Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 2/82950/0021/31.12.2015 Διαδικασία προώθησης κανονιστικών πράξεων

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: 2/82950/0021/31.12.2015
Διαδικασία προώθησης κανονιστικών πράξεων


Αριθ. πρωτ.: 2/82950/0021/31.12.2015 Διαδικασία προώθησης κανονιστικών πράξεων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα 31.12. 2015
Αρ. Πρωτ. 2/82950/0021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση: Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων
Τμήμα : Γ'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κώδικας: 10165
Τηλ.: 210-3338372 - 566 - 498 - 279 -282 - 436 Fax: 210-3338209

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία προώθησης κανονιστικών πράξεων»

Με την αριθμ. 2/14226/0021/25.2.2015 (ΑΔΑ ΩΜΛ2Η-89Ζ) εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών, παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή κατάρτιση και προώθηση των κανονιστικών πράξεων (κ.υ.α. και Π.Δ.) στις οποίες συμπράττει ο Υπουργός ή ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

Ωστόσο έχουν διαπιστωθεί επανειλημμένως περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω οδηγιών, παρότι είχε τονισθεί η ανάγκη άσκησης του κανονιστικού έργου με συνέπειες τόσο ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων νομοτεχνικών και δημοσιονομικών αρχών και διαδικασιών, όσο και ως προς την έγκαιρη προώθηση των κανονιστικών πράξεων, προκειμένου να παρέχεται επαρκής χρόνος για την επεξεργασία και υποβολή προς τον Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Στις πρακτικές αυτές εντάσσονται ιδίως:

- η έλλειψη διαβιβαστικού εγγράφου,

- η αποστολή του σχεδίου κ.υ.α. ή Π.Δ. χωρίς την προηγούμενη υπογραφή από το σύνολο των συμπραττόντων Υπουργών (ο Υπουργός Οικονομικών είναι ο τελευταίος υπογράφων ανεξάρτητα από τη σειρά τάξης των Υπουργείων).

- η αποστολή του σχεδίου κ.υ.α. ή Π.Δ. απευθείας στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών ή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, παρακάμπτοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ., με αποτέλεσμα αντί για την επιδιωκόμενη επίσπευση της διαδικασίας να προκύπτει επιβράδυνσή της,

- η απουσία κρίσιμων εγγράφων (εισήγησης Γ.Δ.Ο.Υ., βεβαίωσης δέσμευσης πίστωσης ή/και ανάληψης υποχρέωσης, ανάλυσης δαπάνης, οικείας ΣΑΕ, γνωμοδότησης ΚΕ.Μ.Κ.Ε. σε περίπτωση κρατικών ενισχύσεων κλπ),

- η αναγραφή ασαφούς και μακροσκελούς προοιμίου,

- η έλλειψη ή η υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης,

- η υποβολή σχεδίων στο Γ.Λ.Κ. στην εκπνοή τιθέμενων προθεσμιών,

- η υπογραφή σχεδίων από τον επισπεύδοντα φορέα και τους συμπράττοντες φορείς χωρίς τη μεσολάβηση των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων αυτού.

Προς τούτο, παρακαλούμε, με ευθύνη του εκάστοτε επισπεύδοντος φορέα, για την απαρέγκλιτη εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου και την αποστολή προς την Υπηρεσία μας συμπληρωμένου του συνημμένου πίνακα με κάθε σχέδιο κανονιστικής πράξης, προκειμένου να απαλειφθούν πρακτικές όπως οι ανωτέρω, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι δυνατή η επεξεργασία και η διαμόρφωση εισήγησης από πλευράς των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.


Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Χουλιαράκης 

Πίνακας ελέγχου κανονιστικών πράξεων (κ.π.)
σύμφωνα με τις αριθμ. 2/14226/0021/25.2.2015 και 2/82950/0021/31.12.2015 (ΑΔΑ ΩΜΛ2Η-89Ζ και.........) εγκυκλίους Υπ. Οικ/κών

Σημεία Ελέγχου Έλεγχος Παρατηρήσεις
Α. Προοίμιο
1 Εξουσιοδοτική Διάταξη έκδοσης κ.π.    
2 Σύμπραξη Υπ. Οικ. βάσει αρ.77 π.3 ν.4270/2014    
3 Αποφάσεις ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε Αναπληρωτές/Υφυπουργούς κ.λπ.    
4 Έγγραφο ή έγγραφα που αφορούν σε προηγηθείσα σύνθετη διοικητική ενέργεια    
5 Εισήγηση του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ βάσει αρ. 24 π.5 εδ. ε' ν.4270/2014.    
α. Προσδιορισμός ύψους δαπάνης και ανάλυση αυτής    
β. Τρόπος κάλυψης της δαπάνης (Ε.Φ.-ΚΑΕ, ΣΑΕ-Έργο)    
γ. Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης /αναληψης υποχρέωσης    
δ. Βεβαίωση ένταξης στα όρια του ΜΠΔΣ    
ε. Αιτιολόγηση μη πρόκλησης δαπάνης    
6 Αναγραφή διατάξεων άρθρου 90 του π.δ. 63/2005.    
7 Αναγραφή προκαλούμενης δαπάνης, κατανομή σε έτη, ΚΑΕ- Ε.Φ.(τακτικός π/υ), ΣΑΕ και αριθμ. Έργου (Π.Δ.Ε.)    
8 Δέσμευση πίστωσης για το τρέχον οικ. έτος (αρ. 11 π.δ.113/2010) /ανάληψη υποχρέωσης /Σ.Α.Ε. (αρ. 66 του ν.4270/2014)    
9 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη του ΜΠΔΣ (άρθρο 67 του ν.4270/2014).    
10 Αναγραφή των απαιτούμενων διατάξεων κατά τάξη τυπικής ισχύος και αύξουσας χρονολογικής σειράς    
Β. Διατακτικό
11 Ύπαρξη υπέρβασης εξουσιοδότησης, υπεξουσιοδοτήσεων, μη νόμιμης αναδρομικότητας    
12 Αναφορά καταργούμενων διατάξεων και χρόνου έναρξης κατάργησης    
Γ. Συνημμένα
13 Το σύνολο των μνημονευόμενων εγγράφων στο προοίμιο    
14 Σχετική εισήγηση του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας (άρθρα 14 και παρ.3 του άρθρου 15 του ν.4048/2012)    
15 Αιτιολόγηση του σκοπού της ρύθμισης    
16 Διαβιβαστικό έγγραφο με επισυναπτόμενο τον παρόντα πίνακα    
Δ. Τελικές Επισημάνσεις
17 Προηγούμενη υπογραφή συμπραττόντων Υπουργών    
18 Προηγούμενη υπογραφή υπηρεσιακών παραγόντων συμπραττόντων Υπουργείων    
19 Τιθέμενη νόμιμη προθεσμία έκδοσης    

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης