Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1170/30.5.2000 Φορολογική μεταχείριση κοινωνιών που εκμεταλλεύονται λεωφορεία ενταγμένα στα ΚΤΕΛ


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1170/30.5.2000
Φορολογική μεταχείριση κοινωνιών που εκμεταλλεύονται λεωφορεία ενταγμένα στα ΚΤΕΛ
Αθήνα, 30 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1048747/1036/Α'0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Σπ. Ρηγοπούλου
Τηλέφωνο: 33.75.317, 318

ΠΟΛ.: 1170


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση κοινωνιών που εκμεταλλεύονται λεωφορεία ενταγμένα στα
Κ.Τ.Ε.Λ. 1048747/1036/Α0012/ΠΟΛ.1170/30.5.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Οπως σας έχουμε πληροφορήσει με την υπ' αριθ. Σ.2180/ΠΟΛ.121/28.6.1984 διαταγή μας, με βάση αποφάσεις του Υπουργού Συγκοινωνιών στους ιδιοκτήτες των λεωφορείων που είναι ενταγμένα στο ΚΤΕΛ διανέμεται μέρισμα, το οποίο προκύπτει μετά την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του ΚΤΕΛ, όπως αυτά υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του, των καταλογιζομένων για κάθε λεωφορείο δαπανών που έχουν γίνει από το ΚΤΕΛ και οι οποίες είναι:

α) Οι αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του προσωπικού και αναλυτικότερα:
- Οι τακτικές αποδοχές όλου του προσωπικού, εκτός από τους οδηγούς.
- Οι τακτικές αποδοχές όλων των οδηγών δεύτερης φυλακής και εφεδρικής δύναμης.
- Οι πρόσθετες αποδοχές (υπερωρίες, αποζημιώσεις για νυχτερινή εργασία, προσαυξήσεις εξαιρεσίμων κ.λπ.) όλου του προσωπικού που απασχολείται στο ΚΤΕΛ, συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών.
- Οι αποζημιώσεις των απολυόμενων και συνταξιοδοτούμενων, εκτός από τους οδηγούς που δεν είναι υπάλληλοι του ΚΤΕΛ.
- Οι εργοδοτικές εισφορές στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία (πλην ΤΣΑ), το χαρτόσημο και ΟΓΑ όλου του προσωπικού, εξαιρουμένων μόνο εκείνων που αναλογούν στις τακτικές αποδοχές των οδηγών πρώτης φυλακής λεωφορείων ενταγμένων στη δύναμη υπεραστικών ΚΤΕΛ.
- Οι στολές του προσωπικού κίνησης, οι προμήθειες των πρακτόρων και οι αποζημιώσεις των Νομικών Συμβούλων.

β) Οι φόροι, τέλη, εισφορές, δηλαδή:
- Φ.Κ.Ε.
- Τέλη διοδίων, κυκλοφορίας, στάθμευσης, Δήμων.
- Εισφορά του άρθρου 4 του Ν.984/1979 (ΦΕΚ 244/Α'/27.10.1979).

γ) Τα έξοδα διοίκησης που αφορούν ενοίκια, τηλέφωνα, θέρμανση, φωτισμό, έπιπλα και σκεύη, έντυπα, γραφική ύλη, καθαριότητα, δικαστικά, εράνους, βοηθήματα, γενικά δημόσιες σχέσεις, αμοιβή οργάνων Διοίκησης ΚΤΕΛ, συντήρηση κτιρίων, έξοδα δημιουργίας σταθμών, περιπτέρων, στάσεων, καθώς επίσης για τις κάθε είδους λοιπές δαπάνες που προβλέπονται στους προϋπολογισμούς των ΚΤΕΛ, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις.

2. Οι παραπάνω δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά το ΚΤΕΛ, ενώ οι λοιπές δαπάνες εκμετάλλευσης του λεωφορείου, που αναφέρονται στην τακτική μισθοδοσία του οδηγού α' βάρδιας (εκτός από τις πρόσθετες αμοιβές του) με τις ασφαλιστικές εισφορές και στο λειτουργικό κόστος αυτού (καύσιμα, επισκευές, ανταλλακτικά, αποσβέσεις κ.λπ.), βαρύνουν τους ιδιοκτήτες του λεωφορείου και καλύπτονται από το διανεμόμενο σ' αυτούς μέρισμα. Ειδικά στα ΚΤΕΛ που εκμεταλλεύονται μόνο αστικές γραμμές, το συνολικό ποσό των τακτικών αποδοχών όλων των οδηγών (α' και β' βάρδιας), καθώς και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τους ιδιοκτήτες του λεωφορείου (σχετ. η υπ' αριθ. Σ.2686/ΠΟΛ.188/10.10.1984 διαταγή μας).

3. Ως ακαθάριστο εισόδημα των εκμεταλλευτών λεωφορείων που είναι ενταγμένα στα ΚΤΕΛ, όπως έγινε δεκτό με την υπ' αριθ. Ε.2207/ΠΟΛ.22/9.2.1982 διαταγή μας, λαμβάνεται το μέρισμα που διανέμεται από το ΚΤΕΛ σε κάθε λεωφορείο.

4. Με βάση τα παραπάνω, όπως διευκρινίστηκε και με την υπ' αριθ. 1030154/613/Α0012/διαταγή μας, οι αμοιβές που καταβάλλονται στον οδηγό λεωφορειούχο ως τακτικές αποδοχές α' βάρδιας αποτελούν γι' αυτόν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορίας) και σε περίπτωση εκμετάλλευσης λεωφορείου από κοινωνία θα συμπεριληφθούν στο ακαθάριστο εισόδημα που απόκτησε αυτή από την εκμετάλλευση του λεωφορείου (Εντυπο Ε3).
Αντίθετα, οι τακτικές αποδοχές της β' βάρδιας και οι πρόσθετες αμοιβές αποτελούν για τον οδηγό λεωφορειούχο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' κατηγορίας) και στην περίπτωση κοινωνίας θα συμπεριληφθούν από τους δικαιούχους (κοινωνούς) στους Κωδικούς Αριθμούς 301-302 του Πίνακα 4 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους οικονομικού έτους 2000 (Εντυπο Ε1), προκειμένου να συναθροιστούν με τα άλλα εισοδήματά τους για τον υπολογισμό του φόρου.

5. Οπως διευκρινίστηκε με την υπ' αριθ. 1022732/406/Α0012/ διαταγή μας, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 (χρήση 1999) των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται Επιβατικά αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης ενταγμένα σε ΚΤΕΛ, θα υποβληθούν με βάση το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, χωρίς την προσαύξηση κατά ποσοστό 50% που έχουν τα λοιπά λεωφορεία.
Τούτο, καθόσον με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2753/1999 δεν υπάρχουν σχετικές απαλλακτικές διατάξεις για την υπόψη κατηγορία εκμεταλλευτών επιβατικών αυτοκινήτων.

6. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 7 του άρθρου 64 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (μεταξύ των οποίων και οι κοινωνίες) δεν εφαρμόζονται για κοινωνίες αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονται Φορτηγά ή Επιβατικά αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης, για τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από τη συνεκμετάλλευση με τη μορφή κοινωνίας και δύο αυτοκινήτων. Τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από την
εκμετάλλευση των πάνω από δύο αυτοκινήτων φορολογούνται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

7. Συνεπώς, για τα ποσά καθαρού εισοδήματος που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, οι εκμεταλλευτές των αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης υποχρεούνται στη συμπλήρωση του εντύπου ειδικών περιπτώσεων (Εντυπο Ε14), τα οποία στη συνέχεια μεταφέρουν στους οικείους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε1).

8. Προκειμένου για υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 και συγκεκριμένα για κοινωνίες εκμετάλλευσης αυτοκινήτων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος της κοινωνίας (Εντυπο Ε5) συμπληρώνεται με το άθροισμα των τεκμαρτών κερδών που προσδιορίζονται στο Εντυπο Ε14 για κάθε κοινωνό με τα ποσά που αντιστοιχούν στα ποσοστά της συνιδιοκτησίας του, με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 33 του ίδιου νόμου και υποβάλλεται από τους κοινωνούς (συνιδιοκτήτες), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 64 του ίδιου νόμου, μαζί με το Εντυπο Ε3, το οποίο όμως συμπληρώνεται με τα ποσά καθαρού εισοδήματος που προκύπτουν από τα βιβλία της κοινωνίας.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης