ΠΟΛ.1232/31.8.2000

Για μεταβίβαση σκαφών αναψυχής επιχείρησης της οποίας αντικείμενο εργασιών είναι η ενοικίασή τους, απαιτείται πιστοποιητικό της παρ. 10 του άρθρου 81 του v.2238/1994Σχόλια:


31 Αύγ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1070992/1461/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνα: 3375315-316

ΠΟΛ.: 1232

ΘΕΜΑ: Για μεταβίβαση σκαφών αναψυχής επιχείρησης της οποίας αντικείμενο εργασιών είναι η ενοικίαση τους, απαιτείται πιστοποιητικό της παραγράφου 10 του άρθρου 81 του ν.2238/1994.
1070992/1461/Α0012/ΠΟΛ.1232/31.8.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι οι διατάξεις της περ. β' της ίδιας παραγράφου και άρθρου (τεκμαρτή δαπάνη με βάση την κυριότητα ή κατοχή επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης), εκτός αυτών που αναφέρονται στην ακινησία των αυτοκινήτων, εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή, δηλαδή για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση την κυριότητα ή κατοχή σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.

2. Με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, προκειμένου για επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη. Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης επιβατικών ή μικτής χρήσης, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιμοποίησης αυτών βαρύνει το μισθωτή τους.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 81 του ίδιου νόμου, απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων, καθώς και η καταχώριση συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού συμφωνητικού (συμφωνίας) για τη μεταβίβαση της κυριότητας ολικά ή μερικά ή της σύστασης άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας από 500 κυβικά εκατοστά και πάνω ή σκάφους αναψυχής ή αεροσκάφους ή ελικοπτέρου που αναφέρονται στις περ. β', γ' ε' και στ' της παρ. 1 του άρθρου 16, σε δημόσια βιβλία ή έγγραφα, καθώς και η θεώρηση των υπογραφών στις σχετικές δηλώσεις ή συμφωνίες από οποιαδήποτε Αρχή ή πρόσωπο έχει το δικαίωμα της θεώρησης αυτής, καθώς και η έκδοση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου που να βεβαιώνει τη μεταβολή της κυριότητας ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, αν δεν προσκομισθεί βεβαίωση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ ότι τα παραπάνω μεταβιβαζόμενα ή βαρυνόμενα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιληφθεί στη δήλωση που υπέβαλε ο υπόχρεος για τη φορολογία του εισοδήματός του, που απόκτησε το αμέσως προηγούμενο του έτους της μεταβίβασης ή της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία.

4. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι, για τη μεταβίβαση σκαφών αναψυχής επιχείρησης με αντικείμενο εργασιών την ενοικίασή τους, απαιτείται πιστοποιητικό της παρ. 10 του άρθρου 81 του Ν.2238/1994.

Taxheaven.gr