Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1197/20.6.2000 Κοινοποίηση Γνωμοδότησης Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορά ανάκληση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1197/20.6.2000
Κοινοποίηση Γνωμοδότησης Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορά ανάκληση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1044158/984/Α0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Ε. Χρυσανθοπούλου
Τηλέφωνο: 33.75.317-18

ΠΟΛ.: 1197


ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση γνωμοδότησης Ν.Σ.Κράτους που αφορά ανάκληση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου.
1044158/984/Α0012/ΠΟΛ.1197/20.6.2000

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την υπ' αριθ. 239/2000 Γνωμοδότησή του, έκανε δεκτό ότι, σε περίπτωση που παύσουν οι εργασίες στο ακίνητο για να γίνει αναθεώρηση άδειας λόγω πολεοδομικών παραβάσεων, η ΔΟΥ η οποία χορήγησε τη βεβαίωση ηλεκτροδότησης
δεν υποχρεούται να προβεί σε ανάκληση της βεβαίωσης αυτής, η οποία χορηγήθηκε νόμιμα, αφού τέτοια υποχρέωση δεν προβλέπεται ούτε από τις γενικές, ούτε από τις ειδικές διατάξεις.
Τη Γνωμοδότηση αυτή, που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.


Αρ. Γνωμ.: 239/2000

Περίληψη ερωτήματος: Εάν υποχρεούται η ΔΟΥ η οποία έχει χορηγήσει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν.2238/1994, βεβαίωση για ηλεκτροδότηση ακινήτου, να ανακαλέσει τη βεβαίωση αυτή μετά από έγγραφη απόφαση της Πολεοδομίας (η οποία κοινοποιήθηκε στη ΔΟΥ) με την οποία ζητείται η παύση των εργασιών επί του
ακινήτου και η αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας λόγω πολεοδομικών παραβάσεων.

Ι. Με το υπ' αριθ. 111844/1917/Α0012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, εκτίθεται ότι η ΔΟΥ Πύργου με την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων χορήγησε την προβλεπόμενη στο άρθρο 35, παρ. 2 του Ν.2238/1994 βεβαίωση για ηλεκτροδότηση ανεγερθέντος ακινήτου. Ακολούθως, η αρμόδια Πολεοδομία, λόγω του ότι διαπίστωσε πολεοδομικές παραβάσεις, εξέδωσε σχετική απόφαση παύσης των εργασιών στο ακίνητο και αναθεώρησης της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας, την οποία (απόφαση) κοινοποίησε και στην αρμόδια ΔΟΥ.

ΙΙ. Ενόψει τούτων υπεβλήθη το εν αρχή ερώτημα, επί του οποίου το Γ' Τμήμα του ΝΣΚ γνωμοδότησε ομοφώνως ως εξής:
Στο άρθρο 35, παρ. 1 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι:
"1. Για την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευματιών που εκτελούν οποιαδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενη οικοδομή, καθώς και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών,
καθιερώνεται σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού του ελάχιστου συνολικού κόστους κατασκευής των οικοδομών και των ελάχιστων ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών στο συνολικό κόστος.
Το προσδιοριζόμενο ελάχιστο συνολικό κόστος κατασκευής και τα ελάχιστα κόστη των επί μέρους εργασιών αποτελούν τη βάση προσδιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών της παραγράφου αυτής.
Με τον όρο "κόστος" νοείται το καθαρό κατασκευαστικό κόστος, το οποίο περιλαμβάνει την αξία αγοράς των υλικών με το φόρο προστιθέμενης αξίας και την αμοιβή εργασίας, η οποία προσφέρεται απευθείας ή μέσω υπεργολάβου, χωρίς ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο προστιθέμενης αξίας.
2. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών υπάρξουν μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής του αρχικού πίνακα οι ως άνω υπόχρεοι συμπληρώνουν στον τελικό πίνακα τα αναθεωρημένα ποσοστά συμμετοχής με αιτιολόγηση των μεταβολών αυτών. Η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας του ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών, από την οποία θα προκύπτει ότι υποβλήθηκαν οι πίνακες που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
τελική ηλεκτροδότηση της οικοδομής.
3. Στην περίπτωση που υποβάλλεται τελικός πίνακας, ο οποίος περιέχει ανακριβή στοιχεία ως προς τα μεγέθη του έργου, τα στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, καθώς και ως προς την αξία των δηλωθέντων φορολογικών στοιχείων, επιβάλλεται σε βάρος του υποχρέου πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις
εκατό (50%) της διαφοράς φόρου προστιθέμενης αξίας, που προκύπτει από την ανακρίβεια.
Ειδικώς για ανακρίβεια που αναφέρεται στα στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, από την οποία δεν προκύπτει διαφορά φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές.
Για τη διαδικασία επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις αυτού του νόμου".
Στο δε άρθρο 5 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: "Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται α) οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων αυτού του άρθρου β) ...... κ.λπ.".
Τέλος, στο άρθρο 2 της υπ' αριθ. 1137140/2439/Α0012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, που εκδόθηκε σε εκτέλεση των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994 "περί καθορισμού των στοιχείων του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας
προσδιορισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών, καθώς και του προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επιμέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές", ορίζεται ότι: "εάν κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιηθεί, αναθεώρηση της αρχικής αδείας οικοδομής, με την οποία αλλάζουν είτε η χρήση είτε τα ποσοτικά στοιχεία της οικοδομής (ΜΟ), ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει το σχετικό έντυπο, με τροποποίηση του υπολογισμού του ελάχιστου κόστους οικοδομής (Κ.Κ.Ο) και του Αρχικού Πίνακα. Η συμπλήρωση των τεχνικών στοιχείων γίνεται και στην περίπτωση αυτή από τον μελετητή του έργου, με βάση τους κανόνες που προαναφέρθηκαν στην προηγούμενη περίπτωση γ. Η υποβολή του σχετικού εντύπου αποτελεί απαραίτητο στοιχείο πληρότητας του φακέλου και αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση της Αναθεώρησης".
Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι: "Κατά την αποπεράτωση της οικοδομής ή και αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας που ανήκει σε αυτήν ή καλύπτεται από την άδεια οικοδομής, προ της συνδέσεως της οικοδομής με τη ΔΕΗ, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υποβολής ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών, δήλωση με το ΚΚΟ και τον Τελικό Πίνακα Ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών. Η βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ότι υπεβλήθη η δήλωση και ο Τελικός Πίνακας αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση του ακινήτου με τη ΔΕΗ.
Η ίδια υποχρέωση υποβολής των πιο πάνω στοιχείων υφίσταται κατά την αποπεράτωση και για προσθήκες οικοδομών, έστω και αν δεν τίθεται θέμα ηλεκτροδότησής τους. Υπόχρεος για την υποβολή είναι ο ιδιοκτήτης του έργου...".

ΙΙΙ. Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώθηκε ένας αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών, καθώς και προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποιούν εργολάβοι, υπεργολάβοι και εν γένει επιτηδευματίες που εκτελούν εργασίες σε ανεγειρόμενες οικοδομές, καθώς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με κατασκευή και πώληση οικοδομών.
Σύμφωνα ίδια με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 35 κατά την αποπεράτωση της οικοδομής υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υποβολής ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής δήλωση καθαρού κόστους κατασκευής οικοδομής και Τελικός Πίνακας Ποσοστών.
Η προσκόμιση δε της βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ ότι υποβλήθηκαν οι οριζόμενοι στη διάταξη πίνακες, συνιστά την απαραίτητη προϋπόθεση για σύνδεση του ακινήτου με τη ΔΕΗ.
Εξάλλου, στο άρθρο 2 της κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994 εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1277/1994 ορίζεται ότι υφίσταται υποχρέωση υποβολής των ίδιων πινάκων και στην περίπτωση αποπεράτωσης για προσθήκες οικοδομών, γεγονός που σημαίνει ότι μετά την αποπεράτωση είναι δυνατή η συμπλήρωση των τεχνικών στοιχείων στον τελικό πίνακα από τον επιβλέποντα μηχανικό και η κατάθεση αυτών στην αρμόδια ΔΟΥ.

IV. Από τα παραπάνω παρέπεται ότι σε περίπτωση που παύσουν οι εργασίες στο ακίνητο για να γίνει αναθεώρηση άδειας λόγω πολεοδομικών παραβάσεων, η ΔΟΥ η οποία χορήγησε τη βεβαίωση περί υποβολής των οικείων πινάκων δεν υποχρεούται να προβεί σε ανάκληση της βεβαίωσης αυτής, η οποία χορηγήθηκε νομίμως, συντρεχουσών των οριζομένων από τις οικείες διατάξεις προϋποθέσεων, αφού τέτοια υποχρέωση δεν προβλέπεται ούτε από τις γενικές, ούτε από τις ειδικές διατάξεις. Η άποψη αυτή, άλλωστε, ενισχύεται από την πρόβλεψη που γίνεται με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στις περιπτώσεις αναθεώρησης της αρχικής άδειας και συμπληρωματικών εργασιών στο ακίνητο για υποχρεωτική υποβολή εκ μέρους του ιδιοκτήτη της οικοδομής πινάκων με αναθεωρημένα ποσοστά συμμετοχής (για τις νέες εργασίες που θα εκτελεστούν) και αιτιολόγηση των μεταβολών αυτών, έτσι ώστε ο τελικός πίνακας να περιέχει ακριβή στοιχεία (άλλως επιβάλλεται πρόστιμο), χωρίς ταυτόχρονα να προβλέπεται υποχρέωση της ΔΟΥ στην περίπτωση αυτή να προβεί σε ενέργειες σχετικά με την ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Τούτο δε είναι προφανές, διότι στις περιπτώσεις αυτές πρόσθετων εργασιών σε
οικοδομή ο σκοπός του νόμου για αντικειμενικό προσδιορισμό φορολογητέας ύλης, βάσει ακριβών στοιχείων κόστους κατασκευής μιας οικοδομής επιτυγχάνεται με την καθίδρυση σε βάρος του ιδιοκτήτη οικοδομής υποχρέωσης για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων στον ήδη υποβληθέντα τελικό πίνακα. Το θέμα δε της
ηλεκτροδότησης του ακινήτου (την οποία ο νόμος, προκειμένου να εξαναγκάσει, για φορολογικούς σκοπούς, τους υπόχρεους να υποβάλουν τα απαραίτητα ως άνω στοιχεία, εξαρτά από τη χορήγηση βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ ότι πράγματι τα στοιχεία αυτά υποβλήθηκαν) στην περίπτωση αυτή, αναθεώρησης της άδειας και συμπληρωματικών εργασιών, δεν εξετάζεται, ούτε ελέγχεται από τη ΔΟΥ από την αρμοδιότητα της οποίας έχει πλέον εκφύγει.

V. Συνεπώς, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, η ΔΟΥ δεν υποχρεούται να ανακαλέσει βεβαίωση για ηλεκτροδότηση ακινήτου που έχει χορηγήσει νόμιμα λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων που θέτει το άρθρο 35 του Ν.2238/1994, μετά την απόφαση της Πολεοδομίας περί παύσης των εργασιών στο ακίνητο και αναθεώρησης της
οικοδομικής άδειας.
Ενόψει των προεκτεθέντων στο εν αρχή τεθέν ερώτημα προσήκει η κατά τ' ανωτέρω αναλυτικώς διδομένη απάντηση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης