Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1184/1.6.2000 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του Ν.2753/1999


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1184/1.6.2000
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του Ν.2753/1999


Αθήνα, 1 Ιουνίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1050705/637/Τ.& Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
-Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Πληρ: Ι. ΤΖΙΝΙΑΣ-Μ.ΣΤΑΝΤΖΟΥ Τηλ: 36.42.570
-Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Πληρ: Μ.ΡΗΓΑΚΗ Τηλ: 33.75.231
-Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
Τηλ.: 36.35.963
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
-Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
Πληρ: Δ.ΦΑΤΟΥΡΟΣ Τηλ: 48.02.510
-Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
Πληρ: Ε.ΓΑΛΑΝΗ Τηλ: 48.02.660

ΠΟΛ.: 1184

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 16 του ν.2753/1999.

Σε συνέχεια της 1117903/1226/Τ.& Ε.Φ./16-12-99 ΠΟΛ. 1249 διαταγής μας, με την οποία κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2753/1999, παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και άρση αμφισβητήσεων που ανέκυψαν από τη μέχρι τώρα εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, στα κατωτέρω επιμέρους θέματα:

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προϋπόθεση για τη μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος είναι η καταβολή των οικονομικών επιβαρύνσεων μεταξύ των οποίων και τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και των τυχόν οφειλομένων προηγουμένων ετών. Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2753/1999 ορίζεται ότι η διαπίστωση της προϋπόθεσης αυτής για τη μεταβίβαση επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας Ι.Χ. γίνεται από τη Δ.Ο.Υ. χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τον υπόχρεο.

Για το λόγο αυτό, στην περίπτωση που από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει ότι δεν έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί τέλη κυκλοφορίας έτους 1992 και προηγουμένων, θα προβαίνετε στη βεβαίωσή τους και είσπραξή τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου για την επιβολή τελών κυκλοφορίας είναι εικοσαετής.

Αν έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν εισπραχθεί, θα επιδιώκετε την είσπραξή τους, εφόσον δεν έχει παραγραφεί η σχετική αξίωση του Δημοσίου, η οποία στην περίπτωση αυτή είναι πενταετής. Αν έχει συμπληρωθεί πενταετία από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμα, να εξετάζετε αν έχει διακοπεί ή ανασταλεί η παραγραφή.

Για τα έτη 1993 και 1994 δεν 6α ελέγχετε την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών καθότι για μεν το 1993, εφόσον δεν είχαν αφαιρεθεί από τις Αστυνομικές Αρχές τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, λόγω μη προμήθειας του ειδικού σήματος, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τους, για δε το 1994 δεν κατέστη δυνατή η αξιοποίηση των υπαρχόντων στο ΚΕΠΥΟ στοιχείων από τη διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας και η διαπίστωση της καταβολής ή μη αυτών.

Για τα έτη 1995 και επόμενα, η διαπίστωση της καταβολής των τελών κυκλοφορίας θα γίνεται μέσω του ΚΕΠΥΟ με βάση τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα 015/030/24-1-2000 και 024/030/27-1-2000 έγγραφα της Δ/νσης 30ης Εφαρμογών Η/Υ.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται η καταβολή τελών κυκλοφορίας για κάποιο έτος από το 1995 και μετά, αυτά θα αναζητούνται από τον εκάστοτε υπόχρεο. Εάν, βεβαίως, αυτός αποδείξει ότι δεν οφείλει τέλη κυκλοφορίας για τα έτη αυτά, δεν θα αναζητούνται. Στην περίπτωση αυτή φωτοαντίγραφο της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης θα αποστέλλεται στη Δ/νση 32η Εισαγωγής και Ελέγχου στοιχείων Η/Υ, για ενημέρωση του Μηχανογραφικού Αρχείου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση οφειλής τελών κυκλοφορίας από παλαιότερο κάτοχο, η εξόφληση αυτών δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταβίβαση από το νέο κάτοχο, αλλά θα αναζητούνται αυτά από τον παλαιότερο κάτοχο με την καθοριζόμενη με τις διατάξεις του άρθρου εβδόμου του ν. 2275/1994 διαδικασία (σχετική η 1036151/1651/0014/20-3- 95 ΠΟΛ 1091 διαταγή μας).

Επίσης, επισημαίνουμε ότι, σε περίπτωση είσπραξης τελών κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, θα συμπληρώνονται υπεύθυνες δηλώσεις ειδικών σημάτων που θα αποστέλλονται σε ξεχωριστά δέματα ανά κατηγορία και έτος για ενημέρωση του ΚΕΠΥΟ.

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
Με τη διαταγή μας 1117903/122ΕΓΓ.& Ε.Φ./16-12-99 ΠΟΛ. 1249 σας δόθηκαν ήδη οδηγίες για μη αποστολή, πλέον, των φακέλων των αυτοκινήτων στη νέα Δ.Ο.Υ. και μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες, οι φάκελοι αυτοί θα πρέπει να παραμείνουν στις Δ.Ο.Υ. όπου βρίσκονται. Επίσης, σημειώνεται ότι από 1/1/2000 δεν δημιουργούνται νέοι φάκελοι για επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που τίθενται σε κυκλοφορία από την ημερομηνία αυτή. Η ενημέρωση του ΚΕΠΥΟ για τα οχήματα αυτά θα γίνεται άμεσα από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με τη διαδικασία που θα καθοριστεί.

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, για να ληφθεί αυτή υπόψη κατά την έκδοση των ειδοποιητηρίων των ειδικών σημάτων απαιτείται:
α) Προκειμένου για Μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ., η υποβολή σχετικής αίτησης στο Τμήμα Μητρώου, το οποίο θα μεριμνά για τα περαιτέρω.

β) Προκειμένου για μη Μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ., η μεταβολή αυτή θα προκύπτει από τη νέα δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Επισημαίνεται ότι δεν θα συντάσσεται Μηχανογραφικό Δελτίο Αυτοκινήτων για τα ανωτέρω αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες για τις περιπτώσεις αλλαγής διεύθυνσης και δεν θα αποστέλλεται ο φάκελος του οχήματος στη νέα αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΑΚΙΝΗΣΙΕΣ.
Εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, δεν αποστέλλονται πλέον στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. οι φάκελοι των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών τόσο μετά από μεταβίβαση όσο και μετά από αλλαγή διεύθυνσης, για τη θέση αυτοκινήτου οχήματος σε ακινησία η αίτηση ακινησίας και τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού (άδεια και πινακίδες) σε κάθε περίπτωση θα κατατίθενται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του κατόχου Δ.Ο.Υ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εμπόρους μεταπωλητές μεταχειρισμένων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 36° του ν. 1642/1986.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ.
α) Τυχόν απαγόρευση μεταβίβασης, η οποία αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας δεν αποτελεί λόγο μη βεβαίωσης εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. της εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων δεδομένου ότι αρμόδιες για τη διαπίστωση της άρσης της απαγόρευσης αυτής είναι οι Νομαρχιακές Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών στις οποίες και πραγματοποιείται η μεταβίβαση. ¶λλωστε και με τις παλαιές διατάξεις η αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. κατά τη μεταβίβαση περιοριζόταν στη διαπίστωση της εκπλήρωσης των οικονομικών επιβαρύνσεων (σχετική η 929/20-10-86 γνωμοδότηση που σας κοινοποιήθηκε με την Μ 93/26/ΠΟΛ 10/12-1-87 διαταγή).

Επομένως και στην περίπτωση που στην άδεια κυκλοφορίας έχει αναγραφεί από τις Τελωνειακές Αρχές απαγόρευση μεταβίβασης του οχήματος, η διαπίστωση της άρσης της απαγόρευσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση θα γίνεται από τις Νομαρχιακές Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών με βάση την προσκομιζόμενη σ' αυτές σχετική έγκριση των Τελωνειακών Αρχών.

β) Στις περιπτώσεις που έχουν κοινοποιηθεί στις Υπηρεσίες σας εκθέσεις κατασχέσεων κ.λ.π. με βάση τις οποίες απαγορεύεται κάθε μεταβολή επί του αυτοκινήτου οχήματος, η άρση αυτών δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. επί της άδειας ότι εκπληρώθηκαν οι φορολογικές υποχρεώσεις. Θεωρείται, όμως, σκόπιμο για τις εκθέσεις κατασχέσεως που έχουν περιέλθει στις Υπηρεσίες σας ή για άλλα έγγραφα από τα οποία προκύπτει απαγόρευση μεταβίβασης να ενημερώνετε με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλέφωνο, FAX κ.λ.π.) τις Νομαρχιακές Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να ληφθούν απ' αυτές υπόψη για την πραγματοποίηση ή μη της μεταβίβασης.

γ) Τέλος, σε περίπτωση που η μεταβίβαση αφορά αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα που αποτελεί αντικείμενο κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, δεν θα γίνεται βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. επί της άδειας κλοφορίας περί εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων εφόσον δεν έχει γίνει δήλωση αυτού στις φορολογίες αυτές ή δεν έχει εκδοθεί πράξη επιβολής του φόρου (αρθ. 106 ν.δ. 118/1973). ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση που γίνει βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. επί της άδειας κυκλοφορίας ότι εκπληρώθησαν οι φορολογικές υποχρεώσεις για τη μεταβίβαση, αλλά η μεταβίβαση δεν πραγματοποιηθεί θα προβαίνετε στις κατωτέρω ενέργειες:

α) στην ακύρωση της πράξης βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. περί καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας

β) στην επιστροφή των καταβληθέντων για τη μεταβίβαση του οχήματος φορολογικών επιβαρύνσεων με την επιφύλαξη των σχετικών περί παραγραφής διατάξεων. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ως προς τα τέλη χαρτοσήμου η παραγραφή είναι τρίμηνη.
Διευκρινίζεται ότι η μη πραγματοποίηση της μεταβίβασης θα προκύπτει από το γεγονός της προσκόμισης της άδειας επί της οποίας έχει γίνει η βεβαίωση. Η άδεια αυτή, αφού ακυρωθεί η επ' αυτής βεβαίωση της Δ.Ο.Υ., θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, τον οποίο και θα ενημερώνετε για την υποχρέωση αντικατάστασης της εν λόγω άδειας.

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί η ανωτέρω άδεια, η μη πραγματοποίηση της μεταβίβασης θα πρέπει να προκύπτει από σχετικό έγγραφο της Νομαρχιακής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Δ.Ο.Υ.

Όπως σας γνωρίσαμε με την 1117903/1226/Τ.&Ε.Φ./16-12- 99/ΠΟΛ.1249 διαταγή μας, αρμόδιες για την είσπραξη των επιβαρύνσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση της κυριότητας με επαχθή αιτία των ευάριθμων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και τη σχετική βεβαίωση ότι εκπληρώθηκαν οι φορολογικές υποχρεώσεις είναι όλες οι Δ.Ο.Υ. στην καθ' ύλην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η φορολογία αυτοκινήτων, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας ή την έδρα των ενδιαφερομένων. Προς τo σκοπό αυτό εκδόθηκε η Α.Υ.Ο. 1028965/324/Α 0006/20-3- 2000 (ΦΕΚ 368 Β'/24-3-2000) που σας έχει αποσταλεί και με την οποία ανακαθορίστηκε από 1-1-2000 η καθ' ύλην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. σε θέματα μεταβίβασης Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και έκδοσης πρώτης ή νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων.


Ο Γενικός Γραμματέας
ΧΑΡΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης