ΠΟΛ.1190/13.6.2000

Χορήγηση από τη ΔΟΥ πιστοποιητικού ή επικυρωμένου αποσπάσματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε1) σε φορολογούμενουςΣχόλια:


13 Ιούν 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 13 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1053915/649

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Ε. Ταμπάκη
Τηλέφωνο: 32.33.323

ΠΟΛ.: 1190


ΘΕΜΑ: Χορήγηση από τη Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικού ή επικυρωμένου αποσπάσματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) σε φορολογουμένους.
1053915/649/ΠΟΛ.1190/13.6.2000

1. Οπως σας είναι γνωστό:
α) Με την υπ' αριθ. 1018177/335/Α0012/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, οικονομικού έτους 2000. Με την παραπάνω απόφαση μεταφέρθηκε ο πίνακας του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις, από το Εντυπο
Ε3 (Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών) στο κύριο Εντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και ειδικότερα στον Πίνακα 4Β', περ. 1 και 2 αυτού και συμπληρώνεται από τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν γεωργική εκμετάλλευση και τα οποία δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ.
β) Με την υπ' αριθ. 1043050/979/Α0012/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες στις ΔΟΥ να χορηγούν στους ενδιαφερόμενους φορολογούμενους που δικαιούνται γεωργικές επιδοτήσεις ή
αποζημιώσεις, εφόσον το επιθυμούν, φωτοαντίγραφο του Εντύπου Ε3 επικυρωμένο ως προς τα στοιχεία των Πινάκων IA' και IB' της τρίτης σελίδας αυτού, αντί των βεβαιώσεων που προβλέπονται στις υπ' αριθ. 1133468/3032/Α0012/ και 10116514/3346/Α0012/ΠΟΛ.5/7.2.1996 εγκυκλίους διαταγές του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Επειδή, όμως, στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δηλώνονται και άλλα εισοδήματα πέραν των γεωργικών, υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης ή μη, λόγω φορολογικού απορρήτου, επικυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε1) στους
φορολογούμενους οι οποίοι δήλωσαν εισόδημα όχι μόνο από γεωργικές επιχειρήσεις, αλλά και από άλλες πηγές, προκειμένου αυτοί να τα υποβάλουν στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς για την είσπραξη επιδοτήσεων.
3. Υστερα από τα παραπάνω και για την απεμπλοκή του θέματος αυτού από το φορολογικό απόρρητο και ειδικά για στοιχεία που αναφέρονται στο οικονομικό έτος 2000, οι ΔΟΥ μπορούν να χορηγούν στους ενδιαφερόμενους είτε σχετικό πιστοποιητικό, είτε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των Πινάκων 1 και 4Β', περ. 1 και 2 της πρώτης σελίδας του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (με απόκρυψη των λοιπών πινάκων, καθώς και των τυχόν ενδείξεων, που αφορούν το σύζυγο που δεν υποβάλλει σχετικό αίτημα, της σελίδας αυτής, κατά την έκδοση του φωτοαντιγράφου), προκειμένου να το υποβάλουν στους Συνεταιρισμούς ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ή Τράπεζες ή Πιστωτικούς Οργανισμούς ή ΝΠΔΔ, για την καταβολή επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής τους παραγωγής.


Taxheaven.gr