Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1267/8.11.2000 Εφαρμογή διατάξεων αρθ.64 ν.2637/98 κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων - κοινοποίηση της παρ.1 του άρθρου 2 ν.2732/1999 (βλ. και ΠΟΛ 1091/2001 που διορθώνει το Ε παράδειγμα)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-11-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1267/8.11.2000
Εφαρμογή διατάξεων αρθ.64 ν.2637/98 κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων - κοινοποίηση της παρ.1 του άρθρου 2 ν.2732/1999 (βλ. και ΠΟΛ 1091/2001 που διορθώνει το Ε παράδειγμα)


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1267
ΕΤΟΣ: 2000
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Β
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Εφαρμογή διατάξεων αρθ.64 ν.2637/98 κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων - κοινοποίηση της παρ.1 του άρθρου 2 ν.2732/1999 (βλ. και ΠΟΛ 1091/2001 που διορθώνει το Ε παράδειγμα)
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Αθήνα 8 Νοεμβρίου 2000
Αρ.Πρωτ.1101490/451/Β0013

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
64 του ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α'). σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους.
Επίσης σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α') σύμφωνα με την
οποία, για τον υπολογισμό της ηλικίας των νέων αγροτών ως ημερομηνία γεννήσεως λαμβάνεται υπόψη η 31
Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως.

1. Με τις διατάξεις του ν.2520/1997 θεσπίστηκαν μεταξύ άλλων φορολογικές απαλλαγές για τους νέους αγρότες
ηλικίας μέχρι. 40 ετών, ενώ διατηρήθηκαν παράλληλα οι υφιστάμενες ήδη απαλλαγές του ν.634/1977.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.634/1977. ορίζεται ότι «συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής κυριότητας γεωργικών
ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή
τους. εφόσον η κατά στρέμμα αγοραία αξία τους δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές.
απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων για το μέχρι πεντακόσιες χιλιάδας (500.000) δραχμές τμήμα
της κατά στρέμμα αγοραίας αξίας τους και μέχρι εμβαδόν σαράντα (:40) στρεμμάτων συνολικά για κάθε
αγοραστή. είτε οι συμβάσεις γίνονται με μία είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις. Η .απαλλαγή
παρέχεται εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει γεωργική ή κτηνοτροφική έκταση μεγαλύτερη από 100 στρέμματα».

3. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2520/1997, ορίζεται ότι «σε συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής
κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν
αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων ποσό που ισούται με το
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά στρέμμα αξίας μεταβιβαζόμενης έκτασης και μέχρι εκατό. (100)
στρέμματα και για εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές κατά ανώτατο όριο για κάθε αγοραστή,
είτε οι συμβάσεις γίνονται με μία είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις, υπό την προϋπόθεση ότι η
μεταβίβαση γίνεται σε νέο κατά κύρια απασχόληση αγρότη ηλικίας μέχρι σαράντα (40 ετών)».

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 64 ν.2637/98 ορίζεται ότι «κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων κατά πλήρη
κυριότητα η κατ' επικαρπία από φυσικά πρόσωπα αγρότες για αγροτική χρήση ή νομικά πρόσωπα κατά κύρια
απασχόληση αγρότες, όπως η έννοια ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. εφόσον αυτά έχουν σαν
στόχο τη διαχείριση κοινής αγροτικής εκμετάλλευσης, μειώνεται ο ισχύων συντελεστής φόρου μεταβίβασης
ακινήτων στο ήμισυ.
Η μείωση του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται μετά τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου. είτε των
απαλλασσομένων στρεμμάτων είτε της απαλλασσόμενης αξίας. όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του
άρθρου 13
του ν 634/1977 όπως ισχύει».

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά τη χορήγηση γεωργικών απαλλαγών γίνεται διάκριση μεταξύ παλαιών και
νέων (μέχρι 40 ετών) αγροτών.
Έτσι στην περίπτωση αγοράς, με τις διατάξεις του ν.634/1977 «απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση
απαλλαγής είναι η ανά στρέμμα αξία της αγροτικής έκτασης να μην υπερβαίνει το 1.000.000 δραχμές και ο
φορολογούμενος αγρότης να μην έχει στην κυριότητά του γεωργική ή κτηνοτροφική έκταση μεγαλύτερη των 100
στρεμμάτων. ενώ στην περίπτωση αγοράς με τις διατάξεις του ν 2520/1997 η στρεμματική αξία της γεωργικής
έκτασης δεν επηρεάζει τη χορήγηση της απαλλαγής. Όσον αφορά το ανώτατο απαλλασσόμενο όριο. στην πρώτη
περίπτωση είναι τα 40 στρέμματα και στη δεύτερη τα 100 στρέμματα ή τα 150. 000.000 δραχμές, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις αγοράς όμορων εκτάσεων όπου το ανώτατο απαλλασσόμενο όριο αυξάνεται στα 80 και 120
στρέμματα αντίστοιχα

6. Εξάλλου, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.2637/98 πρέπει ο φορολογούμενος να έχει εξαντλήσει το
ανώτατο απαλλασσόμενο όριο που είναι τα σαράντα στρέμματα στην περίπτωση αγοράς με τις διατάξεις του
ν.634/1977 και τα 150.000.000 δρχ. ή τα 100 στρέμματα στην περίπτωση αγοράς με τις διατάξεις του ν.2520/1997.
Προς κατανόηση των ανωτέρω παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:

Α. Αγρότης ηλικίας 50 ετών αγοράζει γεωργική έκταση 50 στρεμμάτων συνολικής αξίας 40.000.000 δρχ.
¶ρα η κατά στρέμμα αξία είναι 800.000 δρχ.

Για το ποσό μέχρι 500.000 δρχ. ανά στρέμμα και μέχρι 40 στρέμματα θα χορηγηθεί απαλλαγή και για την επιπλέον
έκταση θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του ν.2637/98.
Έτσι : 40Χ500.000 = 20.000.000 απαλλασσόμενα
40Χ300.000 = 12.000.000 Χ 11% = 1.320.000 δρχ.
10 στρέμματα Χ 800.000 δρχ.=8.000.000 δρχ. Χ 11%=880.000δρχ.: 2=440.000 δρχ.
Σύνολο 1.320.000 δρχ. + 440.000 δρχ. = 2.200.000 δρχ. πλέον 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων.
Σε περίπτωση που στο ανωτέρω παράδειγμα η κατά στρέμμα αξία ήταν λ.χ. 1.300.000 δρχ. δε θα χορηγηθεί καμία
απαλλαγή και ο καταβληθείς φόρος θα έχει ως εξής:
50 στρέμματα Χ 1 300.000 δρχ = 65.000.000 δρχ.
4 000.000 δρχ Χ 9% = 360.000 δρχ.
51.000 000 δρχ Χ 11% = 5 610.000 δρχ.
360.000 δρχ. + 5 610.000 δρχ. = 5.970.000 δρχ. πλέον 3% φόρος υπέρ δήμων και κοινοτήτων.
Β. Αγρότης ηλικίας 50 ετών αγοράζει 30 στρέμματα γεωργικής έκτασης συνολικής αξίας 24.000 000 δρχ
Για την αγορά αυτή θα καταβληθεί φόρος ως εξής:
30 στρέμματα Χ 500.000 = 15 000.000 δρχ για τα οποία θα χορηγηθεί απαλλαγή 24.000.000 δρχ - 15.000.000 δρχ = 11 000.000 δρχ Χ 11% = 1.210.000 δρχ πλέον 3%, φόρος υπέρ δήμων και κοινοτήτων.
Στην περίπτωση αυτή δε. θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του
V 2637/1998 διότι δεν έχει εξαντληθεί το όριο των 40 στρεμμάτων.

Αν στο ανωτέρω παράδειγμα ο συγκεκριμένος αγρότης έχει ήδη στην κυριότητά του αγροτική έκταση μεγαλύτερη
των 100 στρεμμάτων δεν θα τύχει καμίας απαλλαγής.
Γ. Αγρότης ηλικίας 35 ετών αγοράζει 80 στρέμματα γεωργικής έκτασης συνολικής αξίας 160.000.000 δρχ.
Για την αγορά αυτή θα καταβληθεί φόρος ως εξής:
2.000.000 δρχ. στρεμματική αξία Χ 75% Χ 80 στρέμματα = 120.000:000 δρχ. για τα οποία θα χορηγηθεί
απαλλαγή.
160.000.000 δρχ. - 120.000.000 δρχ. = 40.000.000 δρχ. Χ 11% = 4.400.000 δρχ. πλέον 3% φόρος υπέρ δήμων
και κοινοτήτων
Δ. Αγρότης 35 ετών αγοράζει 80 στρέμματα γεωργικής έκτασης συνολικής αξίας 240.000.000 δρχ.
Για την αγορά αυτή θα καταβληθεί φόρος ως εξής:
3.000.000 δρχ. (στρεμματική αξία) Χ 75% Χ 80 στρέμματα = 180.000.000 δρχ.
Επειδή το 75% της συνολικής αξίας υπερβαίνει τα 150.000.000 δρχ. θα απαλλαγεί για το ποσό αυτό και για το
υπόλοιπο θα καταβληθεί φόρος μεταβίβασης.

Έτσι: 240.000.000 δρχ.- 150.000.000 δρχ.=90.000.000 δρχ. Χ 11%=9.900.000 δρχ. πλέον 3% φόρος υπέρ δήμων
και κοινοτήτων.

Ε. Αγρότης ηλικίας 30 ετών αγοράζει 120 στρέμματα γεωργικής έκτασης συνολικής αξίας 120.000.000 δρχ.
Για την αγορά αυτή θα καταβληθεί φόρος ως εξής:
120 στρέμματα χ 1.000.000 δρχ. (αξία ανά στρέμμα)=120.000.000 δρχ. Επειδή το σύνολο της αγοραζόμενης
έκτασης υπερβαίνει τα 100 στρέμματα που θέτει ο ν.2520/1997, θα τύχει απαλλαγής για το 75% της αξίας των 100
στρεμμάτων και για τα πλέον των εκατό (100), είκοσι (20) στρέμματα, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν.
2637/1998.

Έτσι: 100 στρέμματα επί 1.000.000 δρχ.=100.000.000 δρχ.Χ75%=75.000.000 δρχ. (απαλλασσόμενη άξία)
100.000.000 δρχ- 75.000.000 δρχ.=25.000.000 δρχ. Χ 11 %= 2.750.000 δρχ. 20
στρέμματαΧ1.000.000δρχ.=20.000.000Χ11 %=2.200.000:2=1.100.000 δρχ. ¶ρα θα καταβληθεί φόρος ως εξής:
2.750.000 δρχ. +1.100.000 δρχ.=3.850.000 δρχ. πλέον 3°/ο υπέρ δήμων και κοινοτήτων.
(Το παράδειγμα Ε τίθεται όπως διορθώθηκε με την υπ αριθμ. 1091/2001ΠΟΛ)

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης