ΠΟΛ.1210/14.7.2000

Διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου που ανεγείρεται από επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών

14 Ιούλ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2000
Αριθμ. Πρωτ.: 1064791/1306/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνο: 33.75.317-318

ΠΟΛ.: 1210

ΘΕΜΑ: Διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου που ανεγείρεται από επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών.

Με αφορμή τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί κατά τη χορήγηση της βεβαίωσης που απαιτείται για τη ρευματοδότηση ακινήτου, που ανεγείρεται από επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1137140/2439/Α0012/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε., κατά την αποπεράτωση της οικοδομής ή και αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που ανήκει σ' αυτήν ή καλύπτεται από την άδεια οικοδομής, πριν από τη σύνδεση της οικοδομής με τη ΔΕΗ υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υποβολής ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών δήλωση με το καθαρό κόστος κατασκευής οικοδομής και τον τελικό πίνακα ποσοστών συμμετοχής των επιμέρους εργασιών. Η βεβαίωση της
αρμόδιας ΔΟΥ ότι υποβλήθηκε η δήλωση και ο τελικός πίνακας αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση του ακινήτου με τη ΔΕΗ.

2. Επιπλέον, στην υπ' αριθ. 1090764/1805/Α0012/διαταγή μας, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της υπ' αριθ. 1137140/2439/Α0012/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε., αναφέρεται ότι η ΔΟΥ, αφού ελέγξει τα υποβαλλόμενα στοιχεία και υπολογίσει τους φόρους και τα πρόστιμα που τυχόν θα προκύψουν, χορηγεί βεβαίωση ότι υποβλήθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται από αυτή την απόφαση, προκειμένου να συνδεθεί το ακίνητο με το δίκτυο της ΔΕΗ.
Οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών υποχρεούνται, αφού προβούν στην παραπάνω διαδικασία, να παραδίδουν στον κάθε αγοραστή - ιδιοκτήτη διαμερίσματος κ.λπ. φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης που τους χορήγησε η αρμόδια ΔΟΥ, θεωρημένο από αυτή, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι υποβλήθηκαν τα αντίστοιχα στοιχεία που προβλέπονται από την απόφαση για την οικοδομή, συμπεριλαμβανομένου και του πωλούμενου ακινήτου - διαμερίσματος κ.λπ.

3. Υστερα από τα προαναφερθέντα, στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών δεν ακολουθούν την πιο πάνω διαδικασία, δηλαδή δεν παραδίδουν τα θεωρημένα φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, στερώντας τους το δικαίωμα ηλεκτροδότησης και, επιπλέον, για το λόγο ότι ο αντικειμενικός σκοπός των σχετικών διατάξεων του Ν.2238/1994 και της παραπάνω κοινής απόφασης είναι η περιστολή της φοροδιαφυγής και όχι η στέρηση κοινωνικών αγαθών, γίνεται δεκτό ότι οι αρμόδιες ΔΟΥ υποχρεούνται να χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις στους αγοραστές ή οικοπεδούχους ιδιοκτήτες, εφόσον
βέβαια έχει ακολουθηθεί η διαδικασία υποβολής και ελέγχου των πινάκων που προβλέπονται από την υπ' αριθ. 1137140/2439/Α0012/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε.


Taxheaven.gr