ΠΟΛ.1239/14.9.2000

Κοινοποίηση του άρθρου 26 του Ν.2836/2000 (ΦΕΚ 168/Α/24.7.2000) που αναφέρεται σε θέμα αρμοδιότητάς μαςΣχόλια:


14 Σεπ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2000
Αριθμ. Πρωτ.: 1080183/8106/Α0010


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1239


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 26 του Ν.2836/2000 (ΦΕΚ 168/24.7.2000 τ.Α) που αναφέρεται
σε θέμα αρμοδιότητας μας. 1080183/8106/Α0010/


Σας κοινοποιούμε κατωτέρω ως έχουν τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2836/2000 και σας επισημαίνουμε τα εξής για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Οπως σας είναι γνωστό, για την εξαγορά ακινήτων του Δημοσίου από τους αυθαίρετους κατόχους αυτών, θα πρέπει να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.719/1977, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Μαζί με τις άλλες προϋποθέσεις θα έπρεπε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.2166/1993, ο αυθαίρετος κάτοχος, κατά την εξέταση της αίτησης εξαγοράς ακινήτου του Δημοσίου, να μην έχει ακίνητη περιουσία ανώτερη των 10.000.000 δρχ. ή μέσο ετήσιο εισόδημα τα τρία (3) προηγούμενα έτη μεγαλύτερο του 1.500.000 δρχ.

Ηδη, με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2836/2000, τα πιο πάνω χρηματικά ποσά αυξάνονται σε 50.000.000 δρχ. και σε 7.000.000 δρχ., αντίστοιχα. Συνεπώς, όλες οι σχετικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με το Ν.719/1977 και το άρθρο 34 του Ν.1473/1984 και εκκρεμούν, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να παραπεμφθούν στην επιτροπή του άρθρου 25 του Ν.2166/1993, για να εξετασθούν. Σ


ημειώνουμε ότι οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Ν.719/1977, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δεν αλλάζουν και θα πρέπει να συντρέχουν κατά την εξέταση των αιτήσεων εξαγοράς. Σχετικές είναι και οι υπ' αριθ. Δ.7800/2400/8.12.1977, Δ.3963/1269/28.9.1984 και 1118731/7081/15.9.1993 Διαταγές μας, στις οποίες και σας παραπέμπουμε. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να δώσει εντολή στους οικονομικούς επιθεωρητές που έχουν την εποπτεία των Κτηματικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1013012/410/ΔΠΕ/ /4.2.1999 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, για την πιστή τήρηση των αναφερομένων.


Taxheaven.gr