Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Υπόδειγμα Ενοποιημένου Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2016 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Άρθρα
Υπόδειγμα Ενοποιημένου Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

[ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ  ΤΟ SITE ΤΗΣ ΣΟΛ Α.Ε]

www.solae.gr

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ

 ΚΑΙ

                             ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ)       

 

ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Το Τεχνικό Γραφείο της ΣΟΛ α.ε. συνέταξε το υπόδειγμα ενοποιημένου προσαρτήματος που παρατίθεται κατωτέρω, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 36 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014.

Το υπόδειγμα αυτό αναρτάται και στην εξωτερική ιστοσελίδα της ΣΟΛ α.ε., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο και όχι μόνο από τις ελεγχόμενες από αυτή οντότητες.

Τα παρατιθέμενα στοιχεία του υποδείγματος (πίνακες, αναλύσεις και λοιπές πληροφορίες) είναι ενδεικτικά.

Το προσάρτημα πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε οντότητας, είτε με την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την κατανόηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες, είτε με την απάλειψη πληροφοριών που δεν σχετίζονται με την συγκεκριμένη οντότητα. Για παράδειγμα, αν μια οντότητα στερείται αποθεμάτων, θα απαλειφθεί η σχετική παράγραφος και δεν θα παραμείνει με την σημείωση ότι «δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή». Αυτονόητο ότι στις περιπτώσεις αυτές θα μεταβάλλεται η αρίθμηση των παραγράφων του προσαρτήματος.

Ο νόμος παρέχει την ευχέρεια της παρουσίασης σε ενιαίο κείμενο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει όλοι οι πίνακες και οι πληροφορίες του ομίλου και της εταιρείας να παρουσιάζονται διακεκριμένα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Θ Η Ν Α

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Λ. Κηφισίας ΧΧΧ, 115 26 Αθήνα

Αρ.Μ.Α.Ε.ΧΧΧΧΧ/01/Β/ΧΧ/ΧΧΧ (ΧΧΧΧ)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΧΧΧΧΧΧΧ000

 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

χρήσεως

 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 6

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015. 7

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.. 9

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ.. 10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος) 11

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 20Χ1. . 12

1.          Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία και τον Όμιλο. 12

1.1.       Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία. 12

1.2.       Πληροφορίες σχετικές με τις ενοποιούμενες οντότητες. 12

1.3.       Πληροφορίες σχετικές με οντότητες που απαλλάσσονται από την ενοποίηση. 13

1.4.       Πληροφορίες σχετικές με συγγενείς οντότητες που περιελήφθησαν στην ενοποίηση με την μέθοδο της καθαρής θέσεως  13

1.5.       Πληροφορίες σχετικές με κοινοπραξίες που περιελήφθησαν στην ενοποίηση με την μέθοδο της καθαρής θέσεως  14

1.6.       Πληροφορίες σχετικές με από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της αναλογικής ενοποιήσεως. 14

1.7.       Πληροφορίες σχετικές με οντότητες, στις οποίες οι ενοποιούμενες οντότητες έχουν συμμετοχικά δικαιώματα. 15

1.8.       Λοιπές πληροφορίες σχετικές με την ενοποίηση. 15

1.8.1.    Πληροφορίες σχετικές με την υπεραξία κατά την απόκτηση θυγατρικών επιχειρήσεων. 15

1.8.2.    Πληροφορίες σχετικές με την υπεραξία κατά την απόκτηση συγγενών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών. 16

1.8.3.    Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συγγενών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών. 16

1.8.4.    Πληροφορίες σχετικές με την μεταβολή στην σύνθεση του Ομίλου. 16

1.8.5.    Πληροφορίες σχετικές με εσωτερικές ανακατατάξεις στον Όμιλο. 17

2.          Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 17

3.          Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 18

3.1.         Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 18

3.1.1.      Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 18

3.1.2.      Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 20

3.1.3.      Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 21

3.1.4.      Φόροι εισοδήματος. 23

3.1.5.      Αποθέματα. 24

3.1.6.      Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 25

3.1.7.      Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 25

3.1.8.      Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 25

3.1.9.      Προβλέψεις. 26

3.1.10.   Κρατικές επιχορηγήσεις. 26

3.1.11.   Έσοδα και έξοδα. 26

3.1.12.   Στοιχεία της καθαρής θέσεως. 27

3.1.13.   Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 27

3.1.14.   Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού. 27

3.1.15.   Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές. 27

3.2.       Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων. 27

3.2.1.      Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 27

3.2.2.      Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων. 28

3.2.3.      Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων. 28

4.         Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 29

5.         Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού  29

6.            Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 30

6.1.         Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 30

6.2.         Επενδυτικά ακίνητα. 31

6.3.         Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 32

6.4.         Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 33

6.5.         Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή. 34

7.          Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 34

7.1          Αποτίμηση στην εύλογη αξία. 34

7.2          Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως. 35

7.2.1       Εμπορικές απαιτήσεις. 36

7.2.2       Λοιπές απαιτήσεις. 36

8.            Λογαριασμοί καθαρής θέσεως. 36

9.            Προβλέψεις. 37

9.1.         Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία. 37

9.2          Λοιπές προβλέψεις. 38

10.          Υποχρεώσεις. 38

10.1        Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 38

10.1.1    Δάνεια. 38

10.1.2.   Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 39

10.1.3.   Κρατικές επιχορηγήσεις. 39

10.2.     Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 39

10.2.1.   Εμπορικές υποχρεώσεις. 39

10.2.2.   Λοιπές υποχρεώσεις. 40

11.        Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. 40

12.        Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο. 40

13.          Προτεινόμενη διάθεση κερδών. 40

14.          Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο. 41

15.          Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου. 41

16.          Αναβαλλόμενοι φόροι 41

17.          Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού. 42

18.          Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές. 42

19.          Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων. 43

20.          Συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων. 43

21.          Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ως θυγατρική. 43

22.          Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ως θυγατρική. 44

23.          Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 44

24.          Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων. 44

25.          Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη. 45

26.          Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες. 45

27.          Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση του Ομίλου έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών. 46

28.          Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί του Ομίλου. 46

29.          Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό  46

30.          Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 47

31.          Πρώτη εφαρμογή. 48

 


 

 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ Α.Ε.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία


 

 

Ενσώματα πάγια


 

 

Ακίνητα

6.1

 

 

Μηχανολογικός εξοπλισμός

6.1

 

 

Λοιπός εξοπλισμός

6.1

 

 

Επενδύσεις σε ακίνητα

6.2

 

 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

6.3

 

 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

6.1

 

 

Σύνολο


 

 

 


 

 

Άυλα πάγια στοιχεία


 

 

Δαπάνες ανάπτυξης

6.4

 

 

Υπεραξία

6.4

 

 

Λοιπά άυλα

6.4

 

 

Σύνολο


 

 

 


 

 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

6.5

 

 

 


 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία


 

 

Δάνεια και απαιτήσεις

7.1

 

 

Χρεωστικοί τίτλοι

7.1

 

 

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις

7.1

 

 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

7.1

 

 

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

7.1

 

 

Διαθέσιμα για πώληση

7.1

 

 

Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση

7.1

 

 

Λοιπά

7.1

 

 

Σύνολο


 

 

 


 

 

Αναβαλλόμενοι φόροι

16

 

 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων


 

 

 


 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία


 

 

Αποθέματα


 

 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα


 

 

Εμπορεύματα


 

 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά


 

 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)


 

 

Προκαταβολές για αποθέματα


 

 

Λοιπά αποθέματα


 

 

Σύνολο


 

 

 


 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές


 

 

Εμπορικές απαιτήσεις

7.2.1

 

 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου


 

 

Λοιπές απαιτήσεις

7.2.2

 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

7.1

 

 

Προπληρωμένα έξοδα


 

 

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

7.1

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.2.3

 

 

Σύνολο


 

 

 


 

 

Σύνολο κυκλοφορούντων


 

 

 


 

 

Σύνολο Ενεργητικού

 

 

 

 


 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

Καθαρή θέση

 

 

 

Καταβλημένα κεφάλαια

 

 

 

Κεφάλαιο

 

 

 

Υπέρ το άρτιο

 

 

 

Καταθέσεις ιδιοκτητών

 

 

 

Ίδιοι τίτλοι

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Διαφορές εύλογης αξίας

 

 

 

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

 

 

 

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

 

 

 

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

 

 

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

 

 

 

Αφορολόγητα αποθεματικά

 

 

 

Αποτελέσματα εις νέο

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Συναλλαγματικές διαφορές

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο καθαρής θέσης

 

 

 

 

 

 

 

Προβλέψεις

 

 

 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

 9.1

 

 

Λοιπές προβλέψεις

 9.2

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Υποχρεώσεις

 

 

 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

 

 

Δάνεια

 10.1.1

 

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 10.1.2

 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις

 10.1.3

 

 

Αναβαλλόμενοι φόροι

16 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

 

 

Τραπεζικά Δάνεια

 

 

 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

10.1.1

 

 

Εμπορικές υποχρεώσεις

10.2.1

 

 

Φόρος εισοδήματος

 

 

 

Λοιποί φόροι και τέλη

 

 

 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

 

 

Λοιπές υποχρεώσεις

 10.2.2

 

 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

 

 

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Υποχρεώσεων

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

 

 

 

 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

 

 

 

 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

 25

 

 

Κόστος πωλήσεων

 

 

 

Μικτό Αποτέλεσμα

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά συνήθη έσοδα

 25

 

 

 

 

 

 

Έξοδα διάθεσης

 

 

 

Έξοδα διοίκησης

 

 

 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

 

 

 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

 

 

 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

 

 

 

Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες

 

 

 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

 

 

 

Έσοδα επενδύσεων

 

 

 

Λοιπά έξοδα και ζημίες

 

 

 

Λοιπά έσοδα και κέρδη

 

 

 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων

 

 

 

 

 

 

 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

 

 

 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

 

 

 

Αποτέλεσμα προ φόρων

 

 

 

 

 

 

 

Φόροι εισοδήματος

 

 

 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

 

 

 

 

 

 

 

Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:

 

 

 

-          Στους ιδιοκτήτες της μητρικής

 

 

 

-          Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

 


Σημ.

Κεφάλαιο

Υπέρ το 'Αρτιο

Καταθέσεις Ιδιοκτητών

Ιδιοι τίτλοι

Διαφορές εύλογης αξίας

Συν/κες διαφορές

Αποθ/κά νόμων & κατ/κού

Αφορ/τα αποθ/κά

Υπόλοιπο Αποτ/των

 Εις Νέο

Σύνολο

Καθ. Θέσης

Ιδικτ. Μητρ.

Δικαιώματα

που δεν ασκούν έλεγχο

Συνολικά

ίδια κεφάλαια

Υπόλοιπα 1/1/2014 
 

 


Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη 
 

 


Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερικές μεταφορές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διανομές στους φορείς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα περιόδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπόλοιπα 1/1/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 
 

 


Εσωτερικές μεταφορές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διανομές στους φορείς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα περιόδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

 


31/12/2015

31/12/2014

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

 

 

Αποτέλεσμα προ φόρων

 

 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

 

 

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων

 

 

Προβλέψεις

 

 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων

 

 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων

 

 

Έσοδα επενδύσεων

 

 

Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες

 

 

Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας

 

 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

 

 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

 

 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

 

 

Μεταβολή αποθεμάτων

 

 

Μεταβολή απαιτήσεων

 

 

Μεταβολή υποχρεώσεων

 

 

Μείον:

 

 

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους

 

 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος

 

 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

 

 

 


 

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων

 

 

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)

 

 

Τόκοι εισπραχθέντες

 

 

Μερίσματα εισπραχθέντα

 

 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

 

 

 


 

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

 

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου

 

 

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια

 

 

Μερίσματα πληρωθέντα

 

 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

 

 

 


 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)

 

 

 

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 20Χ1

 

1.      Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία[1] και τον Όμιλο

 

1.1.         Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

 

α) Επωνυμία: ΑΘΗΝΑ Α.Ε.

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.20Χ1 - 31.12.20Χ1

δ) Διεύθυνση της έδρας: ΧΧΧ.

ε) Α.Μ.Α.Ε.: ΧΧΧ.

ΓΕ.ΜΗ.: ΧΧΧ

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ή

Η Εταιρεία έχει τεθεί σε εκκαθάριση, η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για το λόγο αυτό αποτίμησε τα στοιχεία του ισολογισμού στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους.

ζ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

1.2.         Πληροφορίες σχετικές με τις ενοποιούμενες οντότητες

 

Στην ενοποίηση περιελήφθησαν με την μέθοδο της ολικής ενοποιήσεως οι κατωτέρω θυγατρικές εταιρείες:

1) Επωνυμία: ΗΡΑ Α.Ε.

Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

Διεύθυνση της έδρας: ΧΧΧ

Α.Μ.Α.Ε.: ΧΧΧ.

ΓΕ.ΜΗ.: ΧΧΧ

Ποσοστό που κατέχεται από την μητρική: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από άλλες θυγατρικές: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των εταιρειών του ομίλου: ΧΧ%.

Σχέση με την μητρική: Η υφιστάμενη σχέση είναι σχέση μητρικής προς θυγατρική επιχείρηση.

2) . . . . . .

1.3.    Πληροφορίες σχετικές με οντότητες που απαλλάσσονται από την ενοποίηση

 

Στην ενοποίηση δεν περιλήφθηκαν οι κατωτέρω θυγατρικές εταιρείες:

1) Επωνυμία: ΕΡΜΗΣ Α.Ε.

Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

Διεύθυνση της έδρας: ΧΧΧ

Α.Μ.Α.Ε.: ΧΧΧ.

ΓΕ.ΜΗ.: ΧΧΧ

Ποσοστό που κατέχεται από την μητρική: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από άλλες θυγατρικές: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των εταιρειών του ομίλου: ΧΧ%.

Σχέση με την μητρική: Η υφιστάμενη σχέση είναι σχέση μητρικής προς θυγατρική επιχείρηση.

Η απαλλαγή από την ενοποίηση βασίστηκε σε λόγους μη σημαντικότητας. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας είναι:

Σύνολο ενεργητικού: ΧΧΧ.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: ΧΧΧ.

Κύκλος εργασιών: ΧΧΧ.

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου: ΧΧΧ.

2) . . . . . .

1.4.    Πληροφορίες σχετικές με συγγενείς οντότητες που περιελήφθησαν στην ενοποίηση με την μέθοδο της καθαρής θέσεως

 

Στην ενοποίηση ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσως οι κατωτέρω συγγενείς εταιρείες:

1) Επωνυμία: ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.

Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

Διεύθυνση της έδρας: ΧΧΧ

Α.Μ.Α.Ε.: ΧΧΧ.

ΓΕ.ΜΗ.: ΧΧΧ

Ποσοστό που κατέχεται από την μητρική: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από άλλες θυγατρικές: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των εταιρειών του ομίλου: ΧΧ%.

2) . . . . . .

1.5.    Πληροφορίες σχετικές με κοινοπραξίες που περιελήφθησαν στην ενοποίηση με την μέθοδο της καθαρής θέσεως

 

Στην ενοποίηση ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσως οι κατωτέρω κοινοπραξίες:

1) Επωνυμία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.

Μητρώο εγγραφής: ΧΧΧ.

Ο κοινός έλεγχος βασίστηκε σε σύμβαση μεταξύ των κοινοπρακτούντων μερών για την κατασκευή του οδικού άξονα ΧΧΧ.

Ποσοστό που κατέχεται από την μητρική: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από άλλες θυγατρικές: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των εταιρειών του ομίλου: ΧΧ%.

2) . . . . . .

1.6.    Πληροφορίες σχετικές με από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της αναλογικής ενοποιήσεως

 

Στην ενοποίηση ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της αναλογικής ενοποιήσεως οι κατωτέρω κοινές δραστηριότητες:

1) Επωνυμία: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ.

Μητρώο εγγραφής: ΧΧΧ.

Ο κοινός έλεγχος βασίστηκε σε σύμβαση μεταξύ των συμμετεχόντων μερών για την παραγωγή προϊόντος,  με ευθύνη κάθε μέρους για συγκεκριμένο έργο, το οποίο θα πραγματοποιείται με χρησιμοποίηση ίδιων μέσων. Η σύμβαση ορίζει την κατανομή των εσόδων και των εξόδων.

Ποσοστό που κατέχεται από την μητρική: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από άλλες θυγατρικές: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των εταιρειών του ομίλου: ΧΧ%.

2) . . . . . .

1.7.    Πληροφορίες σχετικές με οντότητες, στις οποίες οι ενοποιούμενες οντότητες έχουν συμμετοχικά δικαιώματα

 

Οι ενοποιούμενες εταιρείες κατέχουν συμμετοχικά δικαιώματα κατωτέρω εταιρείες:

1) Επωνυμία: ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Ε..

Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

Διεύθυνση της έδρας: ΧΧΧ

Α.Μ.Α.Ε.: ΧΧΧ.

ΓΕ.ΜΗ.: ΧΧΧ

Ποσοστό που κατέχεται από ενοποιούμενες εταιρείες: ΧΧ%.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, με βάση τις πλέον πρόσφατες οικονομικές τους καταστάσεις ανέρχονται σε € ΧΧΧ.

Τα αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη ή ζημίες) της εταιρείας, με βάση τις πλέον πρόσφατες οικονομικές τους καταστάσεις ανέρχονται σε  € ΧΧΧ.

2) . . . . . .

Διευκρίνηση: Συμμετοχικά δικαιώματα είναι επενδύσεως στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων ποσοστού ίσου ή μεγαλύτερου του 10% και μικρότερου του 20%.

1.8.    Λοιπές πληροφορίες σχετικές με την ενοποίηση

 

1.8.1.      Πληροφορίες σχετικές με την υπεραξία κατά την απόκτηση θυγατρικών επιχειρήσεων

 

Ο υπολογισμός του ποσού της υπεραξίας γίνεται διακεκριμένα για κάθε θυγατρική εταιρεία. Η υπεραξία προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσεως της συμμετοχής σε συγκεκριμένη θυγατρική εταιρεία και της αναλογίας του Ομίλου επί της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων αυτής της θυγατρικής εταιρείας.

Στην κλειόμενη χρήση δεν μεταβλήθηκε το ποσό της υπεραξίας.

ή

Στην κλειόμενη χρήση το ποσό της υπεραξίας αυξήθηκε κατά € ΧΧΧ, λόγω αποκτήσεως της νέας θυγατρικής εταιρείας ΒΗΤΑ Α.Ε.

ή

 Στην κλειόμενη χρήση το ποσό της υπεραξίας μειώθηκε κατά € ΧΧΧ, λόγω διαθέσεως της θυγατρικής εταιρείας ΓΑΜΑ Α.Ε.

ή

Στην κλειόμενη χρήση το ποσό της υπεραξίας μειώθηκε κατά € ΧΧΧ, λόγω διαπιστωθείσας απομειώσεως της αξίας της.

1.8.2.      Πληροφορίες σχετικές με την υπεραξία κατά την απόκτηση συγγενών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών

 

Στην κλειόμενη χρήση αποκτήθηκε η συγγενής  εταιρεία ΔΕΛΤΑ Α.Ε. Η υπεραξία που προέκυψε (διαφορά μεταξύ αξίας κτήσεως της συμμετοχής και αναλογίας της εύλογης ή λογιστικής αξίας που αποκτήθηκε) κατά την ημερομηνία αποκτήσεως, ανέρχεται σε € ΧΧΧ.

Διευκρίνηση: Η γνωστοποίηση αυτή απαιτείται μόνο στην περίοδο που έγινε η απόκτηση.

1.8.3.      Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συγγενών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών

 

Οι ενοποιούμενες εταιρείες αποτιμούν τα ιδιοχρησιμοποιούμενα και τα επενδυτικά ακίνητα στην εύλογη αξία τους.

Η συγγενής επιχείρηση ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε., η οποία ενσωματώθηκε στην ενοποίηση με την μέθοδο της καθαρής θέσεως, αποτιμά τα εν λόγω στοιχεία στο αποσβέσιμο κόστος. Επειδή η Εταιρεία δεν διαθέτει πληροφορίες για την εύλογη αξία των στοιχείων αυτών, δεν έγινε αποτίμηση στην εύλογη αξία τους, προκειμένου να προσδιοριστεί η εύλογη αξία των ιδίων κεφαλαίων της και συνακόλουθα η υπεραξία.

1.8.4.      Πληροφορίες σχετικές με την μεταβολή στην σύνθεση του Ομίλου

 

Στην κλειόμενη χρήση αποκτήθηκε η θυγατρική εταιρεία ΒΗΤΑ Α.Ε., τα βασικά μεγέθη της οποίας στο τέλος της κλειόμενης χρήσης έχουν ως ακολούθως:

Σύνολο ενεργητικού: ΧΧΧ.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: ΧΧΧ.

Κύκλος εργασιών: ΧΧΧ.

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου: ΧΧΧ.

ή

Στην κλειόμενη χρήση διατέθηκε η θυγατρική εταιρεία ΓΑΜΑ Α.Ε., τα βασικά μεγέθη της οποίας στο τέλος της προηγούμενης χρήσης είχαν ως ακολούθως:

Σύνολο ενεργητικού: ΧΧΧ.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: ΧΧΧ.

Κύκλος εργασιών: ΧΧΧ.

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου: ΧΧΧ.

1.8.5.      Πληροφορίες σχετικές με εσωτερικές ανακατατάξεις στον ΌμιλοΣτην κλειόμενη χρήση η θυγατρική εταιρεία ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε., διατέθηκε από την θυγατρική εταιρεία ΑΛΦΑ Α.Ε. στην θυγατρική εταιρεία ΒΗΤΑ Α.Ε.

Από την ανακατάταξη αυτή προέκυψε διαφορά συμψηφισμού € ΧΧΧ, η οποία μεταφέρθηκε στα ίδια κεφάλαια ως ζημία εις νέο.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας

 

Η διοίκηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

ή

Η διοίκηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και εντόπισε του ακόλουθους παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα:

α) Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των € ΧΧΧ.

β) Τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονται στο ποσό των € ΧΧΧ.

γ) Οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι αρνητικές και ανέρχονται στο ποσό των € ΧΧΧ.

δ) Στα ίδια κεφάλαια του ομίλου συμπεριλαμβάνονται ζημίες από απομείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και των επενδυτικών ακινήτων συνολικού ποσού € ΧΧΧ, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 20Χ1 κατά το ποσό των € ΧΧΧ και των προηγούμενων χρήσεων 20Χ-3 έως και 20Χ0 κατά το ποσό των € ΧΧΧ.

ε) Η Εταιρεία έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και προμηθευτές συνολικού ποσού € ΧΧΧ και γενικά αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας, δεδομένου ότι έχει εξαντλήσει τα πιστωτικά όρια δανεισμού που της έχουν χορηγήσει οι τράπεζες.

στ) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ανέρχεται σε € ΧΧΧ, έναντι βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ποσού € ΧΧΧ.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η διοίκηση, ύστερα από απαίτηση των τραπεζών στα πλαίσια αναδιαπραγματεύσεως των πιστωτικών ορίων, έχει εκπονήσει μελέτη προεξοφλήσεως μελλοντικών ταμειακών ροών για την επόμενη πενταετία, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται θετική μελλοντική πορεία της εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ετοιμάσει σχέδιο αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεών της το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναμένει την αποδοχή του από τις πιστώτριες τράπεζες. Παράλληλα η διοίκηση θα εισηγηθεί στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των € ΧΧΧ.

 Ύστερα από τις προαναφερόμενες ενέργειες η Διοίκηση εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, στο άμεσο μέλλον. Κατά συνέπεια οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές, οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και σχετίζονται με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων και με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.

Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς υλοποίησης της συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης και της μη ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και μεθόδων, τα καταχωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση. 

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η Εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου[2].

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:

Ø  Κτίρια και τεχνικά έργα: 40 έτη.

Ø  Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 8 έτη.

Ø  Μεταφορικά μέσα επιβατικά 12 έτη.

Ø  Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 10 έτη.

Ø  Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 5 έτη.

Ø  Ζώντα ζώα για γαλακτοφορία και αναπαραγωγή 8 έτη.

Ø  Φυτεία εσπεριδοειδών 15 έτη.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου ποσοστού Χ%, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

ή

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα επενδυτικά ακίνητα και τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, ως ακολούθως:

β.1) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμούνται στην αναπροσαρμοσμένη (εύλογη) αξία τους. Η αναπροσαρμογή γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια ή νωρίτερα, αν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην αξία τους και η εύλογη αξία εκτιμάται από επαγγελματίες εκτιμητές. Η αναπροσαρμογή γίνεται για κάθε διακεκριμένο ακίνητο με προσαρμογή, τόσο της αξίας κτήσεως ή της προηγούμενης αναπροσαρμογής τους, όσο και των σωρευμένων αποσβέσεων, ώστε η νέα λογιστική (αναπόσβεστη) αξία του πάγιου στοιχείου να ισούται με την αναπροσαρμοσμένη αξία του. Οι διαφορές αναπροσαρμογής  καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ’ εξαίρεση, η μείωση της αξίας λόγω αναπροσαρμογής καταχωρίζεται στα αποτελέσματα, στον βαθμό που δεν καλύπτεται από διαφορά αναπροσαρμογής των ιδίων κεφαλαίων. Οι αποσβέσεις των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, υπολογίζονται επί των αναπροσαρμοσμένων αξιών με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους.

β.2) Επενδυτικά ακίνητα

Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, η οποία εκτιμάται από επαγγελματίες εκτιμητές και επανεκτιμάται τουλάχιστον ανά διετία και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σημαντικά από την εύλογη αξία του. Διαφορές από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. Τα επενδυτικά ακίνητα που αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους δεν υπόκεινται σε απόσβεση.

β.3) Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Τα μη κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους. Διαφορές από την αποτίμηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους δεν υπόκεινται σε απόσβεση.

Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμες τιμές αγοράς, αυτές οι τιμές, μειωμένες με το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους, χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση στην εύλογη αξία.

Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές αγοράς, η εκτίμηση της εύλογης αξίας γίνεται με χρήση τεχνικών προεξοφλήσεως αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. Επειδή η εκτίμηση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών ενσωματώνει τους συνυφασμένους με το προς αποτίμηση στοιχείο κινδύνους χρησιμοποιήθηκε το χωρίς κίνδυνο προεξοφλητικό τραπεζικό επιτόκιο ποσοστού Χ%.

γ) Διαγραφή

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε Χ έτη.

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3.1.3.1. Συμμετοχές

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). 

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:

Ø  Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.

Ø  Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.

ή

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. Ειδικότερα:

Ø  Οι διαφορές από την αποτίμηση των διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους (κέρδη ή ζημίες) καταχωρίζονται, στην περίοδο που προκύπτουν, ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσεως, το οποίο μεταφέρεται στα αποτελέσματα όταν:

ü  Είτε τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία διαγραφούν.

ü  Είτε υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια ότι τα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομειωθεί και εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.

Οι ζημιές απομειώσεως της προηγούμενης περιπτώσεως αναστρέφονται στα αποτελέσματα όταν οι λόγοι που τις προκάλεσαν παύουν να ισχύουν. Κατ’ εξαίρεση, οι ζημίες απομειώσεως από συμμετοχικούς τίτλους αναστρέφονται κατευθείαν στην καθαρή θέση και όχι μέσω αποτελεσμάτων.

Ø  Οι διαφορές από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του εμπορικού χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στην περίοδο που προκύπτουν.

Ø  Σε αντιστάθμιση εύλογης αξίας, οι διαφορές (κέρδη και ζημίες) από την αποτίμηση αντισταθμισμένου στοιχείου και μέσου αντισταθμίσεως, καταχωρίζονται στην περίοδο που προκύπτουν και παρουσιάζονται συμψηφιστικά στο ίδιο κονδύλι της καταστάσεως αποτελεσμάτων.

Ø  Σε αντιστάθμιση ταμειακών ροών, οι διαφορές (κέρδη και ζημιές) από την αποτίμηση του μέσου αντισταθμίσεως καταχωρίζονται στην περίοδο που προκύπτουν:

ü  Ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσεως, εφόσον η αντιστάθμιση αξιολογείται ως αποτελεσματική, και μεταφέρονται στα αποτελέσματα στην ίδια περίοδο, στην οποία οι αντισταθμισμένες ταμειακές ροές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα, συμψηφιζόμενες σε ένα κονδύλι.

ü  Ως στοιχείο της καταστάσεως αποτελεσμάτων, εφόσον η αντιστάθμιση αξιολογείται ως μη αποτελεσματική.

γ) Διαγραφή

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φόροι εισοδήματος

3.1.4.1. Τρέχων φόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:

Ø  Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

Ø  Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.

Η Εταιρεία, για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων, σχηματίζει σχετική πρόβλεψη, οπότε όταν αυτές βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία μεταφέρονται σε μείωση της σχηματισμένης προβλέψεως. Τυχόν διαφορά καταχωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.

ή

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

ή

Η εταιρεία έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. Ειδικότερα η Εταιρεία καταχωρίζει:

Ø  Όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές, εκτός εάν η υποχρέωση προκύπτει από την αρχική καταχώριση υπεραξίας ή την αρχική καταχώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως σε συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα.

Ø  Τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μόνο στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό και τεκμηριωμένο ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από την αρχική καταχώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως σε μια συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα.

Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

3.1.5. Αποθέματα

α) Αρχική καταχώριση

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα (εκτός από χρηματιστηριακά εμπορεύματα και κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)[3] αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

Τα χρηματιστηριακά εμπορεύματα και τα κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους[4].

Ειδικότερα:

Ø  Εμπορεύματα που οι τιμές τους διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, δηλαδή είναι χρηματιστηριακά αγαθά, εφόσον αυτά κατέχονται αποκλειστικά για πώληση στα πλαίσια κερδοσκοπικών συναλλαγών, αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, μείον το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους. Οι διαφορές από την αποτίμηση των εν λόγω στοιχείων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

Ø  Τα κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους. Διαφορές από την αποτίμηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμες τιμές αγοράς, αυτές οι τιμές, μειωμένες με το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους, χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της εύλογης αξίας.

Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές αγοράς, η εκτίμηση της εύλογης αξίας γίνεται με χρήση τεχνικών προεξοφλήσεως αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. Επειδή η εκτίμηση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών ενσωματώνει τους συνυφασμένους με το προς αποτίμηση στοιχείο κινδύνους χρησιμοποιήθηκε το χωρίς κίνδυνο προεξοφλητικό τραπεζικό επιτόκιο ποσοστού Χ%.

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και  αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.

β) Διαγραφή

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

 

β) Διαγραφή

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.9. Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

ή

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο.

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.

3.1.11. Έσοδα και έξοδα

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα:

Ø  Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

ü  Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους.

ü  Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

ü  Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Ø  Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.

ή

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης συμβάσεως. 

Ø  Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους καταχωρίζονται ως εξής:

ü  Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.

ü  Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.

ü   Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2.    Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

ή

Η διοίκηση μέχρι και την περίοδο που έληξε την 31.12.20Χ0 παρακολουθούσε τα αποθέματα των εμπορευμάτων με το σύστημα της περιοδικής απογραφής και τα αποτιμούσε με τη μέθοδο της ετήσιας μέσης σταθμικής τιμής. Επιθυμώντας εφεξής να παρακολουθεί τα εμπορεύματα με το σύστημα διαρκούς απογραφής, το οποίο η χρησιμοποιούμενη μέθοδος αποτιμήσεως δεν μπορεί να υποστηρίξει, αποφάσισε στην τρέχουσα περίοδο 20Χ1 να υιοθετήσει τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Οι επιδράσεις από τη μεταβολή της μεθόδου αποτιμήσεως των εμπορευμάτων απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Προσαρμογές σε κονδύλια του ισολογισμού της συγκριτικής περιόδου 20Χ0

 

Αποθέματα

Κέρδη εις νέο

Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 1.1.20Χ0

 

 

Προσαρμογή

 

 

Διορθωμένα υπόλοιπα 1.1.20Χ0

 

 

Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 31.12.20Χ0

 

 

Προσαρμογή

 

 

Διορθωμένα υπόλοιπα 31.12.20Χ0

 

 

Προσαρμογές σε κονδύλια της καταστάσεως αποτελεσμάτων της συγκριτικής περιόδου 20Χ0

 

Κόστος πωλήσεων

Καθαρά κέρδη περιόδου

Δημοσιοποιημένα κονδύλια 20Χ0

 

 

Προσαρμογή

 

 

Διορθωμένα κονδύλια 20Χ0

 

 

 

 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.

 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.

Στην παρούσα περίοδο 20Χ1 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

ή

Στην παρούσα περίοδο 20Χ1 η διοίκηση διαπίστωσε ότι . . .

Οι επιδράσεις από τη διόρθωση του σφάλματος απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Προσαρμογές σε κονδύλια του ισολογισμού της προηγούμενης περιόδου 20Χ0

 

Κονδύλι ισολογισμού

Κέρδη            εις νέο

Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 1.1.20Χ0

 

 

Προσαρμογή

 

 

Διορθωμένα υπόλοιπα 1.1.20Χ0

 

 

Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 31.12.20Χ0

 

 

Προσαρμογή

 

 

Διορθωμένα υπόλοιπα 31.12.20Χ0

 

 

Προσαρμογές σε κονδύλια της καταστάσεως αποτελεσμάτων της προηγούμενης περιόδου 20Χ0

 

Κονδύλι αποτελεσμάτων

Καθαρά κέρδη περιόδου

Δημοσιοποιημένα κονδύλια 20Χ0

 

 

Προσαρμογή

 

 

Διορθωμένα κονδύλια 20Χ0

 

 

 

4.  Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

ή

Στην παρούσα περίοδο έγινε η ακόλουθη παρέκκλιση:

. . . . . . . . . . . . . .

 

5.  Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.

ή

Στον λογαριασμό του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού «δάνεια και απαιτήσεις» περιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο τμήμα € ΧΧΧ απαιτήσεως κατά της εταιρείας Χ. Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα € ΧΧΧ περιλαμβάνεται στον λογαριασμό του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού «λοιπές απαιτήσεις».

Στον λογαριασμό «λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο τμήμα € ΧΧΧ υποχρεώσεως προς την εταιρεία Ψ. Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα € ΧΧΧ περιλαμβάνεται στον λογαριασμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων «λοιπές υποχρεώσεις».

Στον λογαριασμό των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων «κρατικές επιχορηγήσεις » περιλαμβάνεται το αναπόσβεστο τμήμα € ΧΧΧ επιχορηγήσεων που έχουν ληφθεί για την απόκτηση πάγιων στοιχείων, με βάση τον ν. 3299/2003 ως αφορολόγητο αποθεματικό. Το αντίστοιχο αποσβεσμένο τμήμα € ΧΧΧ περιλαμβάνεται στον λογαριασμό της καθαρής θέσεων «αφορολόγητα αποθεματικά».

 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων

Γήπεδα

Κτίρια

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός

Λοιπά ενσώματα πάγια

Αξία κτήσεως

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο 1.1.20Χ0

 

 

 

 

 

Προσθήκες περιόδου

 

 

 

 

 

Κεφαλαιοποίηση τόκων

 

 

 

 

 

Διαφορά αναπροσαρμογής

 

 

 

 

 

Μειώσεις περιόδου

 

 

 

 

 

Μεταφορές περιόδου

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο 31.12.20Χ0

 

 

 

 

 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο 1.1.20Χ0

 

 

 

 

 

Αποσβέσεις περιόδου

 

 

 

 

 

Διαφορά αναπροσαρμογής

 

 

 

 

 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

 

 

 

 

 

Απομειώσεις περιόδου

 

 

 

 

 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου

 

 

 

 

 

Μεταφορές περιόδου

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο 31.12.20Χ0

 

 

 

 

 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.20Χ0

 

 

 

 

 

Αξία κτήσεως

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο 1.1.20Χ1

 

 

 

 

 

Προσθήκες περιόδου

 

 

 

 

 

Κεφαλαιοποίηση τόκων

 

 

 

 

 

Διαφορά αναπροσαρμογής

 

 

 

 

 

Μειώσεις περιόδου

 

 

 

 

 

Μεταφορές περιόδου

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο 31.12.20Χ1

 

 

 

 

 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο 1.1.20Χ1

 

 

 

 

 

Αποσβέσεις περιόδου

 

 

 

 

 

Διαφορά αναπροσαρμογής

 

 

 

 

 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

 

 

 

 

 

Απομειώσεις περιόδου

 

 

 

 

 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου

 

 

 

 

 

Μεταφορές περιόδου

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο 31.12.20Χ1

 

 

 

 

 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.20Χ1

 

 

 

 

 

6.2. Επενδυτικά ακίνητα

(Αποτίμηση στο αποσβέσιμο κόστος)

Πίνακας μεταβολών επενδυτικών ακινήτων

Γήπεδα

Κτίρια

Σύνολο

Αξία κτήσεως

 

 

 

Υπόλοιπο 1.1.20Χ0

 

 

 

Προσθήκες περιόδου

 

 

 

Κεφαλαιοποίηση τόκων

 

 

 

Μειώσεις περιόδου

 

 

 

Μεταφορές περιόδου

 

 

 

Υπόλοιπο 31.12.20Χ0

 

 

 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

 

 

 

Υπόλοιπο 1.1.20Χ0

 

 

 

Αποσβέσεις περιόδου

 

 

 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

 

 

 

Απομειώσεις περιόδου

 

 

 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου