ΠΟΛ.1173/30.5.2000

Εκπτωση ασφαλίστρων ζωής που καταβάλλονται στο εξωτερικό από κάτοικο Ελλάδας

30 Μάι 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 30 Μαΐου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1049294/1055/Α0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Χ. Χαρτώνα
Τηλέφωνο: 33.75.315

ΠΟΛ.: 1173


ΘΕΜΑ: Έκπτωση ασφαλίστρων ζωής που καταβάλλονται στο εξωτερικό από κάτοικο
Ελλάδας. 1049294/1055/Α0012/ΠΟΛ.1173/30.5.2000

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε
τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994 από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει αυτός για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων, καθώς και των ασφαλίστρων για ασφαλιστήρια ασθένειας, για την ασφάλιση του υπόχρεου, του άλλου συζύγου και των τέκνων τους που τους βαρύνουν, κατά τις διατάξεις του ίδιου νόμου.

2. Στις πιο πάνω διατάξεις δεν γίνεται διάκριση αν πρόκειται για ασφάλιστρα που καταβάλλονται σε ημεδαπές ή αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, η δαπάνη που καταβάλλεται σε ασφαλιστική εταιρία στο εξωτερικό για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου ο οποίος κατοικεί στην Ελλάδα με τις ίδιες προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για τα
ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου που καταβάλλονται στην Ελλάδα.

4. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την έκπτωση της δαπάνης των ασφαλίστρων που καταβάλλονται στο εξωτερικό, με βάση την υπ' αριθ. 1018177/335/Α0012/ΑΥΟ, είναι:

α) Απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από τις οποίες προκύπτει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου, καθώς και τα στοιχεία του συμβαλλόμενου και των ασφαλιζόμενων
προσώπων και
β) Μετάφραση των προηγούμενων δικαιολογητικών στα ελληνικά, η οποία μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε Αρχή γενικά ή πρόσωπο που έχει το σχετικό δικαίωμα.


Taxheaven.gr