υφιστάμενη δομή της κυβέρνησης, ειδικότερα με την πρόβλεψη δυνατότητας σύστασης Επιτελικής Δομής κατά τομέα αρμοδιότητας Αναπληρωτή Υπουργού σε κάθε Υπουργείο.

4. Με την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 27 ρυθμίζεται ειδικά η διαδικασία ένταξης των απαλλοτριώσεων στο ΠΔΕ, καθόσον οι απαλλοτριώσεις συνήθως υλοποιούνται ταυτόχρονα με την υλοποίηση της κύριας πράξης και σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία των απαλλοτριώσεων μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης λόγω δικαστικών εμπλοκών, ήτοι για λόγους μη ελεγχόμενους από τον δικαιούχο.

5. Με την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 30 εξαιρούνται στο σύνολο τους όλες οι συμβάσεις που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ, ΕΟΧ ή άλλων κοινοτικών ή διεθνών προγραμμάτων χρηματοδότησης από την αναστολή προσλήψεων που προβλέπεται στην ΠΥΣ 33/2006. Η εξαίρεση καλύπτει όλες τις πιθανές συμβατικές μορφές με τις οποίες δύναται να συμβληθεί το ανθρώπινο δυναμικό σε αυτές τις χρηματοδοτούμενες δομές. Αφορά σε συμβάσεις που από την φύση τους έχουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκτέλεσης, ανάλογο της διάρκειας εκτέλεσης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης, με την ανάγκη υλοποίησης της οποίας συνδέονται. Με την παρούσα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα να υπογράφονται άμεσα και χωρίς διαδικασίες χρονοβόρων εγκρίσεων από κεντρικούς φορείς, συμβάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες προγραμμάτων που εντάσσονται μέσα σε διεθνή και κοινοτικά πλαίσια χρηματοδότησης και είναι ορισμένα σε είδος, δράσεις και χρονική διάρκεια.

6. Με την τροποποίηση του άρθρου 36 προβλέπεται ότι το σύνολο των αποδοχών υπαλλήλων όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αποσπασμένων ή μετακινούμενων στις Ειδικές Υπηρεσίες, τόσο μέχρι την ψήφιση του ν. 4314/2014 όσο και μετά από αυτήν, καταβάλλεται από το φορέα προέλευσης. Ειδικά για την περίπτωση φορέων προέλευσης της Γενικής Κυβέρνησης εκτός της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται η επιχορήγηση αυτών από το ΠΔΕ για την δαπάνη στην οποία υποβάλλονται για την καταβολή στους υπαλλήλους των επιδομάτων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους. Για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην επιχορήγηση από το ΠΔΕ των φορέων προέλευσης λόγω της καταβολής από αυτούς των ανωτέρω επιδομάτων παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την έκδοση σχετικής απόφασης.

7. Με την τροποποίηση του άρθρου 38 προβλέπεται ρητά ότι οι σχετικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για το μετακινούμενο προσωπικό.

8. α. Με την τροποποίηση του άρθρου 39 προβλέπεται ότι για την αναπλήρωση προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας στην περίπτωση κένωσης της θέσης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για την αναπλήρωση σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας μέχρι την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.

β. Με την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 58 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την έκδοση απόφασης για την αναδιάρθρωση και των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών του Μέρους I του ν. 4314/2014.

9. Με την τροποποίηση του άρθρου 42 προβλέπεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ασκεί καθήκοντα προ-αξιολόγησης και παρακολούθησης - διαχείρισης των έργων/δράσεων του Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη», όπως συνέβαινε στην προγραμματική περίοδο 2007-2013.

10. Με την προσθήκη του άρθρου 54Α δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες του Υπεύθυνου και των Εκτελούντων την Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων συμμετεχόντων στις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (εφεξής ΕΚΤ), οι εν λόγω Δημοσιές Αρχές/Υπηρεσίες, ενώ παράλληλα εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απλών και ευαίσθητων, που διενεργούνται στο πλαίσιο των προαναφερομένων δράσεων, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του ν. 2472/1997.

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί υπ' αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 και υπ' αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τη μορφή των δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata), προκύπτει η αναγκαιότητα να προσδιοριστεί ποιος είναι ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και ποιος/οι ο/οι Εκτελών/ούντες αυτήν, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ν. 2472/1997. Για το λόγο αυτό στην παράγραφο 1 ορίζεται ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Στην παράγραφο 2, ως Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 που ορίζονται ως «Εκτελούντες την Επεξεργασία» νοούνται όλες οι Ειδικές Υπηρεσίες του εν λόγω νόμου, εκτός των Ειδικών Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το οποίο υπέχει θέση «Υπευθύνου επεξεργασίας» και επεξεργάζεται άμεσα τα δεδομένα κατά τη προηγούμενη παράγραφο. Στην έννοια του Δικαιούχου (άρθρο 3 παρ.6 ν.4314/2014) που ορίζεται ως «Εκτελών την Επεξεργασία» συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτελικές Δομές των Υπουργείων, όταν αυτές ορίζονται ως τέτοιοι. Σε κάθε περίπτωση τόσο ο Υπεύθυνος όσο και οι Εκτελούντες την Επεξεργασία υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο καθένας κατά τον τομέα της αρμοδιότητάς του, είτε αυτό προβλέπεται απευθείας από τις διατάξεις του ν. 4314/2014, είτε από το ν. 2472/1997.

- Η επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων συμμετεχόντων στις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, για τους σκοπούς της υλοποίησης, αξιολόγησης και άσκησης ελέγχου πηγάζει από τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 και του Κανονισμού αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με άλλα λόγια, η νομική υποχρέωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη μορφή των δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) απορρέει τόσο από το Γενικό Κανονισμό όσο και από τον Κανονισμό του ΕΚΤ. Για την επίτευξη της πληρότητας των δεδομένων αυτών τα οποία σχετίζονται με τους δείκτες του ΕΚΤ, εισάγεται με την παράγραφο 3 η δυνατότητα επεξεργασίας τους χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων συμμετεχόντων.

11. Με την τροποποίηση των παραγράφων 1, 2 και 6 του άρθρου 59 και με τη προσθήκη της παραγράφου 21 ρυθμίζονται θέματα αποσπάσεων και μετακινήσεων προσωπικού, καθώς και θέματα τοποθετήσεων προϊσταμένων κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση της απόφασης του άρθρου 39 παρ. 2 για τα οποία δεν υπήρχε ρητή πρόβλεψη στην ισχύουσα μορφή του άρθρου.

12. Η διαγραφή του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 61 κρίνεται σκόπιμη δεδομένου ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν έχει εφαρμογή, καθώς οι προτεραιότητες και οι όροι καθορίζονται από τους σχετικούς Κανονισμούς και τις αντίστοιχες Προσκλήσεις επιλογής των Τοπικών Προγραμμάτων.

13. Η προσθήκη της παραγράφου 3 στο άρθρο 62 κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ με τις υπόλοιπες Διαχειριστικές Αρχές του ΕΣΠΑ.

14. Η αντικατάσταση του άρθρου 64 κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος και οι λειτουργίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΟΠΣΑΑ). Επίσης, προβλέπεται η διασύνδεση του ΟΠΣΑΑ με το ΟΠΣ-ΠΔΕ για την ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν στην χρηματοδότηση των προγραμμάτων ΠΑΑ και ΕΠΑλθ, με στόχο την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των εμπλεκομένων φορέων βάσει του άρθρου 23 περ. ι του ν. 4270/2014 και την απρόσκοπτη ανταλλαγή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση των ΠΑΑ και ΕΠΑλθ.

15. Η διαγραφή της παραγράφου 2 του άρθρου 67 κρίνεται σκόπιμη δεδομένου ότι καλύπτεται από την παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου.

16. Η προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 69 κρίνεται σκόπιμη για την επιτάχυνση υλοποίησης μέτρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑλθ.

17. Η διαγραφή της παραγράφου 4 του άρθρου 70 κρίνεται σκόπιμη δεδομένου ότι η σχετική πρόβλεψη καλύπτεται από το άρθρο 48 του ιδίου νόμου.

18. Η προσθήκη άρθρου 72Α κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ με τα υπόλοιπα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

19. Τίθενται μεταβατικές διατάξεις.

Κεφάλαιο Γ' Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

Άρθρο 15 Τροποποίηση διατάξεων του Ν.3982/2011 (Α'143)

Σχετικά με την πρώτη παράγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8 και 9 του ν.3982/2011 (ΑΊ43), αν σε μια Περιφέρεια δεν έχει συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε αντίστοιχες εξετάσεις, που διενεργεί επιτροπή, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία μπορεί να ορίζεται εξεταστική επιτροπή μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες.

Καθώς έχει παρατηρηθεί αδυναμία διενέργειας εξετάσεων σε Περιφέρειες που ήδη έχουν συγκροτήσει εξεταστικές επιτροπές, κυρίως λόγω μη διαθέσιμων αναγκαίων υποδομών, προτείνεται να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής του ενδιαφερόμενου σε αντίστοιχες εξετάσεις άλλης Περιφέρειας στις περιπτώσεις που (α) μια Περιφέρεια δεν έχει συγκροτήσει εξεταστική επιτροπή ή (β) υπάρχει αντικειμενική αδυναμία διενέργειας εξετάσεων.

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η εξουσιοδότηση για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, έτσι ώστε να περιλαμβάνεται ως προϋπόθεση και η αντικειμενική αδυναμία διενέργειας εξετάσεων, κυρίως λόγω μη διαθέσιμων αναγκαίων υποδομών. Σε κάθε περίπτωση παραμένει η αρμοδιότητα της έκδοσης αδείας στην Περιφέρεια του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου ή, αν δεν υπάρχει επαγγελματική εγκατάσταση, του τόπου μόνιμης διαμονής του, για λόγους προστασίας της τοπικότητας και της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης.

Σχετικά με την δεύτερη παράγραφο, η περίπτωση δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του νόμου (ως ισχύει σήμερα), ορίζει ότι ένα από τα δικαιολογητικά για την ίδρυση του Επιχειρηματικού Πάρκου που πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η ΕΑΝΕΠ είναι οι τεχνικές προμελέτες των έργων υποδομής, στις οποίες ενσωματώνονται προμελέτες των απαιτούμενων έργων εξωτερικής υποδομής, και το εκτιμώμενο κόστος των τελευταίων. Ωστόσο οι τεχνικές προμελέτες δεν είναι το κατάλληλο δικαιολογητικό που χρειάζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Σημειώνεται ότι στο στάδιο αυτό εκτιμάται από το Υπουργείο η σκοπιμότητα του έργου και το κατά προσέγγιση κόστος του. Για το σκοπό αυτό επαρκούν οι προκαταρκτικές μελέτες των έργων υποδομής και όχι οι προμελέτες οι οποίες σε σχέση με τις προκαταρκτικές μελέτες έχουν πολλαπλάσιο κόστος για την ΕΑΝΕΠ και, στο στάδιο αυτό, δεν προσφέρουν καμία χρήσιμη πληροφορία για το έργο που να χρειάζεται η Διοίκηση. Σημειώνεται επίσης ότι η ρύθμιση αυτή πρακτικά έχει ήδη ενσωματωθεί στο θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα στην κανονιστική Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ/Α. 15/3/11261/821/2013 (ΦΕΚ 2495/Β74-10-2013).

Για το λόγω αυτό προτείνεται η αντικατάσταση της περίπτωσης δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του νόμου ώστε να απαιτούνται πλέον προκαταρκτικές μελέτες αντί για προμελέτες των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Σχετικά με την τρίτη παράγραφο, η πρακτική εφαρμογή του Ν. 3982/2011 έχει καταδείξει ότι λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων χρηματοδότησης, η ανάπτυξη νέων Επιχειρηματικών Πάρκων είναι πιο εφικτή εάν γίνεται τμηματικά σε φάσεις. Με την αρχική του διατύπωση ο νόμος (άρθρο 53 παρ. 3) απαιτεί, για να είναι δυνατή η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου σε φάσεις, η συνολική έκταση του ΕΠ να είναι μεγαλύτερη από 2.000 στρέμματα. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η απαίτηση αυτή μειώνεται στα 1.000 στρέμματα και καθιστά πιο εφικτή την ανάπτυξη νέων Επιχειρηματικών Πάρκων.

Ως προς την τέταρτη παράγραφο, οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 54 απλοποιούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται στα Επιχειρηματικά Πάρκα του Γ Μέρους του Ν. 3982/2011. Και τούτο διότι το Επιχειρηματικό Πάρκο ως οικονομική δραστηριότητα και αυτό λαμβάνει περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά την έγκριση ανάπτυξής του. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση προβλέπεται υπό το σύγχρονο νομοθετικό καθεστώς (Ν. 4014/2011) και για τους λοιπούς Οργανωμένους Υποδοχείς της παραγράφου 4 του άρθρου 41 Ν. 3982, δηλαδή και για τις ΒΙΠΕ του Ν. 4458/1965 και για τις ΒΕΠΕ κλπ. του Νόμου 2545/1997. Ως εκ τούτου υφίσταται επαρκές έρεισμα ώστε η προαναφερόμενη απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας μίας επιχείρησης να επεκταθεί και σε αυτούς τους Οργανωμένους Υποδοχείς.

Ως προς την πέμπτη παράγραφο, προβλέπεται το ελάχιστο ποσοστό εισφοράς σε γη, και κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, στα Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης να είναι είκοσι τοις εκατό (20 %) υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ. Ωστόσο σε περίπτωση που το εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί να επιτευχθεί για αντικειμενικούς πολεοδομικούς λόγους, οι οποίοι διαπιστώνονται από το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δίδεται η δυνατότητα μείωσης του ως άνω ποσοστού σε 15%.

Σχετικά με την έκτη παράγραφο, η περίπτωση αβ) της υποπαραγράφου Α) της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του νόμου (ως ισχύει σήμερα) αναφέρεται ότι «Σε κάθε περίπτωση που το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο του 20% ιδρύονται ΕΠ του άρθρου 41 παρ.1 β' ή γ'». Ωστόσο τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης, που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου είναι το κατάλληλο εργαλείο για την εξυγίανση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων με άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων μεγαλύτερο του 20%, δεν αναφέρονται στη διάταξη αυτή και δέον όπως περιληφθούν.

Με την έβδομη παράγραφο οι ρυθμίσεις της παράγραφου 3 επεκτείνονται και προς τους λοιπούς Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41.

Άρθρο 16 Αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του ν.3982/2011 (ΑΊ43) προβλέπεται ότι με προεδρικά διατάγματα καθορίζονται αφ' ενός οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων και αφετέρου η αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών με τις νέες επαγγελματικές άδειες.

Δυνάμει της διάταξης αυτής εκδόθηκαν τα εξής προεδρικά διατάγματα: π.δ. 112/2012 (Α'197) για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων, π.δ. 113/2012 (Α'198) για το χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων, π.δ. 114/2014 (Α'199) για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας επί εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, π.δ. 115/2014 (Α'200) για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας επί βιομηχανικών εγκαταστάσεων και π.δ. 1/2013 (Α'8) για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων επί των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Σε ειδικότερο άρθρο εκάστου εκ των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων (άρθρο 9 του π.δ 112/12, άρθρο 10 του π.δ. 113/12, άρθρο 9 του π.δ. 114/12, άρθρο 13 και 21 του π.δ. 115/12 και άρθρο 9 του π.δ. 1/13), προβλέφθηκε η δυνατότητα αντικατάστασης των υφιστάμενων αδειών εντός ορισμένης προθεσμίας από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν.3982/2011 που αφορά σε παράβολα, με υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης και παραβόλων και συγκεκριμένα προβλέφθηκε προθεσμία δύο ετών.

Σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4314/2014 (Α'265), προβλέφθηκε παράταση της προθεσμίας αντικατάστασης αδειών που είχαν εκδοθεί με το προϊσχύον του ν.3982/2011 θεσμικό πλαίσιο από δύο έτη, κατά την αρχική ρύθμιση στα π.δ. 112/2012, π.δ. 113/2012, π.δ.114/2012, π.δ. 115/2012 και π.δ. 1/2013, σε δύο έτη και έξι μήνες.

Με την παρούσα τροποποίηση προτείνεται εκ νέου η παράταση της προβλεπόμενης προθεσμίας με λήξη σε ρητή ημερομηνία κοινή για όλες τις επαγγελματικές τεχνικές δραστηριότητες, την 31η Δεκεμβρίου 2016, προκειμένου να καλυφθεί στο μέγιστο δυνατό η ανάγκη μιας τυπικώς λειτουργούσας αγοράς τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων με την ένταξη όσο το δυνατό περισσοτέρων επαγγελματιών στις διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται το γενικευμένο αίτημα μεγάλου αριθμού τεχνικών επαγγελματιών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών αδειών με νέες.

Παράλληλα, η περαιτέρω παράταση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να δοθεί το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για να τεθούν καταρχήν σε λειτουργία διατάξεις της παρούσας τροποποίησης, αλλά και διατάξεις που θα προκύψουν από μελλοντικές διευθετήσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις προβλημάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα π.δ 112/12, π.δ. 113/12, π.δ. 115/12 και π.δ. 1/13 ορίζεται ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης των αδειών που αντικαθίστανται η 31.12.2020 και για το π.δ. 114/12 ορίζεται ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης των αδειών που αντικαθίστανται η 31.12.2017. Λόγω της νέας προτεινόμενης προθεσμίας αντικατάστασης προτείνεται η κατάργηση της ημερομηνίας 31.12.2020 και 31.12.2017 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης των αδειών. Οι άδειες που αντικαθίστανται σύμφωνα με τα ανωτέρω π.δ. θεωρούνται ανά οκταετία. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία αντικατάστασης της άδειας.

Άρθρο 17 Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων

Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του π.δ. 108/2013 διατάξεις η άσκηση των δραστηριοτήτων εκτέλεσης (εγκατάστασης), επίβλεψης και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αφορούσαν στο ίδιο επίπεδο προσόντων και αδειοδοτούνταν μέσω της ίδιας διαδικασίας, η οποία πραγματοποιούνταν μία φορά για κάθε κατηγορία και ειδικότητα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών και επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις), ανεξαρτήτως του αν τελικά οι επαγγελματίες ασκούσαν μέρος αυτών των δραστηριοτήτων.

Στο άρθρο 14, παράγραφος 4 του π.δ. 108/2013 για την αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών δεν γίνεται άμεση αναφορά στην αντικατάσταση των παλαιών αδειών συντηρητή ηλεκτρολόγου, παρά μόνο των παλαιών εγκαταστατών ηλεκτρολόγων. Επειδή υπάρχει σημαντικός αριθμός ενδιαφερομένων συντηρητών ηλεκτρολόγων που δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών αδειών με νέες, προτείνεται η προσθήκη για την αντικατάσταση των παλαιών αδειών συντηρητή ηλεκτρολόγου με τις νέες άδειες εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου αντίστοιχης ειδικότητας.

Με την προτεινόμενη διάταξη καλύπτεται η σχετική νομοθετική έλλειψη στις διατάξεις, και εντάσσονται με τρόπο ασφαλή οι παλιές άδειες συντηρητών ηλεκτρολόγων σε υφιστάμενες άδειες χωρίς να αυξάνεται ο αριθμός των υφιστάμενων αδειών.

Άρθρο 18 Περί ψυκτικών εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με τα π.δ. που εκδόθηκαν, κατ' επιταγή των διατάξεων του ν.3982/11, προβλέφθηκε η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων αδειών με τις άδειες του νέου νομοθετικού πλαισίου. Γενικότερα, για την αντιστοίχιση λαμβάνεται υπόψη η ισχύς των υφιστάμενων αδειών ή η χρονική καθυστέρηση της θεώρησής τους, όπου αυτή εφαρμοζόταν με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Στην περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας, έχει ξεπεράσει τα πέντε έτη, η υφιστάμενη άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, μετά από προβλεπόμενη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 3 του π.δ. 112/2012 (Α'197) για τους υδραυλικούς, στο άρθρο 9 παρ. 5 του π.δ. 114/2012 (Α'199) για τους τεχνικούς εγκαταστάσεων καύσης και στο άρθρο 14 παρ. 3 του π.δ. 108/2013 (Α'141) για τους ηλεκτρολόγους. Ωστόσο, για την περίπτωση των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων κατά το π.δ. 1/2013 (Α'3) δεν προβλέπεται αντίστοιχη διαδικασία για τη περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας έχει ξεπεράσει τα πέντε έτη.

Με την τροποποίηση προτείνεται διαδικασία αντικατάστασης αδειών με καθυστέρηση θεώρησης άνω των πέντε ετών ανάλογη με αυτή των άλλων επαγγελματικών τεχνικών δραστηριοτήτων, για λόγους ίσης μεταχείρισης. Συγκεκριμένα προτείνεται, εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας έχει ξεπεράσει τα πέντε έτη, η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντος παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την κ.υ.α. που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίστοιχη αίτηση.

Επιπρόσθετα, προτείνεται και συμπλήρωση της διάταξης προκειμένου να αρθεί το κενό για τα παράβολα που απαιτούνται όταν η καθυστέρηση θεώρησης είναι μεταξύ τριών (3) και πέντε (5) ετών.

Άρθρο 19 Τροποποίηση του Ν.3325/2005

Με την συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται η τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 2γ και παρ. 4 του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α'68).

Με την τροποποίηση των παραγράφων 2γ και 4 του άρθρου 16 του ν. 3325/2005, που αφορά στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων μέσης όχλησης της Αττικής, επιδιώκεται αναδιατύπωση και αποσαφήνιση των διατάξεων, διότι με την ισχύουσα διατύπωση εμποδίζεται ο εκσυγχρονισμός των μονάδων μέσης όχλησης στην Αττική τόσο σε εκείνες τις περιοχές Γενικής Κατοικίας όπου δεν προβλέπεται από τις χρήσεις γης η εγκατάσταση μονάδων μέσης όχλησης όσο και στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 4 ν. 3325/2005 και εξ αυτού του λόγου πολλές μονάδες έχουν ήδη περιέλθει σε δεινή κατάσταση, ακόμα και με παύση λειτουργίας αυτών. Η προτεινόμενη αλλαγή επαναφέρει την προτέρα κατάσταση στο θεσμικό πλαίσιο εκσυγχρονισμού και θα βοηθήσει τις μεταποιητικές μονάδες της Αττικής, που παρά το δυσχερές περιβάλλον καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να επιβιώσουν, να εκσυγχρονιστούν και να υπερβούν τη σοβαρή οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Άρθρο 20 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 179 του ν.4261/2014 (Α'107) καθορίστηκε ο τρόπος αποζημίωσης των πρώην εργαζομένων στις τρεις εκ των θυγατρικών εταιρειών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ (ΕΛΚΕΔΕ ΑΕ και δύο θυγατρικών αυτής, ΕΛΚΑ ΑΕ, ΚΕΓ ΑΕ) που υπηρετούσαν σε αυτές κατά το χρόνο έκδοσης του Ν.4038/2012 (2.2.2012), προβλέποντας την έκδοση σχετικών διαπιστωτικών πράξεων και την αποζημίωση τους από το Δημόσιο λόγω της αδυναμίας επίλυσης του ζητήματος μέσω της διαδικασίας της εκκαθάρισης, καθώς και της έλλειψης σχετικών κονδυλίων.

Υπήρχαν όμως περιπτώσεις εργαζομένων για τις οποίες η εργασιακή σχέση λύθηκε αυτοδικαίως, νωρίτερα (πριν τη λύση των εταιρειών και τη θέση αυτών σε εκκαθάριση), λόγω αίτησης προς συνταξιοδότηση και δεν καταβλήθηκε εν μέρει ή στο σύνολο της η οφειλόμενη αποζημίωση. Για τις περιπτώσεις αυτές , εφόσον η αξίωση αποζημίωσης δεν έχει παραγραφεί κατά τη δημοσίευση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προβλέπεται μεταχείριση ανάλογη με αυτή που εφαρμόστηκε για όσους τελούσαν σε σχέση εργασίας κατά τη θέση των εταιρειών σε εκκαθάριση.

Άρθρο 21 Τροποποίηση αρτοποιητικής νομοθεσίας

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται η αντικατάσταση της υποπερίπτωσης 3α της Υποπαραγράφου ΣΤ.6 (Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων-Αρτοποιητική νομοθεσία), της Παραγράφου ΣΤ. του άρθρου πρώτου ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 85 Α/7-4-2014), διότι δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, η συμμόρφωση και προσαρμογή των δραστηριοτήτων εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευσή του ν. 4254/2014 (ήτοι μέχρι τις 7-4-2016), στις απαιτήσεις του νόμου 3526/2007 καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, που λειτουργούσαν ήδη πριν από τη δημοσίευση του ν. 3526/2007 και που ενδέχεται να μην πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι μεταξύ αυτών είναι και μονάδες που βρίσκονται σε απομονωμένες ή ακόμη και τουριστικές περιοχές της χώρας και λειτουργούν ήδη για δεκαετίες.

Η αδυναμία συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του ν. 3526/2007 (ιδίως ελάχιστες διαστάσεις των προβλεπόμενων διαμερισμάτων και χώρων) εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευσή του ν. 4254/2014, θα οδηγούσε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στη διακοπή της λειτουργίας τους, την απώλεια θέσεων εργασίας, τόσο σε αυτές αλλά και για τους προμηθευτές των εν λόγω δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Κρίνεται συνεπώς σκόπιμο, με την προτεινόμενη ρύθμιση να παραταθεί η εντός 2 ετών από τη δημοσίευσή του ν. 4254/2014 υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου 3526/2007, με απώτερο στόχο να δοθεί περαιτέρω χρονικό διάστημα συμμόρφωσης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του νόμου 3526/5007 και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους περιορίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις της σοβαρής οικονομικής κρίσης, που διέρχεται η χώρα.

Άρθρο 22 Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.3982/2011

Με την συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται η τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 22.3 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α'143).

Το χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών που προβλέπεται σήμερα στο ν.3982/2011 για την τεχνική ανασυγκρότηση είναι μικρό, καθ' όσον παράγοντες όπως η γραφειοκρατία και οι σύνθετες διαδικασίες κάποιες φορές καθυστερούν την άρση της ασυμβατότητας χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα του επενδυτή (π.χ. εάν υπάρχουν πολεοδομικές ασυμβατότητες με παρεκκλίσεις, απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την έγκριση της παρέκκλισης, την έκδοση οικοδομικής αδείας και τον εφοδιασμό με νέο πιστοποιητικό πυροπροστασίας). Για το λόγο αυτό προτείνεται το χρονικό διάστημα για την τεχνική ανασυγκρότηση να είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Επίσης προτείνεται η προσθήκη δυνατότητας παράτασης της προθεσμίας, προκειμένου να αποφεύγεται η παύση λειτουργίας δραστηριοτήτων επειδή δεν κατάφεραν εμπρόθεσμα να εφοδιαστούν με μία έγκριση (π.χ. πιστοποιητικό πυροπροστασίας). Εξάλλου πρόκειται για λειτουργία δραστηριοτήτων που, παρά την ασυμβατότητα που έχει εντοπιστεί, δεν προκαλεί άμεσο κίνδυνο για την προστασία περιβάλλοντος, την ασφάλεια εργαζομένων, περιοίκων κ.λπ., σύμφωνα με την ρητή πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 22 παρ. 1 ν. 3982/2011. Το γεγονός ότι για τη χορήγηση της παράτασης απαιτείται η απόδειξη των ενεργειών προς άρση της εντοπισθείσης ασυμβατότητας αποτρέπει τη χρησιμοποίηση της διάταξης από μονάδες που δεν προτίθενται σοβαρά να συμμορφωθούν ολοκληρωτικά στις διατάξεις 17-40 του ν. 3982/2011.

Κεφάλαιο Δ' Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Άρθρο 23 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α' 191)

Τροποποιείται το άρθρο 3ιγ του ν. 2251/1994 και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθούν οι προμηθευτές με υποχρέωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και προτίθενται να συνάψουν εξ' αποστάσεως συμβάσεις με τους καταναλωτές κατά τη δήλωση της σχετικής δραστηριότητας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Άρθρο 24 Τροποποίηση του Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α'116)

Προστίθεται άρθρο στο ΠΔ 131/2003 περί ηλεκτρονικού εμπορίου, ούτως ώστε να καταγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο πέραν των προμηθευτών που προτίθενται να συνάψουν συμβάσεις εξ' αποστάσεως με καταναλωτές και οι φορείς παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας (ηλεκτρονικό εμπόριο), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού να ρυθμίσει της λεπτομέρειες της διαδικασίας .

Άρθρο 25 Τροποποίηση άρθρου 39 κ.ν. 2190/1920

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται δυνατόν και υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου να πραγματοποιούν τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 39α του κ.ν. 2190/1920, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ισότητα και η ισονομία στην αντιμετώπιση υπαλλήλων με τα ίδια προσόντα.

Άρθρο 26 Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 116/2014 (ΦΕΚ 185 Α')

Με τις παρ. 1 και 2 η αρμοδιότητα για την παροχή επικαιροποιημένης πληροφόρησης στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας βάσει των οποίων τρίτα μέρη μπορούν να εμπιστεύονται στοιχεία και πράξεις που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ μεταφέρεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕΜΗ). Η εν λόγω Διεύθυνση έχει αρμοδιότητα μεταξύ άλλων για τη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων εμπορικών εταιρειών και την παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, την ευρωπαϊκή εταιρεία και την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου περί κεφαλαιουχικών εταιρειών και εμπορικού μητρώου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, το Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχει καμία αρμοδιότητα ως προς το νομοθετικό πλαίσιο.

Άρθρο 27 Τροποποίηση διατάξεων Ν. 4072/2012 ΦΕΚ Α' 86

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευρύνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως «μονοπρόσωπη» μια προσωπική εταιρεία. Σκοπός του εν λόγω άρθρου, όπως φαινόταν και από την αιτιολογική του έκθεση, ήταν η παροχή δυνατότητας προσωρινής συνέχισης της εταιρίας, σε περίπτωση που αποχωρήσουν όλοι οι εταίροι πλην ενός, μέχρι την είσοδο νέου εταίρου, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της διατήρησης της εταιρικής επιχείρησης. Μάλιστα, η αιτιολογική έκθεση μιλούσε για τρίμηνο αντί του διμήνου που τελικά ψηφίστηκε. Η εμπειρία από την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου από το 2012 που ψηφίστηκε έως σήμερα έχει δείξει ότι το δίμηνο δεν είναι επαρκές χρονικό διάστημα για την εύρεση νέου εταίρου ούτε για την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις περιπτώσεις που ο εναπομείνας εταίρος αποφασίζει τη μετατροπή της προσωπικής του εταιρείας σε κεφαλαιουχική.

Άρθρο 28 Τροποποίηση διατάξεων Ν. 4321/2015 ΦΕΚ Α' 32

Με την κατάργηση της παράγραφου 2 του άρθρου 31 του Ν. 4321/2015 ΦΕΚ Α' 32 επιχειρείται διορθωτική παρέμβαση στις διατάξεις που αφορούν την προσωπική ευθύνη των μετόχων κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Κεφάλαιο Ε' Ρυθμίσεις θεμάτων τουρισμού

Άρθρο 29 Τροποποίηση του ν. 393/1976 (Ά' 199)

Με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 393/1976 (Α' 199) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης των τουριστικών γραφείων μέσω της χορήγησης βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων από την κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Μεταξύ των δικαιολογητικών που υποχρεούται να υποβάλει ο αιτών σχετικά συγκαταλέγονται και «τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει ανεξάρτητη γραφειακή εγκατάσταση» (περ. δ'). Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 393/1976 (Α' 199) και συγκεκριμένα διαγράφεται η λέξη «ανεξάρτητη», αφού όπως διαπιστώθηκε εγείρει σοβαρά πρακτικά ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής.

Άρθρο 30 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α' 222)

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) ορίζει ότι για την απόδειξη της ασφαλιστικής ενημερότητας του εργαζόμενου οδηγού που απασχολείται σε επιχείρηση ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας έξι (6) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων απαιτείτο η προσκόμιση στοιχείων ασφάλισης του οδηγού από τον ασφαλιστικό φορέα Ι.Κ.Α. Ωστόσο, η ρητή αυτή πρόβλεψη εισάγει περιορισμό, καθώς δεν δίνει τη δυνατότητα σε οδηγό ασφαλισμένο σε διαφορετικό φορέα ή αυτοαπασχολούμενο να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Με την προτεινόμενη ρύθμιση απαλείφεται ο εν λόγω περιορισμός και προβλέπεται μόνο η υποχρέωση ασφάλισης του οδηγού σε οιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

Άρθρο 31 Τροποποίηση του ν. 4276/2014 (Α' 155)

Με την παράγραφο 1 προστίθεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) νέο στοιχείο η, ώστε να συμπεριληφθούν στις τουριστικές επιχειρήσεις που αδειοδοτούνται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες τουρισμού τα επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό, καθώς η μη συμπερίληψή τους και, ειδικότερα των 31 που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως τουριστικά με την υπ' αριθμ. 500321/13.05.1996 (Β' 391) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., ως κατηγορία τουριστικών επιχειρήσεων εγείρει το ζήτημα της ανανέωσης του ειδικού τουριστικού σήματος στα ήδη λειτουργούντα (31) επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσεως χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό και ουσιαστικά προκαλεί ένα κενό στην αδειοδότηση της λειτουργίας τους. Επιπλέον, ο ν. 4276/2014 δεν προβλέπει τη δυνατότητα που παρείχε ο προγενέστερος του ν. 2160/1993 περί ένταξης νέων κατηγοριών τουριστικών επιχειρήσεων στις ήδη προβλεπόμενες με σχετική Υπουργική Απόφαση, ώστε να θεραπεύεται εκ των υστέρων η παράλειψη αυτή. Δεδομένων των ανωτέρω, με τη νέα διάταξη τα εν λόγω οχήματα συμπεριλαμβάνονται πλέον ρητά στις τουριστικές επιχειρήσεις (όπως και επί δεκαετίες) και εξομαλύνεται το πλαίσιο αδειοδότησής τους από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.).

Με την παράγραφο 2 προστίθεται εξουσιοδοτική διάταξη στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155), ώστε να καθορισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό, ενώ με την παράγραφο 3 προστίθεται μεταβατική διάταξη στο άρθρο 50 του ν. 4276/2014 (Α' 155) μέχρι τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης.

Με την παράγραφο 4 καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ Α' 155) και η παρ. 21 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ Α' 155), καθώς με την ΥΑ 9299/8.5.2015 (Β' 921) καταργήθηκε η υποχρέωση έκδοσης και επικόλλησης αυτοκόλλητου σήματος νόμιμης λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η κατάργηση της σχετικής νομοθετικής εξουσιοδότησης (άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 4276/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρ. 41 του ν. 4308/2014), καθώς και της διάταξης βάσει της οποίας επιβάλλονταν οι κυρώσεις (άρθρο 7 παρ. 21 του ν. 4276/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
2 του άρ. 41 του ν. 4308/2014) σε περίπτωση μη εφοδιασμού του αυτοκόλλητου σήματος εκ μέρους του τουριστικού καταλύματος.

Με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται η παράγραφος 18 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 (Α' 155), καθώς από την έως σήμερα ισχύουσα διάταξη προκύπτουν τα εξής ζητήματα: α) Καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη η κυκλοφορία των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων (motorhomes/ camping cars) στη χώρα μας, τα οποία απαγορεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη να σταθμεύουν σε κοινόχρηστους εν γένει χώρους. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την υπ' αριθμ. 29949/1841/2009 (Β' 2112) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ανάπτυξης, όπως ισχύει, τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα είναι Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης οχήματα, εντάσσονται δηλαδή στην κατηγορία οχημάτων Μ, σε αντίθεση με τα ρυμουλκούμενα (και ημιρυμουλκούμενα) τροχόσπιτα (caravans/ camping trailers), τα οποία σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση χαρακτηρίζονται ως οχήματα κατηγορίας Ο. Στη συντριπτική πλειονότητά τους δε τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα είναι μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων και άρα για την οδήγηση τους απαιτείται δίπλωμα κατηγορίας Β. Ως εκ τούτου, με την εισαγόμενη τροποποιητική ρύθμιση καθίσταται πλέον σαφές ότι ο περιορισμός/απαγόρευση της διάταξης αφορά -όπως είναι απόλυτα λογικό- μόνο την εγκατάσταση σε κοινόχρηστους χώρους των κάθε κατηγορίας τροχόσπιτων (αυτοκινούμενων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων) και όχι την απλή προσωρινή στάθμευσή τους. Β) Η ανωτέρω ισχύουσα διάταξη έρχεται σε αντίθεση με την παρ. 5 του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, {Α' 57}), σύμφωνα με την οποία η στάθμευση τροχόσπιτων απαγορεύεται μόνο στις κατοικημένες περιοχές και για χρονικό διάστημα πέραν των 24 συνεχών ωρών ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις ισχύουν οι γενικοί όροι και περιορισμοί που ορίζει το εν λόγω άρθρο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Δεδομένων των ανωτέρω, δε θα έπρεπε να απαγορεύεται η στάθμευση τροχόσπιτων στους νόμιμους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ χώρους στάθμευσης, εφόσον δεν διαπιστώνεται η ανάπτυξη στοιχείων, που συνιστούν ελεύθερη κατασκήνωση, όπως π.χ. η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τέντας. Η προτεινόμενη τροποποιητική ρύθμιση θεραπεύει τα ως άνω ζητήματα.

Άρθρο 32 Τροποποίηση του π.δ. 112/2014 (Α' 179)

Με το άρθρο 32 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 29 και 30 του άρθρου 30 του π.δ. 112/2014 (Α' 179), καθώς από παραδρομή δεν περιλαμβάνονται στις ισχύουσες διατάξεις οι ειδικότητες Διοικητικού Λογιστικού, Οικονομικού της κατηγορίας ΤΕ για την κάλυψη των θέσεων προϊσταμένων τμημάτων των Π.Υ.Τ.. Συγκεκριμένα, προβλέπεται μόνο η ειδικότητα κατηγορίας ΤΕ τουριστικών επιχειρήσεων, ενώ για τις θέσεις των προϊσταμένων της Διεύθυνσης των Π.Υ.Τ. οι ειδικότητες στην κατηγορία ΤΕ είναι διευρυμένες. Παρατηρείται έτσι το παράδοξο υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ άλλης πλην Τουριστικών Επιχειρήσεων να μπορεί να προΐσταται της Διεύθυνσης, αλλά όχι τμήματος της Π.Υ.Τ. Με την εισαγόμενη τροποποιητική ρύθμιση αποκαθίσταται το από παραδρομή σφάλμα του ως άνω άρθρου 30 του π.δ. 112/2014 και αίρεται η παραδοξότητα και η αναντιστοιχία.

Άρθρο 33 Τροποποίηση του ν. 3270/2004 (Α' 187)

Ο ν. 3270/2004 (Α' 187) άρθρο 4, παρ. 6, περίπτωση δ, προβλέπει την επίλυση των διαφορών που αφορούν σε διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού από επιτροπή που εδρεύει στο Υπουργείο Τουρισμού. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υποβολή προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της επιβληθείσας διοικητικής κύρωσης μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης της επιτροπής, η οποία υποχρεούται να εκδώσει αυτήν εντός τριών μηνών από την υποβολή της προσφυγής. Ειδικότερα, όμως, όσον αφορά στην εκτέλεση της διοικητικής κύρωσης σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η υποβολή της προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εκδώσει απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή της προσφυγής, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί. Δεδομένου ότι οι κολυμβητικές δεξαμενές εξομοιώνονται ρητά -κατά την ισχύουσα νομοθεσία- με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως προς το καθεστώς αδειοδότησης και ελέγχου, είναι πρόδηλο ότι θα έπρεπε να υπάρχει όμοια αντιμετώπιση και στην περίπτωση της επιβολής και αναστολής εκτέλεσης των διοικητικών κυρώσεων. Για το λόγο αυτό με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθενται στο έκτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 οι λέξεις «περιλαμβανομένων των κολυμβητικών δεξαμενών».

Άρθρο 34 Τροποποίηση του ν. 4305/2014 (Α' 237)

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 41 του ν. 4305/2014 (Α' 237), σύμφωνα με την οποία η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρησιακών προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (που σύμφωνα με τον κανόνα ν+2 λήγει στο τέλος του 2015), που κατά την 30η Οκτωβρίου 2014 ήσαν εκκρεμή και για τα οποία ήταν αρμόδιο το Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων-Κρατικών Ενισχύσεων της Δ/νσης Τουριστικών Επενδύσεων του τότε Υπουργείου Τουρισμού, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από αυτή την οργανική μονάδα (Τμήμα) εντός του έτους 2015. Όμως επειδή με τον έλεγχο στην κίνηση κεφαλαίων προκλήθηκαν συνολικά καθυστερήσεις -όχι στην ουσιαστική υλοποίηση ορισμένων έργων-αλλά στην διαδικασία αποπληρωμών και τις τυπικές διαδικασίες κλεισίματος, κρίνεται απόλυτα σκόπιμο η αρμοδιότητα του τμήματος που χειριζόταν τα προγράμματα να επεκταθεί και εντός του τρέχοντος έτους 2016 μέχρι την ολοκλήρωση των έργων.

Άρθρο 35

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται ο επιβεβλημένος διαχωρισμός των υδάτων που εκρέουν από κέντρα ιαματικού τουρισμού/θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας και κέντρα αναζωογόνησης (spa) από τα οιασδήποτε μορφής λύματα, αφού οι υγρές εκροές των πιο πάνω εγκαταστάσεων είναι προϊόν φυσικών πόρων και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται από τον νομοθέτη και την Διοίκηση. Επομένως, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ο ρητός διαχωρισμός τους από τους γενικούς ορισμούς και περιγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, έτσι ώστε η διαστολή αυτή να επάγεται και συνακόλουθη διαφορετική αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες της διοίκησης, που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων.

Άρθρο 36 Τροποποίηση του π.δ. 112/2014 (Α' 179)

Με την προτεινόμενη ρύθμιση που τροποποιεί το άρθρο 19 του π.δ. 112/2014 (Α7179)- σκοπείται ουσιαστικά η ικανοποίηση της εκ των πραγμάτων διαπιστωμένης ανάγκης για παροχή πληροφοριών τουριστικού περιεχομένου και χαρακτήρα από τις περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού του υπουργείου και ειδικότερα από τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού. Για τον σκοπό αυτό -και με δεδομένο ότι το π.δ. 112/2014 δεν είχε προβλέψει ρητά τέτοια αρμοδιότητα - δίνεται η σχετική αρμοδιότητα στις ήδη υφιστάμενες υπηρεσίες και ιδρύεται και Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού στην Περιφερειακή Διεύθυνση Τουρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να εξυπηρετείται η συγκεκριμένη ανάγκη στο Διεθνές Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 37 Τροποποίηση του ν. 2206/1994 (Α' 62)

Με την παράγραφο 1 τακτοποιείται η διαδικασία απόδοσης των ποσών από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί των μικτών κερδών των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας στους εποπτευόμενους φορείς Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Ελληνικό Φεστιβάλ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τους κανόνες της δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού, με την προσθήκη της σχετικής διάταξης στο τέλος της περ. γ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.2206/1994 (Α' 62).

Με την παράγραφο 2 καταργείται η περ. β της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 που ρυθμίζει έως σήμερα την ως άνω διαδικασία.

Άρθρο 38

Με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα- Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 16/Α/23.01.2013) το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) καταργείται, οι δε αρμοδιότητές του επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από το Υπουργείο Τουρισμού (νυν Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού). Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 4109/2013: «Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η σύνταξη έκθεσης απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, η σχετική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ενώ απόσπασμα της εγκεκριμένης από τους, κατά περίπτωση, αρμόδιους Υπουργούς έκθεσης απογραφής, το οποίο περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α' 147) καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως, ατελώς, πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές». Η προθεσμία της παραπάνω διάταξης παρατάθηκε μέχρι τις 31.12.2014 με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4276/2014 (Α' 155). Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 45 δίδεται εκ νέου παράταση της ως άνω προθεσμίας λόγω εκκρεμότητας της σχετικής διαδικασίας για τον πρώην Ο.Τ.Ε.Κ. προκειμένου να αντιμετωπιστούν εκκρεμή νομικά, τεχνικά και ευρύτερα ζητήματα ορθής ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Η ρύθμιση κρίνεται επείγουσα συνεπεία της λήξης της ορισθείσας προθεσμίας και του επείγοντος χαρακτήρα του όλου ανωτέρω ζητήματος.

Άρθρο 39 Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης