Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Γ.Δ.Ο.Π. 0001099 ΕΞ 2014/Β'1480/18.8.2014 Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Γ.Δ.Ο.Π. 0000460 ΕΞ 2016 ΧΠ 697/29.3.2016 και την Γ.Δ.Ο.Π. 0000634 ΕΞ 2016/22.4.2016.Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: Γ.Δ.Ο.Π. 0001099 ΕΞ 2014/Β'1480/18.8.2014
Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ

Αριθ. πρωτ.: Γ.Δ.Ο.Π. 0001099 ΕΞ 2014/Β'1480/18.8.2014 Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωσ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 18/08/2014
Α.Π. Γ.Δ.Ο.Π. 0001099 ΕΞ 2014 / Β'1480

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληρ. : Α. Λιβά
Τηλ. : 210-3332794
Fax. : 210-3332810
E-mail:[email protected]
 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ»


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α' 34), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ...» (Α' 213) και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98) και
δ) του π.δ. 89/10-6-2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'134).

2. Την Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

3. Τα υπ'αριθμ. ΓΔΟΠ0000935ΕΞ2014/Β'1226/10.7.2014 και ΓΔΟΠ0000936ΕΞ2014/Β'1225/ 10.7.2014 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Τις προτάσεις των αρμοδίων φορέων.

5. Την από 31.7.2014 εισήγηση της υπηρεσίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε

Συστήνουμε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, για την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, που αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Παρασκευή Ματθαίου, δικηγόρο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Καλλία, οικονομολόγο.

2. Αναστασία Λιβά, οικονομολόγο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Χριστόφορο Λιβαδά, δικηγόρο.

3. Εμμανουήλ Αρβανίτη, οικονομολόγο, εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως μέλος, με αναπληρώτριες του την Βασιλική Κουλαρμάνη, δικηγόρο και την Αργυρώ Κατζόλα, Ελέγκτρια.

4. Ρέα Φασούλα, δικηγόρο, εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μέλος, με αναπληρωτή της την Daniela Marcelli, οικονομολόγο.

5. Απόστολο Πατρίκιο, δικηγόρο, εκπρόσωπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή του την Αναστασία Στάμου, δικηγόρο.

6. Μαρία-Μαρίνα Βασιλικού, οικονομολόγο, εκπρόσωπο της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Νικόλαο Κωνσταντινίδη, δικηγόρο.

7. Χριστίνα Λιβαδά, ειδική νομική σύμβουλος, εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ως μέλος, με αναπληρώτρια της την Άννα Βασίλα, οικονομολόγο.

8. Αλέξανδρο Μωραϊτάκη, οικονομολόγο, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Πέτρο Χριστόπουλο, δικηγόρο.

9. Χριστίνα Ταρνανίδου, δικηγόρο, Λέκτορα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έργο της Επιτροπής είναι η σύνταξη σχεδίου νόμου αιτιολογικής έκθεσης και έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη, καθώς και η σύνταξη πίνακα αντιστοιχίας των άρθρων της Οδηγίας με τα άρθρα του σχεδίου νόμου.

Το έργο της Επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31η Μαΐου 2016. Εάν κατά την ημερομηνία αυτή έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίηση της ανωτέρω οδηγίας, η Επιτροπή υποχρεούται να επισημάνει και ενσωματώσει και τις αλλαγές αυτές, στο μέτρο που δεν απαιτείται παράσταση των εργασιών.

Το έργο της Επιτροπής παρέχεται χωρίς αμοιβή και εκτελείται κατά τις εργάσιμες ώρες των δημοσίων υπηρεσιών.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης