Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 2/32755/0004/ 12.4.2016 Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 2/61488/0004/4.8.2016, την 2/9439/0004/3.2.2017 και την 2/45960/0004/2018, την 2/58257/0004/2018, την 2/66051/0004/2018, την 2/93128/0004/2018, την 75390/04-07-2019 και την 109482/04-10-2019.Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-04-2016 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: 2/32755/0004/ 12.4.2016
Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει

Αθήνα, 12 Απριλίου 2016
Αριθ.Πρωτ.: 2/32755/0004
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Ε'

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα
Πληροφορίες:Μ.Ματζοράκη
Τηλέφωνο:210-33.38.283
Fax:210-33.38.201-202
e-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 30, παρ. 1-3 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α'33), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν.4370/2016 (Α'37).
β) του άρθρου 5, παρ. 1 του ν.4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α'149).
γ) των άρθρων 159 έως 162 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α'26), όπως ισχύει.
δ) του άρθρου 6 του ν.2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α'196)
ε) του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει.
στ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει.
ζ) του ν.2628/1998 «Σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (Α' 151), όπως ισχύει.
η) της παρ. 4 της περίπτωσης Β' του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α'81).
θ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει.
ι) του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ ( Α'191).
ια) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την αριθ. 151/2008 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3. Την αριθ. 2/98380/0004/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β'3546).

4. Τις αριθ. 2/85416/0004/5.11.2014, 2/85962/0004/6.11.2014, 2/86906/0004/11.11.2014, 2/93643/0004/8.12.2014, 2/95583/0004/12.12.2014, 2/99203/0004/30.12.2014, 2/16530/0004/3.3.2015, 2/23757/0004/7.4.2015 και 2/75892/0004/1.12.2015 αποφάσεις με τις οποίες τοποθετήθηκαν Προϊστάμενοι Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενική Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

5. Το γεγονός ότι:
α) η θητεία των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζεται διετής, έληξε στις 31.12.2014,
β) μέχρι την εκπνοή της προβλεπομένης από την αριθ. 2/5221/0004/21.1.2015 υπουργική απόφαση προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών μελών-εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Δ' και Ε' Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών για τα έτη 2015 και 2016, δεν κατατέθηκαν αιτήσεις υποψηφιότητας.
γ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του ν.2690/1999 (Α'45) θεωρείται νόμιμη η συγκρότηση συλλογικού οργάνου με λιγότερα μέλη, εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρης συγκρότησή του, υπό την αίρεση ότι με τα μέλη αυτά επιτυγχάνεται απαρτία, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1


Α. Συγκροτούμε τα Δ' και Ε' Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών βάσει των μεταβατικών διατάξεων του ν.4369/2016 (Α'33) όπως ισχύει, τα οποία είναι πενταμελή αποτελούνται από:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στο Νομό Αττικής.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

Β. α) Τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στην περίπτωση α) της παραγράφου Α με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού.

β) Τα αιρετά μέλη που προβλέπονται στην περίπτωση β) της παραγράφου Α εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (Β' 684) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει.

Γ. Ως εισηγητής των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων ορίζεται ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, με αναπληρωτή του εκείνον που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

Δ. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ' που ορίζεται με το νόμιμο αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.

Ε. H θητεία των υπό στοιχείο α) της παρ. Α μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει με την τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει

Άρθρο 2

A.1. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

α) Νιφόρου Μαρία του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της τη Βασιλείου Αικατερίνη του Μιχαήλ, μόνιμη υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

β) Χρήστο Δραγώτη του Ευαγγέλου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Α' Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Μαυρίδου Ελισάβετ του Αντωνίου, μόνιμη υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη της Ε' Δ.Υ.Ε.Ε. της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

γ) Αργύρη Ιωάννη του Περικλή, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Τουντοπούλου Παναγιώτα-Γιολάντα του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

δ) Δημήτριο Μπαϊμάκη του Στεφάνου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Καρδίτσας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Γλύκο του Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στο Β' Τμήμα της Διεύθυνσης Β' Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

ε) Θεόδωρο Δημητρίου του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στο Β΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Πυρόβολο του Κωνσταντίνου, μόνιμο υπάλληλο του ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στο Γ΄ Τμήμα της Α΄ Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.).

2. Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζουμε να μετέχουν σε αυτό, η Μαρία Παπακώστα του Γεωργίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην Ε΄ Δ.Υ.Ε.Ε. της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με αναπληρώτριά της την Αλεξάνδρα Δρόσου του Λάμπρου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α΄ , ειδικό επιστημονικό προσωπικό, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Η΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

3. Γραμματέας στο Δ' Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται η Νίκη Μοραλίδου του Ζαχαρία, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, με αναπληρώτριά της την Παναγιώτα Κανελλοπούλου του Θεοδώρου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

Β.1. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ε' Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

α) Κυριακάτο Βασίλειο του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Πισιμίση-Αποστολοπούλου Ελένη του Σωτηρίου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

β) Τσαρνά Αντώνιο του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Αικατερίνη Σκουλάξενου του Ελευθερίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
.

γ) Βιδάλη Αναστάσιο του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Αικατερίνη Σκουλάξενου του Ελευθερίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

δ) Μαρία Ανδρεοπούλου του Αριστείδη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρώτριά της την Βασιλική Σκλήρη του Αριστείδη, μόνιμη υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Τιμών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.

ε) Θεόδωρος-Αριστείδης Τασούλας του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στην Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Χριστίδη του Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

2. Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζουμε να μετέχει σε αυτό, ο Δημήτριος Υπερήφανος του Στάμου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Διεύθυνσης Α΄-Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

3. Γραμματέας στο Ε' Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται η Κωνσταντίνα Παπαχρήστου του Φιλίππου, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με αναπληρώτριά της την Ειρήνη - Μαρία Κουζέλη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

Γ. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων αρχίζει από την 1η.1.2019 και ορίζεται διετής.

Άρθρο 3

Από την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η αριθ. 2/98380/0004/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β'3546) κατά το μέρος που αφορά στη συγκρότηση των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης