Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1225/18.8.2000 Σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό Ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 55 του v.2238/1994 παρακράτηση φόρου 3% θα ενεργείται μόνο από τον εργοδότη (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ.)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-08-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1225/18.8.2000
Σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό Ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 55 του v.2238/1994 παρακράτηση φόρου 3% θα ενεργείται μόνο από τον εργοδότη (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ.)


Αθήνα, 18 Αυγούστου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1073105/10978/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου
Τηλέφωνα: 3375312

ΠΟΛ.: 1225

ΘΕΜΑ: Σε περίπτωση εισφοράς δημόσιο τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 παρακράτηση φόρου 3 % θα ενεργείται μόνο από τον εργοδότη ( Δημόσιο, ν.π.δ.δ., κλπ). 1073105/10978/B0012/

Με αφορμή τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994, επί εισφοράς αναληφθέντος όλου ή μέρους του έργου (του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Δημόσιων Επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, Οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και ΝΠΔΔ) σε εταιρία οποιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξία που έχει την έδρα της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, στην οποία μετέχει και ο εισφέρων Ανάδοχος ή απευθείας συμβασιούχος, τα κατά τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης λαμβανόμενα ως ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται κτώμενα από την εταιρία ή κοινοπραξία και η εισφορά αυτή δεν θεωρείται υπεργολαβία.

2. Κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων του νόμου, δεν θεωρείται ότι συντρέχει θέμα υπεργολαβίας, οσάκις ο Ανάδοχος ή απευθείας συμβασιούχος εισφέρει όλο ή μέρος του αναληφθέντος έργου (του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων κ.λπ.) σε εταιρία ή κοινοπραξία που έχει την έδρα της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με την προϋπόθεση ότι ο εισφέρων το έργο Ανάδοχος είναι απαραιτήτως μέλος της εταιρίας ή κοινοπραξίας στην οποία και εισφέρεται το αναληφθέν έργο. Στην περίπτωση αυτή, τα ακαθάριστα έσοδα από την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου ή τμήματος του έργου αυτού, θεωρούνται ότι αποκτώνται από την εταιρία ή κοινοπραξία στην οποία εισφέρθηκε το έργο αυτό και, από το λόγο αυτό, η εισφορά αυτή δεν θεωρείται υπεργολαβία.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 3%, που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου. Υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται το Δημόσιο γενικά και κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που ενεργεί την καταβολή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος, τότε αυτός αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ίδιου νόμου.

4. Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι, σε περίπτωση εκτέλεσης δημόσιου τεχνικού έργου από κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει, λόγω εισφοράς του έργου, και ο αρχικός Ανάδοχος, το εργολαβικό αντάλλαγμα καταβάλλεται βάσει των ενεργούμενων επιμετρήσεων και εκδιδόμενων Τιμολογίων στον αρχικό Ανάδοχο, ο οποίος στη συνέχεια καταβάλλει αυτό στην κατασκευάστρια κοινοπραξία ή εταιρία, κατόπιν έκδοσης του σχετικού Τιμολογίου. Κατά συνέπεια, με βάση τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994, θα έπρεπε κανονικά να γίνεται δύο (2) φορές παρακράτηση του φόρου 3%. Κατ' αρχήν από το Δημόσιο, κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον Ανάδοχο και, στη συνέχεια, από τον Ανάδοχο, κατά την καταβολή του εν λόγω ποσού στην κατασκευάστρια εταιρία ή κοινοπραξία.
Ομως, διπλή παρακράτηση φόρου εισοδήματος για το ίδιο εισόδημα δεν νοείται και, περαιτέρω, θα μπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη ότι, από φορολογικής άποψης, το ορθό θα ήταν η παρακράτηση φόρου να γίνεται σε βάρος της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ή εταιρίας, η οποία και αποκτά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξ ολοκλήρου το εισόδημα.

5. Ομως, με βάση τις διατάξεις του Ν.1418/1984 περί δημοσίων έργων, ο κύριος του έργου, Δημόσιο, Δήμος κ.λπ., συναλλάσσεται μόνο με τον αρχικό Ανάδοχο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή εκτέλεση του έργου, παρακρατώντας στις περισσότερες περιπτώσεις και σχετική εγγύηση. Κατά συνέπεια, αυτός θα πρέπει να προβαίνει σε παρακράτηση φόρου 3% κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον Ανάδοχο.

6. Από όσα προαναφέρθηκαν, είναι φανερό ότι, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση υπεργολαβίας, δεν νοείται καταβολή σε υπεργολάβο, όταν ο αρχικός
Ανάδοχος του έργου του Δημοσίου, Δήμων κ.λπ. καταβάλλει το ποσό που αναλογεί στην εταιρία ή κοινοπραξία στην οποία εισέφερε το αναληφθέν έργο. Γι' αυτό, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό Ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994 παρακράτηση φόρου 3% θα ενεργείται μόνο από τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, ΝΠΔΔ, Δημόσιες Επιχειρήσεις κ.λπ.) κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό Ανάδοχο.
Στη συνέχεια, ο φόρος αυτός θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

7. Από την έκδοση της παρούσας, κάθε άλλη διαταγή με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει.

8. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι για τεχνικά έργα του Δημοσίου, Δήμων κ.λπ. που ήδη εκτελούνται, με βάση όσα προαναφέρθηκαν, δηλαδή έχουν αρχίσει ήδη να κατασκευάζονται από εταιρία ή κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει και ο αρχικός Ανάδοχος που τα εισέφερε σ' αυτή, δεν θα διενεργείται, από την έκδοση της παρούσας και εφεξής, παρακράτηση φόρου από τον Ανάδοχο στην κατασκευάστρια εταιρία ή κοινοπραξία, ενώ η τελευταία θα δικαιούται να συμψηφίσει το φόρο που τυχόν έχει ήδη παρακρατηθεί στη χρήση 2000, με βάση τα εκδοθέντα προς τον Ανάδοχο Τιμολόγιά της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης