ΠΟΛ.1208/4.7.2000

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του v.2238/1994 σε περίπτωση σύνταξης οριστικού συμβολαίου πώλησης ακινήτου, αν στο οικείο συμβολαιογραφικό προσύμφωνο περιέχεται ρήτρα αυτοσύμβασηςΣχόλια:


4 Ιούλ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1061131/1069/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Ε. Χρυσανθοπούλου
Τηλέφωνο: 33.75.317-318

ΠΟΛ.: 1208

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν.2238/1994, σε περίπτωση σύνταξης οριστικού συμβολαίου πώλησης ακινήτου, αν στο οικείο συμβολαιογραφικό προσύμφωνο περιέχεται ρήτρα αυτοσύμβασης.

 1061131/1069/Α0012/ΠΟΛ.1208/4.7.00 

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν.2238/1994, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη μεταβίβαση της κυριότητας ή τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων, αν δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, από το οποίο να προκύπτει ότι τα μισθώματα ή το γεωργικό εισόδημα του ακινήτου που μεταβιβάζεται δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση ή υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο δεν απέφερε εισόδημα την τελευταία πενταετία.

2. Επίσης, με την υπ' αριθ. Ε.752/Εγκ.7/22.1.1989 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία έχουν δοθεί, μεταξύ άλλων, ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.820/1978, έγινε δεκτό ότι, σε περίπτωση που συντάσσεται οριστικό συμβόλαιο πώλησης ακινήτου, σε εκτέλεση συμβολαιογραφικού προσυμφώνου στο οποίο περιέχεται η ρήτρα της αυτοσύμβασης, χωρίς την παρουσία του πωλητή, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον αγοραστή, στην οποία και θα αναφέρεται ότι η νομή του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ανήκει στον πωλητή. Σε περίπτωση που η νομή έχει παραχωρηθεί σε τρίτο, θα αναγράφονται τα στοιχεία του νομέα.

3. Συνεπώς, εάν γίνεται χρήση του δικαιώματος της αυτοσύμβασης χωρίς την παρουσία του πωλητή, ο αγοραστής, ως νομέας του ακινήτου, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό του άρθρου 81 του Ν.2238/1994, από την αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ.
Εάν, όμως, νομέας είναι ο πωλητής ή τρίτο πρόσωπο, τότε πρέπει να υποβληθεί δήλωση του άρθρου 81 του Ν.2238/1994, σε δύο αντίτυπα, στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του εισοδήματος του πωλητή ή του τρίτου προσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι η νομή του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ανήκει στον πωλητή ή ότι έχει παραχωρηθεί σε τρίτο, ανάλογα με την περίπτωση και θα αναγράφονται τα στοιχεία του νομέα. Το ένα αντίγραφο της δήλωσης που επιστρέφεται θεωρημένο στον αγοραστή, θα προσκομιστεί από αυτόν στο συμβολαιογράφο.

Taxheaven.gr