ΠΟΛ.1159/17.5.2000

Εκπτωση της δαπάνης για λογοθεραπεία από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου

17 Μάι 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 17 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1045214/991/Α΄0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1159


ΘΕΜΑ: Έκπτωση της δαπάνης για λογοθεραπεία από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου.
1045214/991/Α0012/ΠΟΛ.1159/17.5.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994, όπως αυτή αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2753/1999, από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρούνται τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν μ' αυτόν και τον βαρύνουν.

2. Επίσης, με τη διάταξη της υποπερ. αα' της πιο πάνω περίπτωσης, ορίζεται ότι ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται, μεταξύ των άλλων περιοριστικώς αναφερομένων δαπανών, και οι αμοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις γενικά, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ακτινολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις.

3. Από τη διατύπωση της παραπάνω διάταξης, συνάγεται ότι η αναφορά στις ιατρικές επισκέψεις γενικά είναι ευρύτατη και, συνεπώς, ως έξοδα περίθαλψης νοούνται όχι μόνο οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και καθαρώς ιατρικές υπηρεσίες (εξέταση ασθενή, παροχή ιατρικής περίθαλψης, θεραπείας κ.λπ.), αλλά και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε πρόσωπα που παρέχουν παρεμφερείς νοσηλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες αποσκοπούν στην αποκατάσταση της υγείας του ασθενή και παρέχονται κατόπιν ιατρικών γνωματεύσεων για το ιατρικό αναγκαίο της θεραπείας.

4. Περαιτέρω, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, με το υπ' αριθ. Α5/1244/8.3.2000 έγγραφό του, μας πληροφόρησε ότι η λογοθεραπεία συνιστά θεραπευτική ιατρική πράξη, η οποία εκτελείται από ιατρούς νευρολόγους, ψυχιάτρους, καθώς και από ειδικούς λογοθεραπευτές, λογοπαιδικούς, ψυχολόγους κ.λπ.

5. Τέλος, όπως έγινε δεκτό με την υπ' αριθ. 4/1993 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1007259/73/Α0012/ ΠΟΛ.1113/22.3.1993 εγκύκλιο του Υπουργείου μας, οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ψυχολόγο περιλαμβάνονται στην έννοια των "ιατρικών επισκέψεων" του άρθρου 8
του Ν.2238/1994, μόνο όταν γίνονται κατόπιν γνωμάτευσης και παραπομπής από ιατρό (ή νοσοκομείο), ο οποίος, μετά την επιστροφή σ' αυτόν του ασθενή, θα αξιοποιήσει ο ίδιος τα πορίσματα του ψυχολόγου κατά την περαιτέρω από αυτόν θεραπεία του ασθενή.

6. Υστερα από όσα προαναφέρθηκαν, για την ταυτότητα του λόγου, γίνεται δεκτό ότι η δαπάνη για λογοθεραπεία στην οποία υποβάλλεται ο φορολογούμενος για την αποκατάσταση της υγείας του, περιλαμβάνεται στην έννοια της δαπάνης για ιατρικές επισκέψεις, δηλαδή στα ιατρικά έξοδα που εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες του λογοθεραπευτή παρέχονται μετά από γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και υπάρχει βεβαίωση του ιατρού αυτού ότι έλαβε υπόψη του τα πορίσματα της λογοθεραπείας
για την τελική παρασχεθείσα ιατρική περίθαλψη.

7. Συνεπώς, προκειμένου ν' αφαιρεθεί η δαπάνη για λογοθεραπεία από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, απαιτείται να συνυποβάλλονται με τη δήλωση οι θεωρημένες αποδείξεις που εκδίδει ο λογοθεραπευτής, η γνωμοδότηση του θεράποντος ιατρού, από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα της λογοθεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας του ασθενή και η βεβαίωση του ιατρού ότι έλαβε υπόψη του τα πορίσματα της λογοθεραπείας για την παροχή των τελικών υπηρεσιών του.


Taxheaven.gr