ΠΟΛ.1175/31.5.2000

Προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος εκμεταλλευτών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας με ποσοστά μικρότερα ή μεγαλύτερα του 50% της άδειας κυκλοφορίαςΣχόλια:


31 Μάι 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1050592/1076/Α΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Σπ. Ρηγοπούλου
Τηλέφωνα: 33.75.317, 318

ΠΟΛ.: 1175

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος εκμεταλλευτών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης σε περίπτωση συνιδιοκτησίας με ποσοστά μικρότερα ή μεγαλύτερα του 50% της άδειας κυκλοφορίας. 1050592/1076/Α0012/ΠΟΛ.1175/31.5.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, ορίζεται ειδικός τρόπος τεκμαρτού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται Επιβατικά αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, ο ειδικός αυτός τρόπος προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος εφαρμόζεται και για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (κοινωνίες αστικού δικαίου κ.λπ.) που εκμεταλλεύονται Επιβατικά αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης με τα ποσά που ορίζονται στο νόμο.

3. Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2000 (διαχειριστική περίοδος 1999) προσδιορίζεται ως εξής: Ποσοστό Με οδηγό τον Με οδηγό τρίτο άδειας ιδιοκτήτη πρόσωπο 100% 4.228.000 3.523.000 50% 3.392.000 2.556.000

4. Υστερα από τα παραπάνω, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας με ποσοστό μικρότερο του 50% της άδειας κυκλοφορίας του Επιβατικού αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου αυτού θα προσδιοριστεί αναλογικά, με βάση το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο 50% για κάθε ποσοστό άδειας. Δηλαδή, σε περίπτωση που το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι π.χ. 27% και οδηγό τον ιδιοκτήτη, ο υπολογισμός του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για το οποίο θα φορολογηθεί αυτός ο συνιδιοκτήτης γίνεται ως εξής: Ποσό που αντιστοιχεί στο 27% 3.392.000 x 27 : 50 = 1.831.680 δρχ. Συνεπώς, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για το οποίο θα φορολογηθεί ο παραπάνω συνιδιοκτήτης ανέρχεται σε 1.831.680 δρχ.

5. Οταν η συνιδιοκτησία στην άδεια κυκλοφορίας είναι σε ποσοστό πάνω από 50%, στο ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσοστό 50% προστίθεται το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο πάνω από 50% ποσοστό συμμετοχής. Δηλαδή, αν π.χ. το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε Επιβατικό αυτοκίνητο Δημόσιας Χρήσης με οδηγό τον ιδιοκτήτη είναι 75%, ο υπολογισμός του καθαρού εισοδήματος γίνεται ως ακολούθως: Ποσό που αντιστοιχεί στο 100% της άδειας κυκλοφορίας 4.228.000 Μείον ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της άδειας κυκλοφορίας 3.392.000 --------- Διαφορά 836.000 Ποσό που αντιστοιχεί στο 75% της άδειας κυκλοφορίας: 3.392.000 + (836.000 x 25 : 50) = 3.392.000 + 418.000 = 3.810.000 δρχ. Συνεπώς, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για το οποίο θα φορολογηθεί ο κατά 75% συνιδιοκτήτης ανέρχεται σε 3.810.000 δρχ.
Ο ίδιος τρόπος προσδιορισμού των ελάχιστων ποσών καθαρού εισοδήματος εφαρμόζεται ανάλογα και για τους εκμεταλλευτές αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης με οδηγό τρίτο πρόσωπο και με τα αντίστοιχα ποσά.

6. Σε περίπτωση εκμετάλλευσης Επιβατικού αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης με οδηγό τρίτο πρόσωπο, για παράδειγμα, για τους εννέα (9) μήνες του έτους και οδηγό τον ιδιοκτήτη για τους υπόλοιπους τρεις (3) μήνες του ίδιου έτους, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου αυτού θα προσδιοριστεί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί των ποσών της παρ. 3 του παρόντος και στη συνέχεια θα επιμεριστεί ανάλογα με το χρονικό διάστημα (μήνες) που η εκμετάλλευση έγινε με οδηγό τρίτο πρόσωπο και οδηγό τον ιδιοκτήτη. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση εκμετάλλευσης Επιβατικού αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης με άδεια κυκλοφορίας π.χ. 37,5%, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για το χρονικό διάστημα των εννέα (9) μηνών που η εκμετάλλευση του αυτοκινήτου έγινε με οδηγό τρίτο πρόσωπο θα προσδιοριστεί σε 1.437.750 δρχ. (2.556.000 x 37,5/50 x 9/12) και για το διάστημα των τριών (3) μηνών που η εκμετάλλευση έγινε με οδηγό τον ιδιοκτήτη σε 636.000 δρχ. (3.392.000 x 37,5/50 x 3/12).

Δηλαδή, συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα 2.073.750 δρχ. (1.437.750 + 636.000). 7. Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω γίνεται δεκτό ότι χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δέκα πέντε (15) ημέρες λογίζεται ως ακέραιος μήνας.

Taxheaven.gr