Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1186/5.6.2000 Φορολογική ενημερότητα επί του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2000 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1186/5.6.2000
Φορολογική ενημερότητα επί του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1051976/3187-11/0016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟ TAXIS
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Δ-16)
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)

ΠΟΛ.: 1186


ΘΕΜΑ: Φορολογική ενημερότητα επί εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
1051976/3187-11/001/ΠΟΛ.1186/5.6.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α'), σύμφωνα με την οποία οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της φορολογικής ενημερότητας καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'), σύμφωνα με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο εγγράφου που θα αναπληρώνει κάθε πιστοποιητικό, το οποίο καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Την υπ' αριθ. 1109793/6134-11/0016/ΑΥΟ.

4. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Προϋποθέσεις για τη χρήση του εκκαθαριστικού σημειώματος ως ΑΦΕ

Στις περιπτώσεις που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία η προσκόμιση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ), μπορεί να χρησιμοποιείται αντ' αυτού το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, εφόσον εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και η
ενημερότητα βεβαιώνεται στο σώμα του εκκαθαριστικού.

Αντί του πρωτοτύπου μπορεί να κατατεθεί φωτοαντίγραφο του παραπάνω εκκαθαριστικού σημειώματος που έχει θεωρηθεί ατελώς από την Αρχή, στην οποία πρέπει να προσκομισθεί το ΑΦΕ, με την επίδειξη του πρωτοτύπου, κατά τη διάρκεια ισχύος του.

Η χορηγούμενη με το εκκαθαριστικό σημείωμα βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, χωρίς να απαιτείται αίτηση για το λόγο αυτό, αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στο πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στη θέση του υπόχρεου του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος δεν περιέχει βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του ως άνω υπόχρεου, όταν διαπιστώνεται ότι για τη λήψη του σχετικού αποδεικτικού απαιτείται η παρουσία αυτού σε ΔΟΥ.

Αρθρο 2
Περιεχόμενο της βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας επί του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

1. Στη θέση με την προεκτυπωμένη ένδειξη "Αποδεικτικό Ενημερότητας" επί του εκκαθαριστικού που εκδίδεται από τη ΓΓΠΣ αναγράφεται κατά περίπτωση:

α) "Βεβαιώνεται ότι ο υπόχρεος είναι φορολογικά ενήμερος. Το παρόν ισχύει για είσπραξη χρημάτων μέχρι ../../.. και για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης χρημάτων μέχρι ../../..".

β) "Για έκδοση φορολογικής ενημερότητας, παρακαλείται ο υπόχρεος να απευθυνθεί σε Δ.Ο.Υ. Για την εξυπηρέτησή σας λειτουργεί και η νέα υπηρεσία του TAXIS μέσω τηλεομοιοτυπίας".

2. Ειδικά για δηλώσεις που εκκαθαρίζονται από τις ΔΟΥ η αντίστοιχη ένδειξη του εντύπου αναφέρει:
"Στο παρόν εκκαθαριστικό δεν περιλαμβάνεται βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας".

Αρθρο 3
Διάρκεια ισχύος του εκκαθαριστικού σημειώματος ως ΑΦΕ

Η διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας, η οποία αναγράφεται αριθμητικά στο εκκαθαριστικό σημείωμα, υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του εκκαθαριστικού σημειώματος με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τις διατάξεις των άρθρων της υπ' αριθ. 1109793/6134-11/0016/Υ.Α., που αφορούν στις προϋποθέσεις έκδοσης ΑΦΕ για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και αποτελεί συμπλήρωμά της.

Αρθρο 4
Εναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης