Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 30/ 003/ 000/ 1026/ 8.3.2016 Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την A.1141/09.03.2020.Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2016 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Αριθμ. 30/ 003/ 000/ 1026/ 8.3.2016
Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης


Αριθμ. 30/003/000/1026

(ΦΕΚ Β' 755/21-03-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α'/2001) και ιδίως του άρθρου 2, ως και της παραγράφου 11 του άρθρου 3 και της παραγράφου 6 του άρθρου 8 αυτού όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 αντιστοίχως του άρθρου 2 του Ν. 4303/2014 (ΦΕΚ 231/Α'/2014).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 « Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α'/2001) και ιδίως της περιπτώσεως Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 83, ως και της παραγράφου 3 του άρθρου 65 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α') και ειδικότερα των άρθρων 2, 3, 5, 19, 25, 28.

4. Την υπ' αριθ. 8051/1917/10-05-1975 ΑΥΟ «Περί διαθέσεως εμφιαλωμένου μετουσιωμένου (φωτιστικού) οινοπνεύματος» (ΦΕΚ 580/Β'/1975).

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 3199/93 της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 1993 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης», όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΚ) 162/2013 της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2013 «για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3199/93 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης».

6. Τις διατάξεις: α) των υπ' αριθ. 378/94 και 265/02 αποφάσεων ΑΧΣ, ως και β) των Καν.(ΕΚ) 1272/2008 και 1907/2006 όπως ισχύουν.

7. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, τη διάθεση, ως και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, μετά και από την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ) 162/2013.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. δ/τος 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α'/22-4-2005).

9. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α'/2014 και ΦΕΚ 25/Α'/2015 για διόρθωση σφάλματος), όπως ισχύει.

10. Το Π.δ. 73/15 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α').

11. Την αρ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ 865/Β'), όπως ισχύει.

12. Την υπ' αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144/Β'/2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής - Αρμόδιες Αρχές


1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διατυπώσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 3199/93 όπως ισχύει και της παρ. 1α του άρθρου 83 του Ν. 2960/2001, ως και για την εμφιάλωση, διακίνηση και τη διάθεση στην κατανάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.

2. Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται i) ο όρος «φωτιστικό οινόπνευμα», νοείται η κατά το εδάφιο Α' της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του Ν. 2969/2001, πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, ήτοι η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη από τη χώρα μας εθνική μέθοδο για την πλήρη μετουσίωση, όπως αυτή περιλαμβάνεται στις οικείες διατάξεις του μέρους II του Παραρτήματος του Καν. (ΕΚ) 3199/93 όπως ισχύει, ii) ο όρος «πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο», νοείται η κατά το εδάφιο β' της παραγράφου 11 του ιδίου ως άνω άρθρου, πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη από όλα τα Κράτη - Μέλη κοινή ευρωπαϊκή μέθοδο όπως αυτή περιλαμβάνεται στις σχετικές διατάξεις του μέρους Ι του Παραρτήματος του Καν. (ΕΚ) 3199/93 όπως ισχύει και iii) ο όρος «πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη», νοείται το κατά τα ανωτέρω «φωτιστικό οινόπνευμα» και η κατά τα ανωτέρω «πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο» εκτός αν άλλως αναφέρεται.

3.α. Αρμόδιες Αρχές, για την εποπτεία και τον έλεγχο των κατά το άρθρο 5 της παρούσας εργαστηρίων εμφιαλώσεως της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, είναι η Τελωνειακή Αρχή και η Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ στη χωρική δικαιοδοσία των οποίων αυτά είναι εγκατεστημένα, οριζόμενες εφεξής, για λόγους συντομίας, ως Τελωνείο Ελέγχου και Χημική Υπηρεσία Ελέγχου αντιστοίχως.
β. Αρμόδιες Αρχές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραλαμβανόμενης, από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ή τους λοιπούς επιτηδευματίες, χύμα, πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης είναι η Τελωνειακή Αρχή και η Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ στη χωρική δικαιοδοσία των οποίων ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους, οριζόμενες εφεξής, για λόγους συντομίας, ως Τελωνείο Ελέγχου και Χημική Υπηρεσία Ελέγχου αντιστοίχως.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι παρασκευής, εμφιάλωσης και παραλαβής της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης


1.α. Η πλήρης μετουσίωση και η παρασκευή της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, διενεργείται από τα Οινοπνευματοποιεία Α' και Β' κατηγορίας, τα εργοστάσια των νεφτοποιών (άρθρο 5, παρ. 1α του Ν. 2969/2001), ως και από τις φορολογικές αποθήκες που ασκούν, συστηματικά και ως κύρια δραστηριότητα, την εμπορία χύμα αιθυλικής αλκοόλης, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους και διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας και της παρούσας.
Από τις κατά τα ανωτέρω μονάδες παραγωγής και τις φορολογικές αποθήκες εμπορίας μπορεί να παραλαμβάνεται, χύμα, προερχόμενη από τα άλλα Κράτη-Μέλη, προς διάθεση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο.
β. Η παρασκευή στη χώρα μας πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές άλλου Κράτους-Μέλους, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις του Μέρους II του Παραρτήματος του Καν. (ΕΚ) 3199/93 όπως ισχύει, δεν επιτρέπεται.
Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση από εγχώριες βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή άλλους επιτηδευματίες που χρησιμοποιούν αυτήν κατά την παραγωγή των προϊόντων τους, μπορεί να επιτρέπεται η παρασκευή πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές άλλου Κράτους-Μέλους, κατόπιν προηγούμενης σχετικής προς τούτο εγκρίσεως από το Συμβούλιο της ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ και τηρούμενης της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου Α5 του άρθρου 9 της παρούσας.

2. Δικαίωμα εμφιάλωσης της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης έχουν οι παρασκευάζοντες τα προϊόντα αυτά επιτηδευματίες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ως και κάθε άλλος επιτηδευματίας, εφ' όσον κατέχουν ειδικό για το σκοπό αυτό εργαστήριο εμφιάλωσης το οποίο λειτουργεί δυνάμει σχετικής ειδικής αδείας του Τελωνείου Ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

3. α. Δικαιούχοι παραλαβής του φωτιστικού οινοπνεύματος, από τις μονάδες στις οποίες αυτό παρασκευάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είναι i) οι επιτηδευματίες εμφιαλωτές οι κατέχοντες ειδικά εργαστήρια εμφιαλώσεως, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ως και ii) οι εγκεκριμένες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ως και εν γένει οι επιτηδευματίες που χρησιμοποιούν το εν λόγω προϊόν κατά την παραγωγή των προϊόντων τους ή την ενάσκηση του επαγγέλματος τους, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της παρούσας.
β. Δικαιούχοι παραλαβής της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή ευρωπαϊκή μέθοδο από τις μονάδες στις οποίες αυτή παρασκευάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ως και από τα άλλα Κράτη - Μέλη, είναι i) οι επιτηδευματίες εμφιαλωτές οι κατέχοντες ειδικά εργαστήρια εμφιαλώσεως, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ως και ii) οι εγκεκριμένες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ως και εν γένει οι επιτηδευματίες που χρησιμοποιούν το εν λόγω προϊόν, κατά την παραγωγή των προϊόντων τους, ή την ενάσκηση του επαγγέλματος τους, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της παρούσας.

4. Η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές άλλου Κράτους- Μέλους, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος του Καν. (ΕΚ) 3199/93 όπως ισχύει, μπορεί, προερχόμενη από το οικείο Κράτος-Μέλος, να παραλαμβάνεται χύμα από εγκεκριμένες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ως και εν γένει από επιτηδευματίες που χρησιμοποιούν το εν λόγω προϊόν κατά την παραγωγή των προϊόντων τους, ή την ενάσκηση του επαγγέλματος τους, σύμφωνα με τους όρους, διατυπώσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 4 και 9 της παρούσας.

Άρθρο 3
Διαδικασίες για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης


1. α. Η πλήρης μετουσίωση κάθε ποσότητας αιθυλικής αλκοόλης και η παρασκευή πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης διενεργείται κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από την Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει τη μονάδα παραγωγής (Οινοπνευματοποιείο Α', Β' κατηγορίας, εργοστάσια των κατά την παράγραφο Ια του άρθρου 5 του Ν. 2969/2001 νεφτοποιών) ή τη φορολογική αποθήκη εμπορίας χύμα αιθυλικής αλκοόλης, η οποία χορηγείται κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης αιτήσεως του νομίμου εκπροσώπου της μονάδας παραγωγής ή της φορολογικής αποθήκης εμπορίας και κοινοποιείται στο οικείο τελωνείο εποπτείας της μονάδας αυτής.
Η μετουσίωση διενεργείται, εντός πέντε (5) ημερών από της σχετικής κατά τα ανωτέρω εγκρίσεως, παρουσία των αρμοδίων υπαλλήλων των εποπτευουσών
Υπηρεσιών (Τελωνείου και Χημικής Υπηρεσίας του ΓΧΚ) και του νομίμου εκπροσώπου της μονάδας παραγωγής ή της φορολογικής αποθήκης εμπορίας.
β. Η πλήρης μετουσίωση, διενεργείται σε ιδιαίτερες κατά περίπτωση, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται η εθνική μέθοδος ή η κοινή ευρωπαϊκή μέθοδος, δεξαμενές που φέρουν αρίθμηση και την κατάλληλη επισήμανση και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, στις οποίες και αποθηκεύεται η παρασκευαζόμενη πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (κατά περίπτωση, «φωτιστικό οινόπνευμα» ή πλήρως μετουσιωμένη με την κοινή μέθοδο).
Για την μεταφορά της κατά τα ανωτέρω πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης χρησιμοποιούνται ιδιαίτερες αντλίες και γραμμές μεταφοράς, με την κατάλληλη επισήμανση, οι οποίες διαφοροποιούνται τόσο ανάλογα με το είδος της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (φωτιστικό οινόπνευμα ή πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη), όσο και σε σχέση με τις χρησιμοποιούμενες για την μερικώς μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος επιμολύνσεων.

2. α. Για την πιστοποίηση της μετουσίωσης, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, εις τριπλούν, το οποίο υπογράφεται από τους κατά τα ανωτέρω παραστάντες υπαλλήλους, ως και τον νόμιμο εκπρόσωπο της μονάδας παραγωγής ή της φορολογικής αποθήκης εμπορίας. Στο πρωτόκολλο μετουσίωσης αναγράφονται το είδος και η ποσότητα σε λίτρα ένυδρου της υποβαλλόμενης στην πλήρη μετουσίωση αιθυλικής αλκοόλης, ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος αυτής, η αντιστοιχούσα ποσότητα ανύδρου αλκοόλης σε λίτρα ανύδρου, το πρωτόκολλο παραδόσεως ή εισαγωγής ως και η οικεία μονάδα παραγωγής ή φορολογική αποθήκη εμπορίας εκ της οποίας αυτή προέρχεται, το είδος και η ποσότητα των προστεθεισών μετουσιωτικών υλών, ως και το είδος και η ποσότητα της προκύπτουσας πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σε λίτρα και ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος αυτής ο οποίος, προκειμένου για τη διάθεση της προς εμφιάλωση, διαμορφώνεται σε 93% vol. ως έχει.
Το ένα εκ των ως άνω πρωτοκόλλων παραλαμβάνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου και, ως αποδεικτικό, προσαρτάται στα σχετικά παραστατικά για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον ΕΦΚ, το δεύτερο παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία και τηρείται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ή της φορολογικής αποθήκης εμπορίας και το τρίτο παραλαμβάνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Χημικής Υπηρεσίας του ΓΧΚ και φυλάσσεται στον τηρούμενο στην Υπηρεσία οικείο φάκελο.
Με βάση το κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο πλήρους μετουσίωσης διενεργείται από το αρμόδιο Τελωνείο η πίστωση του εργοστασίου ή της φορολογικής αποθήκης της μετουσιωθείσας ποσότητας αιθυλικής αλκοόλης. Όσον αφορά την έξοδο της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από την μονάδα παραγωγής ή τη φορολογική αποθήκη, η πίστωση αυτής διενεργείται, κατά πρωτόκολλο πλήρους μετουσίωσης, με βάση τα οικεία παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα της διακίνησης αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας.
β. Οι επιτηδευματίες οι διενεργούντες, κατά τα ανωτέρω, πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης υποχρεούνται να τηρούν (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα) ειδικό (γραμμογραφημένο) βιβλίο χρεοπιστώσεως, αριθμημένο κατά σελίδα και θεωρημένο, από την εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία, της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στο οποίο καταχωρούνται ανελλιπώς, καθημερινά, χωρίς διαγραφές ή ξέσματα, κατά πρωτόκολλο μετουσίωσης, οι εκάστοτε παρασκευαζόμενες ποσότητες αυτής (σε χιλ/μα και λίτρα) και ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος ως έχει, καθώς και οι εκάστοτε διατιθέμενες, προς τα διάφορα δικαιούχα πρόσωπα, αποστελλόμενες σε άλλα Κράτη-Μέλη ή εξαγόμενες ποσότητες σε χιλ/μα και λίτρα και ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος ως έχει, με βάση τα σχετικά παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα.
Στο κατά τα ανωτέρω ειδικό βιβλίο χρεοπιστώσεως, τηρούνται ιδιαίτερες μερίδες με τα κατά τα ανωτέρω στοιχεία ανάλογα με το είδος της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (φωτιστικό οινόπνευμα, πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο) και την προέλευση της [εγχώρια ή προερχόμενη από άλλο Κράτος-Μέλος (πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο)].
Επίσης, ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος και την προέλευση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, καταχωρούνται τα σχετικά με την παρασκευή και τη διάθεση της στοιχεία στην υποβαλλόμενη, βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν. 2969/2001, μηνιαία δήλωση.
Το κατά τα ανωτέρω βιβλίο χρεοπιστώσεως πρέπει να τηρείται καθαρό και τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του ΓΧΚ, των Τελωνειακών Αρχών, ως και των λοιπών Ελεγκτικών Αρχών του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τους εκάστοτε διενεργούμενους από αυτά ελέγχους.
Σε περίπτωση που το βιβλίο χρεοπιστώσεως τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο, η καταχώρηση των στοιχείων θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικού υποδείγματος και περιγραφικού σημειώματος στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία για τη σχετική εκ των προτέρων έγκριση.

Άρθρο 4
Διάθεση και διακίνηση πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης


1. Η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη διατίθεται στην εγχώρια κατανάλωση (λιανική πώληση) αποκλειστικά και μόνον εμφιαλωμένη, της εμφιαλώσεως διενεργούμενης από ειδικά εργαστήρια λειτουργούντα δυνάμει ειδικής σχετικής προς τούτο αδείας χορηγούμενης από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους και διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας και της παρούσας.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας, ως εμφιάλωση νοείται η τοποθέτηση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, για εμπορικούς σκοπούς, σε φιάλες ή δοχεία χωρητικότητας μέχρι 10 λίτρων.

3. Δεν επιτρέπεται η καθ' οιονδήποτε τύπο ή τρόπο διάθεση χύμα της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στην εγχώρια κατανάλωση. Της διατάξεως αυτής εξαιρείται η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, που προορίζεται για τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ή άλλους επιτηδευματίες, προς χρήση κατά την παραγωγή των προϊόντων τους ή την εν γένει ενάσκηση της δραστηριότητας τους, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

4. α. Δεν επιτρέπεται η διάθεση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από τα κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δικαιούχα της παραλαβής της πρόσωπα προς τρίτους.
β. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, κατόπιν της προηγουμένης έγκρισης της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου χορηγούμενης επί σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η διάθεση από τα παραλαβόντα αυτήν δικαιούχα πρόσωπα, σε περιπτώσεις αιτιολογημένης αδυναμίας χρησιμοποιήσεως τους ως και στις περιπτώσεις ακύρωσης ή ανάκλησης της σχετικής άδειας εμφιάλωσης, προς τρίτους επιτηδευματίες εκ των δικαιουμένων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας.

5. α. Η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο προς εμφιάλωση στα εμφιαλωτήρια ως και η εμφιαλωμένη που διατίθεται στην εγχώρια κατανάλωση (λιανική πώληση), πρέπει να παρουσιάζει ως έχει, στους 20°C, κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 93% vol. και να είναι χρωματισμένη με χρήση της χρωστικής ιώδους του μεθυλίου η οποία προστίθεται σε ποσότητα 520 mgr ανά εκατό λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, κατά τη διενέργεια της μετουσίωσης.
β. Η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο που διατίθεται στις δικαιούχες βιομηχανίες/βιοτεχνίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά την παραγωγή των προϊόντων τους, μπορεί να μην υφίσταται χρωματισμό, ενώ, κατόπιν της προηγουμένης εγκρίσεως της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του ΓΧΚ, επί αιτιολογημένης αίτησης της ενδιαφερόμενης βιομηχανίας/βιοτεχνίας ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος αυτής ως έχει (στους 20°C) μπορεί να υπερβαίνει την τιμή των 93% vol, χωρίς να μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερος αυτής.

6. α. Η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη κατά τη μεταφορά της, από τις κατ' άρθρο 2 της παρούσας μονάδες παραγωγής ή από τις φορολογικές αποθήκες εμπορίας, όπου παρασκευάζεται, προς τα δικαιούχα πρόσωπα ή προκειμένου για αποστολή σε άλλο Κράτος- Μέλος σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού, συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2960/2001, συνοδευτικά και παραστατικά έγγραφα ως και κατά περίπτωση από ειδικό δελτίο χημικής ανάλυσης. Με βάση τα εν λόγω συνοδευτικά και παραστατικά έγγραφα, διενεργείται η πίστωση των κατά τα ανωτέρω μονάδων όπου παρασκευάζεται η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, για τις εξαγόμενες από αυτές ποσότητες αυτής, ανά σχετικό πρωτόκολλο πλήρους μετουσίωσης.
Στην περίπτωση αυτή, η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη πρέπει να συνοδεύεται και από το οικείο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις.
β. Σε κάθε δοχείο μεταφοράς της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης πρέπει να υπάρχει ευδιάκριτη επιγραφή στην οποία αναγράφεται ο αριθμός και η χρονολογία του κατά το προηγούμενο εδάφιο συνοδευτικού εγγράφου, το είδος, η ποσότητα και ο αλκοολικός τίτλος της μεταφερόμενης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, ως και ο προορισμός αυτής.

7. α. Σε περίπτωση παραλαβής, από άλλο Κράτος- Μέλος, πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (είτε με την κοινή μέθοδο, είτε με την εθνική μέθοδο του εν λόγω Κράτους-Μέλους σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παρούσας), από τα κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας, δικαιούχα πρόσωπα, αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές ενωσιακές διατάξεις, συνοδευτικά και παραστατικά έγγραφα καθώς και από το οικείο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ), ως και από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του Κράτους-Μέλους αποστολής σχετικά με το είδος και την αναλογία των χρησιμοποιηθεισών μετουσιωτικών υλών, εφ' όσον αυτό δεν προκύπτει από τα σχετικά συνοδευτικά και παραστατικά έγγραφα.
β. Η εν λόγω πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη εισάγεται στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου κατά τα ανωτέρω παραλήπτη αυτής, παρουσία των αρμοδίων υπαλλήλων του Τελωνείου Ελέγχου και της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, οι οποίοι προβαίνουν στον έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων και παραστατικών, στην καταμέτρηση της ποσότητας, ως και στη δειγματοληψία αυτής για χημική εξέταση, τηρουμένων των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασιών και διατυπώσεων.
Η χρησιμοποίηση της εν λόγω πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, από το ενδιαφερόμενο δικαιούχο κατά τα ανωτέρω πρόσωπο, επιτρέπεται μόνο κατόπιν του αποτελέσματος της χημικής εξέτασης και αναλόγως αυτού.
γ. Κατά τα λοιπά, προκειμένης της παραλαβής της εν λόγω πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (προερχομένης από άλλο Κράτος - Μέλος) και πριν από αυτή, τηρούνται κατ' αναλογία υποχρεωτικά οι προβλεπόμενοι από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας όροι και προϋποθέσεις.

8. Η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο, ως και η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές άλλου κράτους-μέλους, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος του Καν. (ΕΚ) 3199/93 όπως ισχύει, μπορεί, ως εμφιαλωμένη σε προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρι 10 λίτρων, προερχόμενη από τα άλλα κράτη-μέλη ή από το οικείο κράτος-μέλος, αντιστοίχως, να διατίθεται στη χονδρική και λιανική πώληση από πρόσωπα που ασκούν νόμιμη εμπορική δραστηριότητα, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις εθνικές (ν. 2960/2001) και ενωσιακές διατάξεις για την ενδοκοινοτική διακίνηση του προϊόντος αυτού ως και την παρούσα.

Άρθρο 5
Εργαστήρια και ειδική άδεια εμφιάλωσης


1. α. Τα εργαστήρια εμφιάλωσης της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, προκειμένου να λάβουν την κατά την επομένη παράγραφο ειδική άδεια εμφιάλωσης, πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν, ανάλογα με τη δυναμικότητα τους, επαρκείς, χωρισμένους μεταξύ τους, χώρους i) για την εναποθήκευση της προς εμφιάλωση πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης,
ii) την κυρίως εργασία της εμφιάλωσης (κατά περίπτωση, φωτιστικού οινοπνεύματος ή/και πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο), ως και
iii) την εναποθήκευση των ετοίμων προς διάθεση στην κατανάλωση προϊόντων (εμφιαλωμένης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης), καθώς επίσης και τον κατάλληλο και επαρκή για την εμφιάλωση μηχανολογικό (μηχανήματα πλήρωσης, μηχανήματα πωματισμού και τοποθέτησης ετικετών) και λοιπό εξοπλισμό (δεξαμενές και δοχεία αποθήκευσης της προς εμφιάλωση πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, αντλίες, γραμμές μεταφοράς, ενδεχομένως φίλτρα, κ.ά.).
Προκειμένου για την εμφιάλωση, εκτός του φωτιστικού οινοπνεύματος, και πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο, τα εργαστήρια εμφιάλωσης πρέπει προς τούτο να διαθέτουν ιδιαίτερες κατά περίπτωση αντλίες και γραμμές μεταφοράς, καθώς και ιδιαίτερες δεξαμενές και δοχεία αποθήκευσης, με την κατάλληλη αρίθμηση και επισήμανση.
β. Οι χώροι πρέπει να φωτίζονται και αερίζονται επαρκώς, να διατηρούνται καθαροί και να προστατεύονται από την είσοδο εντόμων ή άλλων επιβλαβών ζώων.
Το δάπεδο τους πρέπει να είναι από αδιαπότιστο στο νερό υλικό, μη ολισθηρό, να έχει την αναγκαία κλίση, προκειμένου δε για τον χώρο της εμφιάλωσης και τα απαιτούμενα αυλάκια αποχέτευσης καλυμμένα με σχάρες.
Οι επιφάνειες των δαπέδων, όπως και οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να διατηρούνται καθαρές και σε καλή κατάσταση.

2. α. Ο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας επιτηδευματίας, που προτίθεται να συστήσει εργαστήριο εμφιάλωσης της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, οφείλει πριν από κάθε ενέργεια του να υποβάλλει σχετική αίτηση-δήλωση στο Τελωνείο Ελέγχου προς έκδοση της ειδικής άδειας εργαστηρίου εμφιάλωσης. Στην εν λόγω αίτηση-δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται:
• η επωνυμία της επιχείρησης και ο τόπος εγκατάστασης (ακριβής θέση) του εργαστηρίου,
• το είδος της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (φωτιστικό οινόπνευμα ή/και πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο) που θα εμφιαλώνει και οι εκτιμώμενες ποσότητες ετησίως, κατά είδος αυτής,
• ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης.
Με την αίτηση-δήλωση συνυποβάλλεται:
• τεχνικό υπόμνημα στο οποίο θα πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς ο υπάρχων στο εργαστήριο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός ως και το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα καθαρισμού σε περίπτωση εμφιάλωσης φωτιστικού οινοπνεύματος και πλήρως μετουσιωμένης με την κοινή μέθοδο αιθυλικής αλκοόλης εφ' όσον χρησιμοποιείται για την εμφιάλωση ο ίδιος εξοπλισμός (γραμμή εμφιάλωσης κ.λπ.), το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζει τον αποτελεσματικό καθαρισμό μεταξύ των διαδοχικών εμφιαλώσεων των εν λόγω προϊόντων ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος επιμολύνσεων,
• σχεδιάγραμμα κάτοψης των χώρων του εργαστηρίου στο οποίο αποτυπώνεται ο υπάρχων μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός,
• το σύστημα ιχνηλασιμότητας της εμφιαλωμένης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, εφ' όσον υπάρχει, ως και
• βεβαίωση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το εργαστήριο πληροί τους όρους της νομοθεσίας σχετικά με την πυρασφάλεια ή έγκριση της οικείας μελέτης πυροπροστασίας από την εν λόγω Υπηρεσία.
Η αίτηση-δήλωση μεθ' όλων των προαναφερθέντων προσηρτημένων σε αυτή δικαιολογητικών συνυποβάλλεται και στην Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.
β. Η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει με έναν (1) χημικό υπάλληλο στην αυτοψία και έλεγχο προς επαλήθευση της υποβληθείσας αίτησης - δήλωσης και της καταλληλότητας του εργαστηρίου εμφιάλωσης, όσον αφορά στους απαραίτητους χώρους και τα μηχανήματα για την εμφιάλωση.
Για τον ελέγχο συντάσσεται, από τον διενεργήσαντα τούτον χημικό υπάλληλο, έκθεση η οποία υποβάλλεται στην κατά τα ανωτέρω Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και διαβιβάζεται από αυτήν στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου το οποίο, βάσει αυτής, χορηγεί ή μη τη σχετική ειδική άδεια εργαστηρίου εμφιάλωσης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (κατά περίπτωση, φωτιστικού οινοπνεύματος ή/και πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο).
Οι διοικητικές διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας εμφιάλωσης της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, δυνάμει της αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΓ 5005900 ΕΞ 2012/06.02.2012 ΑΥΟ (ΦΕΚ 477/Β'/28.02.2012). Αντίγραφο της κατά τα ανωτέρω χορηγηθείσας ειδικής άδειας εμφιάλωσης κοινοποιείται από το Τελωνείο Ελέγχου που την εξέδωσε στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου του ΓΧΚ και στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Διευθύνσεων Τελωνείων και ΕΦΚ και του ΓΧΚ του Υπουργείου Οικονομικών.

3. α. Σε περίπτωση αλλαγής, τροποποίησης κ.λπ. των εγκαταστάσεων, των χώρων ή του εξοπλισμού του εργαστηρίου εμφιάλωσης ή γενικά των στοιχείων με βάση τα οποία χορηγήθηκε η άδεια, υποβάλλεται, από τον υπεύθυνο τούτου, πριν από την έναρξη κάθε εργασίας, σχετική δήλωση μετά του οικείου τεχνικού υπομνήματος και σχεδιαγράμματος ή/και τα σχετικά δικαιολογητικά, στις κατά την παράγραφο 3α του άρθρου 1 της παρούσας Αρμόδιες Αρχές, τηρούμενης δε της κατά την προηγουμένη παράγραφο διαδικασίας επαλήθευσης και ελέγχου, η ειδική άδεια εμφιάλωσης τροποποιείται αναλόγως ή εκδίδεται νέα.
β. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ειδική άδεια εμφιάλωσης της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης δεν υποκαθιστά άδειες άλλων Αρχών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, επί τη βάσει δε αυτής και μόνον διενεργείται η παραλαβή της εν λόγω πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από τις κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας μονάδες παρασκευής της.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις και έλεγχος εμφιαλωτηρίων


1. Τα εργαστήρια εμφιάλωσης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης υποχρεούνται:
α. Να τηρούν ειδικό γραμμογραφημένο βιβλίο διακίνησης (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα), αριθμημένο και μονογραφημένο κατά σελίδα/φύλλο και θεωρημένο από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.
Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται, σε μερίδες κατά μήνα, καθημερινά με χρονολογική σειρά και χωρίς διαγραφές ή ξέσματα, τα υπόλοιπα της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (κατά περίπτωση, φωτιστικού οινοπνεύματος ή/και πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο), χύμα και εμφιαλωμένης, που υπάρχουν στο τέλος του προηγουμένου μηνός, οι εκάστοτε παραλαμβανόμενες εντός του μηνός ποσότητες με βάση τα προβλεπόμενα σχετικά συνοδευτικά και παραστατικά έγγραφα, οι ποσότητες από αυτές που εμφιαλώνονται, οι ποσότητες που διατίθενται στην κατανάλωση (λιανική πώληση) με βάση τα προβλεπόμενα σχετικά συνοδευτικά και παραστατικά έγγραφα, καθώς και τα υπάρχοντα υπόλοιπα των εν λόγω προϊόντων στο τέλος του μήνα. Οι ποσότητες εκφράζονται σε χιλιόγραμμα ένυδρου αλκοόλης (93% vol.), ενώ αναγράφεται και η αντιστοιχούσα ποσότητα ανύδρου αλκοόλης σε λίτρα ανύδρου.
Στην περίπτωση εμφιάλωσης, εκτός από το φωτιστικό οινόπνευμα, και της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο, η καταχώριση της τελευταίας γίνεται σε ιδιαίτερη μερίδα στο τηρούμενο κατά τα ανωτέρω βιβλίο διακίνησης. Επίσης σε ιδιαίτερες μερίδες, καταχωρείται η παραλαμβανόμενη από τα άλλα Κράτη-Μέλη πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο.
Το κατά τα ανωτέρω βιβλίο διακίνησης πρέπει να τηρείται καθαρό και τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του ΓΧΚ, των Τελωνειακών Αρχών, ως και των λοιπών Ελεγκτικών Αρχών του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τους εκάστοτε διενεργούμενους από αυτά ελέγχους.
Το εν λόγω βιβλίο θεωρείται κατά τους εκάστοτε διενεργούμενους ελέγχους, είτε τακτικούς, είτε έκτακτους, από τους εντεταλμένους υπαλλήλους των κατά τα ανωτέρω αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Σε περίπτωση που το ειδικό βιβλίο διακίνησης τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο, η καταχώρηση των στοιχείων θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικού υποδείγματος και περιγραφικού σημειώματος στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για σχετική εκ των προτέρων έγκριση.
β. Να συντάσσουν και υποβάλουν, εντός ενός μηνός από της λήξεως εκάστου οικονομικού έτους, με βάση τις εγγραφές στο τηρούμενο κατά τα ανωτέρω βιβλίο, στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου και στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, κατάσταση - δήλωση η οποία περιλαμβάνει:
i) τα υπάρχοντα στο εργαστήριο τους υπόλοιπα, χύμα και εμφιαλωμένης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης κατά είδος (φωτιστικού οινοπνεύματος ή/ και πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο), στο τέλος του προηγούμενου έτους,
ii) κατά είδος, τις ποσότητες που παρέλαβαν προς εμφιάλωση εντός του λήξαντος έτους, iii) κατά είδος, τις ποσότητες που εμφιαλώθηκαν, ως και τις διατεθεί- σες ποσότητες εμφιαλωμένης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, εντός του λήξαντος έτους,
ίν) τα υπάρχοντα στο εργαστήριο τους υπόλοιπα, χύμα και εμφιαλωμένης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης κατά είδος, στο τέλος του λήξαντος έτους. Η κατά τα ανωτέρω κατάσταση-δήλωση συντάσσεται και σε κάθε περίπτωση εκτάκτου ελέγχου και υποβάλλεται στις αρμόδιες Αρχές, εντός τριών ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου.
γ. Να αποθηκεύουν την παραλαμβανόμενη πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη στους υποδηλούμενους στο οικείο σχεδιάγραμμα ειδικούς, κατά περίπτωση, αποθηκευτικούς χώρους, ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση των αρμοδίων για τον έλεγχο υπαλλήλων και ο έλεγχος (καταμέτρηση, δειγματοληψία κ.λπ.), ως και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση και φύλαξη της.
Επιπλέον, σε περίπτωση εμφιάλωσης φωτιστικού οινοπνεύματος αλλά και πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο, τα εν λόγω προϊόντα αποθηκεύονται χωριστά, σε ιδιαίτερους χώρους ενώ, εφ' όσον για την εμφιάλωση τους χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός (γραμμή εμφιάλωσης κ.λπ.), αυτός πρέπει να καθαρίζεται επιμελώς και αποτελεσματικά μεταξύ των χρήσεων του για τη διαδοχική εμφιάλωση του φωτιστικού οινοπνεύματος και της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο σύμφωνα με το κατατιθέμενο σχετικό πρόγραμμα. Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, τούτο δεν είναι εφικτό, πρέπει να χρησιμοποιείται ιδιαίτερος εξοπλισμός για την εμφιάλωση της κάθε είδους πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.
δ. Να δέχονται και να διευκολύνουν οποιοδήποτε έλεγχο κρίνουν σκόπιμο οι αρμόδιες κατά τα ανωτέρω Αρχές και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις τους.

2. Για τη φυσική απομείωση (φύρα) της παραλαμβανόμενης προς εμφιάλωση πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που τυχόν προκύπτει κατά την εναποθήκευση της εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περιπτώσεως Α' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2969/2001, ενώ αναγνωρίζεται και φύρα εμφιάλωσης 0,70% κατ' ανώτατο επί της ποσότητας που εκάστοτε εμφιαλώνεται.

3. α. Τα εργαστήρια εμφιαλώσεως της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης τελούν υπό τον έλεγχο των κατά την παράγραφο 3α του άρθρου 1 της παρούσας, αρμοδίων Αρχών, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2969/2001.
Ο έλεγχος διενεργείται τακτικά, τουλάχιστον ανά διετία, από τις αρμόδιες κατά την παράγραφο 3α του άρθρου 1 της παρούσας Αρχές, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα διενέργειας αυτού και σε ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα, ως και της διενέργειας εκτάκτων ελέγχων.
Εκτός τούτων, έλεγχο μπορεί να διενεργεί και οποιαδήποτε αρμόδια Ελεγκτική Αρχή του Υπουργείου Οικονομικών με τη συνδρομή της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου.
β. Ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος συνίσταται στην επιθεώρηση των χώρων και του εξοπλισμού του εργαστηρίου σε συνδυασμό με τα υποβληθέντα σχεδιαγράμματα, στο φυσικό, λογιστικό έλεγχο και απογραφή, ως και τη δειγματοληψία της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (χύμα και εμφιαλωμένης), σε συνδυασμό και με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη κατά τα ανωτέρω κατάσταση - δήλωση και τις σχετικές εγγραφές στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο.
Για τον ελέγχο συντάσσεται, από τους διενεργήσαντες τούτον υπαλλήλους, λεπτομερής έκθεση η οποία, μετά των συνταχθέντων σχετικών πρωτοκόλλων (καταμετρήσεως, δειγματοληψίας κ.λπ.), υποβάλλεται στις κατά την παράγραφο 3α του άρθρου 1 της παρούσας αρμόδιες Αρχές.
γ. Εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθεί η ύπαρξη ελλειμμάτων τα οποία δεν δικαιολογούνται στα πλαίσια της νόμιμης φύρας, το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου προβαίνει στη βεβαίωση και είσπραξη του αναλογούντος Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που το εργαστήριο εμφιάλωσης δεν υπάγεται σε καθεστώς της φορολογικής αποθήκης, οπότε η βεβαίωση και είσπραξη του Φ.Π.Α. εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης αρχής (Δ.Ο.Υ.), τότε το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου διαβιβάζει τη σχετική έκθεση ελέγχου στην εν λόγω αρχή προκειμένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες αρμοδιότητάς της Ανεξάρτητα από την καταβολή κατά τα ανωτέρω των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων εφαρμόζονται κατά περίπτωση και οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2969/2001, του άρθρου 119Α και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Ν. 2960/2001.

4. Υπό τον έλεγχο των κατά την παράγραφο 3α του άρθρου 1 της παρούσας αρμοδίων Αρχών, ως και των λοιπών Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, τελούν και τα πρόσωπα περί των οποίων οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 της παρούσας που παραλαμβάνουν από τα άλλα Κράτη-Μέλη, προς διάθεση, εμφιαλωμένη πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη. Τα εν λόγω πρόσωπα υπόκεινται επίσης στην υποχρέωση τήρησης ειδικού βιβλίου διακίνησης το οποίο θεωρείται από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου και για το οποίο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Ακύρωση και ανάκληση της αδείας


1. Η κατά το άρθρο 5 της παρούσας ειδική άδεια λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης ακυρώνεται εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοση της βασίσθηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, χωρίς τη συνδρομή των οποίων δεν θα εκδιδόταν.

2. Η χορηγηθείσα ειδική άδεια λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου του Τελωνείου Ελέγχου που την εξέδωσε, εφόσον κατά τον γενόμενο έλεγχο και επί τη βάσει της σχετικής έκθεσης του χημικού υπαλλήλου της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, ήθελε βεβαιωθεί ότι το εργαστήριο έπαυσε να πληροί τους όρους της παρούσας και γενικά όταν διαπιστώνεται ότι εξέλιπαν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίσθηκε η έκδοση της ή όταν ο επιτηδευματίας δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα.

Άρθρο 8
Προσυσκευασία και ενδείξεις επ' αυτής


1. Η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη διατίθεται, στη λιανική πώληση, σε προσυσκευασίες, από κατάλληλη, απρόσβλητη πρακτικά από αυτή, πλαστική ύλη ή από γυαλί, ονομαστικού όγκου μέχρι 10 λίτρων.

2. Στην κάθε είδους προσυσκευασία αναγράφονται υποχρεωτικά, με στοιχεία ευκρινή και με ανεξίτηλα χρώματα, έκτυπα ή έντυπα ή με επικόλληση σταθερά επισήματος (ετικέτας), οι παρακάτω ενδείξεις:
α. Η επωνυμία «ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ» (προκειμένου για την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική μέθοδο της χώρας μας) ή «ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ-ΚΟΙΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ» (προκειμένου για την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο), με κεφαλαία γράμματα ύψους τουλάχιστον τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρι 2,5 λίτρων και έξι (6) χιλιοστομέτρων (0,006 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.
β. Ο κατ΄ όγκο αλκοολικός τίτλος του προϊόντος ως έχει % vol., με χαρακτήρες ύψους τουλάχιστον τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρι 2,5 λίτρων και έξι (6) χιλιοστομέτρων (0,006 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.
γ. Ο όγκος του περιεχομένου, σε λίτρα ή υποδιαιρέσεις αυτών, με χαρακτήρες ύψους τουλάχιστον δύο και μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρις (2,5) λίτρων και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.
δ. Η επισήμανση γίνεται σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ (άρθρα 17-34) του Καν.(ΕΚ) 1272/2008 όπως ισχύει.
ε. Τα στοιχεία του εμφιαλωτή σύμφωνα με τη χορηγηθείσα ειδική άδεια εμφιάλωσης, δηλαδή το ονοματεπώνυμο αυτού ή η επωνυμία της επιχειρήσής του, η ακριβής διεύθυνση του εργαστηρίου (πόλη – οδός – αριθμός – ταχ. κώδικας), καθώς και τα στοιχεία της ειδικής αδείας λειτουργίας του εργαστηρίου, με γράμματα ύψους τουλάχιστον δύο και μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρις (2,5) λίτρων και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.


3. Προκειμένου για την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο που αποστέλλεται από τα άλλα Κράτη-Μέλη, εμφιαλωμένη, προς διάθεση στη λιανική πώληση, στην προσυσκευασια αναγράφονται υποχρεωτικά, εκτός των κατά την προηγούμενη παράγραφο ενδείξεων,
i) τα πλήρη στοιχεία [επωνυμία, ακριβής διεύθυνση (πόλη – οδός – αριθμός – ταχ. κώδικας) ως και στοιχεία για την άμεση επικοινωνία] του προσώπου που διαθέτει το προϊόν στην ελληνική αγορά, με γράμματα ύψους τουλάχιστον δύο και μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρις 2,5 λίτρων και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα, ως και
ii) σε περίπτωση που δεν είναι κεχρωσμένη, ειδικές προειδοποιητικές ενδείξεις, όσον αφορά τη φύση και τη χρήση της, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Ζ3/2810/2004 (ΦΕΚ 1885/Β) κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2001/95/ΕΚ, Όλες οι κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενες ενδείξεις, εκτός του κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου και του όγκου του περιεχομένου, αναγράφονται στην ελληνική ή/και στην ελληνική.

4. Προκειμένου για την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές άλλου Κράτους-Μέλους, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του Καν. (ΕΚ) 3199/93, που αποστέλλεται εμφιαλωμένη, προς διάθεση στη λιανική πώληση, στην προσυσκευασια αναγράφονται υποχρεωτικά, εκτός των κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ενδείξεων,
i) η επωνυμία «ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ»
ii) οι χρησιμοποιηθείσες για τη μετουσίωση μετουσιωτικές ύλες,
iii) οι λοιπές υπό στοιχεία (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ενδείξεις,
iv) σε περίπτωση που δεν είναι κεχρωσμένη, ειδικές προειδοποιητικές ενδείξεις, όσον αφορά τη φύση και τη χρήση της, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Ζ3/2810/2004 (ΦΕΚ 1885/Β) κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2001/95/ΕΚ, ως και
v) τα πλήρη στοιχεία [επωνυμία, ακριβής διεύθυνση (πόλη – οδός – αριθμός – ταχ. κώδικας) ως και στοιχεία για την άμεση επικοινωνία] του προσώπου που διαθέτει το προϊόν στην ελληνική αγορά, με γράμματα ύψους τουλάχιστον δύο και μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρις 2,5 λίτρων και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.

Όλες οι κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενες ενδείξεις αναγράφονται στην ελληνική ή/και στην ελληνική.

5. Επί του αναφερομένου στην προσυσκευασία ονομαστικού όγκου παρέχεται ανοχή επί έλαττον μέχρι ποσοστού ενός τοις εκατό (1%).

Άρθρο 9
Παραλαβή πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από βιομηχανίες/βιοτεχνίες και επιτηδευματίες


Α. Διατυπώσεις και διαδικασίες

1. Η παραλαβή πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από τα δικαιούχα κατά το άρθρο 2 της παρούσας πρόσωπα (εγκεκριμένες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και επιτηδευματίες εν γένει, πλην των εμφιαλωτών) διενεργείται επί τη βάσει σχετικής, ιδιαίτερης κατά περίπτωση, έγκρισης της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, η οποία χορηγείται κατά κανόνα σε ετήσια βάση και υπό τον όρο ότι η παραλαμβανομένη ποσότητα δεν είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) χιλιόγραμμων ένυδρου.

Προς τούτο, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως εκάστου έτους, υποβάλλει στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου αίτηση στην οποία αναφέρονται:
α. Η επωνυμία και ο τόπος των εγκαταστάσεων (θέση) του οικείου εργοστασίου αυτής,
β. Το είδος της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (φωτιστικό οινόπνευμα ή/και πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο), η ποσότητα αυτής, η οποία είναι απαραίτητη κατά την παραγωγική διαδικασία ή για την παραγωγή, σε ετήσια βάση, των προϊόντων της.
γ. Ο/Οι προμηθευτής/ές της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης,
δ. Τα παραγόμενα προϊόντα λεπτομερώς, κατά κατηγορία (εμπορική ονομασία, ονομασία πώλησης, ποσότητες)

Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλονται:
i. Επικυρωμένο αντίγραφο της αδείας λειτουργίας της επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία, ή άλλου τύπου πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν ειδικών αδειών από τις αρμόδιες Αρχές, εφόσον προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
ii. Διάγραμμα ροής και τεχνικό υπόμνημα υπογεγραμμένο από χημικό ή χημικό μηχανικό, με λεπτομερή περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας των συγκεκριμένων προϊόντων, ώστε να τεκμηριώνεται η χρησιμοποίηση της αιτούμενης ποσότητας της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.
Τα δικαιολογητικά αυτά κατατίθενται την πρώτη φορά που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση αιτείται την παραλαβή της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.
iii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης με την οποία, αφενός μεν θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της παραλαμβανόμενης πλήρως μετουσιωμένης κατά τα ανωτέρω αιθυλικής αλκοόλης, ότι δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο κατά την παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων σύμφωνα με τους όρους της σχετικής εγκρίσεως, ως και ότι το δεν θα μεταφερθεί έξω από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοστασίου, ούτε θα διατεθεί σε άλλο πρόσωπο ή για άλλη χρήση χωρίς την προηγούμενη άδεια της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, αφετέρου δε θα βεβαιώνεται ότι δεν έχει επέλθει καμιά απολύτως τροποποίηση ή μεταβολή στα προαναφερθέντα (α) και (β) δικαιολογητικά.
ίν. Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.

2. α. Η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει στη διενέργεια αυτοψίας προς έλεγχο και επαλήθευση της κατατεθείσας από την ενδιαφερόμενη αίτησης, δι' ενός των χημικών υπαλλήλων της ο οποίος και συντάσσει, μετά τον γενόμενο έλεγχο, σχετική έκθεση - εισήγηση.

Για την εκτίμηση και καθορισμό της αναγκαίας ετησίως ποσότητας πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, λαμβάνεται υπ' όψη ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός της ενδιαφερόμενης, οι ποσότητες της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιήθηκαν και οι ποσότητες των παραχθέντων από αυτήν οικείων προϊόντων τα τρία τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις σχετικές εγγραφές στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο χρεο- πιστώσεως και τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου του ιδίου έτους ή και προγενεστέρων ετών, εφόσον υπάρχουν, ως και στοιχεία των παραγγελιών, συναφθέντων συμβολαίων κ.λπ. για το έτος στο οποίο αναφέρεται η αιτουμένη ποσότητα, ενώ η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου μπορεί προς τούτο να απαιτήσει και τη διενέργεια σχετικών βιομηχανικών πειραμάτων εφαρμοζομένων προς τούτο αναλόγως των σχετικών διατάξεων του άρθρου 6 της ΑΥΟΟ Φ.1554/84/17-12-2009 (ΦΕΚ 2694/Β').
β. Η έκθεση-εισήγηση υποβάλλεται στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου η οποία, επί τη βάσει αυτής, χορηγεί με σχετική Απόφαση της την έγκριση για την παραλαβή, από την ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία, του συνόλου της αναγκαίας ετησίως ποσότητας πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.
Η εν λόγω απόφαση, δυνάμει της οποίας επιτρέπεται και μόνον η διάθεση στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση της εν λόγω πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, κοινοποιείται στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου, καθώς επίσης και στις αρμόδιες για τον έλεγχο και εποπτεία του/των εργοστασίου/ων ή της/των φορολογικής/ών αποθήκης/ών Αρχές (Τελωνείο/α και Χημική/ές Υπηρεσία/ες του ΓΧΚ) από τα οποία/ες η ενδιαφερόμενη θα προμηθευθεί την εν λόγω πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη.
γ. Η κατά τα ανωτέρω έκθεση-εισήγηση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών ετών υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη υποβάλει ετησίως, με την σχετική για την παραλαβή της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης αίτηση της, και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα κατά τα ανωτέρω στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της αναγκαίας ετησίως ποσότητας πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.
δ. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση και φωτιστικού οινοπνεύματος και πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο, υποβάλλεται χωριστή κατά περίπτωση έκθεση-εισήγηση και χορηγείται ιδιαίτερη έγκριση σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

3. α. Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση διαθέτει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις παραγωγής, οι οποίες λειτουργούν αυτοτελώς και στις οποίες γίνεται χρήση πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, χορηγείται ιδιαίτερη έγκριση για την κάθε εγκατάσταση, τηρούμενης της αυτής ως άνω διαδικασίας.
β. Σε περίπτωση αύξησης, εντός του έτους, της παραγωγικής δυνατότητας, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δύναται να ζητήσει τον επανακαθορισμό της αναγκαίας ετησίως ποσότητας και νέα έγκριση με σχετική αίτηση της, συνυποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση του αιτήματος της στοιχεία.
Η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου αξιολογεί το υποβληθέν αίτημα και χορηγεί ή μη την έγκριση, με σχετική Απόφαση της, ενδεχομένως μετά και από τη διενέργεια σχετικής αυτοψίας, τηρούμενης αναλόγως της κατά τα ανωτέρω διαδικασίας.
γ. Επανακαθορισμός της αναγκαίας ετησίως ποσότητας μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα από τη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου με βάση τα αποτελέσματα του διενεργουμένου ελέγχου και αναλόγως αυτών.

4. α. Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση αιτείται την παραλαβή πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές άλλου Κράτους-Μέλους, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος του Καν. (ΕΚ) 3199/93 όπως ισχύει, προερχομένης από το οικείο Κράτος-Μέλος, τα υποβαλλόμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την απαιτούμενη ειδική τεκμηρίωση εκ μέρους της ενδιαφερόμενης επιχείρησης του αιτήματος ως και τη σχετική έκθεση - εισήγηση του διενεργήσαντος τον έλεγχο και επαλήθευση αρμοδίου χημικού υπαλλήλου της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του ΓΧΚ.
β. Η εν λόγω Διεύθυνση, αφού εξετάσει όλα τα υποβληθέντα στοιχεία ως και οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο κρίνει αναγκαίο, χορηγεί ή μη την έγκριση, με σχετική Απόφαση της, δυνάμει της οποίας και μόνον επιτρέπεται η εκ μέρους της ενδιαφερόμενης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας παραλαβή της εν λόγω πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, προερχομένης από το οικείο Κράτος-Μέλος, η οποία διενεργείται τηρούμενης της διαδικασίας και των διαδικασιών και διατυπώσεων που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας.
Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στις κατά το άρθρο 1 της παρούσας αρμόδιες Αρχές (Τελωνείο Ελέγχου και Χημική Υπηρεσία Ελέγχου).

5. Σε περίπτωση εφαρμογής των καθοριζόμενων από τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 2 της παρούσας και προκειμένου για την υποβολή του σχετικού αιτήματος στο Συμβούλιο της ΕΕ, ακολουθούνται οι διατυπώσεις και οι διαδικασίες της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου.
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις της ΓΔΤ και ΕΦΚ και της Γενικής Διεύθυνσης ΓΧΚ προβαίνουν, επί τη βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, στην από κοινού αξιολόγηση του αιτήματος, και με βάση αυτή, η αρμόδια Διεύθυνση της ΓΔΤ και ΕΦΚ προβαίνει στην υποβολή του στο Συμβούλιο της ΕΕ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 27 της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ.
Εφ' όσον το εν λόγω αίτημα ήθελε εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ, η αρμόδια Διεύθυνση του ΓΧΚ, με σχετική απόφαση της, χορηγεί την έγκριση για την παρασκευή, στη χώρα μας, της κατά τη συγκεκριμένη μέθοδο πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης προοριζομένης αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Για την παρασκευή, διακίνηση και διάθεση, παραλαβή, αποθήκευση και χρησιμοποίηση, ως και τις υποχρεώσεις και τον έλεγχο, της εν λόγω πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από την ενδιαφερόμενη εγχώρια βιομηχανία/βιοτεχνία - χρήστη αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι όροι, διατυπώσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις της παρούσας.

Β. Υποχρεώσεις και έλεγχος

1. Οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη υποχρεούνται:
α. Να τηρούν (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα) ειδικό γραμμογραφημένο βιβλίο, αριθμημένο και μονογραφημένο κατά σελίδα/φύλλο και θεωρημένο από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.
Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται, καθημερινά κατά μήνα, με χρονολογική σειρά και χωρίς διαγραφές ή ξέσματα, οι εκάστοτε παραλαμβανόμενες εντός του μηνός ποσότητες πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, οι χρησιμοποιούμενες ποσότητες τούτων για την παραγωγή των προϊόντων τους, κατά κατηγορία προϊόντος με βάση τα οικεία Δελτία παραγωγής ή Εσωτερικής Διακίνησης, οι διατιθέμενες ποσότητες προϊόντων κατά κατηγορία με βάση τα σχετικά παραστατικά διακίνησης (του ΚΦΑΣ), ως και τα υπάρχοντα υπόλοιπα της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στο τέλος του μηνός.
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, εκτός από το φωτιστικό οινόπνευμα, και της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο ή/και πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές άλλου Κράτους-Μέλους, η καταχώριση αυτών γίνεται σε ιδιαίτερες μερίδες στο τηρούμενο κατά τα ανωτέρω βιβλίο.
Επίσης σε ιδιαίτερες μερίδες, καταχωρείται η παρα- λαμβανόμενη από τα άλλα Κράτη-Μέλη πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο. Το κατά τα ανωτέρω βιβλίο πρέπει να τηρείται καθαρό και τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του ΓΧΚ, των Τελωνειακών Αρχών, ως και των λοιπών Ελεγκτικών Αρχών του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τους εκάστοτε διενεργούμενους από αυτά ελέγχους.
Το εν λόγω βιβλίο θεωρείται κατά τους εκάστοτε διενεργούμενους ελέγχους, είτε τακτικούς, είτε έκτακτους, από τους εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους των κατά τα ανωτέρω αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Σε περίπτωση που το ως άνω ειδικό βιβλίο τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο, η καταχώρηση των στοιχείων θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικού υποδείγματος και περιγραφικού σημειώματος στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για σχετική εκ των προτέρων έγκριση.
β. Να αποθηκεύουν την παραλαμβανόμενη πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σε ιδιαίτερο χώρο, χωριστά, κατά είδος, ως και ανάλογα με την προέλευση της, ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση και ο έλεγχος από τους υπαλλήλους των αρμοδίων Αρχών και Ελεγκτικών Υπηρεσιών και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση και τη φύλαξη της.
γ. Να δέχονται και να διευκολύνουν οποιοδήποτε έλεγχο κρίνουν σκόπιμο οι αρμόδιες Αρχές καθώς και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις τους.
δ. Στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές άλλου Κράτους-Μ έλους, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος του Καν. (ΕΚ) 3199/93 όπως ισχύει, μπορεί, κατά περίπτωση, να επιβάλλονται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση επιπρόσθετες υποχρεώσεις σύμφωνα με τη χορηγούμενη από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του ΓΧΚ σχετική έγκριση.

2. α. Ο έλεγχος στις επιχειρήσεις-χρήστες (βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επιτηδευματίες εν γένει) της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης διενεργείται τακτικά στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης από αυτές εκ νέου αίτησης για την παραλαβή της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης. Κατά τον διενεργούμενο κατά τα ανωτέρω έλεγχο ελέγχονται οι εγγραφές στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο σε συνδυασμό και με τις εγκεκριμένες συνθέσεις των παραγομένων από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση προϊόντων, εφόσον υπάρχουν, ως και με τα αποτελέσματα φυσικών ελέγχων, δειγματοληψιών και χημικών εξετάσεων των υπαρχόντων υπολοίπων της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων (ημιετοίμων ή ετοίμων) στην παραγωγή των οποίων χρησιμοποιείται η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, καθώς και των τυχόν διενεργουμένων βιομηχανικών πειραμάτων.
Οι πάσης φύσεως εξετάσεις των λαμβανομένων κατά τα ανωτέρω δειγμάτων διενεργούνται στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες του ΓΧΚ.
Για τον διενεργούμενο έλεγχο συντάσσεται, από τους διενεργήσαντες τούτον αρμοδίους υπαλλήλους, σχετική έκθεση η οποία υποβάλλεται στις αρμόδιες κατά την παράγραφο 3β του άρθρου 1 της παρούσας αρμόδιες Αρχές.
β. Όσον αφορά την τυχόν απομείωση (φύρα) κατά αποθήκευση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, στις κατά τα ανωτέρω επιχειρήσεις - χρήστες αυτής, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις της δευτέρας περιόδου της περίπτωσης Α' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2969/2001.
γ. Εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθεί η ύπαρξη ελλειμμάτων τα οποία δεν δικαιολογούνται στα πλαίσια της νόμιμης φύρας, το οικείο Τελωνείο Ελέγχου διαβιβάζει τη σχετική έκθεση ελέγχου στην αρμόδια αρχή (Δ.Ο.Υ.) προκειμένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες αρμοδιότητας της για τη βεβαίωση και είσπραξη του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Ανεξάρτητα από την καταβολή κατά τα ανωτέρω των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων εφαρμόζονται κατά περίπτωση και οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2969/2001, του άρθρου 119Α και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Ν. 2960/2001.

Άρθρο 10
Παραβάσεις - Κυρώσεις


1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής και των σχετικών διατάξεων του Ν. 2960/2001, τιμωρείται με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2969/2001,
α. Κάθε καταλαμβανόμενος να κατέχει χύμα πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη χωρίς να είναι εκ των κατά το άρθρο 2 της παρούσας δικαιούχων αυτής προσώπων.
β. Οι διαθέτοντες, καθ' οιονδήποτε τύπο ή τρόπο, στην εγχώρια κατανάλωση χύμα πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη.
γ. Τα παραλαβοντα την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη δικαιούχα πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν αυτήν προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο έστω και εκ των δικαιουμένων ή χρησιμοποιούν αυτήν σε άλλες χρήσεις διαφορετικές εκείνης για την οποία την παρέλαβαν, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.
δ. Οι κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας επιτηδευματίες οι παρασκευάζοντες την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη και διαθέτοντες αυτήν σε μη δικαιούχα της παραλαβής αυτής πρόσωπα.
ε. Οι εμφιαλωτές της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που παρουσιάζουν αδικαιολόγητα και κατά τρόπο συστηματικό ελλείμματα μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα όρια νόμιμης φύρας.

2. α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής και των σχετικών διατάξεων του Ν. 2960/2001, η μη τήρηση των λοιπών όρων και διατάξεων της παρούσας αποτελεί παράβαση του Ν. 2969/2001 και τιμωρείται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις αυτού.
β. Στις περιπτώσεις δειγμάτων εμφιαλωμένης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, μη κανονικών ως προς το περιεχόμενο ή ελλειποβαρών, εφόσον η δειγματοληψία ή ο έλεγχος της ποσότητας έγινε σε σφραγισμένες φιάλες με απαραβίαστο το σύστημα πωματισμού τους, η ευθύνη βαρύνει τον εμφιαλωτή.

3. Στις περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν στην επισήμανση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1272/2008 όπως ισχύει, εις βάρος των υπευθύνων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 3015811/2663/ 12-08-2011 (ΦΕΚ 1410/Β') κυρώσεις, καθώς και τα σχετικά μέτρα συμμόρφωσης.

Άρθρο 11
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις


1.α. Για τους λειτουργούντες σήμερα εμφιαλωτές «φωτιστικού οινοπνεύματος», οι οποίοι δεν προτίθενται να προβούν σε εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο και υπό τον όρο ότι τα οικεία εργαστήρια εμφιάλωσης αυτών είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, οι χορηγηθείσες και ισχύουσες σήμερα ειδικές άδειες εμφιάλωσης φωτιστικού οινοπνεύματος εξακολουθούν να ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω επιτηδευματίες, υποχρεούνται όπως, συμμορφούμενοι προς τους όρους και διατάξεις της παρούσας όσον αφορά τα εμφιαλωτήρια αυτών, εντός έξι (6) μηνών από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας, υποβάλλουν στις κατά το άρθρο 1 της παρούσας αρμόδιες Αρχές (Τελωνείο Ελέγχου και Χημική Υπηρεσία Ελέγχου) τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας δικαιολογητικά, ακολουθούμενης της διαδικασίας που προβλέπεται στις εν λόγω σχετικές διατάξεις για τον έλεγχο και την επαλήθευσή τους.
Σε περίπτωση μη υποβολής των κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικών ή εφόσον κατά το διενεργούμενο σχετικό έλεγχο τα εργαστήρια εμφιάλωσης αυτών ήθελαν ευρεθεί μη πληρούντα τους όρους και διατάξεις της παρούσας, ανακαλείται η υφισταμένη άδεια εμφιάλωσης φωτιστικού οινοπνεύματος κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας.
β. Για τους λειτουργούντες σήμερα εμφιαλωτές «φωτιστικού οινοπνεύματος», των οποίων τα εργαστήρια εμφιάλωσης δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, παρέχεται προθεσμία ενός (1) έτους, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, για την προσαρμογή τους προς αυτές.

2. Για τους λειτουργούντες σήμερα εμφιαλωτές οι οποίοι προτίθενται, εκτός του φωτιστικού οινοπνεύματος, να προβούν σε εμφιάλωση και της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο, οι ήδη χορηγηθείσες σ' αυτούς άδειες για την εμφιάλωση του «φωτιστικού οινοπνεύματος», πρέπει να αντικατασταθούν, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Στα πρόσωπα περί των οποίων οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 της παρούσας, τα οποία κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας έχουν ήδη τη σχετική δραστηριότητα, παρέχεται προθεσμία δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, για την θεώρηση του προβλεπομένου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της παρούσας βιβλίου.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος


1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η υπ' αριθμ. 8051/1917/10-5-1975 απόφαση «Περί διάθεσης εμφιαλωμένου μετουσιωμένου (φωτιστικού) οινοπνεύματος» (ΦΕΚ 580/Β'/1975), καταργείται.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης