Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1144/25.4.2000 Παροχή τηλεομοιοτυπίας με την οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα συναλλασσόμενου σε πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα


Σχόλια:Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2000 ]
Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΠΟΛ.1144/25.4.2000
Παροχή τηλεομοιοτυπίας με την οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα συναλλασσόμενου σε πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα


Αθήνα, 25 Απριλίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1039904/2430/0016Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟ ΤΑΧΙS
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων) - Τμήμα Α'

ΠΟΛ.: 1144

ΘΕΜΑ: Παροχή τηλεομοιοτυπίας με την οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα συναλλασσόμενου σε πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα.
1039904/2430/Α0016/ΠΟΛ.1144/25.4.2000

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α') και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'), σύμφωνα με την οποία απαλλάσσεται ο συναλλασσόμενος της υποχρέωσης προσκόμισης του εντύπου αποδεικτικού ενημερότητας σε όσες Υπηρεσίες ή Φορείς έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ότι υποχρεούνται να ζητούν και να λαμβάνουν μέσω ειδικού δικτύου επικοινωνίας με το πληροφορικό σύστημα φορολογίας (TAXIS) τηλεομοιοτυπία, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο συναλλασσόμενος είναι φορολογικά ενήμερος, ότι η βεβαίωση αυτή επέχει θέση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας και αποστέλλεται μόνο σε πιστοποιημένες συσκευές τηλεομοιοτυπίας.

2. Τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'), σύμφωνα με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίσει με αποφάσεις του τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω.

3. Την υπ' αριθ. 1109793/6134-11/0016/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Πιστοποίηση Υπηρεσιών, Φορέων και προσώπων Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών πιστοποιεί τους Φορείς, Υπηρεσίες ή πρόσωπα, οι οποίοι υποχρεούνται να ζητούν και να λαμβάνουν τηλεομοιοτυπική βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας των συναλλασσομένων με αυτούς. Ειδικότερα: 1. Οι Φορείς, Υπηρεσίες και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πιστοποίηση είναι αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ' αριθ. 1109793/ /6134-11/0016/Υπουργικής Απόφασης, καθώς και όσες Δημόσιες Υπηρεσίες διενεργούν πράξεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η προσκόμιση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Οι παραπάνω υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών έγγραφη αίτηση πιστοποίησης για την αναζήτηση και λήψη βεβαιώσεων φορολογικής ενημερότητας με τηλεομοιοτυπία μέσω ειδικού δικτύου επικοινωνίας. Η αίτηση περιέχει τα στοιχεία που αναγράφονται στα Υποδείγματα με αριθμό 1α' και 1β' που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούται να καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο τις αιτήσεις αυτές και να τις φυλάσσει.

4. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, αφού ελέγξει τη γνησιότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν, αποστέλλει στον αιτούντα βεβαίωση, στην οποία πιστοποιούνται τα στοιχεία του και οι αριθμοί των συσκευών του μέσω των οποίων θα ζητά και στις οποίες θα λαμβάνει τηλεομοιοτυπίες για τη φορολογική ενημερότητα των συναλλασσομένων με αυτόν, όπως τα Υποδείγματα με αριθμό 2α' και 2β' που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

5. Κατά την πρώτη του επικοινωνία με το δίκτυο ο πιστοποιημένος Φορέας, Υπηρεσία ή πρόσωπο επιλέγει τον προσωπικό του κωδικό αριθμό επικοινωνίας, με τη χρήση του οποίου θα είναι εφικτή η πρόσβαση στο ειδικό δίκτυο επικοινωνίας για την αναζήτηση και λήψη τηλεομοιοτυπίας στην οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα των συναλλασσομένων με αυτόν.

Αρθρο 2

Υποχρεώσεις του πιστοποιημένου Φορέα, Υπηρεσίας ή προσώπου Η τηλεομοιοτυπία στην οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα του συναλλασσόμενου χρησιμοποιείται αποκλειστικά απ' αυτόν που τη ζήτησε μόνο για τη διενέργεια πράξης για την οποία ο νόμος απαιτεί την προσκόμιση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη χρήση της.
Ο κωδικός αριθμός επικοινωνίας είναι απόρρητο προσωπικό στοιχείο. Επιτρέπεται μόνο στον Προϊστάμενο ή τον εκπρόσωπο της πιστοποιημένης Υπηρεσίας, Νομικού Προσώπου ή Υποκαταστήματος Πιστωτικού Ιδρύματος να ορίσει έναν υπάλληλο και τον αναπληρωτή του, προς τους οποίους ανακοινώνει τον προσωπικό αριθμό επικοινωνίας και τους αναθέτει να ζητούν και να λαμβάνουν τηλεομοιοτυπικές βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας.
Οι υποχρεώσεις των Φορέων, Υπηρεσιών ή προσώπων που αφορούν στην τήρηση, μνημόνευση και προσάρτηση των Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας που προσκομίζονται από τον συναλλασσόμενο, ισχύουν και για τις τηλεομοιοτυπίες που βεβαιώνουν ότι ο συναλλασσόμενος είναι φορολογικά ενήμερος. Δεν επιτρέπεται από τους πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα η έκδοση ή θεώρηση φωτοαντιγράφων των τηλεομοιοτυπικών βεβαιώσεων φορολογικής ενημερότητας, ούτε η διόρθωσή τους για οποιοδήποτε λόγο.
Οι πιστοποιημένοι Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων τους τα οποία αναγράφονται στην αίτηση και βεβαίωση πιστοποίησης. Κατ' εξαίρεση, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως πιστοποιούμενη υπηρεσία, κατά την έννοια και διαδικασία των παραπάνω διατάξεων, θα παραδίδουν την τηλεομοιοτυπία στην οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα του συναλλασσόμενου, στον ίδιο ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ύστερα από σχετική αίτησή του. Η βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με τηλεομοιοτυπία θα προσκομίζεται από τον συναλλασόμενο σε οποιονδήποτε φορέα, υπηρεσία ή πρόσωπο διενεργεί πράξη για την οποία ο νόμος απαιτεί την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας. (Σημείωση: Η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την ΠΟΛ.1191/26.7.2001).

Αρθρο 3
Περιεχόμενο της τηλεομοιοτυπίας που αποστέλλεται στους πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα Η τηλεομοιοτυπία που αποστέλλεται ατελώς στους πιστοποιούμενους φορείς, υπηρεσίες ή πρόσωπα για αποκλειστική τους χρήση, μετά από σχετικό τους αίτημα, καθώς και αυτή που παραδίδεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στον συναλλασσόμενο, αποτελεί δημόσιο έγγραφο. (Σημείωση: Το εδάφιο αυτό τροποποιή- θηκε με την ΠΟΛ.1191/26/7/2001.
Το προηγούμενο είχε ως εξής: Η τηλεομοιοτυπία που αποστέλλεται ατελώς στους πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες ή πρόσωπα για αποκλειστική τους χρήση, μετά από σχετικό τους αίτημα, αποτελεί δημόσιο έγγραφο). Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι δυνατή η βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του συναλλασσομένου, η τηλεομοιοτυπία αναγράφει το μήνυμα "ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ" και περιέχει τα στοιχεία που αναγράφονται στο Υπόδειγμα με αριθμό 3 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Φέρει, επίσης, μηχανική αποτύπωση της υπογραφής του Γενικού Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων ή υπαλλήλου της Υπηρεσίας αυτής, που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της, προς τον οποίο παρέχεται με την παρούσα η σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και η μηχανική αποτύπωση της σφραγίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων δεν αποστέλλει βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του συναλλασσομένου με τηλεομοιοτυπία, όταν διαπιστώνεται ότι απαιτείται η παρουσία του σε ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλει τηλεομοιοτυπία, στην οποία αναγράφεται το μήνυμα "Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΕ ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ", όπως το Υπόδειγμα με αριθμό 4 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Αρθρο 4
Χρόνος ισχύος της τηλεομοιοτυπικής βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας

Η ισχύς της τηλεομοιοτυπικής βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας είναι η ίδια με αυτή που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ' αριθ. 1109793/ /6134-11/0016/υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση που έχει ληφθεί τηλεομοιοτυπική βεβαίωση ενημερότητας από πιστοποιημένο Φορέα, Υπηρεσία ή πρόσωπο και, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, διενεργούνται και άλλες πράξεις της ίδιας αιτίας για την οποία έχει ληφθεί η τηλεομοιοτυπία, ισχύουν όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 1109793/6134-11/0016/υπουργικής απόφασης. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τις διατάξεις των άρθρων της υπ' αριθ. 1109793/ /6134-11/0016/υπουργικής απόφασης, που αφορούν στις προϋποθέσεις έκδοσης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και αποτελεί συμπλήρωμά της.


Αρθρο 5 Ελεγχοι

Η Οικονομική Επιθεώρηση υποχρεούται να εκδίδει εντολές δειγματοληπτικού ελέγχου γνησιότητας των τηλεομοιοτυπικών βεβαιώσεων φορολογικής ενημερότητας που χρησιμοποιούνται από τους πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα, διασταυρώνοντας τα σχετικά στοιχεία με αυτά της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.


Αρθρο 6 Αναστολή πιστοποίησης
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση Φορέα, Υπηρεσίας ή προσώπου να ζητά και να λαμβάνει τηλεομοιοτυπίες, με τις οποίες βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα των συναλλασσομένων, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάσθηκαν φορολογικές διατάξεις. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.


Αρθρο 7 Εναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 2 Μαϊου 2000, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης