Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1206/7.6.2000 Συμπλήρωση της υπ αριθ. 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12.5.1998 (ΦΕΚ 486/Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. 1089529/1366/Α0006/28.7.1998 (ΦΕΚ 841/Β) ΑΥΟ "Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β Τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου"

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1206/7.6.2000
Συμπλήρωση της υπ αριθ. 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12.5.1998 (ΦΕΚ 486/Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. 1089529/1366/Α0006/28.7.1998 (ΦΕΚ 841/Β) ΑΥΟ "Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β Τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου"


ΠΟΛ.1206/7.6.2000 Συμπλήρωση της υπ αριθ. 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12.5.1998 (ΦΕΚ 486/Β) απόφασης του Υπο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1052446/7121/ΔΕ-Β΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β΄
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ 15η ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Πληροφορίες: Δ. ΠΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 33.75.204

ΠΟΛ.: 1206

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της 1057037/1181/Α0006/(ΦΕΚ 486-Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 1089529/1366/Α0006/28.7.1998 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 841-Β') "Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου".
" 1052446/7121/ΔΕ-Β/ΠΟΛ.1206/7.6.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α') "Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις".
β) Του Π.Δ.551/1988 (ΦΕΚ 259/Α') "Οργανισμός Νομαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)".
γ) Της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α') "Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος".
δ) Του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α') "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" και ε) Του άρθρου 29α' του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α') "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α' του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α').

2. Τις υπ' αριθ. 1057037/1181/Α0006/(ΦΕΚ 486/Β') και 1089529/1366/Α0006/28.7.1998 (ΦΕΚ 841/Β') αποφάσεις μας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Μετά την παρ. 2 της υπ' αριθ. 1057037/1181/Α0006/(ΦΕΚ 486/Β') απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 1089529/1366/Α0006/28.7.1998 (ΦΕΚ 841/Β') ΑΥΟ,

προστίθεται παρ. 2α' που έχει ως εξής:

"2α. Εξαιρετικά, οι ΔΟΥ Β' Τάξης που εδρεύουν σε νησιά, εκτός της νήσου Κρήτης, στα οποία νησιά δεν εδρεύουν ΔΟΥ Α' Τάξης, μπορούν να διενεργούν προσωρινό φορολογικό έλεγχο στις υποθέσεις της παρ. 1, παράλληλα και ανεξάρτητα με τις ΔΟΥ Α' Τάξης στις οποίες υπάγονται αντίστοιχα".

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης