ΠΟΛ.1217/28.7.2000

Φορολογική μεταχείριση αμοιβών για υπηρεσία ενεργού εφημερίας, καθώς και μικτών εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥΣχόλια:


27 Ιούλ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, Ιούνιος 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1067833/1406/Α00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Βασ.Δασούρας
Τηλέφωνα: 3375314, 315, 3156

ΠΟΛ.: 1217

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών για υπηρεσία ενεργού εφημερίας, καθώς και μεικτών εφημεριών των ιατρών του Ε.Σ.Υ.
1067833/1406/Α0012/ΠΟΛ.1217/28 .7.2000

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1078750/1262/Α0012/ / διαταγής μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οπως έγινε δεκτό με την πιο πάνω διαταγή μας, μετά την καθιέρωση των μικτών εφημεριών από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2703/1999, η ειδική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, που ρυθμίζει τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των γιατρών του ΕΣΥ για υπηρεσία ενεργού εφημερίας, εφαρμόζεται ανάλογα και για τις αμοιβές από μικτές εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ από τη χορήγησή τους.

2. Δηλαδή οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται για μέχρι δύο (2) ενεργείς εφημερίες κατά μήνα και μέχρι δύο (2) μικτές εφημερίες κατά μήνα, αθροιστικά. 3. Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα: α) Εστω γιατρός του ΕΣΥ κάνει μέσα σε ένα (1) μήνα έξι (6) ενεργείς και πέντε (5) μικτές εφημερίες. Το εισόδημα των δύο (2) από τις ενεργείς και των δύο (2) από τις μικτές εφημερίες θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις (άρθρο 9 του Ν.2238/1994) μαζί με τις λοιπές αποδοχές του, ενώ για τις υπόλοιπες τέσσερις (4) ενεργείς και τρεις (3) μικτές εφημερίες θα παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 20%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. β) Εστω γιατρός του ΕΣΥ μέσα σε ένα (1) μήνα κάνει πέντε (5) ενεργείς και μία (1) μικτή εφημερία. Οι δύο (2) ενεργείς και η μία (1) μικτή θα φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις, ενώ για τις υπόλοιπες τρεις (3) ενεργείς εφημερίες θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. γ) Εστω γιατρός του ΕΣΥ μέσα σε ένα (1) μήνα κάνει μία (1) ενεργή και επτά (7) μικτές εφημερίες. Για τη μία (1) ενεργή και για τις δύο (2) μικτές θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, ενώ για τις υπόλοιπες πέντε (5) μικτές θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Taxheaven.gr