Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1151/3.5.2000 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5 και 19 του Ν.2801/2000


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-05-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1151/3.5.2000
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5 και 19 του Ν.2801/2000
Αθήνα, 3 Μαΐου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1041889/518/Τ.&Ε.Φ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β

ΠΟΛ.: 1151


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5 και 19 του ν.2801/2000.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 5 και 19 του Ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α'/3.3.2000) "Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις" και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν θέματα αρμοδιότητάς μας.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 5 αντικαταστάθηκε εκ νέου η παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α'), όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 8 του Ν.2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α') και με την περ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α'), που αφορά τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης μετατροπής των προσωρινών αδειών Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης σε οριστικές.
Αναφορικά με τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης του εν λόγω διοικητικού προστίμου, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 1039009/428/Τ.&Ε.Φ./εγκύκλιο διαταγή μας.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.1959/1991.
Με τις διατάξεις του εδαφίου αυτού ρυθμίζεται το θέμα της χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους 2.500 χιλιογρ. στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, όπως ρητά ορίζεται στην ανωτέρω διάταξη, καταβάλλεται ολόκληρη η εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας, όπως αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών αυτών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του προστιθέμενου εδαφίου, θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά παρεχόμενη με τις διατάξεις αυτές εξουσιοδότηση.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 17 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α'), που αφορά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σε κατόχους αγροτικών μηχανημάτων.
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται το μισό του ποσού της εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1959/1991, όπως ισχύει.
Για τα αυτοκίνητα αυτά, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ως εξής:

α) Το 50% των ετήσιων τελών, αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα εξάμηνο το έτος.
β) Το 25% των ετήσιων τελών, αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα τρίμηνο το έτος.

Διευκρινίζεται ότι για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας των εν λόγω Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, δεν απαιτείται ορισμένο ύψος ακαθάριστων εσόδων.
Τέλος, επισημαίνεται ότι για τις χορηγούμενες άδειες κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων οφείλονται όλες οι λοιπές προβλεπόμενες οικονομικές επιβαρύνσεις (όπως τέλη χαρτοσήμου έκδοσης αδείας, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου και εισφορά ΤΣΑ), δεδομένου ότι από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται απαλλαγή
ή μείωση των επιβαρύνσεων αυτών.

4. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του ανωτέρω άρθρου και νόμου αντικαταστάθηκε η παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν.1959/1991.
Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου, με τις οποίες αντικαθίσταται η παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν.1959/1991, η απαλλαγή από την οριζόμενη στο άρθρο αυτό εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά των βυτιοφόρων αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης, που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού στις περιοχές που δεν υδρεύονται, καθώς και των φορτηγών κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων, συναρτάται πλέον με την κυκλοφορία τους. Ειδικότερα, για να απαλλαγούν τα ανωτέρω αυτοκίνητα, θα πρέπει το δικαίωμα κυκλοφορίας τους με βάση την άδεια να περιορίζεται στα όρια του Νομού που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Για τα φορτηγά, όμως, κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων, παρέχεται η δυνατότητα κυκλοφορίας τους σε όλη τη χώρα, μόνο εφόσον καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου.
Σημειώνεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που πρόκειται να εκδοθεί, θα καθοριστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί με τους οποίους θα είναι δυνατή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών.

5. Με τις διατάξεις της παρ. 10 του ανωτέρω άρθρου προστίθεται εδάφιο κ' στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.1959/1991, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 8 του Ν.2366/1995 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.2465/1995, με το οποίο επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 8.000 χιλιογρ. στους έχοντες μελισσοκομικές επιχειρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης των ακαθάριστων εσόδων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.1959/1991, όπως ισχύουν.
Σημειώνεται ότι δεν γίνεται μεταβολή ως προς το ύψος της καταβαλλόμενης εισφοράς, δηλαδή για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να καταβάλει ο υπόχρεος το 1/3 της οριζόμενης εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς.

6. Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 19, η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 3 Μαρτίου 2000.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης