Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1220/25.7.2000 Τρόπος έκδοσης στοιχείων του ΚΒΣ σε δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, για αγορά βιβλίων

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1220/25.7.2000
Τρόπος έκδοσης στοιχείων του ΚΒΣ σε δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, για αγορά βιβλίων

ΠΟΛ.1220/25.7.2000 Τρόπος έκδοσης στοιχείων του ΚΒΣ σε δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, για αγορά

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1068040/595/0015Β΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Αντ. Γαστεράτος
Τηλέφωνα: 36.10.065

ΠΟΛ.: 1220

ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης στοιχείων του ΚΒΣ σε δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, για αγορά βιβλίων. 1068040/595/Β0015/ΠΟΛ.1220/25.7.2000

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων του ΚΒΣ από τα βιβλιοπωλεία που μετέχουν στο πρόγραμμα χορήγησης Δελτίων Αγοράς Βιβλίων (ΔΑΒ) του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, που αφορούν το είδος του εκδοτέου φορολογικού στοιχείου εσόδου, για την είσπραξη του ποσού που δικαιούνται από τον ΟΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις παρασχεθείσες διευκρινίσεις από πλευράς του υπόψη Οργανισμού, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 1. Ο ΟΕΕ εγκρίνει τη διανομή "ΔΑΒ" από βιβλιοπωλεία που έχουν συμβληθεί απευθείας με τον υπόψη Οργανισμό, σε εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων, για εργαζόμενους και συνταξιούχους οι οποίοι είναι δικαιούχοι των παροχών του Οργανισμού.

Το ΔΑΒ είναι διπλότυπο, περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, συμπληρώνεται, σφραγίζεται και υπογράφεται από υπαλλήλους του ΟΕΕ και το πρωτότυπο παραδίδεται στον δικαιούχο, ο οποίος το προσκομίζει στο βιβλιοπωλείο για την προμήθεια των βιβλίων που επιθυμεί. Ο επιτηδευματίας βεβαιώνει την αγορά των βιβλίων, τα οποία πρέπει να είναι μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, αποκλειομένων των σχολικών βιβλίων όλων των βαθμίδων, αναγράφει σε κάθε ΔΑΒ τον τίτλο του βιβλίου, την τιμή και αφού το υπογράψει, όπως και ο δικαιούχος, το σφραγίζει και το υποβάλλει στον Οργανισμό για εξόφληση. Επί της αναγραφόμενης επί του βιβλίου αξίας παρέχεται έκπτωση 10% και ο επιτηδευματίας εισπράττει από τον ΟΕΕ για κάθε Δελτίο το συμφωνηθέν ποσό.

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι συμβαλλόμενοι, σε κάθε περίπτωση, είναι ο ΟΕΕ με κάθε βιβλιοπωλείο, αφού προσδιορίζεται, έστω κατ' έμμεσο τρόπο, το είδος των παραδιδόμενων βιβλίων στους κομιστές ΔΑΒ και μάλιστα με έκπτωση τουλάχιστον 10%. Σε βαθμό που η συγκεκριμένη διαδικασία παράδοσης βιβλίων έχει επαναληπτικότητα, σε μηνιαία βάση, πρόκειται για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις από τα βιβλιοπωλεία προς τον ΟΕΕ και κατ' εντολή αυτού παράδοση των αγαθών σε τρίτους, σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία.


3. Για την κάλυψη φορολογικώς της ανωτέρω διαδικασίας, από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ ορίζονται και τα εξής: α) Με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΒΣ, Δελτίο Αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης και β) Με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΒΣ, μπορεί ο πωλητής επιτηδευματίας, για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα προς τον ίδιο επιτηδευματία, αντί της έκδοσης Τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή - πελάτη, στην οποία καταχωρείται (για κάθε πώληση αγαθών) η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών και το ποσό που συμφωνήθηκε. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το Τιμολόγιο, το αργότερο μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο Τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα αυτής προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του ΚΒΣ ή όταν το Τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την ακολουθούμενη διαδικασία, η οποία εξασφαλίζει τις ελεγκτικές επαληθεύσεις και την ανάγκη διευκόλυνσης εφαρμογής του προγράμματος αυτού, μπορεί να εκδίδεται προς τον ΟΕΕ από κάθε επιτηδευματία (επιχείρηση) πώλησης των βιβλίων για τις πωλήσεις κάθε μήνα ένα θεωρημένο Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής (ή Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο), στο οποίο θα αναγράφονται εκτός των άλλων (είδος, ποσότητα κ.λπ.) και οι αύξοντες αριθμοί των ΔΑΒ που αντιστοιχούν στις παραδόσεις αυτές. Οι αύξοντες αριθμοί των ΔΑΒ μπορεί να αναγράφονται σε οποιοδήποτε σημείο του εκδιδόμενου στοιχείου και, όταν αυτό (το στοιχείο) εκδίδεται μηχανογραφικά, μπορεί οι αύξοντες αριθμοί να συμπληρώνονται χειρόγραφα. Το Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που έχουν γίνει οι παραδόσεις των βιβλίων. Αυτονόητο είναι ότι επιτρέπεται να εκδοθεί και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ. εβδομάδα, 10ήμερο κ.λπ.). Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι σε κάθε κατάστημα πώλησης θα διαφυλάττονται τα ΔΑΒ και θα τίθενται στη διάθεση κάθε φορολογικού ελέγχου μέχρι την έκδοση του σχετικού Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής και την παράδοσή τους στον ΟΕΕ.


5. Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων υπερβαίνει το ύψος της αξίας που καλύπτει ο ΟΕΕ, για την επιπλέον διαφορά που υποχρεούται να καταβάλει ο δικαιούχος το βιβλιοπωλείο υποχρεούται στην έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 1 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης