Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. 1/15.2.2016 Ηλεκτρονική συμπλήρωση του «Δελτίου Απογραφής - Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης» για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-02-2016 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. 1/15.2.2016
Ηλεκτρονική συμπλήρωση του «Δελτίου Απογραφής - Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης» για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ


Αθήνα, 15-2- 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Πατησίων 30
101 70 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Κέντρο: 2131519100
FAX: 2103841214
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.oga.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2016

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική συμπλήρωση του «Δελτίου Απογραφής - Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης» για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ».

Σας γνωρίζουμε ότι, ο Οργανισμός μας στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους πολίτες, δημιούργησε «φόρμα» στην εφαρμογή των Ανταποκριτών μέσω της οποίας θα υποβάλλεται, εφεξής υποχρεωτικά, η αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού. Η «φόρμα» αυτή ενσωματώνει το «Δελτίο Απογραφής - επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας» καθώς και την «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση» για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

Η ηλεκτρονική συμπλήρωση του «Δελτίου Απογραφής», το οποίο κατ' αρχήν θα υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε συνδυασμό με την λειτουργία του ΟΠΣ ΟΓΑ θα έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη απόδοση αριθμού μητρώου και την άμεση πρόσβαση των ασφαλισμένων στις παροχές που δικαιούνται από τον Οργανισμό.

Απώτερος στόχος του Οργανισμού είναι οι αιτήσεις για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και ο έλεγχος των προϋποθέσεων να γίνεται με ηλεκτρονική διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων.

Η «φόρμα» του «Δελτίου Απογραφής» θα συμπληρώνεται από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του/της αιτούντα/αιτούσας, εφόσον έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά κατηγορία επαγγέλματος, μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού επιλέγοντας από την αρχική σελίδα το μενού «ΑΣΦΑΛΙΣΗ» και εν συνεχεία «Δικαιολογητικά εγγραφής στα Μητρώα του Κλάδου».

Η ως άνω διαδικασία θα ακολουθείται και στην περίπτωση επανεγγραφής πρώην ασφαλισμένου που έχει διακοπεί η ασφάλισή του. Στην περίπτωση αυτή o Αριθμός Μητρώου θα αποτυπώνεται με την εκτύπωση της αίτησης στο πεδίο ΑΜΑ που βρίσκεται στην 1η σελίδα του εντύπου. 

Επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ θα προβαίνει σε εγγραφή ή μη στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τον φυσικό φάκελο και όχι σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Παρακάτω, ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή του «Δελτίου Απογραφής», τις οποίες και θα πρέπει να συμβουλεύεστε, ώστε να αποφεύγονται λάθη ή παραλείψεις.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή είναι δυνατή μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΓΑ www.oga.gr και της εφαρμογής «Ανταποκριτές ΟΓΑ». Για την πρόσβαση στην υπηρεσία θα πρέπει να χρησιμοποιείται τον φυλλομετρητή Google Chrome ή τον Mozila Firefox

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ - ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣΔΗΛΩΣΗΣ

Για την εμφάνιση της φόρμας επιλέγετε από το Menu Ασφαλιστικές - Οικονομικές Μερίδες στην διαδικτυακή εφαρμογή των Ανταποκριτών «Δελτίο Απογραφής - Υπεύθυνη Δήλωση» για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ.

Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εμφανίζεται η φόρμα Αναζήτησης του/της ενδιαφερόμενου/ης (εικόνα 1).Εικόνα 1

Στο πεδίο ΑΜΚΑ εισάγετε τον αριθμό ΑΜΚΑ του/της αιτούντα/αιτούσας και επιλέγετε «Αναζήτηση» για ανάκτηση των αποτελεσμάτων.

Εάν ο/η αιτών/αιτούσα είναι ήδη εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του, θα ενημερώνεστε με σχετικό μήνυμα και δεν θα δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης της «φόρμας».

Σε διαφορετική περίπτωση, στην οθόνη - εικόνα 2 - εμφανίζονται από τη βάση δεδομένων του Μητρώου του ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ τα ατομικά στοιχεία των αιτούντων, τα οποία θα πρέπει να ταυτοποιούνται με τα στοιχεία των εγγράφων που έχει προσκομίσει ο /η αιτών /αιτούσα (Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, κ.λπ).


 
Εικόνα 2

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων επιλέγετε το πεδίο «δημιουργία αίτησης-εγγραφής» και στην επόμενη οθόνη (εικόνα 3) θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία: Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο, E-mail (εφόσον υπάρχει) και Οικογενειακή κατάσταση. Σε περίπτωση εγγάμων θα συμπληρώνονται και τα στοιχεία του/της συζύγου.

Εάν τα στοιχεία στο Μητρώο του ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ είναι λανθασμένα, ο/η αιτών/ αιτούσα θα πρέπει προηγουμένως να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. προκειμένου να προβεί στη διόρθωσή τους και εν συνεχεία να προχωρήσετε στην «δημιουργία αίτησης».

Στην περίπτωση που ο αιτών είναι πολίτης τρίτης χώρας, θα συμπληρώνετε τον αριθμό της άδειας διαμονής (GR......) και τον αριθμό ΕΚΑ που αναγράφεται στην απόφαση της άδειας διαμονής ή στην αυτοκόλλητη κάρτα στο διαβατήριο. Εάν είναι κάτοχος βεβαίωσης τύπου Α' θα αναγράφετε τον αριθμό της βεβαίωσης.

Επίσης, εάν ο ΑΦΜ δεν έχει καταχωρηθεί στη βάση του ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ ή έχει καταχωρηθεί λάθος, θα πρέπει να συμπληρώνετε το σχετικό πεδίο ή αντίστοιχα να προβαίνετε σε διόρθωση.
 


Εικόνα 3


Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email) πρέπει απαραίτητα αυτή να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο για την περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό, καθώς και για την ταχύτερη ενημέρωσή του σχετικά με την εξέλιξη της αίτησής του.

Αφού συμπληρωθούν τα ως άνω πεδία, επιλέγετε «επόμενο» και στην οθόνη -εικόνα 4 - θα πρέπει να συμπληρώνετε τα πεδία τα σχετικά με την Διεύθυνση κατοικίας του/της αιτούντα/αιτούσης.

Συγκεκριμένα, εμφανίζονται τα πεδία: Νομός, Δήμος, Τοπική Κοινότητα, Οικισμός, Τ.Κ, Ταχ. Θυρίδα, Οδός, Αριθμός τα οποία συμπληρώνονται με επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα υποχρεωτικά ανάλογα με το τόπο κατοικίας του/της αιτούντα/αιτούσας.
 


Εικόνα 4

Σε περίπτωση που υπάρχει δευτερεύουσα κατοικία, επιλέγετε την ένδειξη «ΝΑΙ» και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία για τη δευτερεύουσα κατοικία.

Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των στοιχείων κατοικίας, επιλέγετε «επόμενο» και στην οθόνη (εικόνα 5) που εμφανίζεται θα πρέπει να συμπληρώσετε το επάγγελμα και την ασφαλιστική κατηγορία καθώς επίσης το μήνα και το έτος έναρξης της ασφάλισης.


 
Εικόνα 5

Ειδικότερα:

-στο πεδίο με την ένδειξη «επάγγελμα», από την αναπτυσσόμενη λίστα, θα πρέπει να επιλέξετε το επάγγελμα που ασκεί ο/η αιτών/αιτούσα και για το οποίο ζητά την εγγραφή του/της στα Μητρώα του Κλάδου.

-στο πεδίο με την ένδειξη «ασφαλιστική κατηγορία» επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη λίστα την ασφαλιστική κατηγορία. Σημειώνουμε ότι, για όσους ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία, από την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπεται η κατάταξη σε υποχρεωτική ανώτερη της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορία, η αναπτυσσόμενη λίστα εμφανίζεται καταλλήλως διαμορφωμένη.

-και τέλος θα πρέπει να συμπληρώσετε τον Μήνα και το Έτος έναρξης της Ασφάλισης.

Εάν ο αιτών είναι πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος βεβαίωσης τύπου Α' για «εξαιρετικούς λόγους Γ.1.3 ή Γ.1.4», στον οποίο θα πρέπει να αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ) είτε από εξαγορά χρόνου ασφάλισης είτε από εργασία, στην επιλογή επάγγελμα θα πρέπει να επιλέξετε, αντίστοιχα «εργάτης γης - εξαγορά» ή «εργάτης γης».

Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των στοιχείων, επιλέγετε «επόμενο» και στην οθόνη - εικόνα 6 - συμπληρώνετε τα επιπλέον στοιχεία σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του/της αιτούντα/αιτούσας.  
 


Εικόνα 6    

Ειδικότερα, σε περίπτωση που δηλώνεται από τον/την αιτούντα/σα ότι έχει αγροτική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή θεωρημένο μελισσοτροφικό βιβλιάριο, θα πρέπει να συμπληρώνετε, υποχρεωτικά, τα αντίστοιχα πεδία:

- η έκταση της αγροτικής εκμετάλλευσης

- ο αριθμός Μητρώου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

- ο αριθμός του μελισσοτροφικού βιβλιαρίου

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί κάποιο από τα ανωτέρω πεδία, δεν δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην επόμενη οθόνη.

Στην οθόνη - εικόνα 7 - ανάλογα, εάν ο αιτών ασκεί άλλο επάγγελμα ή εάν είναι ή ήταν στο παρελθόν ασφαλισμένος άλλου φορέα ή είναι συν/χος άλλου φορέα θα πρέπει να επιλέγετε, αντίστοιχα, την ένδειξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
 


Εικόνα 7

Στην επόμενη οθόνη δίνεται η δυνατότητα «αποθήκευσης» ή επιστροφής «πίσω» και συμπλήρωσης τυχόν παραλείψεων ή διόρθωσης λαθών.
 


Εικόνα 8

Πατώντας το κουμπί «αποθήκευση» δίνονται οι δυνατότητες «επεξεργασίας αποθηκευμένης αίτησης» ή «οριστική υποβολή». Εάν επιλέξετε «επεξεργασία αποθηκευμένης αίτησης» δίνεται εκ νέου η δυνατότητα συμπλήρωσης παραλείψεων ή διόρθωσης λαθών.

Με την επιλογή «οριστική υποβολή» στην επόμενη οθόνη, (εικόνα 9) θα πρέπει να «τσεκάρετε» όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (σημειώνονται με *) τα οποία απαιτούνται για την εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, κατά κατηγορία επαγγέλματος και τα οποία θα πρέπει να συνυποβάλλονται με το «Δελτίο Απογραφής - Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση». Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν θα αναζητούνται με αλληλογραφία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ.

Για την εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ νέων αγροτών - επαγγελματιών, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αποκτήσει εισοδήματα ή έχουν αποκτήσει εισοδήματα και δεν πρόλαβαν να τα δηλώσουν στη φορολογική δήλωση, εκτός των υποχρεωτικών δικαιολογητικών, θα πρέπει να «τσεκάρετε» και να αποστείλετε στον ΟΓΑ τα δικαιολογητικά που έχει ο αιτών / η αιτούσα στη διάθεσή του, όπως:

Νέοι Αγρότες

• αντίγραφο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)

• αντίγραφο του «οριστικού τίτλου δικαιωμάτων» από το οποίο να προκύπτει ότι έχει καταστεί δικαιούχος Ενιαίας Ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

• Δελτίο ποσοτικής παραλαβής ελαιολάδου από ελαιοτριβείο (για κατόχους ελαιοστασίου)

• Παραστατικά παραγωγής / διακίνησης / πώλησης αγροτικών προϊόντων (τιμολόγια, δελτία αποστολής αγοράς - πώλησης)

Νέοι Επαγγελματίες

• αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ κατάλληλα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, ή αντίγραφα δελτίων παροχής υπηρεσιών.

Νέοι Αγρότες σε προγράμματα ενίσχυσης

Για τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ενίσχυσης «νέων αγροτών» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα πρέπει να «τσεκάρετε» και να αποστείλετε στον ΟΓΑ, το αντίγραφο της «Απόφασης Αποδοχής της Έγκρισης» για ένταξη σε πρόγραμμα.Εικόνα 9

Πριν την οριστική υποβολή, θα πρέπει να καταχωρήσετε την αίτηση στο βιβλίο πρωτοκόλλου ΟΓΑ και να συμπληρώσετε στο ανάλογο πεδίο τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση.

Εν συνεχεία, επιλέγοντας «οριστική υποβολή», θα προβαίνετε σε εκτύπωση του «Δελτίου Απογραφής - Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης» και σε αποστολή του μαζί με τα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ (κεντρική υπηρεσία ή αρμόδιο υποκατάστημα), αφού προηγουμένως τεθεί υπογραφή από εσάς και τον/την αιτούντα/αιτούσα.

Σας ενημερώνουμε ότι, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αίτηση αποθηκεύεται στην βάση δεδομένων του ΟΓΑ.

Εφιστούμε την προσοχή σας στην ως άνω διαδικασία και στην διαβίβαση όλων των απαιτούμενων, κατά περίπτωση δικαιολογητικών, στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού, προκειμένου να αποφεύγονται οι αλληλογραφίες μας με τους ενδιαφερόμενους, γεγονός που οδηγεί σε ταλαιπωρία του αιτούντα και καθυστέρηση στην οριστική κρίση επί της αίτησης.


Ο Διοικητής Αθανάσιος
Κ. Μπακαλέξης

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης