Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1187/5.6.2000 Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/Β/1991) απόφασης


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1187/5.6.2000
Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/Β/1991) απόφασης


Αθήνα, 5 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1051977/3188/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ.ΠΛΗΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
-ΕΡΓΟ TAXIS
-Δ/ΝΣΗ 30η ΚΕ.Π.Υ.Ο
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
-Δ/ΝΣΗ 12η (ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ)
-Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)

ΠΟΛ.: 1187

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση Τροποποίηση της υπΆ αρ. απόφασης 2032190/5082/0016/31-5-91 (ΦΕΚ 370/91 Τ.Β.)

1051977/3188/0016/ΠΟΛ.1187/5.6.00

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α'/1991) "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις".
2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/1995) "περί Δημοσίου Λογιστικού".
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ.356/1974 (ΦΕΚ 90/Α') "περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων".
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α') "Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) και λοιπά".
5. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/Β'/1991) απόφασης.
6. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
7. Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
8. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Τα άρθρα 3 και 6 της υπ' αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.1991 απόφασής μας αντικαθίστανται ως εξής:

"Αρθρο 3
Η Γ.Γ.Π.Σ. στις περιπτώσεις που από την εκκαθάριση των αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων προκύπτει ποσό για επιστροφή, θα κατατάσσει τους δικαιούχους στις εξής κατηγορίες:

Α' Κατηγορία
Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που το επιστρεφόμενο ποσό προέρχεται αναγκαστικά και μόνο:

α) Από φόρο εισοδήματος που παρακρατήθηκε στην πηγή και είναι από 1.001 δρχ.
μέχρι του ποσού των 500.000 δρχ.

β) Από προκαταβολή φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων προηγούμενου οικονομικού έτους (βεβαιωμένη ή συμψηφισμένη), η οποία να μην έχει μεταβληθεί, να γνωρίζει η Γ.Γ.Π.Σ. από το αρχείο της είσπραξης ότι έχει εξοφληθεί και ακόμη να είναι από 1.001 δρχ. μέχρι του ποσού των 500.000 δρχ.

γ) Από το άθροισμα των ποσών των περ. α' και β' και να είναι από 1.001 δρχ. μέχρι του ποσού των 500.000 δρχ.
Τους δικαιούχους αυτού αμέσως μετά την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων θα τους συμπεριλαμβάνει σε μαγνητικές ταινίες, τις οποίες θα παράγει σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθ. 2030650/4837/0016/1991 απόφασής μας.

Η Γ.Γ.Π.Σ. με την ενημέρωση από τις Τράπεζες για την πίστωση των έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά των ποσών στους άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς με βάση τον ΑΦΜ, θα εκδίδει και θα αποστέλλει στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.
Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα στοιχεία:
- Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
- Τη διεύθυνση της κατοικίας του.
- Το επιστρεφόμενο ποσό.
- Τον ΑΦΜ.
- Τον αριθμό του λογαριασμού, για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού.
- Την ημερομηνία μετά από την οποία μπορούν να κάνουν ανάληψη ή να εισπράξουν το επιστρεφόμενο ποσό και
- Την Τράπεζα και το Υποκατάστημα αυτής που μπορούν να κάνουν την ανάληψη ή την είσπραξη.

Β' Κατηγορία
Περιλαμβάνονται οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφής και δεν υπάγονται στην Α' Κατηγορία, γιατί έχουν ανεξόφλητη την προκαταβολή που τους επιστρέφεται ή απαιτείται έλεγχος της προκαταβολής από τη ΔΟΥ ή το επιστρεφόμενο ποσό είναι άνω των 500.000 δρχ. ή είναι οφειλέτες του Δημοσίου.

Οι δικαιούχοι αυτοί θα κατατάσσονται σε καταστάσεις ως εξής:
α) Οταν οι δικαιούχοι επιστροφής έχουν υποβάλει την οικεία φορολογική δήλωση σε ΔΟΥ η οποία δεν έχει ενταχθεί στο ΟΠΣΦ, θα συμπεριληφθούν σε κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μέσω των Τραπεζών, μετά από σχετικό έλεγχο που διενεργούν οι ΔΟΥ.

β) Οταν οι δικαιούχοι επιστροφής έχουν υποβάλει την οικεία φορολογική δήλωση σε ΔΟΥ TAXIS και δεν είναι οφειλέτες του Δημοσίου, θα συμπεριληφθούν σε κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μέσω των Τραπεζών, μετά από σχετικό έλεγχο που διενεργούν οι ΔΟΥ.

γ) Οταν οι δικαιούχοι επιστροφής έχουν υποβάλει την οικεία φορολογική δήλωση σε ΔΟΥ TAXIS και είναι οφειλέτες του Δημοσίου, θα συμπεριληφθούν σε συγκεντρωτικές πιστωτικές καταστάσεις, οι οποίες θα αποστέλλονται από τη
Γ.Γ.Π.Σ. μαγνητικά στις αρμόδιες ΔΟΥ για έλεγχο, συμψηφισμό και επιστροφή του τυχόν εναπομείναντος ποσού από τη ΔΟΥ.

Στους δικαιούχους αυτούς, αμέσως μετά την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων, θα στέλνονται εκκαθαριστικά σημειώματα, χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος. Μετά την επεξεργασία της κατάστασης επιστροφών, όσοι από τους φορολογούμενους των περ. α' και β' δικαιούνται επιστροφής, θα
συμπεριλαμβάνονται σε μαγνητικές ταινίες και παράλληλα θα ενημερώνονται με τις σχετικές ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος, οι οποίες θα έχουν τα πιο πάνω στοιχεία.

Για τους δικαιούχους της περ. γ' οι ΔΟΥ θα ειδοποιούν τους δικαιούχους για την επιστροφή μέσω ΔΟΥ".

"Αρθρο 6
1. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Α' Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας, η Γ.Γ.Π.Σ. θα εκδίδει για κάθε ΔΟΥ και Τοπικό Γραφείο ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων, σε δύο αντίγραφα, στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογούμενων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία
πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης η Τράπεζα και το Υποκατάστημα αυτής, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή. Υστερα από την υπογραφή της κατάστασης, το πρωτότυπο αυτής θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα λογιστικά στοιχεία του μήνα.

2. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Β' Κατηγορίας του άρθρου 3, περ. α' και β' της παρούσας απόφασης θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Η Γ.Γ.Π.Σ. θα εκδίδει για κάθε ΔΟΥ και Τοπικό Γραφείο κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία σε τρία αντίγραφα, η οποία θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεπτέου ποσού.

β) Το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο Φορολογίας Εισοδήματος της ΔΟΥ όταν παραλάβει την κατάσταση, θα προβαίνει στον έλεγχο των επιστρεπτέων ποσών, με βάση τα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων, τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των λοιπών στοιχείων που έχει στη διάθεσή του και συγκεκριμένα:

αα) Αν δεν διαπιστωθούν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά, θα υπογράφεται και θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών.

ββ) Αν διαπιστωθούν λάθη θα διορθώνονται τα σχετικά ποσά κατά Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ), διαγράφοντας με μία κόκκινη γραμμή τα προεκτυπωμένα ποσά και γράφοντας ευκρινώς τα σωστά.

γγ) Αν ο φορολογούμενος δεν δικαιούται επιστροφής, θα διαγράφονται τα στοιχεία του από την κατάσταση και τα αντίστοιχα ποσά με κόκκινη γραμμή.

Σε όλες τις διορθώσεις ή διαγραφές θα υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος. Ο έλεγχος της κάθε κατάστασης επιστροφών για επεξεργασία, θα πρέπει να τελειώνει το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την παραλαβή της από την Γ.Γ.Π.Σ. Το πρωτότυπο μαζί με ένα αντίγραφο θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο
γραφείο επιστροφών ή στο Τοπικό Γραφείο.

γ) Το γραφείο επιστροφών όταν παραλάβει την κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία, θα συμπληρώνει, με βάση τα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά δελτία χρεών ή άλλων στοιχείων που έχει στη διάθεσή του, τις απαιτούμενες για κάθε περίπτωση πληροφορίες:

αα) Το ποσό της έκπτωσης που αντιστοιχεί στο επιστρεφόμενο ποσό της προκαταβολής και μόνο όταν δεν έχει εκτυπωθεί από τον Η/Υ το σύμβολο 0 (μηδέν) που αποτελεί την ένδειξη ότι η Γ.Γ.Π.Σ. έχει μειώσει ανάλογα κατά την εκκαθάριση το επιστρεφόμενο ποσό.

ββ) Το ποσό που συμψηφίζεται με ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο του δικαιούχου, υπολογιζομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους (ημερομηνία απόσβεσης των αμοιβαίων απαιτήσεων) ή κατόπιν πρότασης συμψηφισμού. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της απλήρωτης
προκαταβολής.

γγ) Το τελικό προς επιστροφή ποσό μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Το πρωτότυπο της κάθε κατάστασης θα στέλνεται στο Γ.Γ.Π.Σ. το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της από το αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος.

δ) Στις περιπτώσεις που το επιστρεφόμενο ποσό αφορά προκαταβολή προηγούμενου οικονομικού έτους και έχει βεβαιωθεί σε άλλη ΔΟΥ ή Τοπικό Γραφείο, θα γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

Θα επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά η βεβαίωση του ποσού, καθώς και αν έχει καταβληθεί με έκπτωση ή αν έχει ανείσπρακτο υπόλοιπο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, θα συμπληρώνεται η κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και, για το συμψηφισμό του υπολοίπου προς είσπραξη ποσού, θα εκδίδεται γραμμάτιο
είσπραξης διαχείρισης μετρητών με λογαριασμό "Γραμμάτια Συμψηφισμού".

ε) Η Γ.Γ.Π.Σ. μετά την εκκαθάριση των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία και αφού συμφωνήσει τις οικείες στήλες αυτής, θα εκδίδει και θα στέλνει:

αα) Στις ΔΟΥ που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, ονομαστική κατάσταση σε δύο αντίγραφα των δικαιούχων μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογούμενων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης η Τράπεζα και το Υποκατάστημα αυτής, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή.

ββ) Στις ΔΟΥ και τα Τοπικά Γραφεία που δεν έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει το μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, ένα συγκεντρωτικό ΑΦΕΚ συμψηφισμών σε τρία αντίγραφα για τους τυχόν συμψηφισμούς που αναφέρονται στην κατάσταση, το οποίο θα συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση σε τρία αντίγραφα, με συμπληρωμένες
όλες τις στήλες που προβλέπονται σ' αυτά.

Ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε δύο αντίγραφα, στην οποία θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογούμενων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης η Τράπεζα και το Υποκατάστημα
αυτής, όπου θα γίνεται η ανάληψη ή η πληρωμή.

στ) Στις ΔΟΥ που δεν έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, ο συμψηφισμός των σχετικών ποσών θα γίνεται με την παραλαβή από την Γ.Γ.Π.Σ. του συγκεντρωτικού ΑΦΕΚ συμψηφισμού, με την έκδοση των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης ή γραμματίων, κατά περίπτωση.

ζ) Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Β' Κατηγορίας (περ. γ') η Γ.Γ.Π.Σ. θα στέλνει μαγνητικά ΑΦΕΚ/Πιστωτική Κατάσταση, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεφόμενου ποσού. Το Γραφείο Επιστροφών εκτυπώνει την πιο πάνω πιστωτική κατάσταση και την παραδίδει στο αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος της ΔΟΥ για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και συγκεκριμένα:

αα) Αν δεν υπάρχουν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά, θα υπογράφονται και θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών.

ββ) Αν διαπιστωθούν λάθη, θα διορθώνονται τα σχετικά ποσά κατά Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ), διαγράφοντας με μία κόκκινη γραμμή τα προεκτυπωμένα ποσά και γράφοντας ευκρινώς τα σωστά.

γγ) Αν ο φορολογούμενος δεν δικαιούται επιστροφής, θα διαγράφονται τα στοιχεία του από την πιστωτική κατάσταση και τα αντίστοιχα ποσά με κόκκινη γραμμή.

Σε όλες τις διορθώσεις ή διαγραφές θα υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος.

Η πιστωτική κατάσταση μετά τον έλεγχο επιστρέφεται στο Γραφείο Επιστροφών το ταχύτερο δυνατόν, το οποίο προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις που πιθανόν πρέπει να γίνουν.

Στη συνέχεια, γίνεται η εκκαθάριση της πιστωτικής κατάστασης και το Γραφείο Επιστροφών προβαίνει στο συμψηφισμό των επιστρεπτέων ποσών.

Αν μετά τους πιο πάνω συμψηφισμούς απομένει ποσό για επιστροφή, αυτό επιστρέφεται στον φορολογούμενο μετά σχετικής ειδοποίησής του από τη ΔΟΥ.

η) Λάθη που θα παρατηρηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία ή πιστωτικών καταστάσεων, θα τακτοποιούνται ως εξής:

αα) Αν το επιστρεφόμενο ποσό μειωθεί από λάθος της ΔΟΥ ή της Γ.Γ.Π.Σ., η επιστροφή της διαφοράς θα πραγματοποιείται με ΑΦΕΚ και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ.16/1989.

ββ) Αν στην κατάσταση επιστροφών μέσω Τραπεζών περιλαμβάνονται μη δικαιούχοι επιστροφών, τότε θα ειδοποιείται αμέσως η Διεύθυνση Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων, οποία στη συνέχεια θα ενημερώνει τις Τράπεζες να μην πληρώσουν τον συγκεκριμένο φορολογούμενο.

θ) Η Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου θα εκδίδει για κάθε ΔΟΥ και Τοπικό Γραφείο:

αα) Ονομαστική κατάσταση σε τρία αντίγραφα των δικαιούχων, με τις μη πραγματοποιηθείσες επιστροφές. Το ένα αντίγραφο της κατάστασης θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το άλλο στις ΔΟΥ και Τοπικά Γραφεία και το τρίτο στη Διεύθυνση Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.

ββ) Ονομαστική κατάσταση σε δύο αντίγραφα των δικαιούχων, με τις πραγματοποιηθείσες επιστροφές μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων στοιχείων και η Τράπεζα που πλήρωσε τον δικαιούχο. Το ένα αντίγραφο της κατάστασης θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο
και το άλλο στις ΔΟΥ και τα Τοπικά Γραφεία".


Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης