ΠΟΛ.1192/16.6.2000

Τρόπος υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος από εργαζόμενο ευκαιριακά σε διάφορους ιδιώτες "εργοδότες", οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση να χορηγήσουν βεβαίωση αποδοχών

16 Ιούν 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1054645/1158/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Ε. ΠΟΛΚΑ
Τηλέφωνο:33.75.000-εσωτ.5317,5318

ΠΟΛ.: 1192

ΘΕΜΑ: Τρόπος υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος από εργαζόμενο ευκαιριακά σε διάφορους ιδιώτες "εργοδότες", οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση να χορηγήσουν βεβαίωση αποδοχών.

1054645/1158/Α0012/ΠΟΛ.1192/16.6.2000

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε φορά ο τύπος και το περιεχόμενο τη δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση που ο φορολογούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει ανάλογα με την περίπτωσή του.

2. Διευκρινίζουμε ότι στην περίπτωση που ο φορολογούμενος εργάζεται κατά τη διάρκεια του έτους ευκαιριακά σε έναν ή πολλούς "εργοδότες", οι οποίοι δεν απασχολούν κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό και, επομένως, δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης βεβαίωσης αποδοχών, κατά συνέπεια και παρακράτησης φόρου (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994).
Εφόσον οι εργοδότες αυτοί δεν ενεργούν με την ιδιότητα του επιχειρηματία (π.χ. ιδιώτης που απασχολεί ευκαιριακά ελεύθερο εργάτη για την εκτέλεση εργασίας στην οικοδομή ή σε κτήμα του κ.λπ.), τότε η σχέση (εργασίας ή έργου) που συνδέει τον εργαζόμενο με τον εργοδότη, καθώς και το ύψος των αμοιβών που έλαβε είναι θέμα πραγματικό και σαν τέτοιο ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ. Ο φορολογούμενος, για να αποδείξει τη σχέση εργασίας που τον συνδέει με τον εργοδότη, πρέπει να προσκομίσει το βιβλιάριο ενσήμων, εάν αυτό υπάρχει.

3. Προκειμένου, όμως, να δηλώσει ο φορολογούμενος το εισόδημα αυτό, πρέπει με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος να συνυποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με όλα τα στοιχεία του κάθε εργοδότη (ΑΦΜ κ.λπ.), καθώς και τα ποσά ή το ποσό που έλαβε από αυτόν ή από καθέναν από αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ θα ενεργήσει την εκκαθάριση με βάση τα δηλούμενα στοιχεία.

4. Είναι αυτονόητο ότι ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλεσθεί με την πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση:
α) Ενα συνολικό ποσό με την ένδειξη "διάφοροι εργοδότες".
β) Ποσό φόρου που παρακρατήθηκε από τους συγκεκριμένους εργοδότες, χωρίς να προσκομίσει την οικεία βεβαίωση που αυτοί έχουν υποχρέωση να εκδώσουν, καθόσον αυτοί παρακράτησαν το φόρο.

5. Σημειώνεται ότι αν ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ κρίνει ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που συνοδεύεται από την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση έχει υποβληθεί για παρούσα ή πιθανή μελλοντική κάλυψη τεκμηρίου δαπάνης, πρέπει να την ελέγξει κατά προτεραιότητα.

Taxheaven.gr