Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1194/15.6.2000 Προβλήματα εξαγωγικών επιχειρήσεων σε θέματα ΦΠΑ - Εφαρμογή της υπ αριθ.1103551/8478/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1194/15.6.2000
Προβλήματα εξαγωγικών επιχειρήσεων σε θέματα ΦΠΑ - Εφαρμογή της υπ αριθ.1103551/8478/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ


Αθήνα, 15 Ιουνίου 2000
Αρ.Πρωτ. 1054500/2524/346/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:14η Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΠΟΛ: 1194

ΘΕΜΑ: Προβλήματα εξαγωγικών επιχειρήσεων σε θέματα Φ.Π.Α. Εφαρμογή της Α.Υ.Ο.
1103551/8478/ΠΟΛ.1262/2-8-93.

Με αφορμή διάφορα ερωτήματα και υπομνήματα που αναφέρονται σε προβλήματα εξαγωγικών επιχειρήσεων στον τομέα του ΦΠΑ, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Διαδικασία θεώρησης Δελτίων Απαλλαγής όταν παραδίδονται καθυστερημένα οι διασαφήσεις εξαγωγής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1103551/8478/ ΑΥΟ, το όριο απαλλαγής από ΦΠΑ καθορίζεται από την αρμόδια ΔΟΥ κατά το χρόνο της θεώρησης του προβλεπόμενου από την εν λόγω ΑΥΟ Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής (ΕΔΔΑ).

Η θεώρηση αυτή γίνεται πριν από την έναρξη διενέργειας απαλλασσόμενων πράξεων αγοράς ή εισαγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών με βάση τη συνολική αξία εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών που πραγματοποίησε ο υποκείμενος την προηγούμενη της αίτησης για θεώρηση του Ειδικού Δελτίου Απαλλαγής 12μηνης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει εξαγωγές κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, δεν έχει αραλάβει από τα Τελωνεία τις σχετικές διασαφήσεις (ΕΔΕ Νο 3) μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Προκειμένου να επιλυθεί το εν λόγω πρόβλημα, μπορεί η επιχείρηση να υποβάλει δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει: Την αξία των συνολικών εξαγωγών που πραγματοποίησε την προηγούμενη 12μηνη διαχειριστική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας των εξαγωγών που πραγματοποίησε σ' αυτή την
περίοδο για τις οποίες δεν έχει ακόμη παραλάβει τις εν λόγω διασαφήσεις (ΕΔΕ Νο 3), με την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν εκδοθεί πριν τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και ότι θα προσκομίσει τις μη παραληφθείσες διασαφήσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης η ΔΟΥ μπορεί να χορηγεί όριο απαλλαγής για το σύνολο των εξαγωγών της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης. Επισημαίνεται ότι, επειδή η θεώρηση του Δελτίου Απαλλαγής στην περίπτωση αυτή θα γίνει με τη ρητή επιφύλαξη της προσκόμισης των εκκρεμών διασαφήσεων, δεν
μπορεί η επιχείρηση πριν την προσκόμισή τους να υπερβεί το όριο που αναλογεί στις εξαγωγές της, των οποίων τις διασαφήσεις κατέχει την ημερομηνία της αίτησης για τη θεώρηση του Δελτίου Απαλλαγής. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ορίου ή της μη προσκόμισης των εκκρεμών διασαφήσεων, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1262/1993 ΑΥΟ (ήδη άρθρο 4 του Ν.2523/1997).

2. Εκδοση αθεώρητων Δελτίων Απαλλαγής από παραδρομή Σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1105/1999 και 1071/2000 ΑΥΟ του ΚΒΣ, καθιερώθηκε η απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων. Οι ΑΥΟ αυτές, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ισχύ και στα στοιχεία που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ΦΠΑ, εντούτοις εφαρμόστηκαν "εκ παραδρομής" και για το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής (ΕΔΔΑ) ΦΠΑ της ΠΟΛ.1262/1993. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να εκδίδεται αθεώρητο το εν λόγω δελτίο.
Προκειμένου να τακτοποιηθούν τα μη θεωρηθέντα Δελτία Απαλλαγής, δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις η μη θεώρηση οφείλεται και στις ΔΟΥ, γίνεται δεκτό να εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις της παρ. 5β' του άρθρου 5 του Ν.2523/1997, που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων του ΚΒΣ από παραδρομή. Πιο συγκεκριμένα, ο εκδότης των αθεώρητων Δελτίων Απαλλαγής πρέπει να ακολουθεί την ακόλουθη διαδικασία:

α) Να γνωστοποιεί με δήλωσή του στη ΔΟΥ που υπάγεται, χωρίς πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2523/1997, την έκδοση των συγκεκριμένων αθεώρητων Δελτίων Απαλλαγής.

β) Να εφοδιάζει τους "προμηθευτές" του με ένα φωτοαντίγραφο της παραπάνω δήλωσης, προκειμένου να το συσχετίσουν με τα αντίστοιχα Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί "χωρίς ΦΠΑ" δυνάμει της ΠΟΛ.1262/1993.

γ) Να προσκομίζει στη ΔΟΥ μαζί με τη δήλωση και το ΕΔΔΑ προς θεώρηση, προκειμένου τα εκδιδόμενα στη συνέχεια δελτία να είναι θεωρημένα.

3. Χρόνος επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, που έχει δημιουργηθεί λόγω διενέργειας εξαγωγών από την αιτούσα την επιστροφή επιχείρηση.

Παρά το γεγονός ότι η καθυστέρηση είναι δυνατό να οφείλεται σε υπαρκτούς οργανωτικούς ή πρακτικούς παράγοντες ανάλογα με τις δυνατότητες της ΔΟΥ, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούνται οι χρονικοί περιορισμοί και οι προϋποθέσεις που καταγράφονται στην ΠΟΛ.1112/1995 ΑΥΟ, αντίγραφο της οποίας
επισυνάπτεται.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ Α' Γραφ . Ι
Αθήνα 7 Απριλίου 1995
Αρ.Πρωτ.:1045781/2138/607/0014
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας επιστροφής του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από την αρι8:1031790/2051/575/ 0014 ΠΟΛ. 1078/2-4-1991 Α.Υ.Ο. , όπως- ισχύει .


Με αφορμή ερωτήματα και παράπονα φορολογούμενων που έχουν υποβληθεί κατά καιρούς στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το χρόνο επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ και την μη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από την υπ' αριθ. 1031790/2051/575/0014/ΑΥΟ και επιπλέον λαμβάνοντας
υπόψη την ανάγκη καθιέρωσης ενός αντικειμενικού συστήματος για τη διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ, παρέχουμε, με την επιφύλαξη των οριζομένων από την υπ' αριθ. 1007061/382/90/0014/ΠΟΛ.1026/26.1.1995 ΑΥΟ, η οποία τροποποίησε την ΠΟΛ.1078/1991 ΑΥΟ, τις ακόλουθες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των
σχετικών διαδικασιών επιστροφής:

1. Ο δικαιούχος της επιστροφής υποκείμενος υποχρεούται στην υποβολή της προβλεπόμενης για την επιστροφή αίτησης σε δύο αντίτυπα.

Το ένα αντίτυπο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά παραμένει υποχρεωτικά στη ΔΟΥ, ενώ το δεύτερο επιστρέφεται στον δικαιούχο. Και στα δύο αντίτυπα τίθεται από τον αρμόδιο υπάλληλο σφραγίδα, με την οποία δηλώνεται ότι "το αιτούμενο με την αίτηση ποσό θα επιστραφεί στον υποκείμενο, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, σε καθορισμένη ημερομηνία", η οποία και αναφέρεται ρητά. Η ανωτέρω επιστροφή θα αφορά το 90% του αιτούμενου ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3 της υπ' αριθ. 1031790/2051/575/0014/2.4.1991 ΑΥΟ. Εδώ σημειώνεται ότι η προαναφερόμενη ημερομηνία θα καθορίζεται ως ακολούθως:

- Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 1-10 κάθε μήνα, ως ημερομηνία επιστροφής ορίζεται η 10η ημέρα του επόμενου μήνα.
- Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 11-20 κάθε μήνα, ως ημερομηνία επιστροφής ορίζεται η 20ή ημέρα του επόμενου μήνα.
- Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 20-31 κάθε μήνα, ως ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα.

Επιπλέον, τονίζεται ότι οι παραπάνω προθεσμίες - ημερομηνίες επιστροφής θα είναι απολύτως δεσμευτικές για τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ και η ορθή τήρησή τους θα διαπιστώνεται από τον αριθμό και την ημερομηνία του πρωτοκόλλου των υποβληθεισών για την επιστροφή αιτήσεων.

2. Περαιτέρω, σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο ότι το δικαίωμα επιστροφής δεν θεμελιώνεται, δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί ελλιπή τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την υπ' αριθ. 1031790/2051/575/0014/ΑΥΟ, θα ενημερώνεται ο φορολογούμενος για την προσκόμιση των
ορθών δικαιολογητικών και θα προσδιορίζεται εκ νέου η ημερομηνία επιστροφής με σφραγίδα στην αρχική αίτηση.

3. Τέλος, για τους υποκείμενους στο φόρο που υποβάλλουν αίτηση επιστροφής για πρώτη φορά, για τους οποίους η επιστροφή διενεργείται κατόπιν προσωρινού ελέγχου όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 της υπ' αριθ. 1031790/2051/575/0014/ΑΥΟ, ο έλεγχος θα πρέπει να περαιώνεται εντός του χρονικού
διαστήματος που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης μέχρι την αρχική ημερομηνία επιστροφής που έχει προσδιορισθεί κατά τα προαναφερόμενα. Εφόσον δε το αίτημα επιστροφής δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, δεδομένου ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, τότε ο υποκείμενος θα ενημερώνεται υποχρεωτικά με έγγραφο ή με την έκθεση ελέγχου, κατά περίπτωση, όπου θα διατυπώνονται αναλυτικά οι λόγοι απόρριψης του αιτήματος επιστροφής του ΦΠΑ. Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι και Επιθεωρητές των ΔΟΥ παρακαλούνται για την ορθή
τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης