Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΟΔ./Φ.62/237/6260/23.7.1987 Καθορισμός των ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2016 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΟΔ./Φ.62/237/6260/23.7.1987
Καθορισμός των ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.


Αριθ. ΔΙΟΔ./Φ.62/237/6260

(ΦΕΚ Β' 451/21-8-1987)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 1157/81 «περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την ώρα ενάρξεως της εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοοίου δικαίου, ως εξής:

α) Για τους θερινούς μήνες, ήτοι από 16 Μαΐου μέχρι 15 Οκτωβρίου την 7.00 π.μ.

β) Για τους χειμερινούς μήνες, ήτοι από 16 Οκτωβρίου μέχρι 15 Μαΐου την 7.30 π.μ.

2. Από το ωράριο που καθορίζεται στην παράγραφο 1 εξαιρούνται οι κατωτέρω Δημόσιες Υπηρεσίες, για το προσωπικό των οποίων οι ώρες εργασίας καθορίζονται ως εξής:

α)Το Εθνικό Τυπογραφείο: (αα) Για όλο το προσωπικό της πρωινής φυλακής εργασίας (βάρδιας) από 7.00' π.μ. μέχρι 14.00' μ.μ. (χειμερινό-θερινό)

(ββ)Για το προσωπικό της απογευματινής φυλακής εργασίας του μικτού κλιμακίου συνθέσεως του Τμήματος Στοιχειοθεσίας και
όλων των κλιμακίων του Τμήματος Πιεστηρίων από 14.00· μ.μ. μέχρι 21.00 μ.μ. (χειμερινό-θερινό).

β) Η Εθνική στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος: (αα) Για το προσωπικό των Τμημάτων και Συνεργείων της Δ/νσεως Εκτυπώσεων από 7.00' π.μ. μέχρι 14.00' μ.μ. (θερινό) και απο 7.30' π.μ. μέχρι 14.30' μ.μ. (χειμερινό) και (ββ) Για το προσωπικο των εις το Εθνικό Τυπογραφειο Τμημάτων Τυπογραφικών Εργασιών της Δ/νσεως Εκτυπώσεων απο 14.00 μ.μ. μέχρι 21.00' μ.μ. (θερινό) και απο 14.30' μ.μ. μέχρι 21.30' μ.μ. (χειμερινό).

γ) Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), για τους υπαλλήλους του Κλάδου οδηγών αυτοκινήτων σε φυλακές εργασίες (βάρδιες) από 5.30' π.μ. μέχρι 16.00'μ.μ. και μέσα στα όρια του νόμιμου ωραρίου.

δ) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων) από 7.30 π.μ. για όλο το προσωπικό για τους χειμερινούς και θερινούς μήνες.

ε) Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας από 7.30' π.μ. για όλο το προσωπικό για τους χειμερινούς και θερινούς μήνες.

3. Επίσης, εξαιρούνται οι Δημόσιες Υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., που διαθέτουν συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή εξοπλισμό προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ, για τους χειριστές και μόνο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τους χειριστές των μηχανών προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ (διατρητικών - επαληθευτικών μηχανών ή μαγνητικών μέσων εισόδου στοιχείων), το ωράριο εργασίας των οποίων καθορίζεται σε επτά (7) ώρες. Το προσωπικό των ανωτέρω ειδικοτήτων, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε Υπηρεσίας, μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή και απογευματινή φυλακή ή σε συνεχές ωράριο εναλλασσόμενων φυλακών (βάρδιες),μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια εργασίας για κάθε μέρα.

4. Καθιερώνουμε ελαστικό ωράριο εργασίας για το πάσης φύσεως προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ που εδρεύουν στο νομό Αττικής (πλην των επαρχιών Αιγίνης, Κυθήρων, Τροιζηνίας, Ύδρας και υπολοίπου Επαρχίας Πειραιώς) και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το ανωτέρω προσωπικό μπορεί να προσέρχεται στην Υπηρεσία με καθυστέρηση μέχρι και μισή ώρα από την κανονική έναρξη της εργασίας με υποχρέωση αντίστοιχης παραμονής μετά την κανονική λήξη του ωραρίου εργασίας, στο πλαίσιο ενός εβδομαδιαίου συμψηφισμού καθυστερήσεων προσελεύσεως και αποχωρήσεως. Με το συμψηφισμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε κάποιο υπάλληλο, που καθυστέρησε να προσέλθει στην Υπηρεσία του, να εργασθεί αντίστοιχα στο τέλος του κανονικού ωραρίου είτε την ίδια ημέρα είτε άλλη μέσα στην ίδια εβδομάδα. Αρκεί το σύνολο των ωρών μέσα στην εβδομάδα αυτή να είναι το κανονικό (37'1/2 κλπ.). Διευκρινίζεται ότι προσέλευση πριν από την κανονική ώρα δεν είναι δυνατή. Ομοίως δεν είναι δυνατή η απασχόληση πέρα από την κανονική ώρα εργασίας με προοπτική να καλυφθεί καθυστέρηση επομένων ημερών. Σε περίπτωση καθυστερήσεων μέσα στην ίδια εβδομάδα δεν είναι δυνατή η απασχόληση περισσότερο από μισή ώρα για κάθε ημέρα. Γι' αυτό οι υπάλληλοι πρέπει να φροντίζουν ώστε με την επί πλέον μισή ώρα την ημέρα να καλύψουν τις καθυστερήσεις τους την ίδια εβδομάδα. Εννοείται ότι το ελαστικό ωράριο της μισής ώρας ισχύει και για το προσωπικό που δεν έχει πενθήμερο.

5. Εξουσιοδοτούμε:

α) Τους Υπουργούς να καθορίζουν με απόφασή τους τις ώρες ενάρξεως εργασίας για κάθε ημέρα του προσωπικού των ακολούθων Υπηρεσιών του Υπουργείου τους και εποπτευομένων από αυτά Ν.Π.Δ.Δ., λόγω παρεκκλίσεως που επιβάλλεται από τη φύση του έργου τους, μέσα στα καθοριζόμενα όρια του νόμιμου και ελαστικού ωραρίου και στα χρονικά πλαίσια εργασίας των εργασίμων ημερών, ως εξής:

αα) Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για το προσωπικό των Στρατιωτικών Μονάδων.

ββ) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για το προσωπικό των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών των Φυλακών, των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων, των Θεραπευτικών Καταστημάτων Κρατουμένων, της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών και των Δικαστηρίων και λοιπών Δικαστικών Υπηρεσιών.

γγ) Τον Υπουργό Εσωτερικών, για το προσωπικό του Κεντρικού Εργοταξίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

δδ) Τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ) Αμαρουσίου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

εε) Τον Υπουργό Πολιτισμού, για το προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και του Εθνικού Θεάτρου για έναν υπάλληλο του Κλάδου ΔΕ4 Κεντρικής Θερμάνσεως κατά τις απογευματινές ώρες.

στστ) Τον Υπουργό Γεωργίας, για το προσωπικό του Κέντρου Τεχνητής Σπερματεγχύσεως και Νοσημάτων Αναπαραγωγής Αθηνών, καθώς και απογευματινό ωράριο εργασίας για ένα (1) υπάλληλο του Κλάδου ΠΕΙ Γεωπονικού, έναν (1) υπάλληλο του Κλάδου ΠΕΙ6 Οικονομολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του Κλάδου £Ε3 Διοικητικού και δύο (2) υπαλλήλους του Κλάδου ΔΕ9 Δακτυλογράφων.

ζζ) Τον Υπουργό Εμπορίου, για το προσωπικό της Δ/νσεως Παραλαβής και Διακινήσεως Εφοδίων του Υπουργείου Εμπορίου, καθώς και το προσωπικό του Ταμείου Λαϊκών Αγορών που απασχολείται στους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.

ηη) Τον Υπουργό Εργασίας, για το προσωπικό των Εκπαιδευτικών Μονάδων του ΟΑΕΔ.

θθ) Τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το προσωπικό της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας του ΤΕΒΕ σε φυλακές εργασίας, των Ιδρυμάτων Κοινωνικής Προνοίας, της Ανωτέρας Σχολής Επισκεπτριών Αδελφών και Νοσοκόμων Αθηνών, της Ανωτέρας Κρατικής Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης και του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, προκειμένου το ωράριο του να εναρμονισθεί με το ωράριο των Τραπεζών λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας του. Επίσης, απογευματινό ωράριο εργασίας, εκ περιτροπής, για πέντε (5) ελεγκτές ιατρούς των Αθηνών, δύο (2) Θεσσαλονίκης και ένα (1) Πειραιώς του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) λόγω ειδικών καθηκόντων των ελεγκτών - ιατρών του Ταμείου αυτού.

ιι) Τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, για το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Κεντρικής και Περιφερειακών) και των Υπηρεσιών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

ιαια) Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, για το προσωπικό της Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

ιβιβ) Τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, για το προσωπικό των υπαγομένων στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

ιγιγ) Τους Υπουργούς Βόρειας Ελλάδας και Αιγαίου, για το προσωπικό των Υπηρεσιών των Υπουργείων Βόρειας Ελλάδας και Αιγαίου αντίστοιχα.

β) Τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών (πλην του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής), να καθορίζουν με απόφασή τους τις ώρες εργασίας των περιφερειακών (διανομαρχιακών) υπηρεσιών της περιφερείας τους.

γ) Τους Νομάρχες, (πλην Νομαρχιών Αττικής Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) να καθορίζουν, με απόφαση, τους, τις ώρες εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από τη Νομαρχία και των περιφερειακών Υπηρεσιών (υποκαταστήματα, παραρτήματα κ.λ.π.) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της περιφερείας του νομού τους, εξαιρέσει των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της εκπαιδεύσεως, μέσα στα καθοριζόμενα όρια του νόμιμου ωραρίου, για κάθε ημέρα.

δ) Τους Νομάρχες, να καθορίζουν, με απόφασή τους, τις ώρες εργασίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, μέσα στα καθοριζόμενα όρια του νόμιμου ωραρίου για κάθε ημέρα.

ε) Το Νομάρχη Αττικής, να καθορίζει, με απόφασή του, τις ώρες εργασίας του προσωπικού της Εφορίας Καπνού Ελέγχου Κατασκευής Αξιών του Δημοσίου της Νομαρχίας Αττικής μέσα στα καθοριζόμενα όρια του νόμιμου ωραρίου για κάθε ημέρα, εναρμονίζοντας αυτό με τις εργάσιμες ώρες των ιδιωτικών εργοστασίων που εποπτεύονται και ελέγχονται από αυτήν.

στ) Τους Νομάρχες Αθηνών και Πειραιώς, να καθορίζουν, με απόφασή τους, το ωράριο εργασίας του προσωπικού της Εφορίας Καπνού Αθηνών και των Εφοριών Καπνού Β και Γ Πειραιώς, αντίστοιχα, σε τρεις φυλακές εργασίας (βάρδιες) από 6.00' π.μ. μέχρι 10.00 μ.μ., μέσα στα όρια του νόμιμου ωραρίου για κάθε ημέρα, εναρμονίζοντας αυτό με το ωράριο εργασίας του προσωπικού των καπνοβιομηχανιών που εποπτεύονται και ελέγχονται από αυτές.

6. Για τις Υπηρεσίες και το προσωπικό που εξαιρούνται από την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες, εργασίας κάθε ημέρα ορίζονται σε έξι και ένα τέταρτο (6 1/4, σύνολο την εβδομάδα 37 1/2 ώρες) με ώρα ενάρξεως αυτή που ίσχυε μέχρι τώρα. Ειδικά ωράρια εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν.

7. Η είσοδος του κοινού στις δημόσιες Υπηρεσίες, Δημοσίους Οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και δημόσιες επιχειρήσεις θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 12 μ. μέχρι τις 2.30' μ.μ. Ειδικότερες ρυθμίσεις που καθιερώνουν περισσότερες ώρες την ημέρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθούν να ισχύουν (π.χ. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Δημόσια Ταμεία κ.λ.π. Στις περιπτώσεις αυτές, για λόγους διαχειριστικούς, οι ώρες εισόδου του κοινού, μπορεί να περιορίζονται κατά μία ώρα πριν από τη λήξη του ωραρίου εργασίας). Για τα γραφεία πρωτοκόλλου η είσοδος του κοινού θα επιτρέπεται όλες τις εργάσιμες ώρες. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ως προς την υποδοχή του κοινού δεν ισχύουν για τα γραφεία των Υπουργών, Υφυπουργών, Προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων ή Διοικητών Κρατικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, καθώς και για την Κεντρική Υπηρεσία των Υπουργείων Εθνικής Αμύνης και Εξωτερικών. Για τις περιπτώσεις αυτές θα ισχύσουν οι ειδικά καθοριζόμενες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.

8. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπηρεσιών καλούνται να φροντίσουν για την άμεση εφαρμογή των ανωτέρω. Ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουν την εφαρμογή του ελαστικού ωραρίου και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα (καρτέλες, δελτία κ.λ.π.), ώστε κάθε ημέρα να εξασφαλίζονται τα στοιχεία της προσελεύσεως και αποχωρήσεως του προσωπικού για να διευκολύνουν στο τέλος κάθε εβδομάδας τον έλεγχο των κανονικών ωρών εργασίας του, συνδυάζοντας το κριτήριο της εξυπηρετήσεο;ς του υπαλλήλου προς τις συγκεκριμένες υπηρεσιακές συνθήκες και ανάγκες.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης·

Αθήνα, 23 Ιουλίου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης