Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΔΤΔ Β 5026618 ΕΞ 2015/29.11.2015 Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το οικονομικό έτος 2015

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-2016 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. ΔΤΔ Β 5026618 ΕΞ 2015/29.11.2015
Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το οικονομικό έτος 2015

Αριθμ. ΔΤΔ Β 5026618 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 3005/31-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της από 14−11−1975 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR» που κυρώθηκε με το Ν.1020/1980 (ΦΕΚ 32/Α/5−2−1980).

2. Την αριθμ. T. 1861/34/B0019/15−4−2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 836/Β/12−5−2008), «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό καθώς και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 8 αυτής, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται: «Ο εξουσιοδοτούμενος ....... προβαίνει στην είσπραξη δικαιωμάτων για κάθε δελτίο TIR. Η διατίμηση κάθε δελτίου TIR καθώς και κάθε τίτλου μεμονωμένης εγγύησης κοινοτικής/κοινής διαμετακόμισης καθορίζεται κάθε έτος με Απόφασή μας..»

3. Την αριθμ. Ο.688/26/Β0019/5−8−2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 1691/Β/22−8−2008), «Περί ανάθεσης−εξουσιοδότησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ)».

4. Την από 19−12−2006 Πράξη Μεμονωμένης Εγγύησης με Τίτλους, της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), η οποία έγινε αποδεκτή στις 22−12−2006 από την 19η Δ/νση, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

5. Την αριθμ. πρωτ. Δ19Β 5015290 ΕΞ 23.6.2014 ΑΥΟ (ΑΔΑ:6ΙΜΥΗ−ΨΕΞ, ΦΕΚ 1913/Β/15−7−2014) «Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το οικονομικό έτος 2014»

6. Το με αριθμ. πρωτ. Α9/0772/19−5−2014 της ΟΦΑΕ με το οποίο υπεβλήθησαν ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως έτους 2013 καθώς και τα με αριθμ. πρωτ.Α9/1714/14−11−2014, Α9/1841/15−12−2014 και Α8/1/1133/27−8−2015 έγγραφα της ίδιας ομοσπονδίας με τα οποία υπεβλήθη ο προϋπολογισμός για το 2015 και αντίγραφα τιμολογίων αγοράς δελτίων TIR από το διεθνή οργανισμό IRU

7. Το με αριθμ. πρωτ. Α9/0512/ 7−4−2015 έγγραφο με το οποίο υπεβλήθησαν ο ισολογισμός έτους 2014, ο ταμειακός απολογισμός των σχολών ΣΕΚΑΜ − ΣΕΚΟΟΜΕ έτους 2014 και ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός έτους 2015

8. Τον προϋπολογισμό του 2015, στον οποίο εμφανίζεται μείωση των πωλήσεων των δελτίων TIR και των μεμονωμένων εγγυήσεων με τίτλους

9. Το με αριθμ. πρωτ. Α8/1/1075 /10−8−2015 έγγραφο με το οποίο η ΟΦΑΕ κοινοποιεί στην υπηρεσία μας την κατάθεση ποσού αποθεματικού και διαβιβάζει αντίγραφο κίνησης του, προβλεπόμενου στο άρθρο 8 της αριθμ. πρωτ. Τ1861/34/Β0019/15−4−2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 836Β/12−5−2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. πρωτ. Δ19Β 5018839 ΕΞ2013 ΑΥΟ (ΑΔΑ:ΒΕΖΕΗ−Τ7Δ, ΦΕΚ1303/Β΄/30−5−2013), ειδικού έντοκου λογαριασμού για το τρέχον οικονομικό έτος. Από το ως άνω αντίγραφο της κίνησης αποδεικνύεται η ύπαρξη ολόκληρου του ποσού του αποθεματικού (συμπεριλαμβανομένων όλων των προηγούμενων ετών)

10. Την αριθμ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144/ 6−10−2015) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»

11. Τις διατάξεις της τελευταίας περιόδου της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 10 της παραγράφου 4 της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222), «Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα Εσόδων», η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 της από 10−6−2014 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄136), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4303/2014 (ΦΕΚ Α΄231)

12. Την αριθμ. πρωτ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (ΦΕΚ Β΄2294/22−10−2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι τιμές πωλήσεως των Δελτίων TIR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης για το οικονομικό έτος 2015, ως ακολούθως:

α. ΔΕΛΤΙΑ TIR
− 20φυλλο δελτίο TIR: εβδομήντα πέντε (75) ευρώ ανά τεμάχιο.
− 14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ ανά τεμάχιο.
− 4φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα δύο (52) ευρώ ανά τεμάχιο.

β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
− Περιορισμένης ισχύος: Είκοσι πέντε (25) ευρώ.
− Απεριορίστου ισχύος: Είκοσι επτά (27) ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης