ΠΟΛ.1155/8.5.2000

Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του ΚΒΣ

8 Μάι 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 8 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1042888/398/0015Β'


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑTA A' - B'
Πληροφορίες: M. Γυφτάκη
Τηλέφωνα: 3610030, 3638878

ΠΟΛ.:1155


ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
1042888/398/Β0015/ΠΟΛ.1155/8.5.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 του ΚΒΣ (ΦΕΚ 84/Α'/26.5.1992) περί υποβολής φορολογικών στοιχείων και διασταύρωση, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της υποπερ. γε' της περ. γ' του άρθρου 38 του ως άνω Π.Δ., με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί με απόφασή του να ορίζει διαφορετικό χρόνο υποβολής των φορολογικών στοιχείων.

3. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β'/21.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται από το άρθρο 20 του ΚΒΣ και των ΔΟΥ, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2000.
5. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων του άρθρου 20 του ΚΒΣ του ημερολογιακού έτους 1999, από 25 Μαϊου στις 30 Ιουνίου 2000.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr