Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 2/14470/0004/11.2.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 2/54321/0004/10.6.2016, την 2/55221/0004/1.8.2016 και την 2/41552/0004/2018.Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-2016 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: 2/14470/0004/11.2.2016
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων


Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.πρωτ.: 2/14470/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες : Ι.Αποστολάκης
Τηλέφωνο : 210-33.38.253
fax : 210-33.38.202
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220)
β) των άρθρων 13-15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει.
γ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει.

2. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785).

3. Το αριθ. ΑΥΤ.ΤΜ.ΣΤΡ.0000999ΕΞ 2015/16.12.2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ.-Δ.Υ).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

I. Συνιστούμε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ.-Δ.Υ) του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Διοίκησης Έργου για την υλοποίηση του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων».

ΙΙ. Συγκροτούμε την Ομάδα Διοίκησης Έργου και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Άγγελο Κεντιστό του Θεοδώρου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα της Γ.Γ.Π.Σ., ως Επικεφαλής της Ο.Δ.Ε. (ΙΡΤ Leader).

2. Ιωάννη Δούκα του Θωμά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Α', που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.), ως Εκπρόσωπο των Χρηστών (User Representative).

3. Νικόλαο Πεσεξίδη του Χαραλάμπους, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α' , που υπηρετεί στη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα της Γ.Γ.Π.Σ., ως Υπεύθυνο Έργου (Project Manager).

4. Καλλιόπη Λέκκα του Παναγιώτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα της Γ.Γ.Π.Σ., ως Εμπειρογνώμονα ΤΠΕ (ICT Expert).

5. Μελανία Κυριακίδου του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Α', που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων της Γ.Γ.Π.Σ., ως Υπεύθυνο Διαδικασιών (διαγωνιστικών και οικονομικών).

6. Ιωάννα Πονηρού του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Α', που υπηρετεί ως Προϊστάμενη Τμήματος στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.), ως Εκπρόσωπο των Χρηστών (User Representative).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επικεφαλής της Ο.Δ.Ε. (ΙΡΤ Leader), χρέη θα εκτελεί ο Υπεύθυνος Έργου (Project Manager).

Χρέη Γραμματέα θα ασκεί η Ελένη Κουζέλη του Ιωάννη, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, με βαθμό Α', που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.

Για την υποβοήθηση του έργου της Ο.Δ.Ε., συγκροτείται Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) και ορίζονται τα μέλη της ως εξής:

α) Γεώργιο Τζιμάνη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Α', που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος στη Διεύθυνση Β' Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γ.Γ.Δ.Π.

β) Ευαγγελία Μπρούφα του Νικολάου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Α', που υπηρετεί ως Προϊστάμενη Τμήματος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων της Γ.Γ.Δ.Π.

γ) Αναστάσιο Παπαδήμα του Αργυρίου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Α', που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος στη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στη Νομαρχία Αθηνών της Γ.Γ.Δ.Π.

δ) Ορσαλία Κοκκινάκη του Γρηγορίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Α', που υπηρετεί ως Προϊστάμενη Τμήματος στην ΣΤ' Δ.Υ.Ε.Ε. της Γ.Γ.Δ.Π.

ε) Αναστάσιο Τσοκανά του Αντωνίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Α', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων της Γ.Γ.Δ.Π.

στ) Νικολέττα Καρατσικάκη του Νικολάου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Α', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων της Γ.Γ.Δ.Π.

ζ) Αργυρή Βερβέρη του Τριαντάφυλλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Α', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων της Γ.Γ.Δ.Π.

η) Δημήτριο Φανάρα του Αριστομένη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα της Γ.Γ.Π.Σ.

θ) Νικόλαο Ψαρράκη του Χαραλάμπους, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους της Γ.Γ.Π.Σ.

ι) Χαράλαμπο Κοτσοβό του Σπυρίδωνος, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Α' Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γ.Γ.Δ.Π.

Η Ομάδα Εργασίας δύναται να λειτουργεί σε ολομέλεια και σε υποομάδες. Ο αριθμός των υποομάδων, τα μέλη που τις απαρτίζουν, τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα για κάθε μία από αυτές ορίζονται, με εισήγηση του Επικεφαλή, από την Ο.Δ.Ε. Στην ολομέλεια εξετάζονται τα γενικότερα θέματα και δίνονται οι κύριες κατευθυντήριες οδηγίες προς τις υποομάδες. Στις υποομάδες εξετάζονται τα επιμέρους θέματα και διαμορφώνονται οι σχετικές εισηγήσεις προς την ολομέλεια της ομάδας και την Ο.Δ.Ε. Οι αποφάσεις που αφορούν στο έργο λαμβάνονται από την Ο.Δ.Ε.


ΙΙΙ. Α) Έργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Project Management Team) είναι:

α) Η διοίκηση, διαχείριση και συντονισμός όλων των ενεργειών και δράσεων που αφορούν στην υλοποίηση των έργων και την ένταξη τους σε παραγωγική λειτουργία.
β) Η διαμόρφωση σχεδίου Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), λαμβάνοντας υπόψη σχετικές μελέτες ωρίμανσης, εφόσον υπάρχουν, για διερεύνηση και διασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου.
γ) Η διαμόρφωση πρότασης για τον καθορισμό των λειτουργικών απαιτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε) σε θέματα αναφορικά με τις επιχειρησιακές της ανάγκες (αντικείμενο έργου), σε συμφωνία με το ως άνω ΤΔΠΠ.
δ) Η σύνταξη τεύχους/ών προκήρυξης με τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές του έργου διακεκριμένες σε θεματικούς τομείς, όπως αυτοί προκύπτουν από το ως άνω ΤΔΠΠ (πίνακες συμμόρφωσης), διασφαλίζοντας τη συνάφεια και τη διαλειτουργικότητα με την υφιστάμενη υπολογιστική υποδομή και αρχιτεκτονική.
ε) Η διαμόρφωση σχεδίου ένταξης του έργου σε παραγωγική λειτουργία μετά την ολοκλήρωσή του με τον ορισμό και την περιγραφή των απαραίτητων ενεργειών (περιγραφή εργασιών, απαιτούμενοι ανθρώπινοι πόροι και δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού, οργάνωση και διαδικασίες λειτουργίας κ.λπ) που απαιτούνται τόσο από την αρμόδια- επισπεύδουσα Γενική Διεύθυνση (Γ.Δ.Δ.Ε.) , όσο και από λοιπές διοικητικές δομές της (Γ.Γ.Π.Σ. -Δ.Υ.) ή και ευρύτερα του Υπουργείου Οικονομικών για τη διαχείριση του περιεχομένου, κατά λόγο αρμοδιότητας.
στ) Η αναλυτική τεκμηρίωση του κόστους κάθε υποέργου ή/και της απαραίτητης διακήρυξης για την υλοποίησή του, καθώς και του προβλεπόμενου κόστους συντήρησης και λειτουργίας σε χρονικό ορίζοντα επτά ετών συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής απαραίτητης υποστήριξης σε ανθρωπομήνες από εξωτερικούς αναδόχους.
ζ) Η σύνταξη σχεδίου/ων σύμβασης του προτεινόμενου έργου, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών.
η) Η παρακολούθηση της σύμβασης που θα υπογραφεί για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής, ειδικότερα στα θέματα υποχρεώσεων του αναδόχου, του χρονοδιαγράμματος του έργου και της προετοιμασίας των αρμόδιων για την παραγωγική λειτουργία Υπηρεσιών.
θ) Η εναρμόνιση των δράσεων, της ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου σύμφωνα με την «Πολιτική Ανάπτυξης Λειτουργίας και Συντήρησης Πληροφοριακού Συστήματος» σε συνεργασία με το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας της Γ.Γ.Π.Σ.-Δ.Υ.
ι) Η συνεργασία με επιτροπές και ομάδες εργασίας που συγκροτούνται και λειτουργούν στη Γ.Γ.Π.Σ-Δ.Υ., καθώς και με αντίστοιχες ομάδες ή Υπηρεσίες του Υπουργείου ή και άλλων Δημόσιων/Ιδιωτικών Φορέων και Οργανισμών, με στόχο τη διαλειτουργικότητα και την αποφυγή επικαλύψεων.
κ) Η συνεργασία με τη Διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη, σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, για τον κεντρικό χειρισμό, το συντονισμό και την προώθηση των δράσεων του έργου.

Β) Ο Συντονιστής (Project Μ8Π89ΘΓ)-Υπεύθυνος Έργου της Ομάδας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Συνεργάζεται άμεσα με το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και με τις αρμόδιες Διευθύνσεις/Τμήματα της Γ.Γ.Π.Σ.-Δ.Υ. για τη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης, συνεργάζεται άμεσα με τις αρμόδιες επιχειρησιακές Διευθύνσεις της Γ.Γ.Δ.Π και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για τη διαμόρφωση των λειτουργικών προδιαγραφών, ώστε να είναι διασφαλισμένη η αποτελεσματική παραγωγική λειτουργία του έργου.
β) Συντονίζει και κατανέμει επιμέρους εργασίες στα μέλη σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση της υλοποίησης του έργου σε συνεργασία με τις αρμόδιες διοικητικές δομές.
γ) Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των εργασιών της Ομάδας Διοίκησης Έργου και μεριμνά για την προετοιμασία ένταξης του έργου σε παραγωγική λειτουργία.
δ) Μεριμνά ώστε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου να είναι στο πλαίσιο της πολιτικής και των κατευθύνσεων των αρμοδίων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.-Δ.Υ. και της Γ.Γ.Δ.Π. και για το σκοπό αυτό συνεργάζεται άμεσα με αυτές.
ε) Μεριμνά για την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων των επιμέρους δράσεων καθώς και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των δράσεων.
στ) Μέριμνα για την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευξη συνεργιών μεταξύ των δράσεων του έργου, καθώς και για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των έργων στη Γ.Γ.Π.Σ.-Δ.Υ.
ζ) Ενημερώνει τις αρμόδιες διοικητικές δομές για τις επιχειρησιακές και τεχνικές συνιστώσες του έργου, καθώς και για τα οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία του.
η) Οργανώνει και παρακολουθεί την εκτέλεση του πλάνου εκπαίδευσης των διαχειριστών και των χρηστών του έργου σε συνεργασία με τις αρμόδιες διοικητικές δομές.
θ) Συντάσσει και αποστέλλει σύνθετες αναφορές ειδικότερα για τον εντοπισμό τυχόν επιχειρησιακών και τεχνικών προβλημάτων, καθώς και τη μηνιαία αναφορά, στο Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων και συμμετέχει στη μηνιαία Επιτροπή Διοίκησης Έργων (Steering Committee) παρουσιάζοντας την πρόοδο του έργου, εισηγούμενος για τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων.
ι) Μεριμνά για τη σύνταξη των πρακτικών και την τήρηση του φακέλου αλληλογραφίας της Ο.Δ.Ε.

Γ) Ο Τεχνικός υπεύθυνος συντονίζει την ανάλυση και καταγραφή των τεχνικών απαιτήσεων για την ορθή υλοποίηση και έχει αρμοδιότητα:
α) Να υλοποιεί το τεχνικό πλάνο των έργων, το οποίο οφείλει να είναι σύμφωνο με τις ευρύτερες κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών και της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών και του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφαλείας της Γ.Γ.Π.Σ.-Δ.Υ.
β) Να επιλέγει τα κατάλληλα ποιοτικά κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν και τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας για τα παραγόμενα προϊόντα.
γ) Να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται όλα τα τεχνικά πρότυπα που έχουν επιλεγεί.
δ) Να παρέχει καθοδήγηση επί των τεχνικών προτύπων σε όλο το προσωπικό που απασχολείται στο έργο.
ε) Να διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε απαίτηση για αλλαγή δεν επηρεάζει τη διαλειτουργικότητα και τη συνοχή του έργου.

Δ) Οι Επιχειρησιακοί Υπεύθυνοι συντονίζουν την ορθή καταγραφή των επιχειρησιακών απαιτήσεων για την ορθή υλοποίηση, τη διαχείριση αλλαγών και τη συνεργασία με τους χρήστες του έργου. Ειδικότερα:
α) Καταγράφουν και επεξηγούν τις απαιτήσεις των εφαρμογών του συστήματος.
β) Παρακολουθούν και αναφέρουν κάθε πρόβλημα χρηστών που προκύπτει καθώς το σύστημα αναπτύσσεται.
γ) Διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις των χρηστών είναι κατανοητές και συμφωνούν με τις απαιτήσεις των εφαρμογών.
δ) Διασφαλίζουν ότι όλες οι απαιτήσεις των χρηστών σε δεδομένα έχουν ληφθεί υπόψη στην ανάλυση του συστήματος.
ε) Συμμετέχουν σε όλες τις αναφορές όλων των σταδίων του έργου και στις αξιολογήσεις προόδου του έργου.
στ) Διασφαλίζουν ότι οι συνέπειες κάθε απαίτησης για αλλαγή γίνονται κατανοητές και αποδεκτές από τους χρήστες.
ζ) Συντονίζουν τη διαδικασία για τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης της ηγεσίας των Διευθύνσεων που εκπροσωπούν ή/και του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων ή/και του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής σε κρίσιμα στάδια του έργου, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή υλοποίηση τους. Ενδεικτικά κρίσιμα στάδια του έργου θεωρούνται η σύνταξη του Τ.Δ.Π.Π. και των σχεδίων διακηρύξεων, η σύνταξη των σχεδίων συμβάσεων, η φάση της μελέτης εφαρμογής και η ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας και θέση σε δοκιμαστική παραγωγική λειτουργία.

Ε) Η Υπεύθυνη Οργάνωσης Παραγωγικής Λειτουργίας έχει την ευθύνη για την διαμόρφωση του σχεδίου ένταξης του έργου σε παραγωγική λειτουργία μετά την ολοκλήρωσή του με τον ορισμό και την περιγραφή των απαραίτητων ενεργειών (περιγραφή εργασιών, απαιτούμενοι ανθρώπινοι πόροι και δεξιότητες ανθρωπίνου δυναμικού, οργάνωση και διαδικασίες λειτουργίας κλπ) που απαιτούνται τόσο από την αρμόδια - επισπεύδουσα Γενική Διεύθυνση (Γ.Δ.Δ.Ε) όσο και από τις άλλες διοικητικές δομές της Γ.Γ.Π.Σ.-Δ.Υ ή/ και ευρύτερα του Υπουργείου Οικονομικών.

ΣΤ) Η Διαχειριστική Υπεύθυνη έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και τήρησης του αρχείου, των χρηματορροών του έργου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και της τήρησης των υποχρεώσεων της Γ.Γ.Π.Σ.-Δ.Υ. προς τις αρχές χρηματοδότησης.

Ζ) Τα μέλη της ΟΔΕ συνεπικουρούν το Συντονιστή σε θέματα παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του έργου και της καθημερινής λειτουργίας των εργασιών (day to day run) και μεριμνούν για την ενημέρωση και πληροφόρηση των εμπλεκόμενων υποομάδων εργασίας και επιμέρους δράσεων, σε θέματα τεχνικής και λειτουργικής φύσης και για αποφάσεις σχετικές με το έργο.

IV. Η Ο.Δ.Ε συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων κατ' αρμοδιότητα σύμφωνα με τις κείμενες οργανικές διατάξεις. Τα μέλη της ΟΔΕ ενημερώνουν άμεσα το επισπεύδον αρμόδιο και τα συναρμόδια Τμήματα των Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Σ.-Δ.Υ. τα οποία εκπροσωπούν, όπως αυτά καθορίζονται στο σχέδιο παραγωγικής λειτουργίας του έργου.
Για την εύρυθμη εκτέλεση της δράσης που έχει αναλάβει η Ομάδα Διοίκησης Έργου και τον επιτυχή συντονισμό των μελών της κατά την υλοποίηση του στόχου της, συντάσσονται από το Συντονιστή μηνιαίες εκθέσεις προόδου, οι οποίες υποβάλλονται στο Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων και παρουσιάζονται στην Επιτροπή Διοίκησης Έργων (Steering Committee).

V. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου οφείλει να ακολουθεί τον κανονισμό λειτουργίας των ΟΔΕ που διαμορφώνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής Προγραμματισμού και Διοίκησης Έργων όπως κάθε φορά ισχύει

VI. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών σε καταστήματα του Υπουργείου Οικονομικών που ορίζει ο Συντονιστής. Η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση ένταξης του έργου σε παραγωγική λειτουργία.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης