Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1153/8.5.2000 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9, του άρθρου 14 και του άρθρου 19 του Ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/3.3.2000)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1153/8.5.2000
Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9, του άρθρου 14 και του άρθρου 19 του Ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/3.3.2000)


Αθήνα, 8 Μαΐου 2000
Αριθ. Πρωτ.: 10142498/524/Δ.Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Π. Δημητριάδη
Τηλέφωνο: 3642922

ΠΟΛ.: 1153

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9, του άρθρου 14 και του άρθρου 19 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α 46/3-3-2000).

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9, του άρθρου 14 και του άρθρου 19 του Ν.2801/3.3.2000 (ΦΕΚ 46/Α'/3.3.2000) "Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις" και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

I. Με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α') ρυθμίστηκαν θέματα χορήγησης στεγαστικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (σχετικές οι υπ' αριθ. 1066578/5748/0014/ΠΟΛ.1147/8.6.1994 και 1104714/8921/ /Δ0014/ εγκύκλιοι). Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 και του άρθρου 21 του Ν.2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α') επεκτάθηκαν οι ανωτέρω ρυθμίσεις και για τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (σχετική η υπ' αριθ. 1079818/890/ /Δ.Τ.&Ε.Φ./εγκύκλιος).
Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2801/2000 ρυθμίζεται το ύψος του συντελεστή των αναλογικών τελών χαρτοσήμου για τα στεγαστικά δάνεια, τα οποία χορηγούνται από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και αφορούν στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, με την εξομοίωση του ανωτέρω συντελεστή με εκείνον που ισχύει για τα χορηγούμενα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στεγαστικά δάνεια.

Ειδικότερα, τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και επομένως και τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται από 1.5.2000 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 9) από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, καθώς και οι τόκοι που απορρέουν από αυτά, υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου για το πέρα από το απαλλασσόμενο, κατά περίπτωση, ποσό του 1.000.000 δρχ. ή των 300.000 δρχ., κατά τις κατωτέρω διακρίσεις (σχετική η υπ' αριθ. 1104714/8921/Δ0014/ εγκύκλιος):

1. Στην περίπτωση που το στεγαστικό δάνειο χορηγείται με ιδιωτικό έγγραφο ή χορηγείται μεν με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά δεν παρέχεται με ιδιωτική βούληση δικαίωμα εγγραφής υποθήκης, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%), σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών και Χαρτοσήμου και της κοινοποιούμενης διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2801/2000, ανεξάρτητα αν εγγράφεται ή όχι υποθήκη, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 62 του Ν.2214/1994.

2. Στην περίπτωση που το δάνειο χορηγείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μ' αυτό παρέχεται με ιδιωτική βούληση και δικαίωμα εγγραφής υποθήκης, υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών και Χαρτοσήμου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απαλλακτική από τα τέλη χαρτοσήμου διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 62 του Ν.2214/1994, αφορά τα τέλη για την υποθήκη που εγγράφεται με βάση τη διάταξη αυτή και δεν καλύπτει και απαλλαγή της σύμβασης δανείου.

3. Στην περίπτωση που σύμφωνα με τα ανωτέρω το δάνειο υπήχθη σε τέλη χαρτοσήμου 2% και στη συνέχεια παρέχεται με ιδιωτική βούληση δικαίωμα εγγραφής υποθήκης, πρέπει να καταβάλλεται επιπλέον τέλος χαρτοσήμου 1% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%), δηλαδή η διαφορά μεταξύ 3% και 2%. Η ισχύς της κοινοποιούμενης διάταξης, όπως προαναφέρθηκε, αρχίζει την 1η Μαϊου 2000 και καταλαμβάνει δάνεια που χορηγούνται από την ημερομηνία αυτή.

II. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2801/2000 προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης αξιόγραφων με τη μορφή άυλων τίτλων και την ονομασία "τίτλοι προεσόδων" (revenue certificates), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές. Με τις διατάξεις των παρ. 3 και 12 του άρθρου αυτού παρέχονται φορολογικές απαλλαγές σχετικά με τους τίτλους αυτούς. Ειδικότερα, με τη διάταξη της παρ. 3 απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, οι πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων και οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή αφορά τους τίτλους αυτούς. Εξάλλου, με τη διάταξη της παρ. 12 απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, η προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή μεταβίβαση μελλοντικών προεσόδων και οι σχετικές συμβάσεις, στην περίπτωση που, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή των αρμόδιων κατά την παρ. 11 Υπουργών, η έκδοση τίτλων προεσόδων πραγματοποιηθεί μέσω τρίτου Νομικού Προσώπου, προς το οποίο μεταβιβάζονται μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και των αναφερομένων στην παρ. 11 Δημόσιων επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση αυτή για εκδιδόμενους, με τη διαδικασία αυτή, τίτλους εφαρμόζεται η ανωτέρω απαλλακτική διάταξη της παρ.

3. Τέλος, σημειώνεται ότι η απαλλαγή των ανωτέρω πράξεων, συναλλαγών κ.λπ., από πλευράς τελών χαρτοσήμου, εισφορών, δικαιωμάτων ή άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, είναι αντικειμενική, αφορά δηλαδή τις καταρτιζόμενες πράξεις και όχι υποκειμενική, υπέρ ορισμένου προσώπου.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης