ΠΟΛ.1143/24.4.2000

Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 για ορισμένους επιτηδευματίες και για μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς και της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ έτους 1999Σχόλια:


24 Απρ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 24 Απριλίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1040865/860/Α΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνα: 3375314, 315, 316

ΠΟΛ.: 1143

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 για ορισμένους επιτηδευματίες και για μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς και της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. έτους 1999.
1040865/860/Α0012/ΠΟΛ.1143/24.4.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 62 του Ν.2238/1994 που καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων και της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ.
2. Το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει από τα ταχυδρομικά γραφεία λόγω των εκλογών της 9.4.2000 η επίδοση των εντύπων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στους φορολογούμενους, αλλά και η χορήγηση από τους Ασφαλιστικούς Φορείς των οικείων βεβαιώσεων που οι υπόχρεοι πρέπει να συνυποβάλουν με τις φορολογικές δηλώσεις τους. 3. Το γεγονός ότι μεσολαβεί το Πάσχα και ότι θα μετακινηθούν για τον εορτασμό αυτού τόσο οι εφοριακοί, όσο και οι φορολογούμενοι.
4. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

5. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε μέχρι τις 12 Μαϊου 2000 τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000:

α) Των Φυσικών Προσώπων που δηλώνουν και εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ ή αν αυτή έχει ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση Τραπεζών ή αν αυτή συμμετέχει σε εταιρία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 1999 και

β) Των αντιπροσώπων, των πρακτόρων ασφαλιστικών εταιριών και των ασφαλειομεσιτών, των συγγραφέων για τα συγγραφικά τους δικαιώματα, των πρακτόρων και αντιπροσώπων Τραπεζών, των μισθωτών των οποίων το σύνολο ή ένα τμήμα των αμοιβών τους υπολογίζονται σε ποσοστό πάνω στα κέρδη των επιχειρήσεων, καθώς και των εφημεριδοπωλών, εφόσον ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτών των δικαιούχων εξαρτάται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 1999, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους λήγει στους αριθμούς 1 έως και 8, οι οποίες προθεσμίες λήγουν κανονικά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους στις 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 και 11.5.2000.

2. Παρατείνουμε μέχρι τις 17 Μαϊου 2000 τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 των Φυσικών Προσώπων που δηλώνουν και:

α) εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και
β) εισοδήματα από αμοιβές ως αξιωματικοί ή ως κατώτερα πληρώματα εμπορικών πλοίων και των οποίων το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους λήγει στους αριθμούς 1 έως και 5, οι οποίες προθεσμίες λήγουν κανονικά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους στις 3, 5, 9, 11 και 15.5.2000. 3. Παρατείνουμε μέχρι τις 9 Ιουνίου 2000 τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 των Φυσικών Προσώπων που δηλώνουν και:

α) εισοδήματα τα οποία έχουν προκύψει στην αλλοδαπή και
β) εισοδήματα τα οποία έχουν προκύψει στην ημεδαπή και ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σ' αυτή, οι οποίες λήγουν κανονικά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους από 3 έως 31.5.2000. 4. Παρατείνουμε μέχρι τις 27 Απριλίου 2000 την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ έτους 1999, που έληξε στις 31.3.2000. 5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr