ΠΟΛ.1189/13.6.2000

Τεχνικά χαρακτηριστικά για την υποβολή του Ισοζυγίου σε μαγνητική μορφή, λόγω του εννεαψήφιου ΑΦΜ

13 Ιούν 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1053509/490/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Δημ. Σταθάς
Τηλέφωνο: 36.38.878

ΠΟΛ.: 1189

ΘΕΜΑ: Τεχνικά χαρακτηριστικά για την υποβολή του ισοζυγίου σε μαγνητική μορφή, λόγω του εννεαψήφιου Α.Φ.Μ.
1053509/490/0015/ΠΟΛ.1189/13.6.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19α' του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/ /18.2.1997) προστέθηκε έβδομη (7η) παράγραφος στο άρθρο 20 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), με την οποία ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας υποβάλλουν μέχρι την 25η του πέμπτου μήνα από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης. Οι επιτηδευματίες που χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για την ενημέρωση των βιβλίων τους υποβάλλουν το ανωτέρω ισοζύγιο σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (δισκέτες).

2. Με την υπ' αριθ. 1035021/220/0015/εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο υποβολής του ανωτέρω ισοζυγίου. Συγκεκριμένα, στην παρ. 6 του σχετικού κεφαλαίου ορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την υποβολή του ισοζυγίου σε μαγνητική μορφή.

3. Επίσης, με την παρ. 7 της υπ' αριθ. 1013501/96/0015/ΠΟΛ.1056/24.2.1999 εγκυκλίου και λόγω της έναρξης από 1.1.1999 χρησιμοποίησης εννεαψήφιου ΑΦΜ, ορίστηκε ότι κατά την υποβολή των ισοζυγίων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ με εννέα (9) ψηφία.

4. Τέλος, με το υπ' αριθ. 1315/9.6.2000 σημείωμα της Διεύθυνσης Ελέγχου προς τη Διεύθυνσή μας δόθηκαν οδηγίες για την προσαρμογή των τεχνικών χαρακτηριστικών των ισοζυγίων λόγω του εννεαψήφιου ΑΦΜ.

5. Κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από τις προφορικές οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα, η παρ. 6 του σχετικού κεφαλαίου της υπ' αριθ. 1035021/220/0015/εγκυκλίου τροποποιείται ως ακολούθως:

- Στην ονομασία του αρχείου (ΑΦΜ.trb) θα συνεχίζει να τίθεται ο οκταψήφιος ΑΦΜ και συγκεκριμένα θα τίθενται τα οκτώ (8) τελευταία ψηφία του νέου εννεαψήφιου ΑΦΜ (θα απαλείφεται δηλαδή το πρώτο ψηφίο). - Ως προς την περιγραφή εγγραφών, ο πρώτος εκ των δύο σχετικών πινάκων μεταβάλλεται ως ακολούθως: Πεδίο από έως Τύπος (μήκος) τιμές
- παρατηρήσεις Τύπος εγγραφής 1 3 Χ(3) Τιμή: HDR Α.Φ.Μ. 4 12 Ν(9) Περίοδος 13 21 Χ(9) ΜΜΕΕ-ΜΜΕΕ περίοδος στην οποία αφορά το ισοζύγιο

6. Τέλος, επισημαίνεται ότι με την υπ' αριθ. 1042888/398/0015/ΑΥΟ παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των ισοζυγίων του ημερολογιακού έτους 1999, από 25 Μαϊου στις 30 Ιουνίου 2000.

Taxheaven.gr