ΠΟΛ.1181/2.6.2000

Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που καταβάλλεται σε υπαλλήλους για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή, με βάση την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2085/1992Σχόλια:


2 Ιούν 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1039957/898/Α0012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  
ΠΟΛ. 1181

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που καταβάλλεται σε υπαλλήλους για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 2085/1992.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2238/1994 εισόδημα στο οποίο επιβάλλεται ο φόρος είναι το εισόδημα που προέρχεται από κάθε πηγή ύστερα από την αφαίρεση των δαπανών για την απόκτησή του, όπως αυτό προσδιορίζεται ειδικότερα στα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 και 51 του ίδιου νόμου και διακρίνεται σε κατηγορίες όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου (εισόδημα από Α, - Β, ................. Ζ κατηγορία).

2. Επίσης, στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4.

3. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι ως εισόδημα φορολογείται, εφόσον υπάρχει περιοδικότητα και πηγή διαρκούς εκμετάλλευσης, το αντάλλαγμα προσωπικής εργασίας ή οι καρποί περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, όχι δε και κάθε άλλη προσαύξηση της περιουσίας του εκτός αν αυτή με ειδική διάταξη νόμου λογίζεται για την επαγωγή στο φόρο ως εισόδημα.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ω.2085/1992 ορίζεται ότι, σε υπαλλήλους που τοποθετούνται ή μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής, εφόσον μετά πενταετή παραμονή δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή για μια ακόμη δεκαετία και προβούν στην αγορά κατοικίας στην περιοχή αυτήν, καταβάλλεται το 40% της αξίας, όπως καθορίζεται από την αρμόδια φορολοική αρχή. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, λαμβάνεται υπόψη το μέρος της αξίας της κατοικίας μέχρι εμβαδού 50 τ.μ. για την άγαμο και 70 τ.μ. για τον έγγαμο, προστιθεμένων 20 τ.μ. για κάθε ανήλικο τέκνο.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους ανωτέρω δικαιούχους με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2085/1992 και αντιστοιχεί στο 40% της αξίας της κατοικίας που αγοράζεται σε προβληματικές περιοχές δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο γιατί λείπουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος (περιοδικότητα, σταθερή πηγή, δυνατότητα διαρκούς εκμετάλλευσής της). Τούτο είναι έσοδο κεφαλαιουχικού χαρακτήρα που καταβάλλεται εξ ιδίου δικαιώματος στους δικαιούχους υπαλλήλους και ως τέτοιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του τεκμηρίου που ενδεχομένως θα προκύψει από την αγορά της κατοικίας αυτής (άρθρο 17 ν.2238/1994).

Taxheaven.gr