Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: 3407/2.3.2016 Ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2016 ]
Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Αρ. πρωτ.: 3407/2.3.2016
Ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Αρ. πρωτ.: 3407
Διεκπ. 2536


(ΦΕΚ Β' 574/03-03-2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2, 65 και 103 παρ. 6 του Συντάγματος,

2. τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 παρ. 1 (Μέρος Α΄ − Κοινοβουλευτικό) και 1, 97 και 100 (Μέρος Β΄ − Προσωπικό) του Κανονισμού της Βουλής,

3. τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 21 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ Α΄ 146/25.06.2002), όπως ισχύει,

4. τις διατάξεις του άρθρου 3Α, ιδίως την παρ. 4 κατά την οποία οι θέσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων  Περιουσιακής Κατάστασης πληρούνται και με αποσπάσεις από το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και του άρθρου 3Β του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α΄ 309/31.12.2003), όπως ισχύει,

5. την 9841/5649/16.9.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1356/22.09.2003) απόφαση του Προέδρου της Βουλής, με την οποία τέθηκε σε ισχύ το «Τμήμα Α΄» του «Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», όπως ισχύει,

6. την 9907/5699/18.9.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1362/23.09.2003) απόφαση του Προέδρου της Βουλής, με την οποία τέθηκε σε ισχύ «Τμήμα Β΄» του «Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», όπως ισχύει,

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής των Ελλήνων,

αποφασίζουμε:

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της 9907/5699/18.9.2003 απόφασης του Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως:

«Με την ίδια διαδικασία η θέση της παρ. α΄ του άρθρου 1 δύναται να καλύπτεται και με υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Δημοσιονομικών ή Τελωνειακών με βαθμό Α΄, Β΄ ή Γ΄, αποσπασμένους στη Βουλή των Ελλήνων κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 81 (πρώην άρθρα 87/75) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως ισχύει».

2. Ο αριθμός «είκοσι» (20) στις περιπτώσεις γ) και δ) του άρθρου 1 της αριθμ. 9907/5699/18.9.2003 απόφασης του Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από τον αριθμό «τριάντα» (30).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης