Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1263/8.11.2000 Κοινοποίηση της υπ αριθ. 534/2000 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, σχετικά με τη χορήγηση ΑΦΜ και βεβαίωσης έναρξης εργασιών επιτηδεύματος των εγκατεστημένων στη νήσο Σαλαμίνα ημεδαπών και αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-11-2000 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1263/8.11.2000
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 534/2000 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, σχετικά με τη χορήγηση ΑΦΜ και βεβαίωσης έναρξης εργασιών επιτηδεύματος των εγκατεστημένων στη νήσο Σαλαμίνα ημεδαπών και αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων


Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2000
Αριθ. Πρωτ: 1094797/2739/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'- B'
Τηλέφωνο: 3375181- 186

ΠΟΛ: 1263

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 534/2000 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και βεβαίωσης έναρξης εργασιών επιτηδεύματος των εγκατεστημένων στη νήσο Σαλαμίνα, ημεδαπών και αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων.

1094797/2739/ΔΜ/ΠΟΛ.1263/8.11.2000

1. Κοινοποιούμε κατωτέρω τη σχετική με το ανωτέρω θέμα υπ' αριθ. 534/2000 γνωμοδότηση του Γ' τμήματος του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών.

2. Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Σαλαμίνας υποχρεούται να χορηγεί ΑΦΜ και βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδεύματος σε κάθε ημεδαπό και αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή διαμένει στη νήσο Σαλαμίνα, εφόσον συντρέχουν οι τασσόμενες από τις σχετικές διατάξεις προϋποθέσεις. Η χορήγηση δε αυτή θα πρέπει να γίνεται χωρίς να εξετάζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Α.Ν.376/1936, η εφαρμογή των οποίων σύμφωνα με το νόμο αυτό ανήκει στη στρατιωτική ή ναυτική αρχή της νήσου και εκφεύγει του ελέγχου της οικονομικής αρχής.

-----*-----


Αρ. γνωμ.: 534/2000
Περίληψη ερωτήματος:

Εάν υφίσταται υποχρέωση του προϊσταμένου της ΔΟΥ Σαλαμίνας, ενόψει του ότι η Σαλαμίνα έχει χαρακτηρισθεί σαν "Ναυτικό Οχυρό" και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Α.Ν.376/1936, να χορηγεί στους αλλοδαπούς που κατοικούν στη νήσο ΑΦΜ και βεβαιώσεις έναρξης εργασιών επιτηδεύματος.


Ι. Με το υπ' αριθ. 1110827/3270/ΔΜ έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, ερωτάται, μετά τον περιορισμό δια του υπ' αριθ. 1051123/1008/Β0012 εγγράφου της ίδιας διεύθυνσης των υποβληθέντων ερωτημάτων, εάν η ΔΟΥ της νήσου Σαλαμίνας, ενόψει του ότι η νήσος αυτή έχει χαρακτηρισθεί ως "Ναυτικό Οχυρό" και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Α.Ν.376/1936, δύναται να αρνηθεί σε αλλοδαπούς που κατοικούν στη νήσο Σαλαμίνα: α) τη χορήγηση ΑΦΜ και β) τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης εργασιών επιτηδεύματος.


ΙΙ. Επί του παραπάνω ερωτήματος εισηγούμαι τα ακόλουθα: Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του διατάγματος της 27.9.1956 η νήσος Σαλαμίνα έχει χαρακτηρισθεί ως "Ναυτικό Οχυρό" και υπάγεται στις διατάξεις του Α.Ν.376/1936. Ο Α.Ν.376/1936 "περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων" (ΦΕΚ 546), που διετηρήθη σε ισχύ δυνάμει του άρθρου 31, παρ. 2, περ. β' του Ν.1892/1990, ρυθμίζει σχετικά θέματα με τις περιοχές όπου υπάρχουν ή πρόκειται να εκτελεσθούν έργα οχύρωσης και οι οποίες, εφόσον είναι αρμοδιότητος του Υπουργείου Ναυτικών (ήδη ΓΕΝ), ονομάζονται "Ναυτικά οχυρά" (άρθρο 1). Το ναυτικό οχυρό περιλαμβάνει δύο ζώνες: α) την απαγορευμένη ζώνη, δηλαδή μία πρώτη περιμετρική ζώνη που περικλείει τα έργα άμυνας (άρθρο 2, περ. α'), στην οποία απαγορεύεται απολύτως η είσοδος προσώπων μη στρατιωτικών ή και στρατιωτικών μεν, μη εχόντων όμως υπηρεσία σ' αυτή (άρθρο 4) και β) την επιτηρούμενη ζώνη, τα εξωτερικά όρια της οποίας ταυτίζονται με τα όρια του ναυτικού οχυρού (άρθρο 2, περ. β'). Σκοπός και των δύο ζωνών είναι η απόκρυψη και η διασφάλιση των έργων άμυνας (άρθρο 2, εδάφιο β'). Το άρθρο 5 του ανωτέρου νόμου και στις παρ. 1, 2, 3 και 6 ειδικότερα ορίζει:

Παράγραφος 1: "Η εις την Επιτηρούμενην Ζώνην είσοδος και κυκλοφορία προσώπων (περιλαμβανομένων και των νομίμως εν αυτή οικούντων) ή οχημάτων ως και η διέλευσις δι' οδών διερχομένων δια της Επιτηρουμένης Ζώνης γίνεται υπό όρους, διατυπώσεις (δι' ας ουδέν τέλος χαρτοσήμου καταβάλλεται) και περιορισμούς καθοριζομένους εκάστοτε κατά μεν τας γενικάς γραμμάς υπό του Υπουργού των Στρατιωτικών ή Ναυτικών, κατά δε τας λεπτομερείας δι' οδηγιών εκδιδομένων υπό της κατά το άρθρ. 3 Στρατιωτικής ή Ναυτικής αρχής. Εις ωρισμένας κατηγορίας προσώπων δύναται ν' απαγορευθή απολύτως η είσοδος, ή να ταχθώσι μείζονες περιορισμοί δια την είσοδον ή την κυκλοφορίαν. Εις εκτάκτους, κατά την κρίσιν της Στρατιωτικής Αρχής, περιστάσεις δύναται ν' απαγορευθή υπ' αυτής η κατά την νύκτα κυκλοφορία των κατοίκων καθ' ομάδας ή και μεμονωμένως".

Παράγραφος 2: "Ουδείς των εκτός της Επιτηρουμένης Ζώνης δύναται ν' ασκή επάγγελμα οιονδήποτε εν αυτή αν μη ή εφωδιασμένος δι' ειδικής αδείας της κατά το άρθρο 3 Στρατιωτικής ή Ναυτικής Αρχής".

Παράγραφος 3: "Εγκατάστασις εν τη αυτή ζώνη απαγορεύεται απολύτως εις πάντα αλλοδαπόν ή μη έλληνα την Εθνικότητα. Η απαγόρευσις δε αυτή δύναται δια Β.Δ/τος να εκταθή και επί των ήδη εγκατεστημένων τοιούτων αλλοδαπών ή αλλογενών (Σχετικώς το μεταγενέστερο Β.Δ. της 7/12 Σεπτ. 1940, ΦΕΚ Α 291, Περί οριστικής απομακρύνσεως αλλοδαπών μη Ελλήνων την εθνικότητα εγκατεστημένων εν επιτηρουμέναις ζώναις)".

Παράγραφος 6: "Ως εγκατάστασις εν τη επιτηρουμένη ζώνη κατά τας διατάξεις του εδαφ. 3 του παρόντος άρθρου, θεωρείται η πέραν του μηνός διαμονή εν τη Ε. (επιτηρουμένη) Ζώνη. Ως και απόκτησις οιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος ή δικαιώματος εκμεταλλεύσεως παρά των εν τω αυτώ εδαφ. 3 αναφερομένων προσώπων εντός της Ε.Ζώνης δια δικαιοπραξίας εν ζωή, απαγορευομένη, επί ποινή απολύτου ακυρότητος".
Εκ του συνόλου των διατάξεων του ανωτέρω αναγκαστικού νόμου προκύπτει ότι ο νομοθέτης - με σκοπό την ασφάλεια των ναυτικών οχυρών - θέτει περιορισμούς ή επιτρέπει την επιβολή περιορισμών που αφορούν την κυκλοφορία, διαμονή, εγκατάσταση ή επαγγελματική δραστηριότητα παντός προσώπου εντός της επιτηρουμένης ζώνης, καθώς και την ιδιοκτησία.
Εξάλλου, στο άρθρο 31 του Ν.2515/1997 ορίζεται ότι: "Χορηγείται υποχρεωτικά Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και στις ενώσεις προσώπων που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση ή διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται και ανακαθορίζεται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία χορήγησης του Α.Φ.Μ., ο αριθμός των ψηφίων του, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη χορήγησή του, οι πράξεις, οι συναλλαγές και δραστηριότητες φορολογικού ενδιαφέροντος, οι εξαιρέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία ενάρξεων, μεταβολών ή διακοπών των δραστηριοτήτων των φορολογούμενων, καθώς και το ύψος του παραβόλου χαρτοσήμου, υπέρ του Δημοσίου, για τις ενέργειες αυτές".
Με την υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.2515/1997, ορίστηκε η υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ και οι διαδικασίες απόδοσής του σε ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση ή διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος εντός της ελληνικής επικράτειας. Τέλος, με την υπ' αριθ. 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ.1169/1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 29 του Ν.1642/1986 και 31 του Ν.2515/1997, καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την υποβολή έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών στα πιο πάνω πρόσωπα. Ειδικότερα, με το άρθρο 3 της παραπάνω υπουργικής απόφασης ορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλονται κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών από τα παραπάνω πρόσωπα και τα οποία είναι:

1. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, που μπορεί να είναι τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 δωρεάν παραχώρησης χώρου.
Τα παραπάνω συμφωνητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ του εκμισθωτή. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, απαιτείται κατάθεση συμφωνητικού μεταξύ του υπεκμισθωτή και του μισθωτή.
Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού μίσθωσης, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, κατ' αναλογία των αναφερόμενων στα προηγούμενα εδάφια.

2. Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή εταίρους Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή μελών Ε.Π.Ε. ή κοινοπραξιών και κοινωνιών αστικού δικαίου ή των μελών του Δ.Σ., Α.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία.

3. Βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.

4. Ειδικά στις περιπτώσεις των αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υποβάλλονται υποχρεωτικά και τα παρακάτω:
α) Αδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους για κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. Επίσης, οι ίδιες άδειες απαιτούνται για τη συμμετοχή τους ως ομορρύθμων μελών σε προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. - Ε.Ε.) ή ορισμούς τους ως διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή ως νομίμων εκπροσώπων.
β) Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, για κατοίκους χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

ΙΙΙ. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ υποχρεούται να χορηγεί σε κάθε ημεδαπό και αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, ΑΦΜ, καθώς και βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδεύματος, εφόσον συντρέχουν οι τασσόμενες από τις παραπάνω διατάξεις προϋποθέσεις. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Σαλαμίνας, ο οποίος, στα πλαίσια παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας των εγκατεστημένων στη νήσο ημεδαπών και αλλοδαπών, με σκοπό τη φορολόγηση των προκυπτόντων από τη δραστηριότητα αυτή εισοδημάτων, θα πρέπει και στις περιπτώσεις αλλοδαπών κατοικούντων στη νήσο να εφαρμόζει τις σχετικές φορολογικές διατάξεις και, εφόσον οι απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις συντρέχουν (μεταξύ των οποίων είναι, όπως προαναφέρθηκε, ειδικά για τους αλλοδαπούς η ύπαρξη άδειας παραμονής και εργασίας στη χώρα), να χορηγεί ΑΦΜ και βεβαιώσεις έναρξης εργασιών επιτηδεύματος. Η χορήγηση δε αυτή θα πρέπει να γίνεται χωρίς να εξετάζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Α.Ν.376/1936, η εφαρμογή των οποίων σύμφωνα με το νόμο αυτό ανήκει στη στρατιωτική ή ναυτική αρχή της νήσου και εκφεύγει του ελέγχου της οικονομικής αρχής.

IV. Ενόψει συνεπώς των προεκτεθέντων στα τιθέμενα ερωτήματα, προσήκει η κατά τ' ανωτέρω αναλυτική διδόμενη απάντηση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης