ΠΟΛ.1254/26.10.2000

Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές ή προμήθειες αντιπροσώπων αλλοδαπών οίκων ή εργοστασίων, όταν αυτές συμψηφίζονται με οφειλές των αντιπροσώπων προς τους αλλοδαπούς οίκους ή εργοστάσια

26 Οκτ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1070519/10953/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ 12η - 15η
ΤΜΗΜΑΤΑ Β' - Β'
Πληροφορίες: Δ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνα: 33.75.312

ΠΟΛ.: 1254

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές ή προμήθειες αντιπροσώπων αλλοδαπών οίκων ή εργοστασίων όταν αυτές συμψηφίζονται με οφειλές των αντιπροσώπων προς τους αλλοδαπούς οίκους ή εργοστάσια.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περιπτ. γ' της παραγρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, στα εισοδήματα αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), που υπολογίζεται στο ποσό της αμοιβής ή της προμήθειάς τους. Το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι τράπεζες υποχρεούνται να παρακρατούν το φόρο κατά την εκκαθάριση ή καταβολή των αμοιβών ή προμηθειών. Σε περίπτωση που η αμοιβή ή προμήθεια αποστέλλεται με έμβασμα ή επιταγή απευθείας στο όνομα του αντιπροσώπου, προκειμένου να διενεργηθεί η πιο πάνω παρακράτηση από τις Τράπεζες, ο αντιπρόσωπος οφείλει να υποβάλει σχετική δήλωση σ' αυτές, με την οποία να γνωρίζει ότι το ποσό του εμβάσματος ή της επιταγής αποτελεί ή όχι προμήθεια. Ειδικά αν η προμήθεια αντιπροσώπου κατατίθεται από τον ξένο οίκο σε τραπεζικό λογαριασμό του στην αλλοδαπή, τότε ο φόρος αυτός αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 60 μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από την έκδοση του σχετικού παραστατικού στοιχείου.

2. Στην πράξη, ορισμένοι αντιπρόσωποι αλλοδαπών οίκων ή εργοστασίων είναι ταυτόχρονα και πελάτες τους. Δηλαδή, εκτός από τις μεσολαβητικές εργασίες που πραγματοποιούν με στόχο οι αλλοδαποί οίκοι ή εργοστάσια να συνάψουν συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους, για τις οποίες δικαιούνται τη συμφωνημένη αμοιβή, προμήθεια κλπ., αγοράζουν από τους ίδιους αλλοδαπούς οίκους ή εργοστάσια προϊόντα για εμπορία, χρησιμοποίηση, ενσωμάτωση κλπ. σε ιδιοπαραγόμενα προϊόντα. Επομένως, στην περίπτωση αυτή είναι πιθανό ο αντιπρόσωπος να δικαιούται να εισπράξει κάποιο ποσό προμήθειας από τον αλλοδαπό οίκο και ταυτόχρονα να υποχρεούται να καταβάλει στον ίδιο την αξία των αγορασθέντων για ίδιο λογαριασμό εμπορευμάτων, αγαθών κλπ. και περαιτέρω, να γίνεται συμψηφισμός των υπόψη ποσών με τελικό αποτέλεσμα την είσπραξη ή καταβολή του υπόλοιπου ποσού που προκύπτει, ανάλογα, αν το ποσό της προμήθειας είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των αγοραζομένων αγαθών.

Στην πιο πάνω περίπτωση, ο συμψηφισμός της δικαιούμενης προμήθειας, με το οφειλόμενο ποσό (λόγω, αγοράς προϊόντων) γίνεται για λόγους καθαρά ταμειακούς (πρακτικής). Ακαθάριστο έσοδο όμως της ελληνικής επιχείρησης αποτελεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν.2238/1994, ολόκληρο το ποσό της δικαιούμενης αμοιβής, προμήθειας κλπ. για το οποίο υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης από την Τράπεζα ή απόδοσης από την ίδια την επιχείρηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της περιπτ. γ' της παραγρ. 1 το άρθρου 55 του ν.2238/1994, φόρου 15%.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, στην πιο πάνω περίπτωση, δηλαδή του συμψηφισμού των απαιτήσεων (προμήθειας) του αντιπροσώπου, μεσίτη κλπ. με τις υποχρεώσεις του (κόστος εισαγόμενων προϊόντων), για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 θα ακολουθείται, κατά περίπτωση, η ακόλουθη διαδικασία:

α. Αν το υπόλοιπο της αμοιβής, προμήθειας κλπ. αποστέλλεται από τον αλλοδαπό οίκο με έμβασμα ή επιταγή απευθείας στο όνομα του αντιπροσώπου, αυτός υποχρεούται να υποβάλει στην Τράπεζα δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ολόκληρο το ποσό της προμήθειάς του (πριν από το συμψηφισμό με τις υποχρεώσεις λόγω εισαγωγής προϊόντων από τον ίδιο οίκο) ούτως ώστε, η Τράπεζα να προβεί στην παρακράτηση φόρου 15% σε ολόκληρο το ποσό της προμήθειας. Αν όμως το υπόψη υπόλοιπο ποσό αμοιβής, προμήθειας κλπ., κατατίθεται από τον αλλοδαπό οίκο σε τραπεζικό λογαριασμό στην αλλοδαπή, τότε ο αντιπρόσωπος υποχρεούται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περ. γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν.2238/1994, να αποδώσει ο ίδιος τον πιο πάνω φόρο (15%) σε ολόκληρο το ποσό της προμήθειας και όχι μόνο για το ποσό που έχει κατατεθεί στο λογαριασμό του στην αλλοδαπή.

β. Όταν, μετά τον συμψηφισμό προκύπτει χρεωστικό ποσό για καταβολή στον αλλοδαπό οίκο, λόγω του μεγαλύτερου ύψους της αξίας εισαχθέντων προϊόντων από το αντίστοιχο της δικαιούμενης προμήθειας, ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να υποβάλλει σχετική δήλωση στην Τράπεζα, σχετικά με το ύψος της συμψηφισθείσας προμήθειάς του, ούτως ώστε να προβεί αυτή στην παρακράτηση του φόρου 15%.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
ΜΕ Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ

Taxheaven.gr