ΠΟΛ.1196/20.6.2000

Φορολογία κέρδους ή ωφέλειας που προέρχεται από εκμίσθωση καταστήματοςΣχόλια:


20 Ιούν 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1056246/1170/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ 12)
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Ε. Χρυσανθοπούλου
Τηλέφωνο: 33.75.317-18

ΠΟΛ.: 1196

ΘΕΜΑ: Φορολογία κέρδους ή ωφέλειας που προέρχεται από εκμίσθωση καταστήματος.
1056246/1170/Α0012/ΠΟΛ.1196/20.6.00

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας
πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα, με συντελεστή 20%, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση
ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής της, με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ.

2. Πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων αποτελεί, κατ' αρχάς, η μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, μερίδας ή μεριδίου με τα άυλα στοιχεία αυτής, που γίνεται με αντάλλαγμα, γιατί μόνο στις μεταβιβάσεις αυτού του είδους (από
επαχθή αιτία) είναι δυνατό να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για τον μεταβιβάζοντα.

3. Ετσι, σε όσες περιπτώσεις εκμισθώνεται ή παραχωρείται η χρήση καταστήματος (γραφείου, περιπτέρου κ.λπ.) με καθορισμένο μηνιαίο μίσθωμα, δεν πρόκειται για μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου από αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, ώστε να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για τον κύριο της επιχείρησης εκμετάλλευσης καταστήματος που εκμισθώνει τούτο.

4. Κατά συνέπεια, δεν συντρέχει θέμα εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων στις περιπτώσεις εκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης καταστήματος, ακόμη κι αν προηγούμενα λειτουργούσε σ' αυτό επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο εργασιών, εφόσον δεν διαπιστώνεται ότι ο ιδιοκτήτης του δεν εισέπραξε επιπλέον ποσό πέρα από τα συμφωνηθέντα μισθώματα που θα αναγράφονται στο συμβόλαιο με το μισθωτή.

5. Το αν θα προκύψει τυχόν περιουσιακή επαύξηση κέρδους ή ωφέλειας για τον ιδιοκτήτη κατά την εκμίσθωση του καταστήματός του, εάν και εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτός θα εισπράξει επιπλέον ποσό πέρα από τα οριζόμενα στο συμβόλαιο μισθώματα, είναι θέμα πραγματικό το οποίο εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ.

Taxheaven.gr