Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1218/27.7.2000 Οι διατάξεις των περ. Α και Β της παρ. 1 του άρθρου 13 του v.2238/1994 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση εγκατάστασης Ανώνυμης Εταιρίας Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (ΑΕΛΔΕ) σε γραφεία στα οποία προηγουμένως λειτουργούσε άλλη ΑΕΛΔΕ


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1218/27.7.2000
Οι διατάξεις των περ. Α και Β της παρ. 1 του άρθρου 13 του v.2238/1994 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση εγκατάστασης Ανώνυμης Εταιρίας Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (ΑΕΛΔΕ) σε γραφεία στα οποία προηγουμένως λειτουργούσε άλλη ΑΕΛΔΕ
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1057193/10766/Β0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Κ.Αγκιναρασταχάκης
Τηλέφωνα: 3375312

ΠΟΛ.: 1218


ΘΕΜΑ: Οι διατάξεις των περ. α και β της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση εγκατάστασης ανώνυμης εταιρίας λήψης και διαβίβασης εντολών (ΑΕΛΔΕ) σε γραφεία στα οποία προηγουμένως λειτουργούσε άλλη ΑΕΛΔΕ.
1057193/10766/Β0012/ΠΟΛ.1218/27.7.2000

Με αφορμή γραπτό ερώτημα που έχει τεθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής της με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ., λογίζεται ως εισόδημα και φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%.
2. Με την υπ' αριθ. 1056246/1170/Α0012/ΕΥΟ, έγινε δεκτό ότι, σε όσες περιπτώσεις εκμισθώνεται ή παραχωρείται η χρήση καταστήματος (γραφείου, περιπτέρου κ.λπ.) με καθορισμένο μηνιαίο μίσθωμα, δεν λαμβάνει χώρα μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου από αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις της
περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, ώστε να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για τον κύριο της επιχείρησης εκμετάλλευσης καταστήματος που εκμισθώνει τούτο, εκτός αν διαπιστώνεται από πραγματικά περιστατικά η είσπραξη επιπλέον μισθωμάτων πέρα από τα οριζόμενα στη μισθωτική σύμβαση.
3. Με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή 30% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών Δ.Χ. που μεταβιβάζονται. Με εκχώρηση εξομοιώνεται και η παραίτηση από μισθωτικά
δικαιώματα.
4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2396/1996, περί επενδυτικών υπηρεσιών στον τομέα των κινητών αξιών, ορίζεται ότι οι ΑΕΛΔΕ παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται μόνο στη λήψη και διαβίβαση εντολών. Δεν νομιμοποιούνται να κατέχουν κεφάλαια, κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στους πελάτες τους. Δικαιούνται να διαβιβάζουν εντολές (αγοράς και πώλησης μετοχών) μόνο στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις που αναφέρονται στο νόμο (Πιστωτικά Ιδρύματα, ΕΠΕΥ κ.λπ.). Επομένως, οι ΑΕΛΔΕ δεν δικαιούνται να προτείνουν συγκεκριμένες μετοχές για επένδυση, την τιμή αγοράς ή πώλησής τους και γενικά να διαδραματίζουν το ρόλο του επενδυτικού συμβούλου. Μάλιστα, σε περίπτωση παράβασης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, επιβάλλονται σε βάρος τους οι προβλεπόμενες από το άρθρο 30 του πιο πάνω νόμου κυρώσεις.
5. Ενόψει των ανωτέρω, δημιουργήθηκε το ερώτημα εάν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, σε περίπτωση που ΑΕΛΔΕ ή Υποκατάστημα αυτής εγκαθίσταται σε κενά γραφεία στα οποία είχε προηγουμένως την έδρα της άλλη ΑΕΛΔΕ, που έχει ήδη μεταφερθεί σε κοντινή απόσταση. Στην περίπτωση αυτή, η δεύτερη ΑΕΛΔΕ εξακολουθεί να λειτουργεί και κατά συνέπεια οι φορείς της δεν έχουν προβεί σε μεταβίβασή της, με δεδομένο ότι δεν έχει γίνει μεταβίβαση των μετοχών ή διακοπή των εργασιών, η οποία ενδεχομένως θα απέβλεπε σε μεταβίβαση της επιχείρησης, κατά έμμεσο τρόπο, οπότε θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994.
Επίσης, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ΑΕΛΔΕ δεν έχει μεταβιβάσει προς την ΑΕΛΔΕ που θα εγκατασταθεί στα προγενέστερα γραφεία της κανένα δικαίωμα συναφές με την άσκηση του αντικειμένου εργασιών, πράγμα άλλωστε που είναι σχετικά δύσκολο, λόγω και της φύσεως του αντικειμένου των εργασιών, ως περιοριζόμενο στη
διαβίβαση εντολών προς τις ΑΧΕ, οι οποίες μπορούν βάσει νόμου να διαδραματίζουν και το ρόλο του συμβούλου επενδύσεων.
6. Από όσα προαναφέρθηκαν, προκύπτει ότι στη συγκεκριμένη προαναφερθείσα περίπτωση δεν συντρέχει, κατ' αρχήν, περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, με την επιφύλαξη της τυχόν πρόκυψης διαφορετικών δεδομένων μετά από σχετική έρευνα της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής και στις δύο επιχειρήσεις (π.χ. καταβολή ή είσπραξη χρηματικού ποσού κ.λπ.).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης