ΠΟΛ.1223/31.7.2000

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις του εισοδήματος από εκμίσθωση ή παραχώρηση κατοικιών που εκμισθώνονται ή παραχωρούνται στους πληγέντες από το σεισμό στο Νομό Αττικής της 7.9.1999Σχόλια:


31 Ιούλ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1072007/1457/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)- ΤΜΗΜΑ Α΄
2.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1223
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις του εισοδήματος από εκμίσθωση ή παραχώρηση κατοικιών που εκμισθώνονται ή παραχωρούνται στους πληγέντες από το σεισμό στο Νομό Αττικής της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

1072007/1457/Α0012/

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α'). 2. Τις υπ' αριθ. οικ.3876/14.9.1999 (ΦΕΚ 1749/Β'/15.9.1999) και οικ.4947/12.10.1999 (ΦΕΚ 1878/Β'/14.10.1999) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, για την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης σεισμοπαθών κατοίκων Νομού Αττικής που πλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999.

3. Την υπ' αριθ. Δ17α'/10/30/Φ.2.2.1/23.5.2000 (ΦΕΚ 664/Β'/24.5.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ Αθανάσιο Αλευρά και Ηλία Ευθυμιόπουλο".

4. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β'/21.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών. 5. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε I. Καθορίζουμε ως δικαιολογητικά για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.2768/1999 τα εξής: 1. Εφόσον η κατοικία ενοικιάζεται σε σεισμόπληκτο:

α) Αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού του αρμόδιου Γραφείου ή Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, από το οποίο εμφαίνεται ότι ο σεισμόπληκτος έχει κριθεί δικαιούχος επιδότησης ενοικίου, το ποσό της επιδότησης, καθώς και το χρονικό διάστημα που αφορά. 2. Εφόσον η κατοικία παραχωρείται δωρεάν σε σεισμόπληκτο:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη ότι παραχωρεί δωρεάν την κενή κατοικία του για την προσωρινή στέγαση του σεισμόπληκτου ................ (αναφέρεται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).

β) Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής) του σεισμόπληκτου ότι φιλοξενείται προσωρινά στην κενή κατοικία του ............. (αναφέρεται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο). γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού του αρμόδιου Γραφείου ή Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, από το οποίο εμφαίνεται ότι ο σεισμόπληκτος έχει κριθεί δικαιούχος επιδότησης ενοικίου, το ποσό της επιδότησης, καθώς και το χρονικό διάστημα που αφορά. II. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έκδοσή της και μετά, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr