ΙΚΑ Γ99/1/352/15.12.2003

Διόρθωση λαθών για τις ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων.Σχόλια:


15 Δεκ 2003

Taxheaven.gr
ΙΚΑ Γ99/1/352/ 15.12.2003  Διόρθωση λαθών για τις ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων.Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ
1. Διορθώσεις λαθών Οικοδομοτεχνικών Έργων για τις περιόδους 01/2002-10/2003 (ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ) .
Σας αποστέλλουμε Δοκίμια Λαθών των ΑΠΔ που αφορούν σε οικοδομοτεχνικά έργα και αναφέρονται στις χρονικές περιόδους Ιανουαρίου 2002 - Οκτωβρίου 2003. Συγκεκριμένα σας αποστέλλουμε λάθη των κατηγοριών 1-12, όπως αυτές είχαν οριστεί στο Γενικό Έγγραφο Γ99/1/190 - 20-12-2002.

Δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος όγκος λαθών για τις περιόδους 01/2002 - 7/2003 σας είχε κοινοποιηθεί με τις προηγούμενες αποστολές δοκιμίων, στις συνημμένες καταστάσεις οι περισσότερες εγγραφές αφορούν χρονικές περιόδους Αυγούστου 2003 - Οκτωβρίου 2003.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι λάθη τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στις τέσσερις προηγούμενες αποστολές δοκιμίων και τα οποία είτε δεν διορθώθηκαν καθόλου είτε αποκαταστάθηκαν μερικώς, έχουν συμπεριληφθεί εκ νέου στα παρόντα δοκίμια.

Οι διορθώσεις των λαθών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Οδηγίες που σας έχουν δοθεί με το υπ' Αριθμό Πρωτοκόλλου Γ99/1/190 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων, το οποίο φέρει ημερομηνία: 20 Δεκεμβρίου 2002. Συνιστάται η διόρθωση να ακολουθήσει την ακόλουθη σειρά: Λάθη κατηγορίας 1, Λάθη κατηγορίας 8, Λάθη κατηγορίας 9, Λάθη κατηγορίας 11, Λάθη κατηγορίας 3, Λάθη κατηγορίας 4, Λάθη κατηγορίας 6, Λάθη κατηγορίας 7, Λάθη κατηγορίας 10, Λάθη κατηγορίας 12 και λάθη κατηγορίας 2. Διευκρινίζεται ότι η τήρηση της προτεινόμενης σειράς διόρθωσης εξασφαλίζει την κατά προτεραιότητα διόρθωση λαθών που «σώζουν»όλη την ΑΠΔ και άρα το σύνολο των εγγραφών που αυτή περιλαμβάνει.

Στην κατηγορία 12 και ειδικά στις περιπτώσεις που μία εγγραφή παρουσιάζει τόσο πρόβλημα ταυτοποίησης ασφαλισμένου, όσο και λάθη των κατηγοριών 3-7, εσείς θα πρέπει να αποστείλετε στο ΚΕΠ τις διορθώσεις επί των λαθών των κατηγοριών 3-7 ακόμη και αν δεν καταφέρετε να ταυτοποιήσετε τον ασφαλισμένο.

2. Επισημάνσεις στον τρόπο συμπλήρωσης των Εντύπων Διόρθωσης ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων.

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο συμπληρώθηκαν τα Έντυπα Διόρθωσης ΑΠΔ κατά τη φάση των προηγούμενων αποστολών δοκιμίων και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την μη πιστή τήρηση των οδηγιών μας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

- Στο Έντυπο συμπληρώνετε ΠΑΝΤΑ τα πεδία «Α/Α συστήματος», «Μέσο υποβολής» και «Α/Α αποστολής». Οι τιμές των πεδίων αντιγράφονται από το δοκίμιο ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ γιατί προσδιορίζουν την ΑΠΔ επί της οποίας γίνονται οι διορθώσεις.

- Στην περίπτωση που ένας εργοδότης υπέβαλε ΑΠΔ με ΑΜΟΕ, Επωνυμία και ΑΦΜ που δεν ταιριάζουν με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικά τηρούμενο Μητρώο Οικοδομοτεχνικών Έργων, και εσείς διαπιστώσετε μετά από έλεγχο στο φάκελο του έργου, ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία του έργου στην ΑΠΔ είναι ορθά, δε χρειάζεται να τα ξαναγράψετε στο Έντυπο Διόρθωσης ΑΠΔ. Αρκεί να συμπληρώσετε τα ακόλουθα πεδία: «Α/Α Συστήματος», «Μέσο υποβολής», «Α/Α αποστολής», «Κωδικός και Ονομασία Υποκαταστήματος» και να γράψετε «Χ» στην ένδειξη «Ταυτοποίηση».

Προσοχή: Όταν συμπληρώνετε την ένδειξη «Ταυτοποίηση» δεν πρέπει να αναγράφετε στο Έντυπο Διόρθωσης ΑΠΔ τον ΑΜΟΕ του έργου ή τον ΑΦΜ του εργοδότη.

- Ο Α/Α του ασφαλισμένου, η εγγραφή του οποίου διορθώνεται θα πρέπει να αντιγράφεται με μεγάλη προσοχή από το δοκίμιο λαθών γιατί σε περίπτωση λανθασμένης μεταφοράς του αριθμού προσδιορίζεται μία άλλη εγγραφή που όμως κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει λάθος.

- Η διαγραφή ΑΠΔ που κάποιες εγγραφές της έχουν ενημερώσει Ασφαλιστική Ιστορία δεν είναι επιτρεπτή μέσω του Εντύπου Διόρθωσης ΑΠΔ και επομένως θα πρέπει να περιορίσετε την συμπλήρωση αυτής της ένδειξης μόνο στις περιπτώσεις των λαθών που αυτό επιτρέπεται βάσει των Οδηγιών που σας έχουν δοθεί

- Η ένδειξη «Προσθήκη» συμπληρώνεται κυρίως στην περίπτωση που μία στήλη της ΑΠΔ πρέπει στο πλαίσιο της διόρθωσης να σπάσει σε περισσότερες

Προσοχή: Στις περιπτώσεις που προσθέτετε μία ή περισσότερες νέες εγγραφές, δεν θα τους αποδώσετε αύξοντες αριθμούς. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι σε όλες τις στήλες που προστίθενται θα Πρέπει να αναγράφετε τα Προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου», «Επώνυμο», «Όνομα», «Όνομα πατρός», «Όνομα μητρός», «Ημερομηνία γέννησης», «ΑΦΜ»), πασά το γεγονός ότι είναι τα ίδια για όλες τις στήλες.

3. Χρόνος στον οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διόρθωση των λαθών που περιέχονται στα δοκίμια.

Η διόρθωση των λαθών των κατηγοριών 1-12 που σας αποστάλθηκαν θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις 21 Ιανουαρίου 2004 (τελευταία αποστολή μέσω ACS), ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίησή τους για τον υπολογισμό του Δωροσήμου Πάσχα 2004, του οποίου η καταβολή θα ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου 2004.

Εκτιμώντας ότι η προσέλευση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων για την είσπραξη Δωροσήμου παρουσιάζει μαζικότητα τις πρώτες ημέρες καταβολής, συνιστάται να εκμεταλλευτείτε την υπερωριακή απασχόληση Δωροσήμου Χριστουγέννων 2004 για τη διόρθωση των δοκιμίων.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα που σχετίζονται τόσο με τον όγκο των διορθώσεων που έχετε πραγματοποιήσει, όσο και με τη συχνότητα αποστολής εντύπων στο Κέντρο Επεξεργασίας θα πρέπει να συγκεντρώνετε τα Έντυπα Διόρθωσης ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού Έργου, να μετράτε τις ΑΠΔ που διορθώσατε, να συμπληρώνετε την Κατάσταση Αποστελλομένων Εντύπων πλην ΑΠΔ, και να τα αποστέλλετε στο Κέντρο Επεξεργασίας.

Το Κέντρο Επεξεργασίας θα καταχωρήσει τα δεδομένα των Εντύπων Διόρθωσης και μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του Συστήματος θα ξανατρέξει όλους τους Ελέγχους που έτρεξαν και κατά την αρχική επεξεργασία των ΑΠΔ. Όσα λάθη διορθώθηκαν πραγματικά θα ενημερώσουν την ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισμένων και όσα παρέμειναν λάθος ή διορθώθηκαν δημιουργώντας νέα λάθη, θα περιληφθούν σε νέα Δοκίμια με Α/Α Αποστολής 6 και θα σας αποσταλούν εκ νέου για διόρθωση. Αυτό σημαίνει ότι στην εξαιρετική περίπτωση που δεν έχετε προλάβει να διορθώσετε όλα τα λάθη μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2004, θα μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εργοδότες ή να βρίσκετε την ορθή τιμή τους αλλά δεν θα συμπληρώνετε Έντυπο Διόρθωσης ΑΠΔ παρά μόνο όταν σας αποσταλούν τα νέα Δοκίμια.

Η διόρθωση των λαθών των ΑΠΔ, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα, αφού θα επιτρέψει την ασφαλιστική τακτοποίηση χιλιάδων ασφαλισμένων και τον υπολογισμό του Δωροσήμου Πάσχα 2004. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από εσάς κατά προτεραιότητα και πάντα με τη δέουσα προσοχή.

Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΟΠΣ - ΙΚΑ
1. Διορθώσεις λαθών ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων περιόδου 01/2002 - 12/2003.

Όπως γνωρίζετε, οι ΑΠΔ που είχαν υποβληθεί από τους εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων πριν την ένταξη των Μονάδων σας στο ΟΠΣ-ΙΚΑ, επεξεργάζονταν από το KEπ βάσει ορισμένης ομάδας ελέγχων που είχε οριστεί από το Οργανωτικό Σχήμα Διοίκησης Έργων Προγράμματος Εκσυγχρονισμού. Από τη χρονική στιγμή όμως που ξεκίνησε η λειτουργία του ΟΠΣ-ΙΚΑ στα υποκαταστήματά σας. η επεξεργασία των ΑΠΔ που υποβάλλονται από τους εργοδότες γίνεται πλέον κεντρικά από το λογισμικό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και με βάση μια νέα ομάδα ελέγχων που αποτελείται από αυτούς που ίσχυαν στο ΚΕπ καθώς και πρόσθετους κανόνες που τέθηκαν για το λογισμικό του ΟΠΣ-ΙΚΑ, όπου αυτό απαιτήθηκε.

Η διόρθωση των λαθών που εντοπίζονται μετά τους ελέγχους διενεργείται μέσω της οθόνης «Διόρθωση λαθών ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων» σύμφωνα με τον τρόπο που παρουσιάστηκε κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης στο λογισμικό του Συστήματος Ασφαλιστικών Εισφορών, και ο οποίος παρατίθεται συνοπτικά στην παράγραφο 2.2 του παρόντος. Αυτό σημαίνει ότι για τα Υποκαταστήματα στα οποία λειτουργεί το ΟΠΣ - ΙΚΑ:

- Δεν αποστέλλονται Δοκίμια λαθών από το ΚΕπ.

- Δεν συντάσσονται και δεν επιστρέφονται στο ΚΕπ διορθωτικά έντυπα.

- Δεν εντάσσονται οι κωδικοί λαθών σε κατηγορίες και ως εκ τούτου κάθε κωδικός λάθους διορθώνεται αυτόνομα σύμφωνα με τις οδηγίες διόρθωσης λαθών του Γενικού Εγγράφου Γ99/1/190/20-12-2002.

Οι λανθασμένες εγγραφές που καλείστε να διορθώσετε στην παρούσα φάση αφορούν:

- ΑΠΔ που είχαν αποσταλεί στο ΚΕπ από 01/01/2002 έως την ένταξη του κάθε υποκαταστήματος στο ΟΠΣ -ΙΚΑ και δεν έχουν μέχρι σήμερα διορθωθεί στο σύνολό τους,

- ΑΠΔ που υποβλήθηκαν από την ημερομηνία ένταξης κάθε υποκαταστήματος στο ΟΠΣ – ΙΚΑ μέχρι σήμερα και οι οποίες παραλήφθηκαν μέσω του λογισμικού του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

2. Διαδικασία διόρθωσης λαθών

2.1. Γενικά

Προκειμένου να ξεκινήσει η διόρθωση λαθών, απαιτείται να εκτυπωθεί αρχικά από τον Προϊστάμενο ο «Κατάλογος λαθών ΑΠΔ για διόρθωση από το υποκατάστημα» από το μενού των εκτυπώσεων της επιλογής «ΑΠΔ» του πλοηγού. Η εκτύπωση του καταλόγου, περιλαμβάνει τις δρομολογημένες από το ΟΠΣ - ΙΚΑ Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που έχουν επεξεργαστεί κατά τη ροή «Μαζικών κανόνων και ελέγχων» και έχουν χαρακτηριστεί «σε κατάσταση διόρθωσης λαθών».

Μετά την εκτύπωση του καταλόγου ο Προϊστάμενος μοιράζει τμήματά του στους υπαλλήλους που θα οριστούν για την διόρθωση των λαθών και στη συνέχεια ελέγχει την πορεία και την ταχύτητα διόρθωσης των λανθασμένων εγγραφών των ΑΠΔ.

2.2 Περιγραφή λειτουργίας της οθόνης διόρθωσης λαθών:

Από τον πλοηγό επιλέγετε την περιοχή της ΑΠΔ και ενεργοποιείτε την οθόνη «διόρθωση λαθών ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων».

Η οθόνη εμφανίζεται σε κατάσταση εισαγωγής και αφού με F7 την φέρετε σε κατάσταση αναζήτησης, συμπληρώνετε τα κατωτέρω πεδία για να ανακτηθεί η λανθασμένη ΑΠΔ προς διόρθωση:

- έτος (εμφανίζεται προτεινόμενο το τρέχον έτος αλλά πιθανά να πρέπει να το αλλάξετε και να καταχωρίσετε το έτος που αναγράφεται στην κατάσταση που έχει εκτυπώσει ο Προϊστάμενος του Τμήματος. Αυτό θα συμβεί στην περίπτωση των πρώτων ημερών του 2004 όπου στην οθόνη θα εμφανίζεται ως προτεινόμενο το έτος 2004 αλλά εσείς θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την τιμή 2003 για να ανακτήσετε ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 2003 ή προγενέστερης).

- σειρά παραστατικού (Χ ή Μ ή Δ)

- αριθμός παραστατικού

- α/α εγγραφής

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον αριθμό παραστατικού, με F9 στο πεδίο «αριθμός», εμφανίζεται η οθόνη «Αναζήτηση υποβληθέντων ΑΠΔ» στην οποία με καταχώρηση του ΑΜΟΕ και της χρονικής περιόδου βρίσκετε την ΑΠΔ που θέλετε να διορθώσετε και την ανακαλείτε στην οθόνη «Διόρθωσης λαθών ΑΠΔ».

Προκειμένου να εντοπίσετε τις λανθασμένες εγγραφές της ΑΠΔ που θέλετε να διορθώσετε μπορείτε να ακολουθήσετε έναν από τους κάτωθι περιγραφόμενους εναλλακτικούς τρόπους

- Πληκτρολογώντας F9 στο πεδίο «Α/Α εγγραφής» εμφανίζεται η οθόνη «κατάλογος αναλυτικών εγγραφών ΑΠΔ» στην οποία παρουσιάζονται οι αναλυτικές εγγραφές της ΑΠΔ που έχετε επιλέξει. Όσες από αυτές είναι λανθασμένες εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα, εν αντιθέσει με τις ορθές εγγραφές που εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Αφού επιλέξετε μια από τις «μαρκαρισμένες» με κόκκινο χρώμα λανθασμένες εγγραφές, με ENTER ή ΟΚ εμφανίζεται στην οθόνη «Διόρθωσης λαθών ΑΠΔ» ο Α/Α της εγγραφής και με F8 ανακτάτε την εγγραφή προς διόρθωση.

- Εκτυπώνετε την Κατάσταση «Λάθη ΑΠΔ» στην οποία απεικονίζονται μόνο οι εγγραφές στις οποίες έχουν εντοπιστεί λάθη και ο Α/Α αυτών. Έχοντας ανακτήσει την ΑΠΔ που έχει λάθη, πληκτρολογείτε τον Α/Α της εκάστοτε λανθασμένης εγγραφής και πληκτρολογώντας F8, ανακτάτε την συγκεκριμένη εγγραφή.

Επισημαίνεται ότι αν μια εγγραφή δεν έχει λάθη μπορείτε να την δείτε στην οθόνη, δεν μπορείτε όμως να την τροποποιήσετε.

Μετά την διόρθωση των λανθασμένων εγγραφών με F10 αποθηκεύετε τις διορθώσεις που κάνατε.

Η οθόνη παραμένει σε κατάσταση αναζήτησης κρατώντας τα στοιχεία της ΑΠΔ ενώ ο κέρσορας μένει στο πεδίο Α/Α για να ανακτήσετε κάποια άλλη αναλυτική εγγραφή της ίδιας ΑΠΔ.

Αν ανοίξετε τον κατάλογο των αναλυτικών εγγραφών θα δείτε ότι η εγγραφή που διορθώσατε προηγουμένως έχει πλέον πράσινο χρώμα.

Αν ενεργοποιήσετε το πλήκτρο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΔ» γίνεται ο έλεγχος στην ΑΠΔ και εφόσον η διόρθωση ήταν επιτυχής, οι διορθωμένες εγγραφές έχουν πλέον μαύρο χρώμα και τότε ενημερώνεται η ασφαλιστική ιστορία και χρεώνεται η καρτέλα του εργοδότη.

2.3 Κωδικοί λαθών 230 - 231 - 232 (νέοι κωδικοί) και Οδηγίες διόρθωσής τους

Λόγω της διαφοροποίησης στην παραλαβή των χειρόγραφων ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών έργων και την αποστολή τους στο ΚΕπ για την καταχώρηση των αναλυτικών εγγραφών τους, προέκυψε ανάγκη καθορισμού νέων κωδικών λαθών που αφορούν αποκλειστικά στις χειρόγραφες ΑΠΔ και οι οποίοι αναφέρονται σε ασυμφωνίες στοιχείων παραλαβής από το ΟΠΣ και καταχώρησης από το ΚΕπ. Οι νέοι κωδικοί λαθών και η αντίστοιχη περιγραφή τους παρουσιάζονται ακολούθως:
 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΑΘΟΥΣ

230

ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΠΣ ΚΑΙ ΤΟΥ DATE ENTRY

231

ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΠΣ ΚΑΙ ΤΟΥ DATA ENTRY

232

ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΠΣ ΚΑΙ ΤΟΥ DATA ENTRY

 

Προκειμένου να διορθωθούν τα συγκεκριμένα λάθη, θα πρέπει πρώτα να αποσαφηνιστεί αν το λάθος έγινε κατά την παραλαβή της ΑΠΔ στο ΟΠΣ ή κατά την καταχώρησή της στο ΚΕπ, και συγκεκριμένα σε ένα ή περισσότερα από τα πεδία ΑΜΟΕ, τύπος δήλωσης, περίοδος υποβολής.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη «Διόρθωση λαθών ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων» μετά την ανάκτηση της προς διόρθωση εγγραφής, αφορούν στα στοιχεία όπως έχουν καταχωρηθεί κατά την παραλαβή της στο ΟΠΣ-ΙΚΑ. Αντίθετα η επιλογή «Εικόνα καταχώρησης» εμφανίζει τα στοιχεία όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο ΚΕπ.

Αφού αποφασίσετε ποια από τις καταχωρήσεις είναι σωστή πρέπει να επιλέξετε μια από τις τιμές «Λάθη ΟΠΣ» ή «Λάθη ΟΠΣ και Data Entry» ή «Λάθη Data Entry» του πεδίου «Λάθη Γενικών Στοιχείων Χειρόγραφης ΑΠΔ».

Εφόσον επιλέξετε «Λάθη Data Entry» δηλαδή ότι το λάθος είναι η καταχώρηση των στοιχείων στο ΚΕπ τότε δεν κάνετε καμιά διόρθωση αλλά αποθηκεύεται με F10 την συγκεκριμένη επιλογή.

Εφόσον επιλέξετε μια από τις τιμές «Λάθη ΟΠΣ» ή «Λάθη ΟΠΣ και Data Entry» ενεργοποιούνται τα πεδία «Τύπος Δήλωσης», «Α.Μ.O.Ε.» και «Από - Έως μήνα - έτος» τότε πρέπει να προβείτε στη διόρθωση του ανάλογου με το λάθος πεδίου και μετά να αποθηκεύσετε με F10 την διόρθωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εκτός των προαναφερθέντων κωδικών λαθών υπάρχουν και άλλοι κωδικοί λαθών για τους οποίους δεν έχετε λάβει σχετικές οδηγίες διόρθωσης τους. Συνεπώς όπου συναντήσετε κατά την διαδικασία διόρθωσης τους κωδικούς λαθών 111,112,113,114,115,116,117,121,122,123,224 δεν θα προβείτε σε διόρθωση τους μέχρι την λήψη οδηγιών με νεώτερο έγγραφο.

3. Χρόνος στον οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διόρθωση των λαθών ­ Ιεράρχηση των διορθώσεων με βάση τους κωδικούς λαθών

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διόρθωση λαθών αποσκοπεί τόσο στην ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων για την έκδοση του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού- Ασφάλισης, όσο και στον υπολογισμό του Δωροσήμου τους, θα πρέπει με ευθύνη Διευθυντών και Προϊσταμένων να διασφαλισθεί η διόρθωση του μεγαλύτερου πλήθους λαθών έως 23/02/2004, δεδομένου ότι, στον υπολογισμό του Δωροσήμου Πάσχα 2004 θα συμπεριληφθούν διορθώσεις λανθασμένων εγγραφών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και την ημερομηνία αυτή. Τυχόν διορθώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία δεν θα συμπεριληφθούν στο Δωρόσημο του Πάσχα αλλά σε αυτό του Αυγούστου 2004.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η διόρθωση μεγάλου αριθμού λανθασμένων εγγραφών πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διόρθωση των κωδικών λαθών που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και αφορούν στην ταυτοποίηση των εργοδοτών, διπλές ΑΠΔ και λάθη χειρόγραφων ΑΠΔ. Τα λάθη αυτά είναι απαγορευτικά για την απόδοση Ασφαλιστικής Ιστορίας και τον υπολογισμό Δωροσήμου στο σύνολο των εγγραφών της ΑΠΔ.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΑΘΟΥΣ

3

ΚΕΝΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΥ

4

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΥ

28

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΑΜΟΕ

66

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ

76

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ

97

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΑ

101

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ)

230

ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΠΣ ΚΑΙ ΤΟΥ DΑΤΑ ENTRY

231

ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΠΣ ΚΑΙ ΤΟΥ DΑΤΑ ENTRY

232

ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΠΣ ΚΑΙ ΤΟΥ DΑΤΑ ENTRY

 

Επισημαίνεται ότι για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα αντιμετωπίσετε στη διαδικασία διόρθωσης λαθών αλλά και για την επίλυση τυχόν αποριών σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο ΗΕLΡ DESK που λειτουργεί στο κτίριο της οδού Πατησίων, τηλέφωνο 210/3891280.

4. Γενικές επισημάνσεις

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Διαδικασίας διόρθωσης λαθών και σε ότι αφορά τα στοιχεία και μέσα που είναι διαθέσιμα και αξιοποιήσιμα για την διόρθωση λαθών καθώς και τις Βασικές αρχές επικοινωνίας με τον Εργοδότη, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του Γενικού Εγγράφου Γ99/1/190/ 20 - 12 - 2002 (παράγραφοι 5,6 και υποπαράγραφοι 7.1 και 7.2 ).


 
Taxheaven.gr