Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προσχέδιο νόμου Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-01-2016 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Προσχέδιο νόμου
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης


 

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Κεφάλαιο Α’ Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. PAGEREF _Toc439664070 \h 3

Άρθρο1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. PAGEREF _Toc439664071 \h 3

Άρθρο 2 Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας. PAGEREF _Toc439664072 \h 4

Κεφάλαιο Β’ Προνοιακές παροχές ηλικιωμένων και υπερηλίκων. PAGEREF _Toc439664073 \h 7

Άρθρο 3 Προνοιακά Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων. PAGEREF _Toc439664074 \h 7

Άρθρο 4 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ). PAGEREF _Toc439664075 \h 7

Άρθρο 5 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων. PAGEREF _Toc439664076 \h 10

Κεφάλαιο Γ’ Κύρια Κοινωνική Ασφάλιση-Ενιαίοι Κανόνες Παροχών. PAGEREF _Toc439664077 \h 13

Άρθρο 6 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί PAGEREF _Toc439664078 \h 13

Άρθρο 7 Εθνική Σύνταξη. PAGEREF _Toc439664079 \h 13

Άρθρο 8 Ανταποδοτική σύνταξη. PAGEREF _Toc439664080 \h 15

Άρθρο 9 Σύνταξη αναπηρίας-επίδομα τετραπληγίας. PAGEREF _Toc439664081 \h 16

Άρθρο 10 Προσαύξηση σύνταξης. PAGEREF _Toc439664082 \h 18

Άρθρο 11 Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας PAGEREF _Toc439664083 \h 19

Άρθρο 12 Παροχές σε χρήμα του Ενιαίου Φορέα.. PAGEREF _Toc439664084 \h 19

Άρθρο 13 Σύνταξη λόγω θανάτου. PAGEREF _Toc439664085 \h 20

Άρθρο 14 Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης. PAGEREF _Toc439664086 \h 22

Άρθρο 15 Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων. PAGEREF _Toc439664087 \h 22

Άρθρο 16 Χρόνος ασφάλισης. PAGEREF _Toc439664088 \h 23

Άρθρο 17 Εφάπαξ παροχή. PAGEREF _Toc439664089 \h 25

Άρθρο 18 Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης. PAGEREF _Toc439664090 \h 27

Κεφάλαιο Δ’ Ενιαίος Φορέας Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης. PAGEREF _Toc439664091 \h 27

Άρθρο 19 Μετονομασία ΙΚΑ - Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. PAGEREF _Toc439664092 \h 27

Άρθρο 20 Σκοπός του ΕΦΚΑ.. PAGEREF _Toc439664093 \h 28

Άρθρο 21 Κλάδοι του ΕΦΚΑ.. PAGEREF _Toc439664094 \h 28

Άρθρο 22 Ασφαλιστέα πρόσωπα.. PAGEREF _Toc439664095 \h 32

Άρθρο 23 Διοίκηση του ΕΦΚΑ.. PAGEREF _Toc439664096 \h 32

Άρθρο 24 Αρμοδιότητες Διοικητή. PAGEREF _Toc439664097 \h 36

Άρθρο 25Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου. PAGEREF _Toc439664098 \h 37

Άρθρο 26 Κυβερνητικός Επίτροπος. PAGEREF _Toc439664099 \h 39

Άρθρο 27 Προσωπικό γραφείων Διοικητή και Υποδιοικητών. PAGEREF _Toc439664100 \h 40

Άρθρο 28 Διοικητική Οργάνωση. PAGEREF _Toc439664101 \h 40

Άρθρο 29 Τμήμα Γραφείου Διοικητή. PAGEREF _Toc439664102 \h 42

Άρθρο 30 Τμήματα Γραφείων Υποδιοικητών. PAGEREF _Toc439664103 \h 42

Άρθρο 31 Διεύθυνση Διοίκησης. PAGEREF _Toc439664104 \h 42

Άρθρο 32 Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών. PAGEREF _Toc439664105 \h 45

Άρθρο 33 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων. PAGEREF _Toc439664106 \h 46

Άρθρο 34 Γενική Διεύθυνση Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών και Ελέγχων. PAGEREF _Toc439664107 \h 51

Άρθρο 35 Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών. PAGEREF _Toc439664108 \h 61

Άρθρο 36 Γενική Διεύθυνση Παροχών. PAGEREF _Toc439664109 \h 78

Άρθρο 37 Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης. PAGEREF _Toc439664110 \h 93

Άρθρο 38 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. PAGEREF _Toc439664111 \h 101

Άρθρο 39 Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. PAGEREF _Toc439664112 \h 118

Άρθρο 40 Τοπικές Διευθύνσεις ΕΦΚΑ.. PAGEREF _Toc439664113 \h 125

Άρθρο 41 Διευθύνσεις Ασφάλισης και Παροχών Τρίτων Χωρών. PAGEREF _Toc439664114 \h 130

Άρθρο 42 Ενιαίο μητρώο ασφαλισμένων. PAGEREF _Toc439664115 \h 132

Άρθρο 43 Περιουσία, λογιστική και οικονομική λειτουργία.. PAGEREF _Toc439664116 \h 132

Άρθρο 44 Θέματα Προσωπικού. PAGEREF _Toc439664117 \h 134

Κεφάλαιο Ε’ Διαχρονικό Δίκαιο. PAGEREF _Toc439664118 \h 135

Άρθρο 45 Γενικές Μεταβατικές Διατάξεις. PAGEREF _Toc439664119 \h 135

Άρθρο 46 Μεταβατικές διατάξεις για θέματα προσωπικού. PAGEREF _Toc439664120 \h 139

Άρθρο 47 Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. PAGEREF _Toc439664121 \h 140

Άρθρο 48 Ειδικές διατάξεις για θέματα παροχών. PAGEREF _Toc439664122 \h 142

Άρθρο 49 Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων- Εξουσιοδοτικές διατάξεις. PAGEREF _Toc439664123 \h 144

Κεφάλαιο Στ’ Επικουρική Κοινωνική Ασφάλιση. PAGEREF _Toc439664124 \h 145

Άρθρο 50 Παροχές ΕΤΕΑ-Υπολογισμός Επικουρικής σύνταξης –Διαδοχική και Παράλληλη Ασφάλιση-Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων. PAGEREF _Toc439664125 \h 145

Άρθρο 51 Εισφορές επικουρικής ασφάλισης. PAGEREF _Toc439664126 \h 147

Κεφάλαιο Ζ’ Ενιαίοι Κανόνες Εισφορών – Πόροι-Ανακεφαλαιοποίηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. PAGEREF _Toc439664127 \h 148

Άρθρο 52 Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών. PAGEREF _Toc439664128 \h 148

Άρθρο 53 Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών. PAGEREF _Toc439664129 \h 150

Άρθρο 54 Εισφορές αγροτών. PAGEREF _Toc439664130 \h 153

Άρθρο 55 Ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών. PAGEREF _Toc439664131 \h 155

Άρθρο 56 Προθεσμία Καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. PAGEREF _Toc439664132 \h 156

Άρθρο 57 Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων. PAGEREF _Toc439664133 \h 157

Άρθρο 58 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων. PAGEREF _Toc439664134 \h 157

Άρθρο 59 Κοινό Μητρώο Εισφορών και Φόρου Εισοδήματος. PAGEREF _Toc439664135 \h 158

Άρθρο 60 Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών. PAGEREF _Toc439664136 \h 160

Άρθρο 61 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών PAGEREF _Toc439664137 \h 161

Άρθρο 62 Σύσταση Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διευρυμένου Σκοπού Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ Α.Ο.) και συγχώνευσης σε αυτήν εταιριών ΕΔΕΚΤ ΕΠΕΥ & ΑΕΔΑΚ ΑΟ Α.Ε. PAGEREF _Toc439664138 \h 165

Άρθρο 63 Νέοι Πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος. PAGEREF _Toc439664139 \h 168

Άρθρο 64 Ευθύνη διοικούντων προσώπων Ανωνύμων Εταιριών για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς και τους εργαζομένους. PAGEREF _Toc439664140 \h 168

 

Κεφάλαιο Α’ Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

 

Άρθρο1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

 

1.Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, με σκοπό την εξασφάλιση κοινωνικής ασφάλειας και αξιοπρεπούς διαβίωσης, με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας, το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές, όπως ρυθμίζεται από το νόμο αυτό.

2.Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν δικαίωμα όλων των πολιτών και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας και για την παροχή των σχετικών παροχών σε όλους όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

3.Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους εργαζομένους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Τα θέματα του νόμου αυτού που αναφέρονται στους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, τους στρατιωτικούς και τους τακτικούς υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμίδας θα ρυθμιστούν μεόμοιο τρόπο με ειδικό συνταξιοδοτικό νόμο. Για τους υπαλλήλους της Βουλής τα θέματα του νόμου θα ρυθμιστούν από τον Κανονισμό της Βουλής.

Άρθρο 2 Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας

 

1.Συστήνεται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας(Ε.ΣΥ.ΚΑ.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη των πολιτικών της Πολιτείας, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.ΚΑ. είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

2. Η Ολομέλεια του Ε.ΣΥ.ΚΑ. συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του Ε.ΣΥ.ΚΑ., ο οποίος είναι μέλος Διδακτικού -Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίου ή ομότιμος καθηγητής, ή προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα κοινωνικής Προστασίας και ορίζεται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής.

β. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων του αρ. 23 του Ν. 3232/2004.

γ. Ανά ένα εκπρόσωπο των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Υγείας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τους αναπληρωτές τους.

δ. Το Διοικητή του ΟΑΕΔ, με τον αναπληρωτή του.

ε. Το Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) του άρθρου 18 του παρόντος, με τον αναπληρωτή του.

στ. Το Διοικητή του ΟΓΑ, με τον αναπληρωτή του.

ζ. Τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του.

η. Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, με τον αναπληρωτή του.

θ. Εκπρόσωπος φορέων Υπουργείου Υγείας

ι. Τον Συνήγορο του Πολίτη, με αναπληρωτή του το Βοηθό Συνήγορο με αρμοδιότητα την Κοινωνική Προστασία.

ια. Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ, με τον αναπληρωτή του.

ιβ. Έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, με τον αναπληρωτή του.

ιγ. Έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ, που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του.

ιδ. Έναν εκπρόσωπο της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του.

ιε. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΕΕ), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΠΟΣ ΟΑΕΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), εκ περιτροπής ανά θητεία, με τον αναπληρωτή του.

ιστ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τον αναπληρωτή του.

ιζ. Έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του.

ιη. Δύο ειδικούς επιστήμονες επί θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ιθ. Δύο ειδικούς επιστήμονες επί θεμάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.

3.Σε περίπτωση, κατά την οποία οι αρμόδιοι φορείς των περιπτώσεων ια’ έως ιζ’ της προηγούμενης παραγράφου δεν υποδείξουν εντός δύο μηνών από σχετική πρόσκληση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τους εκπροσώπους τους, το Ε.ΣΥ.ΚΑ. λειτουργεί νόμιμα και χωρίς την συμμετοχή τους.

4. α) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.ΚΑ. αποτελείται από τον Πρόεδρο του και τα μέλη των περιπτώσεων ιη’ και ιθ’ της προηγούμενης παραγράφου.
β) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ασκεί όσες εκτελεστικές αρμοδιότητες του ανατίθενται από την Ολομέλεια και, παράλληλα, λειτουργεί ως παρατηρητήριο της εφαρμογής της νομοθεσίας κοινωνικής προστασίας, εισηγούμενο προς τον αρμόδιο Υπουργό επί θεμάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργανωτικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των φορέων του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας.

5. α. Η θητεία των μελών του Ε.ΣΥ.ΚΑ. είναι τριετής και παρατείνεται μετά τη λήξη της αυτοδικαίως, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του, το νέο μέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.

β. Με την απόφαση της συγκρότησης της Ολομέλειας ορίζεται ως Αντιπρόεδρος ένα από τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου των περιπτώσεων ιη’ ή ιθ’, με σκοπό την αναπλήρωση του Προέδρου όταν αυτός κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του στην Ολομέλεια ή το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

γ. Χρέη γραμματέα της Ολομέλειας και του Εκτελεστικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του στην απόφαση συγκρότησης.

6. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του συντάσσει την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας και του Εκτελεστικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα προς συζήτηση ή ορίζει εισηγητές, διευθύνει τις εργασίες τους και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία τους.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση των μελών της Ολομέλειας και του Εκτελεστικού Συμβουλίου ανά συνεδρίαση.

Κεφάλαιο Β’ Προνοιακές παροχές ηλικιωμένων και υπερηλίκων

 

Άρθρο 3 Προνοιακά Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων

 

Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους συνταξιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 καταβάλλονται τα προβλεπόμενα στις ρυθμίσεις αυτών ειδικά προνοιακά επιδόματα, η δαπάνη για την καταβολή των οποίων βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Άρθρο 4 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

 

1. Από 1.1.2016 και έως την 31.12.2019 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), το οποίο θεσπίσθηκε με το άρθρο 20 του ν. 2434/1996 (188, Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταβάλλεται στους ήδη συνταξιούχους και στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, οι οποίοι εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 15 του παρόντος. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884)ευρώ.

δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000)ευρώ. Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους.

ε.Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, πλην των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας, να μην υπερβαίνει τα εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ.

Για κάθε έτος, αρχής γενομένης από 1.1.2017 και μέχρι 31.12.2019, εξετάζεται το καταβαλλόμενο ως ανωτέρω ποσό συντάξεων κατά το μήνα έκδοσης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 ή το δικαιούμενο ποσό συντάξεων κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης, αν η συνταξιοδότηση χωρεί μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης.

στ. Προκειμένου περί αλλοδαπών, να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

2. Ποσά Επιδόματος:

α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι (7.216,00) ευρώ καταβάλλεται επίδομα διακόσια τριάντα (230) ευρώμηνιαίως.

β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (7.972,00) καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:

βα. Από επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216,01) ευρώ και μέχρι του ποσού τωνεπτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώευρώ(7.518,00) ποσό εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών(172,50).

ββ. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό(7.518,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, ποσό εκατόν δέκα πέντε (115,00) ευρώ.

βγ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και ένα λεπτό (7.720,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (7.972,00) ποσό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50).

γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

δ. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, καθώς και σε όσους συνταξιούχους λόγω γήρατος δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνου ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά του 1/3 ποσού Ε.Κ.Α.Σ. που τυχόν δεν είχε καταβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης διάταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν χορηγείται.

Προκειμένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ., δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό του επιδόματος.

Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα, άλλως από την κληρονομική μερίδα τους.

3. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του Ε.Κ.Α.Σ. για το μέχρι 31.12.2015 χρονικό διάστημα, πλην όμως δεν άσκησαν το δικαίωμα τους ή δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα και, εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή σύμφωνα με το άρθρο 137 του ν. 3655/2008 και την παρ. 6 του άρθρου 40 του α.ν. 1846/1951, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2556/1997, όπως ισχύουν, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Από 1.1.2017 και μέχρι 31.12.2019 και σε ετήσια βάση τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα ποσά του επιδόματος που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από 1-1-2020 η παροχή αυτή καταργείται και οι κοινωνικοί σκοποί που υπηρετούσε καλύπτονται από την εθνική σύνταξη του άρθρου 7 και τις παροχές του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Το επίδομα καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση με δόλο υποβολής ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου είτε για τον φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδόματος παρακρατούνται στο διπλάσιο, από το ποσό της κύριας σύνταξης, σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΦΚΑ.

6. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος διενεργείται το αργότερο μέχρι το τέλος του Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, από την 1η Μαΐου του ίδιου έτους.Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα δεν λαμβάνονται υπόψη για την εξέταση της συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

7. Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας ούτε στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α`115), όπως ισχύει.

8. Το Ε.Κ.Α.Σ. δεν εξάγεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Το άρθρο 20 του ν. 2434/1996 (188, Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει καταργείται.

 

Άρθρο 5 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων

1.Από 01.01.2016 στους ανασφάλιστους υπερήλικεςκαισε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καταβάλλεται από τον ΟΓΑ,επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το κατωτέρω στην παρ. 3 πλήρες ποσό του επιδόματος.

Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή από δημόσιο φορέαπου λαμβάνουν είναι μικρότερη από το επίδομα, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα. Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από είκοσι(20)ευρώ δεν καταβάλλεται το επίδομα.

Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα,αντίστοιχα,οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον φορέα του εξωτερικού.

γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

δ. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.

ε. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ.

στ. Εξαιρούνται της παροχής όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης

ζ. Εξαιρούνται επίσης όσοι ο ή ή σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

2. Στο εισόδημα δεν υπολογίζεται:

α) Το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική δαπάνη από ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία μέχρι 100 τ.μ.

β) Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΑμεΑ λόγω της αναπηρίας τους.

γ) Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.

δ) Το επίδομα ανεργίας

3. Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε 360 Ευρώ.

4. Η ως άνω παροχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για όσους δικαιούχους κάνουν αίτηση μετά την 01.01.2016 από την 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα. Εκκρεμείς αιτήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται με τις προϋποθέσεις του παρόντος.

5. Για τη χορήγηση της παροχής σε όσους ελάμβαναν τη σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα, η οποία διακόπηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής δήλωσης επιλογής του επιδόματος του άρθρου αυτού αντί της προηγούμενης παροχής. Η επαναχορήγηση της παροχής σε αυτήν την περίπτωση θα γίνει με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

6. Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν μέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 δεν αναζητούνται.

7. Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν ήδη, πριν την 01.01.2016, επίδομα από τον ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1296/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, εξακολουθούν να λαμβάνουν την παροχή σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου διατάξεις.

8. Κατά της απόφασης περί απονομής ή μη του παρόντος επιδόματος χωρεί ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, εντός προθεσμίας τριών μηνών, αρχομένης από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποφανθεί επί της ένστασης μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής της παροχής καθώς και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

10. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 69 του ν.4144/2013 (Α’ 88) εφαρμόζονται και στην παρούσα ρύθμιση.

Κεφάλαιο Γ’ Κύρια Κοινωνική Ασφάλιση-Ενιαίοι Κανόνες Παροχών

 

Άρθρο 6 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

 

1.Από 1.1.2016, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του νόμου αυτού, η σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.

2.Η Εθνική Σύνταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αρμόδιος για την καταβολή της εθνικής σύνταξης είναι ο ΕΦΚΑ του παρόντος.

3.Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατόν εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Υπολογίζεται βάσει των αποδοχών ή του εισοδήματος επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου αυτού.

4. Το ποσό της κανονισθείσας κατά τα ανωτέρω σύνταξης καταβάλλεται ανά μήνα, δώδεκα φορές το χρόνο.

5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών.

Άρθρο 7 Εθνική Σύνταξη

 

1.Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται σε όλους, όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους ή του έτους της ηλικίας τους στο οποίο, κατά τις οικείες διατάξεις, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων xωρών. Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας.

2. Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας. Η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

3. Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, και με ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α`), καθώς και για τα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α`).

4. Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, το ποσό της εθνικής σύνταξης προσδιορίζεται για τον επιζώντα σύζυγο και κάθε συνδικαιούχο με βάση το δικαιούμενο ποσοστό σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα προέλευσης, άλλως του κληρονομικού δικαίου. Προκειμένου για τέκνα, η καταβολή του εν λόγω ποσοστού της εθνικής σύνταξης λήγει με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που ορίζονται από το άρθρο 13. Το καταβαλλόμενο σε αυτά ποσοστό, μετά τη διακοπή χορήγησης του, προστίθεται στο ποσοστό που χορηγείται στο δικαιούχο επιζώντα σύζυγο και έως το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης. Σε περίπτωση επιμερισμού της εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξης μεταξύ δικαιούχου και τέκνων, το ποσό της εθνικής σύνταξης κατανέμεται κατά τα ποσοστά του επιμερισμού.

5. Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούμενου μιας πλήρους σε ποσό και μιας μειωμένης κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούμενης εθνικής σύνταξης είναι πλήρες.

6. Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) Ευρώ κάθε μήνα.

Άρθρο 8 Ανταποδοτική σύνταξη

1.Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδοχών του πίνακα ο οποίος ενσωματώνεται στην παράγραφο 3, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.

2.Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνονται υπόψη:

α. για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, εξαιρουμένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας που τυχόν καταβλήθηκαν. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, πλην του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, προσαυξαυνόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

β. για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες βάσει των οποίων υπολογίζονταν οι εισφορές για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο μέχρι την θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, και, για το διάστημα μετά την δημοσίευση του νόμου, το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του παρόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.

3. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στο άρθρο 15, όπως φαίνεται στον πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της παραγράφου αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Ειδικότερα, το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης εντός εκάστης κλίμακας ετών αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα. Σε περίπτωση συμπλήρωσης των ετών ασφάλισης της δεύτερης στήλης, το ποσοστό αναπλήρωσης, στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά τα ανωτέρω, προσαυξάνεται περαιτέρω κατά το προβλεπόμενο ποσοστό για την επόμενη χρονική κατηγορία ετών ασφάλισης.

Ειδικότερα τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

0

15

0,80%

15,01

18

0,92%

18,01

21

1,04%

21,01

24

1,16%

24,01

27

1,29%

27,01

30

1,42%

30,01

33

1,55%

33,01

36

1,69%

36,01

39

1,84%

39,01

42 και περισσότερα

2,00%

 

5. Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων και κλάδων, κατά την ημερομηνία ένταξής τους στον ΕΦΚΑ, εφόσον οι συντάξεις τους είναι της αυτής αιτίας, δικαιούνται από τον ΕΦΚΑ σύνταξη ίση με το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και κλάδους. Σε περίπτωση που οι συντάξεις προέρχονται από διαφορετικές αιτίες, ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να καταβάλλει αυτές χωριστά.

Άρθρο 9 Σύνταξη αναπηρίας-επίδομα τετραπληγίας.

 

1. Για τις συντάξεις αναπηρίας που καταβάλλουν οι εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς, κλάδοι και τομείς εξακολουθούν να ισχύουν οι μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού γενικές και καταστατικές διατάξεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνεται επιτροπή με αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους.

3. α. Στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στα μέλη των οικογενειών τους χορηγείται επίδομα τετραπληγίας-παραπληγίας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, όπως τροποποιούνται με τη ρύθμισης του εδαφίου β.

β. Η παράγραφος .2 του άρθρου 5 Ν.3232/2004,ΦΕΚ Α 48/12.2.2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.61 Ν.3518/2006,ΦΕΚ Α 272/21.12.2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ68 Α), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, υπάγονται και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, που:

α. πάσχουν από μυασθένεια μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,

"β. Έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω προερχόμενο από ακρωτηριασμό των δύο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο."

γ. έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την παραπάνω περίπτωση β` της παραγράφου αυτής,

δ. πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,

ε Έχουν οποιαδήποτε άλλη πάθηση ή βλάβη που συνεπάγεται αδυναμία χρήσης δυο τουλάχιστον άνω ή κάτω άκρων.

Στ). Έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους. Το ύψος του επιδόματος στην περίπτωση αυτή καθορίζεται στο δεκαπλάσιο του κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.»φ

Άρθρο 10 Προσαύξηση σύνταξης

 

1. Το ποσό της κατά τα άρθρα 8 και 9 υπολογιζόμενης σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, προσαυξάνεται κατά 8% για το πρώτο παιδί, 10% για το δεύτερο παιδί και 12% για το τρίτο παιδί και κάθε ένα από τα επόμενα, εφόσον είναι άγαμα και ανήλικα και δεν εργάζονται ή είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας, εφόσον τα παιδιά φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Αν και ο έτερος των γονέων είναι συνταξιούχος, η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση (επίδομα τέκνων) χορηγείται στον έναν εκ των συζύγων κατ’ επιλογή τους. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής, το ποσό της προσαύξησης καταβάλλεται και στους δύο συζύγους κατά το ήμισυ. Οι χορηγούμενες προσαυξήσεις συντάξεων για τα τέκνα υπολογίζονται επί του μισού του κατά το έτος 2015 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

 

2. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, προσαυξάνεται κατά 50%, εφόσον οι συνταξιούχοι είναι πλήρως τυφλοί ή, λόγω πάθησης ή αναπηρίας, τελούν διαρκώς σε κατάσταση η οποία απαιτεί συνεχή επίβλεψη, συμπαράσταση και περιποίηση ετέρου προσώπου. Επί τετραπληγίας, το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης προσαυξάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την δημοσίευση του νόμου διατάξεις.

3. Στην περίπτωση ασφαλισμένων μισθωτών οι οποίοι, υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως και στην περίπτωση ασφαλισμένων που θα καταβάλλουν εθελοντικά εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτό, η σύνταξη προσαυξάνεται κατά ποσοστό που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης.4. Καταβαλλόμενες συντάξεις που εκδόθηκαν βάσει ρυθμίσεων που καταργούνται στο εξής, διατηρούνται ως έχουν, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 14.

 

Άρθρο 11 Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας

1. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας και τα μέλη της οικογένειας τους σύνταξη λόγω θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, αν η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση. Για τη χορήγηση της σύνταξης του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης από τον κατά τα ανωτέρω δικαιούχο. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, η διαδικασία αναγγελίας και διαπίστωσης του εργατικού ατυχήματος κατά την απασχόληση, το είδος της νόσου ανά επάγγελμα και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογήςκαθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Με το εργατικό ατύχημα ή το ατύχημα κατά την απασχόληση εξομοιώνονται και οι επαγγελματικές ασθένειες. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Ασθενείας του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης και για όσους ασφαλίζονται μετά την 1.1.2016 αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύουν κατά την δημοσίευση του νόμου.

2. Επί ατυχήματος εκτός εργασίας ή απασχόλησης, περί του οποίου κρίνουν τα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας και τα μέλη της οικογενείας τους σύνταξη λόγω θανάτου, αν έχουν πραγματοποιήσει το μισό χρόνο ασφάλισης, από αυτόν που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις για την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο του άρθρου 9. Τα ίδια όργανα προσδιορίζουν με αιτιολογημένη απόφαση τους, σε περίπτωση αμφισβήτησης, εάν το ατύχημα ήταν εργατικό ή εκτός εργασίας.

3. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το ανωτέρω θέμα καταργείται. Καταβαλλόμενες συντάξεις που εκδόθηκαν βάσει ρυθμίσεων που καταργούνται στο εξής, διατηρούνται ως έχουν, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 14.

Άρθρο 12 Παροχές σε χρήμα του Ενιαίου Φορέα

 

1. Παροχές σε χρήμα χορηγούνται στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των φορέων, κλάδων και τομέων του ΕΦΚΑ, ως εξής:

α. για τους μισθωτούς και συνταξιούχους φορέων ασφάλισης μισθωτών, με βάση τις γενικές και καταστατικές διατάξεις που ισχύουν για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά την δημοσίευση του παρόντος,

β. Για τους αυτοασπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματικές και ασφαλιστέους λόγω ιδιότητας και τους συνταξιούχους των οικείων φορέων ασφάλισης, με βάση τις γενικές και καταστατικές του ΟΑΕΕ και

γ. για τους αγρότες, ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ οι γενικές και καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ.

2.Από την 1.1.2017 το είδος και το ύψος των παροχών ασθένειας σε χρήμα, η έκταση, τα δικαιούχα πρόσωπα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ή λεπτομέρεια ρυθμίζονται ενιαία με τον Κανονισμό Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ του άρθρου 49 παρ. 3.

Άρθρο 13 Σύνταξη λόγω θανάτου

1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης, που απαιτούνται για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας, δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη της οικογένειας του:

α. Ο επιζών σύζυγος, και

β. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά με την προϋπόθεση ότι: α. είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 25ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης β. κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

2. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη:

α. Αν ο θάνατος του ασφαλισμένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν:

α.α. Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα εργατικό ή ατύχημα εκτός εργασίας του άρθρου 11 ή φόνο.

β.β. Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο.

γ.γ. Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.

δ.δ. Συντρέχει η περίπτωση ανασυστάσεως προϋπάρξαντος γάμου, αρκεί οι τελεσθέντες γάμοι, δηλαδή ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως, κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, να έχουν διαρκέσει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.

β. Εάν ο γάμος έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος, εκτός εάν συντρέχει ένας από τους ανωτέρω με στοιχεία (ββ) και (γγ) αναφερόμενους λόγους.

3. Το δικαίωμα σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος συζύγου και των παιδιών καταργείται:

α. Με το θάνατο του δικαιούχου.

β. Με την τέλεση γάμου του δικαιούχου ή σύναψη συμφώνου συμβίωσης.

γ. Με τη συμπλήρωση των ανωτέρω στην παρ. 1β περίπτωση α΄ οριζόμενων ορίων ηλικίας, και

δ. Από τότε που έπαυσε η κατά την παρ. 1β περίπτωση β΄ ανικανότητα για εργασία.

4.Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το ανωτέρω θέμα καταργείται, εκτός από τις διατάξεις που θέτουν πρόσθετους περιορισμούς στη λήψη σύνταξης από τον επιζώντα σύζυγο, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Καταβαλλόμενες συντάξεις που εκδόθηκαν βάσει ρυθμίσεων που καταργούνται στο εξής, διατηρούνται ως έχουν, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 14.

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου.

 

 

Άρθρο 14 Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης

 

Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής το καταβαλλόμενο καθαρό ποσό κάθε ατομικής σύνταξης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και το άθροισμα του καταβαλλομένου καθαρού ποσού των συντάξεων, που δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, ν.π.δ.δ., ή οιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, το οκταπλάσιο αυτής. Για την διαπίστωση της λήξης του προγράμματος εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Άρθρο 15 Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων

 

1. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του ΕΦΚΑ και των θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την δημοσίευση του νόμου κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8, βάσει των ρυθμίσεων των επομένων παραγράφων.

2. α. Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν κατά την δημοσίευση του παρόντος,

β. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, απομειούμενη μέχρι την τελική αντιστοίχιση με τις συντάξεις όσων θα συνταξιοδοτηθούν μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού. Εάν είναι μικρότερο, καταβάλλεται στο συνταξιούχο το αναλογούν υπολειπόμενο ποσό της διαφοράς.

3. Οι συντάξεις που εκδίδονται μετά την θέση σε ισχύ του νόμου, αυξάνονται κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 16 Χρόνος ασφάλισης

 

1. Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ είναι

α. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον ΕΦΚΑ ή στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και κλάδους για τον οποίο έχουν καταβληθεί ή οφείλονται εισφορές .

β. Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, κατά τα άρθρα 4 και 8 Ν. 2084/92, όπως ισχύουν.

γ. Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 10 παρ.18 Ν.3863/10, των άρθρων 39,40 και 41 Ν.3996/11, του άρθρου 6 παρ.12 και του άρθρου 17 του Ν.3865/10, και του άρθρου 40 του ν. 2084/92. Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης της εισφοράς, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης προσαυξανόμενων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

δ) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Αναγνωρίσεις χρόνων, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την ολοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού.

ε) ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατά την παράγραφο 2.

2. Κάθε ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ, εφ’ όσον παύει να έχει την ασφαλιστέα στον ΕΦΚΑ απασχόληση ή ιδιότητα, δικαιούται να συνεχίσει την ασφάλισή του στον ΕΦΚΑ προαιρετικά κατ εφαρμογή του άρθρου 42 Ν. 2084/1992, ως ισχύει.Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση των εντασσόμενων φορέων, τομέων και κλάδων συνεχίζουν αυτήν στον ΕΦΚΑ.

3. Επί διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα του ενός εκ των εντασσόμενων στο ΕΦΚΑ ταμείων – τομέων και κλάδων μέχρι εντάξεως αυτών στον ΕΦΚΑ, ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους εντασσόμενους φορείς και στον ΕΦΚΑ θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και η σύνταξη υπολογίζεται με βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία του.

4. Πρόσωπα τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κατέστησαν συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας ενός εκ των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων και κλάδων και παράλληλα είναι ασφαλισμένοι ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε κάποιον άλλο από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και κλάδους δικαιούνται με αίτησή τους, οποτεδήποτε, να ζητήσουν την προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισης τους για την προσαύξηση της σύνταξής τους, με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός ανέρχεται σε δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξή τους προσαυξάνεται με ποσοστό που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν οικονομικής αναλογιστικής μελέτης.

5. α. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλιση τους στον ΕΦΚΑ εφόσον διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων και κλάδων.

β. Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και κλάδους, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.

 

Άρθρο 17 Εφάπαξ παροχή

 

1. Στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών υπάγονται τα πρόσωπα που είχαν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπαχθεί στην ασφάλιση των φορέων, τομέων – κλάδων του άρθρου 20 περ. β, καθώς και όσοι αναλαμβάνουν εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ιδιότητα, η οποία σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ως άνω τομέων – κλάδων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημιουργούσαν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση των εν λόγω φορέων, τομέων – κλάδων.

2. Πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών αποτελούν:

α) Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των φορέων, τομέων – κλάδων πρόνοιας που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις.

β) Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων. Η συνολική εισφορά ασφάλισης για εφάπαξ παροχή ορίζεται σε ποσοστό 4%, βαρύνει αποκλειστικά τους ασφαλισμένους και υπολογίζεται για τους μισθωτούς επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους για τους ελεύθερους επαγγελματίες - αυταπασχολούμενους – αγρότες επί του εισοδήματός τους, κατ’ αναλογία των ειδικότερα προβλεπόμενων στα άρθρα 53 και 54 του παρόντος.

3. Χρόνος ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών είναι:

α) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εφεξής.

β) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους φορείς - τομείς και κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία.

4. α) Από τον κλάδο εφάπαξ παροχών απονέμεται η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισμένος έτυχε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις από τις καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων φορέων, κλάδων ή τομέων.

β) Εφάπαξ παροχή χορηγείται σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, που δεν είχε αποκτήσει κατά το χρόνο του θανάτου του δικαίωμα για λήψη εφάπαξ παροχής, δηλαδή ασφαλισμένου ο οποίος απεβίωσε πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας, στα πρόσωπα της οικογένειας του, εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω θανάτου, του φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο θανών. Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, δεν υπάρχουν πρόσωπα της οικογένειας που δικαιούνται σύνταξη εξαιτίας του θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα. Στην περίπτωση που σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται την εφάπαξ παροχή, αυτή καταβάλλεται στους γονείς, αδελφούς του θανόντος ασφαλισμένου, κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος

Εάν ο ασφαλισμένος απεβίωσε μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας, τότε η εφάπαξ παροχή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.

γ) Δεν επιτρέπεται προκαταβολής της εφάπαξ παροχής και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

5. Το ποσόν της εφάπαξ παροχής ισούται με το άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 και του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής.

α) Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως την 31.12.2013:

ι) Για τους μισθωτούς:

Το εφάπαξ βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του εβδομήντα επί τοις εκατό (70%) των συνταξίμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης. Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται το πηλίκον της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου.

ιι) Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους:

Το εφάπαξ βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του ογδόντα πέντε επίτοις εκατό (85% ) των συνταξίμων αποδοχών, στις οποίες έγιναν οινόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης.

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικέςκατηγορίες βάσει των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές ολόκληρο το χρόνο της ασφάλισης του ασφαλισμένου, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12 τουπροηγούμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης που πραγματοποιείται έως τη συμπλήρωση έτους.

β. Για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από την 1.1.2014 και εντεύθεν:

Για τους μισθωτούς, αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες το τμήμα της εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής, υπολογίζεται με βάση την αρχή της ισοδυναμίας και το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζεται η νέα τεχνική βάση για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας διάταξης.

6. Εκκρεμείς αιτήσεις κρίνονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού.

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού περί του τρόπου υπολογισμού της εφάπαξ παροχής εφαρμόζονται και για τις εφάπαξ παροχές που καταβάλλονται από ΝΠΙΔ που προήλθαν εκ μετατροπής από ΝΠΔΔ κατά το άρθρο 6 παρ. 20 Ν.3029/02, καταργουμένου του άρθρου 180Ζ Ν.4261/14.

 

 

Άρθρο 18 Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης

 

Με τους εγγάμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης ως προς κάθε ασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή της εν γένει ασφαλιστικής ή προνοιακής νομοθεσίας.

Κεφάλαιο Δ’ Ενιαίος Φορέας Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 19 Μετονομασία ΙΚΑ - Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετονομάζεται σε Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και αποτελεί εφεξής το μοναδικό φορέα παροχής κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Στον ΕΦΚΑ εντάσσονται αυτοδίκαια από 1.1.2016 όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ρυθμίζονται στο άρθρο 19 κ.ε., με την εξαίρεση του ΝΑΤ και του ΟΓΑ που διατηρούν αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 20 Σκοπός του ΕΦΚΑ

 

Σκοπός του ΕΦΚΑ είναι: α) η παροχή μηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους ασφαλισμένους του ή στα μέλη οικογενείας τους, η ασφαλιστική τους κάλυψη για παροχές ασθένειας και μητρότητας, η χορήγηση των παροχών ασθένειας σε χρήμα, εξόδων κηδείας και η υλοποίηση όσων άλλων προγραμμάτων προβλέπονται από ειδικές διατάξεις και β) η καταβολή εφάπαξ παροχών στους ασφαλισμένους του και στα μέλη των οικογενειών τους.

Άρθρο 21 Κλάδοι του ΕΦΚΑ

 

1.Τον ΕΦΚΑ συγκροτούν τρεις (3) κλάδοι, με αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση, χωρίς διοικητική ή οικονομική αυτοτέλεια: α) κλάδος κύριας ασφάλισης, β) κλάδος εφάπαξ παροχών και γ) κλάδος λοιπών παροχών.

2.Σε κάθε κλάδο του ΕΦΚΑ εντάσσονταιοι παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους, ως εξής:

 

Α) Στον κλάδο κύριας ασφάλισης εντάσσονται:

 

1.Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)

1.1.Κλάδος κύριας σύνταξης

1.1.1.Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1.1.2.Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ

1.1.3.Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ)

2.Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.)

2.1.Κλάδος κύριας ασφάλισης

2.1.1.Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

2.1.2.Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

2.1.3.Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου

2.1.4.Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου

2.1.5.Τομέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης

2.1.6.Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών

2.1.7.Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης

2.1.8.Τομέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης

2.1.9.Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ)

3.Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)

3.1.Κλάδος Κύριας Ασφάλισης

3.1.1.Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση

3.1.2.Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων

3.1.3.Τομέας Ασφάλισης Νομικών και ο ειδικός κλάδος για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που συστάθηκε με το άρθρο 39 του ν.4075/2012

4.Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)

4.1.Κλάδος Κύριας Ασφάλισης

4.1.1.Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ

4.1.2.Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

5.Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)

5.1.Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του ν.4169/1961

5.2.Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ν.2458/1997

6.Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), εκτός του Οίκου Ναύτου και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας,

 

Β) Στον κλάδο εφάπαξ παροχών εντάσσονται:

1.Το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) με τους Τομείς του:

1.1.Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

1.2.Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

1.3.Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος

1.4.Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους

1.5.Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών

1.6.Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

2.Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) με τους Τομείς του:

2.1.Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

2.2.Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων

2.3.Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων

2.4.Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών

2.5.Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων

2.6.Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

2.7.Τομέα Πρόνοιας Λιμενεργατών

2.8.Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

2.9.Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου

2.10.Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης

2.11.Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης

3.Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.) με τους Τομείς του:

3.1.Τομέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου

3.2.Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών

3.3.Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.

4.Ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) με τους Τομείς του:

4.1.Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε

4.2.Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ –Δ.Ε.Η.)

4.3.Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε

4.4.Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού

4.5.Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης

4.6.Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης

5.Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με τους Τομείς του:

5.1.Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

5.2.Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών

5.3.Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών

5.4.Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών

5.5.Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων

5.6.Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

6.Το Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.)

7.Το Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.)

8.Ο Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

9.Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ (Εφάπαξ Βοήθημα Αρτοποιών).

Γ) Στον κλάδο παροχών εντάσσονται:

1.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1.1.Κλάδος ασθένειας

1.1.1.Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα

1.2.Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου

1.3.Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

2.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

2.1.Κλάδος ανεργίας και δώρου

2.1.1.Λογαριασμός Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

2.1.2.Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης

2.1.3.Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών

2.2.Κλάδος Υγείας

2.2.1.Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου

2.2.2.Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών

2.2.3.Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών

2.2.4.Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

3.ΕΤΑΑ

3.1.Κλάδος Υγείας

3.1.1.Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

3.1.2.Τομέας Υγείας Υγειονομικών

3.1.3.Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών

3.1.4.Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά

3.1.5.Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

3.1.6.Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών

3.1.7.Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων

3.1.8.Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Α.

4.ΟΑΕΕ

4.1.Κλάδος Υγείας

4.1.1.Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα

5.ΟΓΑ

5.1.Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας του ν.3050/2002

5.2.Κλάδος Υγείας

5.2.1.Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα

6.Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)

6.1. Κλάδος Υγείας

6.1.1.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.)

6.1.2.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.-Η.Σ.Α.Π.)

6.1.3.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.-ΗΛΠΑΠ)

6.1.4.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.-ΔΕΗ)

6.1.5.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.-ΕΤΒΑ)

6.1.6.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ)

6.1.7.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ)

6.1.8.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.)

6.1.9.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ)

6.1.10.Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

7.Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)

7.1.Κεφάλαιο Δυτών

7.2.Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων (ΕΛΟΕΝ)

 

3. Στους τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων, κλάδων και λογαριασμών.

Άρθρο 22 Ασφαλιστέα πρόσωπα

 

1. Η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ είναι υποχρεωτική και αυτοδίκαιη.

2. Στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ υπάγονται:

α. Οι μέχρι την ένταξη ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των εντασσόμενων φορέων, κλάδων ή τομέων , οι οποίοι καθίστανται ασφαλισμένοι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ.

β. Όσοι για πρώτη φορά από 1.1.2016 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των εντασσόμενων φορέων, κλάδων και τομέων.

 

Άρθρο 23 Διοίκηση του ΕΦΚΑ

 

1.Όργανα διοίκησης του ΕΦΚΑ είναι: α) ο Διοικητής και β) το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, με διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής. Επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τριετή θητεία και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

3.Συνιστώνται στο ΕΦΚΑ πέντε (5) θέσεις Υποδιοικητών, ιδίων προσόντων με το Διοικητή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίοι διορίζονται, για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο Υποδιοικητής, ο οποίος αναπληρώνει τον Διοικητή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντά του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ..

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από:

α. το Διοικητή, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν από τους Υποδιοικητές,

β. δύο Υποδιοικητές, με τους αναπληρωτές τους λοιπούς Υποδιοικητές,

γ. έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) με τον αναπληρωτή του.

δ. έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων μισθωτών του δημοσίου τομέα που προτείνεται από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), με τον αναπληρωτή του.

ε. έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.) με τον αναπληρωτή του.

στ. έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών που προτείνεται από το Σωματείο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), εκ περιτροπής ανά θητεία, με τον αναπληρωτή του.

ζ. Έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ),εκ περιτροπής ανά θητεία, με τον αναπληρωτή του

η. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών που προτείνεται από κοινού με τον αναπληρωτή του από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το Τεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

θ. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων αγροτών με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται με διαδικασία που θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ι. έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΕΕ), την Ομοσπονδία Συντάξεων ΙΚΑ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΠΟΣ ΟΑΕΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), εκ περιτροπής ανά θητεία, με τον αναπληρωτή του,

ια. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τον αναπληρωτή του,

ιβ. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, ο οποίος εκλέγεται από τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, με τον αναπληρωτή του,

ιγ. δύο (2) υπαλλήλους προϊσταμένους Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές τους,

ιδ. έναν (1) προϊστάμενο τμήματος του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του,

ιε. τέσσερις ειδικούς επιστήμονες, από τους οποίους οπωσδήποτε ένας ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας και ένας σε θέματα οικονομικών και οικονομικής διαχείρισης, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές τους.

Τα υπό στοιχ. γ’ έως ι’ μέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από πίνακες που περιέχουν διπλάσιο αριθμό προσώπων, οι οποίοι υποβάλλονται από τις ως άνω οργανώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των σχετικών προτάσεων, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι σχετικές θέσεις παραμένουν κενές και η απαρτία του οργάνου υπολογίζεται με βάση τις θέσεις που έχουν καλυφθεί.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος καλείται πάντοτε επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ότι έγιναν νόμιμα και σε περίπτωση απουσίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφόσον αυτοί έχουν προσκληθεί κανονικά και δεν προσήλθαν.

Ο Πρόεδρος, ο Κυβερνητικός Επίτροπος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τριετή θητεία.

Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.

Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τμήματος σε περίπτωση που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης.

Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του ΕΦΚΑ, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Διοικητή.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει επί πέντε συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν διορίζεται ούτε μπορεί να αποτελεί μέλος του διοικητικού Συμβουλίου:

α. Ο μη συμπληρώσας το 25ο έτος της ηλικίας του.

β. Ο ανίκανος να αναλάβει ή να διατηρεί Δημόσιο λειτούργημα.

γ. Ο διατελών σε υπηρεσιακή σχέση με τον ΕΦΚΑ.

δ. Ο διατελών βουλευτής.

ε. Ο τελών σε οποιαδήποτε άξια λόγου οικονομική σχέση με τονΕΦΚΑ.

στ. Ο μη έχων ή ο παύσας να έχει οριστικά την ιδιότητα, για την οποία διορίσθηκε.

ζ. Ο καθυστερών εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις αποτελούν λόγους έκπτωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το αξίωμά τους, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους, πλην των περιπτώσεων, κατά τις οποίες τα παριστάμενα μέλη αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί επείγουσας ανάγκης και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελούνται μετά την επικύρωση τους σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων και η μηνιαία αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του ΕΦΚΑ.

Άρθρο 24 Αρμοδιότητες Διοικητή

 

1. Ο Διοικητής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ, ως Πρόεδρος, συγκαλεί το Δ.Σ., καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

β. Ασκεί τη διοίκηση του ΕΦΚΑ και φέρει την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού του, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του.

γ. Μεριμνά για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει τον ΕΦΚΑ.

δ. Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΦΚΑ, καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τον ΕΦΚΑ.

ε. Εκπροσωπεί τον ΕΦΚΑ δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή σε μέλος του Δ.Σ. ή σε δικηγόρο ή σε προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Φορέα.

στ. Αναθέτει μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού σε τρίτους τη μελέτη για την αντιμετώπιση θεμάτων του ΕΦΚΑ.

ζ. Υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ. συμβάσεις που συνάπτει ο ΕΦΚΑ, όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα.

2. Ο Διοικητής μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στους Υποδιοικητές ή σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή Διοικητή».

Άρθρο 25Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 

1. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ είναι οι εξής:

α. Καθορίζει την πολιτική δράσης του ΕΦΚΑ και αποφασίζει για τα ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΦΚΑ προς εκπλήρωση των σκοπών του.

β. Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του ΕΦΚΑ και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του.

γ. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό κάθε οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του.

δ. Διαχειρίζεται την περιουσία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ε. Μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του ΕΦΚΑ.

στ. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ομάδες εργασίας και εξουσιοδοτεί τον Διοικητή για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και αποφάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ζ. Αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων του ΕΦΚΑ ή υπεράσπιση των συμφερόντων αυτού.

η. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη δαπάνη για τη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης έργου.

θ. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και μισθώσεων ή την παράταση της ισχύος αυτών, τη χορήγηση προκαταβολών σε προμηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση, την κήρυξη προμηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή μη συμβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των σχετικών συμβάσεων.

ι. Αποφασίζει για τη χορήγηση δανείων στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους του ΕΦΚΑ.

ια. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης.

ιβ. Μεριμνά και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση του μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, καθώς και την τήρηση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων.

ιγ. Εγκρίνει, μετά από απόφαση του Διοικητή, τη διάθεση χρηματικών ποσών από τα έσοδα του ΕΦΚΑ για δαπάνες που γίνονται για συγκεντρώσεις, σεμινάρια κ.λ.π. που εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες, για εκδηλώσεις που γίνονται με πρωτοβουλία τη Διοίκησης ή των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού του κατά τις εθνικές εορτές, τις εορτές Χριστουγέννων, Νέου έτους και Πάσχα ή και άλλες μέρες για συγκεκριμένο σκοπό που προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. καθώς και των δαπανών που γίνονται για τη φιλοξενία ξένων αποστολών που έχουν σαν σκοπό την ανταλλαγή απόψεων κ.λ.π. στα πλαίσια διμερών ή πολυμερών συμβάσεων ή στο προπαρασκευαστικό στάδιο της υπογραφής συμβάσεων αυτής της μορφής.

ιδ. Εγκρίνει, μετά από απόφαση του Διοικητή, τη διάθεση χρηματικών ποσών από τα έσοδα του ΕΦΚΑ για δαπάνες που γίνονται για συγκεντρώσεις, σεμινάρια κ.λ.π. που εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες, για εκδηλώσεις που γίνονται με πρωτοβουλία τη Διοίκησης ή των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού του κατά τις εθνικές εορτές, τις εορτές Χριστουγέννων, Νέου έτους και Πάσχα ή και άλλες μέρες για συγκεκριμένο σκοπό που προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. καθώς και των δαπανών που γίνονται για τη φιλοξενία ξένων αποστολών που έχουν σαν σκοπό την ανταλλαγή απόψεων κ.λ.π. στα πλαίσια διμερών ή πολυμερών συμβάσεων ή στο προπαρασκευαστικό στάδιο της υπογραφής συμβάσεων αυτής της μορφής.

ιε. Μεριμνά και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ, ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.

2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στον Διοικητή ή στα μέλη αυτού ή σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση “με εντολή Δ.Σ.”.

Άρθρο 26 Κυβερνητικός Επίτροπος

 

1.Ο Κυβερνητικός Επίτροπος, ο οποίος μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ, παρακολουθεί τη νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται να λαμβάνει το λόγο για οποιοδήποτε θέμα και να υποβάλλει προτάσεις.

2.Ο Κυβερνητικός Επίτροπος μπορεί να αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση κάθε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της, αν κρίνει ότι αντίκειται σε διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών και υπουργικών αποφάσεων εν γένει που διέπουν τη λειτουργία του ΕΦΚΑ. Η απόφαση δεν εκτελείται μέχρις ότου, μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, αρθεί η διαφωνία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία είναι υποχρεωτική για τον ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υπουργός δεν κοινοποιήσει την επί της διαφωνίας απόφασή του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης του Δ.Σ., αυτό μπορεί να αποφασίσει την εκτέλεση της απόφασης, για την οποία διατυπώθηκε η διαφωνία.

3.Ο Κυβερνητικός Επίτροπος μπορεί να αναστείλει για μια φορά μέχρι την επόμενη συνεδρίαση την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον διατυπώσει αιτιολογημένη επιφύλαξη που αφορά τα συμφέροντα του ΕΦΚΑ. Η απόφαση επανεισάγεται για συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο επιμείνει στην εκτέλεσή της.

4.Ο Κυβερνητικός Επίτροπος και ο αναπληρωτής του καλούνται, επί ποινής ακυρότητας της συνεδρίασης, σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27 Προσωπικό γραφείων Διοικητή και Υποδιοικητών[1]

 

1. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδιοικητών του ΕΦΚΑ θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάθε γραφείο ως εξής:

α. τέσσερις (4) θέσεις στο γραφείο του Διοικητή και

β. τρεις (3) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή.

 

2. Τα προσόντα, η πρόσληψη στις θέσεις αυτές, η αποχώρηση και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των συμβούλων αυτών γίνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί ειδικών συνεργατών των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης.

 

3. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλου του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως ισχύει, κατ’ εφαρμογή αναλόγως της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄).

Άρθρο 28 Διοικητική Οργάνωση

 

1. Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές, οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής:

Α. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΚΑ διαρθρώνεται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στο Διοικητή:

α. Τμήμα Γραφείου Διοικητή

β. Τμήματα Γραφείων Υποδιοικητών

γ. Διεύθυνση Διοίκησης.

δ. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.

ε. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων.

στ. Γενική Δ/νση Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών και Ελέγχων.

ζ. Γενική Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών.

η. Γενική Δ/νση Παροχών.

θ. Γενική Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης.

ι. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ια. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Επίσης, στην Κεντρική Υπηρεσία λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου

β. Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Β. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ διαρθρώνονται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στο Διοικητή:

α. Περιφερειακά Κέντρα σε επίπεδο Δ/νσης, τα οποία υπάγονται στη Γενική Δ/νση Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών και Ελέγχων, ως εξής:

αα. Περιφερειακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

αβ. Περιφερειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας

αγ. Περιφερειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου

αδ. Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

αε. Περιφερειακό Κέντρο Αττικής

αστ. Περιφερειακό Κέντρο Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου

αζ. Περιφερειακό Κέντρο Δυτικής Ελλάδος και Νήσων Ιονίου

αη. Περιφερειακό Κέντρο Πελοποννήσου

αθ. Περιφερειακό Κέντρο Κρήτης

 

β. Τοπικές Δ/νσεις

βα.

ββ.

βγ.

[…]

β… Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΕΕ και τρίτων χωρών Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας

β… Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΕΕ και τρίτων χωρών Βόρειας Ελλάδας

 

2. Η αναλυτική διάρθρωση ανά Γενική Διεύθυνση και Διεύθυνση καθώς και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων περιγράφονται στα άρθρα 27 έως 38 του παρόντος. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται εντός ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΕΦΚΑ. Η αντιστοίχιση των οργανωτικών αυτών μονάδων με τις υφιστάμενες μονάδες του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, η κατανομή και η τοποθέτηση σε αυτές του προσωπικού του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και των εντασσόμενων φορέων, όπως και η προσωρινή τοποθέτηση προϊσταμένων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.

 

Άρθρο 29 Τμήμα Γραφείου Διοικητή

 

Το Γραφείο του Διοικητή, το οποίο επικουρεί αυτόν στο έργο του, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Επιμέλεια της αλληλογραφίας του και η τήρηση του προσωπικού του πρωτοκόλλου και αρχείου.

β. Οργάνωση της επικοινωνίας του με τις υπηρεσιακές μονάδες του ΕΦΚΑ, το προσωπικό και τους Συλλόγους του, τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς και το κοινό γενικά.

γ. Συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες κάθε θέματος που αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ή τον έλεγχο από τις Ανεξάρτητες Αρχές.

δ. Μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων.

ε. Συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωσή του κατά την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων του.

 

Άρθρο 30 Τμήματα Γραφείων Υποδιοικητών

 

Τα Γραφεία επικουρούν τους Υποδιοικητές στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες, το προσωπικό και τους Συλλόγους του, τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς και το κοινό γενικά.

Άρθρο 31 Διεύθυνση Διοίκησης

 

1. Η Διεύθυνση Διοίκησης διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής:

α. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου

β. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Πολιτών

γ. Τμήμα Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

δ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου

αα. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών.

αβ. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας και ο ορισμός εκπροσώπων του Φορέα σε συλλογικά όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας άλλων Φορέων.

αγ. Η γραμματειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Φορέα.

αδ. Η μέριμνα για την υλοποίηση της διαδικασίας αρχαιρεσιών της εκλογής αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

αε. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Σ. του Φορέα και η τήρηση των πρακτικών του.

 

β. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Πολιτών

βα. Η παρακολούθηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του διαδικτύου για θέματα που ενδιαφέρουν το Φορέα, η ενημέρωση της Διοίκησης και των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων καθώς και η αρχειοθέτηση των σχετικών πληροφοριών.

ββ. Η ενημέρωση του κοινού και των παραγόντων του δημοσίου βίου με κάθε πρόσφορο μέσο για το σκοπό και τις δραστηριότητες του Φορέα και γενικά η προβολή του έργου του.

βγ. Η επιμέλεια σύνταξης ανακοινώσεων του ΕΦΚΑ και η προώθησή τους στα Μ.Μ.Ε. Η σύνταξη των ενδεικνυόμενων απαντήσεων σε δημοσιεύματα που αφορούν το ΕΦΚΑ.

βδ. Η επιμέλεια των πάσης φύσεως εκδηλώσεων του ΕΦΚΑ.

βε. Η κατεύθυνση του πολίτη στις αρμόδιες υπηρεσίες.

βζ. Ο συντονισμός της συνεργασίας των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με τα Κ.Ε.Π.

βη. Η καταγραφή και κατηγοριοποίηση παραπόνων του κοινού που προκύπτουν από τα συναλλαγές του με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και προώθησή τους προς επίλυση στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

βθ. Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

βι. Η παροχή οδηγιών προς τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις για την επίλυση θεμάτων εξυπηρέτησης

 

γ. Τμήμα Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

γα. Η άντληση πληροφόρησης από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα, η παρακολούθηση της έκδοσης των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων έργων και η ενημέρωση των αρμοδίων Δ/νσεων της Διοίκησης του Ταμείου για την έκδοσή τους.

γβ. Η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου για την υποβολή των προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων, η επιμέλεια για την αρτιότητα των φακέλων και η εν γένει προετοιμασία των φακέλων με τα απαιτούμενα στοιχεία για την ένταξη των Έργων και η αποστολή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

γγ. Η αποστολή της Απόφασης Ένταξης στο φορέα χρηματοδότησης και στις εμπλεκόμενες Δ/νσεις του Ταμείου, για την εφαρμογή των απορρεουσών υποχρεώσεων.

γδ. Η παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων σε όλα τα στάδια, από την έναρξη της υλοποίησης τους μέχρι και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τις εμπλεκόμενες Δ/νσεις και η σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή των τυποποιημένων εντύπων, πρότασης, παρακολούθησης, δαπανών και ολοκλήρωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

γε. Η αποστολή στο φορέα χρηματοδότησης στοιχείων των Έργων για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κάθε έτους καθώς και εκτιμήσεις και προβλέψεις δαπανών και χρηματοδότησης.

γστ. Η μέριμνα για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και για την εκταμίευσή της από το Ταμείο.

γζ. Η ενημέρωση των εμπλεκομένων Διευθύνσεων για την προετοιμασία τους, σχετικά με τους ελέγχους των Έργων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

γη. Η αποστολή της Έκθεσης Ελέγχου στις εμπλεκόμενες Δ/νσεις, προκειμένου να προβούν σε τυχόν αναφερόμενες διορθωτικές ενέργειες ή σε τυχόν αντιρρήσεις και παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της

 

δ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

δα. Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Διεύθυνσηςμε ηλεκτρονικό ή μη ταχυδρομείο, καθώς και η τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων διακίνησης.

δβ. Η τήρηση του κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης ηλεκτρονικού ή μη.

δγ. Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων καθώς και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.

δδ. Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών, η επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων από τον προϊστάμενο του Τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δε. Η οργάνωση, ταξινόμηση, τήρηση του αρχείου των σχεδίων εγγράφων της Διεύθυνσης.

δστ. Η μέριμνα και διαχείριση γραφειακού υλικού και αναλώσιμων της Διεύθυνσης.

δζ. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της και του προσωπικού της.

Άρθρο 32 Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

 

1.Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο αυτής Νομικό Σύμβουλο, τους Παρέδρους και λοιπά μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τους έμμισθους δικηγόρους των εντασσόμενων Ταμείων, οι οποίοι εκπροσωπούν τον ΕΦΚΑ ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών έχοντες την πληρεξουσιότητα της παρ. 11 του άρθρου 20 του Ν. 2557/1997.

2.Η εν λόγω Διεύθυνση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Τη νομική κάλυψη, εκπροσώπηση και υποστήριξη των υποθέσεων του ΕΦΚΑ ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

β. Η γνωμοδότηση επί θεμάτων νομικής φύσης που αφορούν το Ταμείο.

γ. Η παροχή νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων προς το Δ.Σ. και τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, εφόσον αυτές ζητούνται.

δ. Η νομική επεξεργασία των πάσης φύσεως διακηρύξεων, συμβάσεων και συμφωνιών του ΕΦΚΑ.

ε. Η νομική επεξεργασία των προτεινόμενων από τον ΕΦΚΑ προσχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων.

στ. Η παρακολούθηση νομολογίας των δικαστηρίων που αφορά στο Ταμείο και η παροχή σχετικών οδηγιών προς τις Υπηρεσίες.

ζ. Η μέριμνα για τον εμπλουτισμό και τη καλή λειτουργία της Νομικής Βιβλιοθήκης.

η. Ο έλεγχος νομιμότητας των δικαστικών εξόδων των Δικηγόρων Αθηνών και επαρχίας, για κάθε υπόθεση.

θ. Η ανάθεση σε εξωτερικούς δικηγόρους της εκπροσώπησης του ΕΦΚΑ ενώπιον των Δικαστηρίων σε όλη την Επικράτεια και η παροχή της σχετικής πληρεξουσιότητας.

 

3.Οι Οργανικές Μονάδες Νομικών Υποθέσεων των εντασσόμενων Ταμείων διατηρούνται σε ισχύ ως Τμήματα της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών με την υφιστάμενη διάρθρωση και αποκλειστική αρμοδιότητα το χειρισμό των εκκρεμών και νέων δικαστικών υποθέσεων αυτών.

 

4.Για τη γραμματειακή και διαχειριστική υποστήριξη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών συνίσταται σ’ αυτή Τμήμα Γραμματείας με τις εξής αρμοδιότητες:

α. Τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του ΕΦΚΑ, την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου (περιλαμβανομένου και αρχείου δικογραφιών).

α. Την παραλαβή, έλεγχο και πρωτοκόλληση επιδοθέντων δικογράφων και λοιπών εισερχομένων εγγράφων.

β. Την κοινοποίηση των δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

γ. Το συντονισμό και την παροχή οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συγκέντρωση των στοιχείων των επίδικων διαφορών, το σχηματισμό φακέλων και την αποστολή εισηγητικών εκθέσεων στα αρμόδια Δικαστήρια.

δ. Την τήρηση ημερολογίου δικασίμων και την παρακολούθηση της πορείας των δικαστικών υποθέσεων.

 

Άρθρο 33 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων

 

1. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

β. Τμήμα Σχεδιασμού, Αναλύσεων, Μεθοδολογίας και Υποστήριξης Ελέγχων

γ. Τμήμα Αποτελεσμάτων, Αξιολόγησης και Προτάσεων

δ. Τμήμα Εσωτερικών Ελέγχων Νοτίου Ελλάδας και Νήσων (Έδρα Αθήνα)

ε. Τμήμα Εσωτερικών Ελέγχων Βορείου Ελλάδας (Έδρα Θεσσαλονίκη)

στ. Τμήμα Α' Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων Νοτίου Ελλάδας και Νήσων (Έδρα Αθήνα)

ζ. Τμήμα Β' Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων Νοτίου Ελλάδας και Νήσων (Έδρα Αθήνα)

η. Τμήμα Γ' Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδας (Έδρα Θεσσαλονίκη)

θ. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας (Έδρα Θεσσαλονίκη)

 

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων κατανέμεται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

αα. Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

αβ. Η τήρηση του Πρωτοκόλλου και του Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.

αγ. Ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η κατανομή μεταξύ των τμημάτων της Διεύθυνσης καθώς και η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού.

αδ. Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μετακινήσεων του προσωπικού από και προς τη Διεύθυνση.

αε. Η τήρηση βοηθητικού μητρώου των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

αστ. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, η προμήθεια και η διαχείριση εξοπλισμού και αναλώσιμων που απαιτούνται για τη λειτουργία της Διεύθυνσης.

αζ. Η μέριμνα για τις συνεργασίες της Διεύθυνσης με εγχώριους και διεθνείς φορείς.

αη. Η μέριμνα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των ελεγκτών και των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

 

β. Τμήμα Σχεδιασμού, Αναλύσεων, Μεθοδολογίας και Υποστήριξης Ελέγχων

βα. Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης.

ββ. Ο προσδιορισμός, η κατηγοριοποίηση και η ποσοτικοποίηση του πεδίου δράσης της Διεύθυνσης.

βγ. Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδιασμού δράσης της Διεύθυνσης με βάση τη κατηγοριοποίηση και την ποσοτικοποίηση.

βδ. Η συγκέντρωση δεδομένων από κάθε διαθέσιμη πηγή και η κατηγοριοποίηση τους, ώστε να είναι αξιοποιήσιμα.

βε. Η ανάλυση των δεδομένων και η αξιοποίησή τους για την κατάρτιση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδιασμού δράσης, καθώς την υποστήριξη της υλοποίησης της δράσης με τον προσδιορισμό ελεγκτικών στόχων.

βστ. Η διαμόρφωση και η διαρκής βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά τον εσωτερικό έλεγχο.

βζ. Η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση εγχειριδίων μεθοδολογίας διεξαγωγής των ελέγχων με βάση την κατηγοριοποίηση.

βη. Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Φορέα, η εισήγηση βελτιωτικών προτάσεων, η ανάπτυξη και η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου.

βθ. Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του κώδικα δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών.

βι. Η διαμόρφωση αρχών και κανόνων για τη διαχείριση κινδύνων και η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.

βια. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η προμήθεια και η υποστήριξη εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και η προμήθεια, η ανάπτυξη και η υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής.

βιβ. Η λήψη καταγγελιών για υπαλλήλους και υπηρεσιακές μονάδες και η αξιολόγηση τους σε συνεργασία με την Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών και η άμεση προώθηση τους στα αρμόδια τμήματα για την υλοποίηση ελέγχων.

βιγ. Η αρχειοθέτηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, εφόσον αξιολογηθούν ως ασαφείς, γενικόλογες ή ασήμαντες, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών¨

 

γ. Τμήμα Αποτελεσμάτων, Αξιολόγησης και Προτάσεων

γα. Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Φορέα.

γβ. Η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Φορέα.

γγ. Η ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης της ποιότητας και της αποδοτικότητας καθώς και συντελεστών βαρύτητας και δυσκολίας του έργου με βάση την κατηγοριοποίηση.

γδ. Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων σε μηνιαία βάση και η έκδοση δελτίων αποτελεσμάτων με βάση την κατηγοριοποίηση του έργου.

γε. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, και συγκριτικές αναλύσεις και διαχρονικές συγκρίσεις.

γστ. Η αξιολόγηση των προτάσεων των ελεγκτών και η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων για τη βελτίωση του έργου της Διεύθυνσης και του Φορέα και τον περιορισμό των κινδύνων και των απειλών.

γζ. Η περιοδική παρακολούθηση της υλοποίησης των προτάσεων.

γη. Η σύνταξη και ή έκδοση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Διεύθυνσης.

.

δ. Τμήμα Εσωτερικών Ελέγχων Νοτίου Ελλάδας και Νήσων με έδρα την Αθήνα

Η αρμοδιότητα του τμήματος εκτείνεται στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης και περιγράφεται ως εξής:

δα. Η έκδοση εντολών ελέγχου για την διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων.

δβ. Η υλοποίηση των ελέγχων για την ύπαρξη και τη λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (δικλείδων ασφαλείας) στη ροή εργασιών εντός των υπηρεσιών και μεταξύ των υπηρεσιών του Φορέα, τις οικονομικές λειτουργίες και συγκεκριμένα την ορθή διενέργεια των δαπανών, την ορθή είσπραξη και εμφάνιση εσόδων, τη διαχείριση κινδύνων, όπως και τη διαχείριση της περιουσίας του Φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, επίσης την απόδοση και τη λειτουργία της διοίκησης και των υπηρεσιακών μονάδων σε όλα τα επίπεδα, την ύπαρξη και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στα συστήματα και τις υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των ανθρώπινων και υλικών πόρων.

δγ. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Φορέα.

δδ. Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Φορέα.

δε. Η παρακολούθηση της πορείας των ελέγχων και η σύνταξη ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου, όπου κρίνεται αναγκαίο, για κάθε υπόθεση από τους ελεγκτές.

δστ. Η σύνταξη τελικών εκθέσεων ελέγχου μετά την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου και η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση παρομοίων περιπτώσεων.

δζ. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Φορέα και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

 

ε. Τμήμα Ελέγχων Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με την ως άνω περίπτωση δ’, για τις περιοχές χωρικής αρμοδιότητάς του, ήτοι για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

 

στ. Τμήμα Α' Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων Νοτίου Ελλάδας και Νήσων με έδρα την Αθήνα.

στα. Η αρμοδιότητα του τμήματος εκτείνεται στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης

στβ. Η έκδοση εντολών ελέγχου για την διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων.

στγ. Η υλοποίηση των ελέγχων που κατά κύριο λόγο αφορούν: την διάπραξη ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων, την περιουσιακή κατάσταση του προσωπικού του Φορέα, τη τήρηση των διαδικασιών (ασφάλισης, παροχών, κλπ), τις υποδομές στέγασης, πληροφορικής και επικοινωνιών και την οικονομική διαχείριση και προμήθειες.

στδ. Η εισήγηση για τη διενέργεια διοικητικών ερευνών, προκαταρκτικών εξετάσεων και Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων, για την διερεύνηση και τεκμηρίωση φαινομένων διαφθοράς και παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων.

στε. Οι ενέργειες για την άμεση ενημέρωση και παραπομπή των υπαλλήλων στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, για την πειθαρχική και ποινική δίωξη τους, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

στστ. Η παροχή στοιχείων, τεκμηρίων και εκθέσεων στα αρμόδια Δικαστήρια.

στζ. Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων με άλλες αρχές, υπηρεσίες και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 

ζ. Τμήμα Β' Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων Νοτίου Ελλάδας και Νήσων με έδρα την Αθήνα.

Οι αρμοδιότητες του τμήματος αυτού είναι ακριβώς ίδιες και εκτείνονται στις ίδιες Περιφέρειες με το Τμήμα (στ).

 

η. Τμήμα Γ’ Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Οι αρμοδιότητες του τμήματος εκτείνονται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου και είναι ακριβώς ίδιες με αυτές του Τμήματος (στ).

 

θ. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας με έδρα τη Θεσσαλονίκη

θα. Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη των τμημάτων της Διεύθυνσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

θβ. Η τήρηση του Πρωτοκόλλου και του Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου των Τμημάτων αυτών.

θγ. Η μέριμνα και η υποστήριξη για τη μετακίνηση των υπαλλήλων των Τμημάτων αυτών σε εκτός έδρας αποστολές για την υλοποίηση του έργου της Διεύθυνσης.

θδ. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα, η προμήθεια και η διαχείριση εξοπλισμού και αναλώσιμων που απαιτούνται για τη λειτουργία των Τμημάτων της Διεύθυνσης.

Άρθρο 34 Γενική Διεύθυνση Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών και Ελέγχων

 

1.Η Γενική Διεύθυνση Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών και Ελέγχων διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Ανάλυσης, Αξιολόγησης Κινδύνου και Διακανονισμού Οφειλών

β. Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Υποστήριξης Ποινικής Διαδικασίας

γ. Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητρώου Οφειλετών

δ. Περιφερειακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ε. Περιφερειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας

στ. Περιφερειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου

ζ. Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

η. Περιφερειακό Κέντρο Αττικής

θ. Περιφερειακό Κέντρο Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου

ι. Περιφερειακό Κέντρο Δυτικής Ελλάδος και Νήσων Ιονίου

ια. Περιφερειακό Κέντρο Πελοποννήσου

ιβ. Περιφερειακό Κέντρο Κρήτης

 

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών και Ελέγχων κατανέμονται μεταξύ των Διευθύνσεων και Τμημάτων της ως εξής:

 

1. Η Διεύθυνση Ανάλυσης, Αξιολόγησης Κινδύνου και Διακανονισμού Οφειλών συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α.Τμήμα Σχεδιασμού Δράσης

β. Τμήμα ανάλυσης και αξιολόγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών

γ. Τμήμα Διαχείρισης Οφειλετών και Χαρακτηρισμού Ληξιπρόθεσμων οφειλών

δ. Τμήμα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

ε. Τμήμα Ελέγχου & Στατιστικής Παρακολούθησης

 

α. Τμήμα Σχεδιασμού Δράσης

αα. Σχεδιασμός επιχειρησιακών δράσεων.

ββ. Συντονισμός των υπηρεσιών για την υλοποίηση των επιχειρησιακών δράσεων.

 

β. Τμήμα ανάλυσης και αξιολόγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών

βα. Καθορισμός των κριτηρίων για ταξινόμηση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας τους.

ββ. Προσδιορισμός συντελεστών επισφάλειας για την είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών.

βγ. Επεξεργασία των στοιχείων των οφειλετών που τηρούνται στο φορέα ή διατίθενται από συνεργαζόμενους φορείς.

βδ. Κατηγοριοποίηση των εισπράξιμων οφειλών, ώστε να καθορισθεί η προτεραιότητα ως προς την αναγκαστική είσπραξή τους.

βε. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των αναφορών του συστήματος για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των κριτηρίων.

 

γ. Τμήμα Διαχείρισης Οφειλετών και Χαρακτηρισμού Ληξιπρόθεσμων οφειλών

γα. Πραγματοποίηση των απαραίτητων διασταυρώσεων στο πλαίσιο της διοικητικής ανταλλαγής πληροφοριών με τη φορολογική διοίκηση.

γβ. Επεξεργασία των στοιχείων των οφειλετών σε σχέση με τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα διαθέσιμα μέσα είσπραξης και ιεράρχηση των μέτρων ανά οφειλέτη με κριτήριο την αποδοτικότητά τους για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

γγ. Διαχείριση αιτημάτων οφειλετών σχετικά με τους όρους διακανονισμού των οφειλών.

γδ. Διαχωρισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 82 του ΚΕΔΕ.

 

δ. Τμήμα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

δα. Ενημέρωση Οφειλετών του ΕΦΚΑ με κάθε πρόσφορο μέσο για ρύθμιση ή εξόφληση της οφειλής. Παρακολούθηση της ανταπόκρισης ή μη των ως άνω οφειλετών.

δβ. Μέριμνα για αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ για τους οφειλέτες που δεν εξόφλησαν ή δε ρύθμισαν την οφειλή.

δγ. Μέριμνα για αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ σε οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει την οφειλή και παρέλειψαν να καταβάλλουν μία δόση.

 

ε. Τμήμα Ελέγχου & Στατιστικής Παρακολούθησης

εα. Σχεδιασμός και προσδιορισμός λειτουργικών προδιαγραφών για την τροποποίηση υφιστάμενου ή τη δημιουργία νέου λογισμικού που υποστηρίζει τον διακανονισμό των οφειλών.

εβ. Διενέργεια περιοδικών τακτικών ή έκτακτων ελέγχων στο σύνολο των οφειλετών ή σε μεμονωμένους οφειλέτες για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το ύψος των καθυστερούμενων οφειλών και την δυναμική του βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και παραγωγή σχετικών στατιστικών αναφορών.

εγ. Στατιστική παρακολούθηση των οφειλετών που ρύθμισαν την οφειλή.

εδ. Παρακολούθηση διεκπεραίωσης των εκκρεμών αιτήσεων υπαγωγής σε ρύθμιση.

 

2. Η Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Υποστήριξης Ποινικής Διαδικασίας συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Α’ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης

β. Β’ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης

γ. Γ’ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης

δ. Δ’ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης

ε. Τμήμα Υποστήριξης Ποινικής Διαδικασίας

 

α. Α’ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης

αα. Η διαχείριση των οφειλετών που υπάγονται στα παρακάτω Περιφερειακά Κέντρα:

·Περιφερειακό Κέντρο Αττικής

·Περιφερειακό Κέντρο Πελοποννήσου

·Περιφερειακό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας και Νήσων Ιονίου

 

αβ. Εντολή προς τα Περιφερειακά Κέντρα για άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά οφειλετών.

αγ. Δημιουργία, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, πράξεων λήψης αναγκαστικών μέτρων για τους οφειλέτες ειδικού ενδιαφέροντος

αδ. Καταχώριση αποφάσεων κήρυξης οφειλετών σε πτώχευση και παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας.

αε. Έλεγχος και παρακολούθηση των Περιφερειακών Κέντρων για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων και αποτελεσμάτων εντός των καθορισμένων χρόνων.

αστ. Έλεγχος και παρακολούθηση της έκδοσης ή μη των μηνυτήριων αναφορών (ποινική δίωξη) σε πανελλαδικό επίπεδο κατά των οφειλετών / υπευθύνων για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

αζ. Έλεγχος και παρακολούθηση της έγκαιρης διακοπής ή αναστολής παραγραφής των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ.

 

β. Β΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης με αρμοδιότητα τη διαχείριση των οφειλετών που υπάγονται στα παρακάτω Περιφερειακά Κέντρα:

·Β’Περιφερειακό Κέντρο Αττικής

·Περιφερειακό Κέντρο Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας

·Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

γ. Γ΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης με αρμοδιότητα τη διαχείριση των οφειλετών που υπάγονται στα παρακάτω Περιφερειακά Κέντρα:

·Περιφερειακό Κέντρο Πειραιώς και νήσων Αιγαίου

·Περιφερειακό Κέντρο Κρήτης

 

δ. Δ΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης με αρμοδιότητα τη διαχείριση των οφειλετών που υπάγονται στις παρακάτω περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

·Περιφερειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας

·Περιφερειακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Τα ως άνω Α’, Β’ Γ’ και Δ’ Τμήματα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης έχουν έκαστο τις ίδιες ως άνω αρμοδιότητες, τις οποίες ασκούν ανάλογα με την κατά τόπο κατανομή.

 

ε. Τμήμα Υποστήριξης Ποινικής Διαδικασίας

εα. Παρακολούθηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης που ασκούνται στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια της περιοχής όπου εκδίδεται η προσβαλλόμενη πράξη και διαχειρίζονται από τα αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακά Κέντρα του ΕΦΚΑ.

εβ. Παροχή οδηγιών στα Περιφερειακά Κέντρα του ΕΦΚΑ κατά την υποβολή απόψεων στα Δικαστήρια για οφειλέτες ειδικού ενδιαφέροντος.

εγ. Μέριμνα για κήρυξη σε πτώχευση οφειλετών που δημιουργούν επισφαλείς απαιτήσεις, με σκοπό την παρεμπόδιση συσσώρευσης οφειλών μη εισπράξιμων.

εδ. Παρακολούθηση της υποβολής ή μη των μηνυτήριων αναφορών σε πανελλαδικό επίπεδο κατά των οφειλετών που είναι υπεύθυνοι για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

εε. Έλεγχος και παρακολούθηση της έγκαιρης διακοπής ή αναστολής παραγραφής των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ.

εστ. Παροχή οδηγιών προς όλα τα Περιφερειακά Κέντρα του ΕΦΚΑ για εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών και τρόπου διαχείρισης - αντιμετώπισης των θεμάτων.

εζ. Επικοινωνία με άλλους φορείς για διευκόλυνση έγκαιρης λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών.

 

3. Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητρώου Οφειλετών

α. Τμήμα Μητρώου Οφειλετών

β. Τμήμα Παρακολούθησης και διαχείρισης Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής

 

α. Τμήμα Μητρώου Οφειλετών

αα. Τήρηση μητρώου οφειλετών του ΕΦΚΑ, επικαιροποίηση των τηρούμενων στοιχείων και επίλυση προβλημάτων.

ββ. Έλεγχος πληρότητας των στοιχείων, αποκατάσταση λαθών, συμπλήρωση ελλείψεων μητρώου οφειλετών.

 

β. Τμήμα Παρακολούθησης και διαχείρισης Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής

βα. Παρακολούθηση εισροών Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής, παραλαβή Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής, έλεγχος ορθότητας, πληρότητας και συνέπειας των στοιχείων.

 

4. Τα Περιφερειακά Κέντρα (ΠΕΚ), τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης:

·Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή,

·Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

·Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γιάννενα,

· Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος με έδρα τη Λάρισα,

·Αττικής με έδρα την Αθήνα,

·Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά,

·Δυτικής Ελλάδος και Νήσων Ιονίου με έδρα την Πάτρα,

·Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη

·Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.

 

Τα ως άνω ΠΕΚ συγκροτούνται έκαστο από τα παρακάτω τμήματα:

α. Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Δράσης και Αποτελεσμάτων

β. Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης

γ. Τμήμα Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών

δ. Τμήμα Ενδίκων Διοικητικών Διαδικασιών

ε. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

Οι αρμοδιότητες της των εν λόγω ΠΕΚ κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:

 

α. Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Δράσης και Αποτελεσμάτων

αα. Βεβαίωση κάθε είδους οφειλής με την απόδοση μοναδικού αριθμού, τη δημιουργία και τήρηση του ηλεκτρονικού Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών.

αβ. Ενημέρωση, κατεύθυνση και συντονισμός σχετικά με το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο που εκπονεί το Τμήμα Δεδομένων και σχεδιασμού Δράσης της Γενικής Διεύθυνσης, παρακολούθηση της εφαρμογής του και της πορείας εκτέλεσής του, ώστε να γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

αγ. Υποστήριξη λειτουργίας Κέντρου Επικοινωνίας (contact center) με οφειλέτες μέσω πολλαπλών καναλιών: Διαδίκτυο, Γραπτά Μηνύματα Κινητής Τηλεφωνίας (sms), Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Έντυπα.

αδ. Αξιολόγηση λειτουργίας και διατύπωση σχετικής εισήγησης .

αε. Διαβίβαση αιτημάτων στα άλλα τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών και Ελέγχων και τις περιφερειακές διευθύνσεις και παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης αυτών.

αζ. Επεξεργασία και καθορισμός προτεραιοτήτων.

αη. Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου άμεσης βοήθειας (help desk) περιφερειακών διευθύνσεων σε θέματα που άπτονται της χρήσεως των εφαρμογών λογισμικού.

 

β. Τμήμα Ελέγχων ασφάλισης

βα. Παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων.

ββ. Διενέργεια τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγχων είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υπηρεσιακής αναφοράς, καταγγελίας ή εντολής, για τον εντοπισμό των απασχολούμενων και μη ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ και τον εντοπισμό της εισφοροδιαφυγής γενικότερα.

βγ. Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 (Β΄ 449) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΕΦΚΑ.Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίμου περί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Σε περίπτωση μη τήρησης και μη ανάρτησης του πίνακα προσωπικού επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 2 του ν.2556/97, όπως κάθε φορά ισχύουν, και αποστέλλονται οι σχετικές πράξεις προς τις αρμόδιες προς είσπραξη Διευθύνσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη αυτών.

βδ. Διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων ασφάλισης και καταβολής εισφορών και σε επιχειρήσεις, κατόπιν ειδικής εντολής του Διοικητή του ΕΦΚΑ.

βε. Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

βστ. Διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων σε επιχειρήσεις, κατόπιν ειδικής εντολής της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, για τη συνδρομή και υποβοήθηση του έργου των κατά τόπους διευθύνσεων του ΕΦΚΑ.

βζ. Καταλογισμός των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος των επιχειρήσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες ορίζονται με σχετική εντολή της Διοίκησης του ΕΦΚΑ.

 

γ. Τμήμα Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών

γα. Ενημέρωση Οφειλετών ΕΦΚΑ με κάθε πρόσφορο μέσο για ρύθμιση ή εξόφληση της οφειλής. Παρακολούθηση της ανταπόκρισης ή μη των ως άνω οφειλετών.

γβ. Μέριμνα για αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ για τους οφειλέτες που δεν εξόφλησαν ή δε ρύθμισαν την οφειλή.

γγ. Μέριμνα για αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ σε οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει την οφειλή και παρέλειψαν να καταβάλλουν μία δόση.

γδ. Προσδιορισμός συντελεστών επισφάλειας για την είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών.

γε. Συνεργασία με λοιπούς φορείς της χώρας για τη διάθεση πληροφοριών σχετικών με τα κριτήρια που καθορίζονται για την αξιολόγηση των οφειλετών.

γστ. Επεξεργασία των στοιχείων των οφειλετών που τηρούνται στο φορέα ή διατίθενται από συνεργαζόμενους φορείς (όπως προσωπικά στοιχεία, ύψος εισοδημάτων, περιουσιακή κατάσταση, λοιπά οικονομικά στοιχεία των οφειλετών).

γι. Κατηγοριοποίηση των εισπράξιμων οφειλών ώστε να καθορισθεί η προτεραιότητα ως προς την αναγκαστική είσπραξή τους.

για. Επεξεργασία των στοιχείων των οφειλετών σε σχέση με τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα διαθέσιμα μέσα είσπραξης και ιεράρχηση των μέτρων ανά οφειλέτη με κριτήριο την αποδοτικότητά τους για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

γιβ. Πραγματοποίηση των απαραίτητων διασταυρώσεων στο πλαίσιο της διοικητικής ανταλλαγής πληροφοριών με τη φορολογική διοίκηση.

γιγ. Καθορισμός των κριτηρίων για ταξινόμηση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητάς τους.

γιδ. Εντολή προς τις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες για άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά οφειλετών σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση προτεραιοτήτων του Τμήματος Αποτελεσμάτων και Αξιολόγησης.

γιε. Δημιουργία, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, πράξεων λήψης αναγκαστικών μέτρων για οφειλέτες που χαρακτηρίζονται από το Τμήμα Αποτελεσμάτων και Αξιολόγησης, ως ειδικού ενδιαφέροντος, των οποίων η έκδοση, υπογραφή και διεκπεραίωση θα γίνεται από τις καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιες περιφερειακές διευθύνσεις.

γιστ. Καταχώριση αποφάσεων κήρυξης οφειλετών σε πτώχευση και παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας.

γιη. Έλεγχος και παρακολούθηση για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων και αποτελεσμάτων εντός των καθορισμένων χρόνων από τις παραγόμενες μέσω του συστήματος αναφορές προς έλεγχο και τις αντίστοιχες αναφορές αποτελεσμάτων.

γιθ. Έλεγχος και παρακολούθηση της έγκαιρης διακοπής ή αναστολής παραγραφής των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ, για την ελαχιστοποίηση της απώλειας εσόδων.

γκ. Ενημέρωση του τμήματος Ενδίκων Διοικητικών Διαδικασιών για τα ενδεδειγμένα ανά περίπτωση μέτρα για την είσπραξη των οφειλών και για την παρεμπόδιση της δημιουργίας νέων.

γκα. Διαχωρισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν πριν από την έναρξη λειτουργίας του τ. Κ.Ε.Α.Ο. σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης κατ' εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 82 του ΚΕΔΕ.

γκβ. Διαχωρισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά την έναρξη λειτουργίας του τ. Κ.Ε.Α.Ο. και τη δημιουργία του ΕΦΚΑ.

 

δ. Τμήμα Ενδίκων Διοικητικών Διαδικασιών

δα. Παρακολούθηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης που ασκούνται στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια της περιοχής όπου εκδίδεται η προσβαλλόμενη πράξη και διαχειρίζονται από τις αρμόδιες κατά τόπους περιφερειακές διευθύνσεις.

δβ. Παροχή κατευθύνσεων κατά την υποβολή απόψεων στα Δικαστήρια για οφειλέτες ειδικού ενδιαφέροντος.

δγ. Καθορισμός απαιτήσεων για την προσαρμογή του λογισμικού στις μεταβολές της νομοθεσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.

δδ. Μέριμνα για κήρυξη σε πτώχευση οφειλετών που δημιουργούν επισφαλείς απαιτήσεις, με σκοπό την παρεμπόδιση συσσώρευσης οφειλών μη εισπράξιμων.

δε. Παρακολούθηση της υποβολής ή μη των μηνυτήριων αναφορών σε πανελλαδικό επίπεδο κατά των οφειλετών που είναι υπεύθυνοι για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

δστ. Έλεγχος και παρακολούθηση της έγκαιρης διακοπής ή αναστολής παραγραφής των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ

δζ. Παροχή οδηγιών προς όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις. για εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών και τρόπου διαχείρισης - αντιμετώπισης των θεμάτων αρμοδιότητάς του.

δη. Επικοινωνία με άλλους φορείς για διευκόλυνση έγκαιρης λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών.

δθ. Εισηγήσεις από το Τμήμα Αποτελεσμάτων και Αξιολόγησης Κινδύνου, για ανατροφοδότηση με κριτήρια επιλογής οφειλετών, αν και όταν απαιτείται.

 

ε. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

εα. Η γραμματειακή Υποστήριξη του ΠΕΚ

εβ. Η μέριμνα για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό, φωτισμό, ύδρευση, κλιματισμό, τηλεπικοινωνίες, φύλαξη και ασφάλεια των κτιρίων της περιφερειακής διεύθυνσης και γενικότερα για κάθε ανάγκη που αφορά θέματα διοικητικής μέριμνας αυτού.

εγ. Η μέριμνα για τον εφοδιασμό της περιφερειακής διεύθυνσης με υλικό χρήσεως καθώς και υλικό αναλώσιμο (διαχείριση και συντήρηση εξοπλισμού και υλικού, διοικητική μέριμνα και συντήρηση κτιρίου και εγκαταστάσεων της περιφερειακής διεύθυνσης).

εδ. Η τήρηση πρωτοκόλλου, η μέριμνα για τη διακίνηση της αλληλογραφίας και η τήρηση αρχείου.

εε. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και η επικύρωση φωτοαντιγράφων από τον προϊστάμενο της περιφερειακής διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

εστ. Η ηλεκτρονική ενημέρωση, μέσω e-mail, από την Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Αξιολόγησης.

εζ. Τήρηση βοηθητικού ατομικού φακέλου υπαλλήλων που υπηρετούν στην περιφερειακή διεύθυνση και ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης.

 

Άρθρο 35 Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης

β. Διεύθυνση Πρόνοιας

γ. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Διευθύνσεων και Τμημάτων της ως εξής:

 

Η Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισηςσυγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Μητρώου, Ασφαλισμένων και Εργοδοτών

β. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών

γ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Υπαλλήλων Δημόσιου Τομέα (εντασσόμενα)

δ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Υπαλλήλων Δημοσίου και ΝΠΔΔ

ε. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

στ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

ζ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Αγροτών

η. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Ναυτικών (ΝΑΤ)

θ. Τμήμα Ελέγχου Εσόδων Κύριας Ασφάλισης

 

α. Τμήμα Μητρώου, Ασφαλισμένων και Εργοδοτών

αα. Ο καθορισμός των δεδομένων, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει το Μητρώο των Ασφαλισμένων Μισθωτών καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

αβ. Η τήρηση, ενημέρωση και εκκαθάριση των μητρώων ασφαλισμένων και εργοδοτών.

αγ. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ανάλυση και ο σχεδιασμός:

-Βάσεων δεδομένων (databases) για το μητρώο ασφαλισμένων μισθωτών καθώς και το μητρώο εργοδοτών.

-Διαδικτυακών εφαρμογών (internet) πληροφορικής για το μητρώο ασφαλισμένων μισθωτών καθώς και το μητρώο εργοδοτών.

-Εφαρμογών πληροφορικής για την ανακεφαλαίωση και την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων καθώς και του ιστορικού των εργοδοτών.

αδ. Η μέριμνα και ο συντονισμός για την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου.

αε. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την διαχείριση του ασφαλιστικού ιστορικού των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, με την απεικόνιση της ασφαλιστικής σχέσης, την τήρηση των στοιχείων και λογαριασμών χρόνου ασφάλισης των ασφαλισμένων, καθώς και την τήρηση των στοιχείων των εργοδοτών.

αστ. Ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με την απόδοση, ενημέρωση και τις εν γένει μεταβολές του αριθμού μητρώου εργοδοτών και ασφαλισμένων, όπως και η περιοδική και έκτακτη παρακολούθηση της ορθής τήρησης αυτού.

αζ. Ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με την τήρηση και σχετικών με την απόδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

αη. Ο χειρισμός θεμάτων για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε ασφαλισμένους του φορέα.

αθ. Η υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών πληροφορικής του μητρώου με έντυπες, ηλεκτρονικές οδηγίες και τηλεπικοινωνιακά (Help desk).

αι. Η συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρμογών των μητρώων και η κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

αια. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο σχεδιασμός και η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, καθώς και περιοδικών αναφορών με στατιστικά στοιχεία για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.

αιβ. Η παραλαβή και ο έλεγχος βιβλιαρίων ενσήμων και λοιπών εισφορών.

 

β. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών

Αφορά σε όλους τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, καθώς και ειδικές διατάξεις νόμων.

βα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση, τη διατήρηση και εν γένει τις μεταβολές της ασφαλιστικής σχέσης σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο υπάγονται οι ως άνω ασφαλισμένοι (πχ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Βαρέα, ειδικές κατηγορίες κ.α.)

ββ. Τα θέματα τα σχετικά με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

βγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και των σχετικών με την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

βδ. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια των υποκείμενων σε εισφορές αποδοχών, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

βε. Η παρακολούθηση των θεμάτων των σχετικών με τους ειδικούς πόρους του ΕΦΚΑ.

βστ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των ασφαλισμένων, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, καθώς και των σχετικών με την αποτίμηση σε χρήμα των παροχών σε είδος.

βζ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τους υπόχρεους εργοδότες και την απογραφή των ανωτέρω επιχειρήσεων καθώς και με τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των εισφορών.

βη. Ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με το «Εργόσημο».

βθ. Η αντιμετώπιση των θεμάτων της ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (βεβαιώσεις μη οφειλής εισφορών κ.λπ.).

βι. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών.

βια. Ο χειρισμός θεμάτων για την είσπραξη εισφορών για λογαριασμό τρίτων φορέων και την απόδοση σε αυτούς.

βιβ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Τοπικών Διευθύνσεων.

βιγ. Η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

βιδ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την ασφάλιση στο πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, με βάση ειδικές διατάξεις νόμων και ειδικούς κανονισμούς, προσώπων δια­φόρων επαγγελματικών κατηγοριών.

βιε. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την ασφάλιση στο πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τις εισφορές για χρόνο που λογίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο.

βιστ. Ο χειρισμός των θεμάτων ασφάλισης και εισφορών που προκύπτουν από τη συγχώνευση στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων ή Οργανισμών κύριας ασφάλισης.

βιζ. Τα θέματα τα σχετικά με τον καθορισμό των επιχειρήσεων που επιβαρύνονται με εισφορά επαγγελματικού κινδύνου καθώς και τα σχετικά με τη μείωση ή αύξηση της εισφοράς αυτή.

βιη. Η παροχή οδηγιών σε σχέση με την ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

βιθ. Η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικαίου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλισης, έτσι ώστε να διατυπώνονται προτάσεις για την εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας.

βκ. Παρακολούθηση της εγχώριας νομοθεσίας, ώστε να γίνεται έγκαιρα ο προσδιορισμός δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν στο Μητρώο των Ασφαλισμένων καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

βκα. Η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των προβλημάτων, των παραπόνων και προτάσεων που διατυπώνονται από τους ασφαλισμένους με σκοπό τη μελέτη, την αξιολόγηση αι διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλισης που προσφέρει ο ΕΦΚΑ.

 

γ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Υπαλλήλων Δημόσιου Τομέα (εντασσόμενα)

 

γα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση, τη διατήρηση και εν γένει τις μεταβολές της ασφαλιστικής σχέσης σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο υπάγονται οι ως άνω ασφαλισμένοι.

γβ. Τα θέματα τα σχετικά με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

γγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και των σχετικών με την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

γδ. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια των υποκείμενων σε εισφορές αποδοχών, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

γε. Η παρακολούθηση των θεμάτων των σχετικών με τους ειδικούς πόρους του ΕΦΚΑ.

γστ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των ασφαλισμένων, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, καθώς και των σχετικών με την αποτίμηση σε χρήμα των παροχών σε είδος.

γζ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τους υπόχρεους εργοδότες και την απογραφή των ανωτέρω επιχειρήσεων καθώς και με τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των εισφορών.

γη. Η αντιμετώπιση των θεμάτων της ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (βεβαιώσεις μη οφειλής εισφορών κ.λπ.).

γι. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών.

για. Ο χειρισμός θεμάτων για την είσπραξη εισφορών για λογαριασμό τρίτων φορέων και την απόδοση σε αυτούς.

γιβ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Τοπικών Διευθύνσεων.

γιγ. Η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

γιδ. Ο χειρισμός των θεμάτων ασφάλισης και εισφορών που προκύπτουν από τη συγχώνευση στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων ή Οργανισμών κύριας ασφάλισης.

γιε. Τα θέματα τα σχετικά με τον καθορισμό των επιχειρήσεων που επιβαρύνονται με εισφορά επαγγελματικού κινδύνου καθώς και τα σχετικά με τη μείωση ή αύξηση της εισφοράς αυτή.

γιστ. Η παροχή οδηγιών σε σχέση με την ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

γιζ. Η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικαίου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλισης, έτσι ώστε να διατυπώνονται προτάσεις για την εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας.

γιη. Παρακολούθηση της εγχώριας νομοθεσίας, ώστε να γίνεται έγκαιρα ο προσδιορισμός δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν στο Μητρώο των Ασφαλισμένων καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

γιθ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των προβλημάτων, των παραπόνων και προτάσεων που διατυπώνονται από τους ασφαλισμένους με σκοπό τη μελέτη, την αξιολόγηση αι διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλισης που προσφέρει ο ΕΦΚΑ.

δ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα και ΝΠΔΔ

δα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση, τη διατήρηση και εν γένει τις μεταβολές της ασφαλιστικής σχέσης σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο υπάγονται οι ως άνω ασφαλισμένοι.

δβ. Τα θέματα τα σχετικά με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

δγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και των σχετικών με την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

δδ. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια των υποκείμενων σε εισφορές αποδοχών, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

δε. Η παρακολούθηση των θεμάτων των σχετικών με τους ειδικούς πόρους του ΕΦΚΑ.

δστ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των ασφαλισμένων, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, καθώς και των σχετικών με την αποτίμηση σε χρήμα των παροχών σε είδος.

δζ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τους υπόχρεους εργοδότες και την απογραφή των ανωτέρω επιχειρήσεων καθώς και με τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των εισφορών.

δη. Η αντιμετώπιση των θεμάτων της ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (βεβαιώσεις μη οφειλής εισφορών κ.λπ.).

δθ. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών.

δι. Ο χειρισμός θεμάτων για την είσπραξη εισφορών για λογαριασμό τρίτων φορέων και την απόδοση σε αυτούς.

δια. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Τοπικών Διευθύνσεων.

διβ. Η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

διγ. Τα θέματα τα σχετικά με τον καθορισμό των επιχειρήσεων που επιβαρύνονται με εισφορά επαγγελματικού κινδύνου καθώς και τα σχετικά με τη μείωση ή αύξηση της εισφοράς αυτή.

διδ. Η παροχή οδηγιών σε σχέση με την ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

διδ. Η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικαίου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλισης, έτσι ώστε να διατυπώνονται προτάσεις για την εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας.

διε. Παρακολούθηση της εγχώριας νομοθεσίας, ώστε να γίνεται έγκαιρα ο προσδιορισμός δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν στο Μητρώο των Ασφαλισμένων καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

διστ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των προβλημάτων, των παραπόνων και προτάσεων που διατυπώνονται από τους ασφαλισμένους με σκοπό τη μελέτη, την αξιολόγηση αι διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλισης που προσφέρει ο ΕΦΚΑ.

ε. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

εα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση και τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης.

εβ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

εγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

εδ. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια του υποκείμενου σε εισφορές εισοδήματος, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

εε. Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

εστ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των ασφαλισμένων.

εζ. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών.

για. Ο χειρισμός θεμάτων για την είσπραξη εισφορών για λογαριασμό τρίτων φορέων και την απόδοση σε αυτούς.

εη. Η παρακολούθηση των θεμάτων των σχετικών με τους ειδικούς πόρους του ΕΦΚΑ.

εθ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Τοπικών Διευθύνσεων.

ει. Η παρακολούθηση του έργου των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

εια. Η παροχή οδηγιών σε σχέση με την ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

ειβ. Η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικαίου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλισης, έτσι ώστε να διατυπώνονται προτάσεις για την εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας.

ειγ. Παρακολούθηση της εγχώριας νομοθεσίας, ώστε να γίνεται έγκαιρα ο προσδιορισμός δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν στο Μητρώο των Ασφαλισμένων καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

ειδ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των προβλημάτων, των παραπόνων και προτάσεων που διατυπώνονται από τους ασφαλισμένους με σκοπό τη μελέτη, την αξιολόγηση αι διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλισης που προσφέρει ο ΕΦΚΑ.

στ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

στα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση και τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης.

στβ. Τα θέματα τα σχετικά με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

στγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και των σχετικών με την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

στδ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την ασφάλιση και τις εισφορές για χρόνο που λογίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο.

στε. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια του υποκείμενου σε εισφορές εισοδήματος, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

στστ. Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων.

στζ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κατηγορίες των ασφαλισμένων, καθώς και των σχετικών με τις παροχές σε χρήμα.

στη. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών.

στθ. Ο χειρισμός θεμάτων για την είσπραξη εισφορών για λογαριασμό τρίτων φορέων και την απόδοση σε αυτούς.

στι. Η παρακολούθηση των θεμάτων των σχετικών με τους ειδικούς πόρους του ΕΦΚΑ.

στια. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων.

στια. Η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

στιβ. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εξαίρεση των άμεσα ασφαλισμένων από την υπαγωγή στην ασφάλιση στον κλάδο υγείας.

στιγ. Η παροχή οδηγιών σε σχέση με την ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

στιδ. Η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικαίου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλισης, έτσι ώστε να διατυπώνονται προτάσεις για την εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας.

στιε. Παρακολούθηση της εγχώριας νομοθεσίας, ώστε να γίνεται έγκαιρα ο προσδιορισμός δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν στο Μητρώο των Ασφαλισμένων καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

στιστ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των προβλημάτων, των παραπόνων και προτάσεων που διατυπώνονται από τους ασφαλισμένους με σκοπό τη μελέτη, την αξιολόγηση αι διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλισης που προσφέρει ο ΕΦΚΑ.

 

ζ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Αγροτών

ζα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση και τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης.

ζβ. Τα θέματα τα σχετικά με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

ζγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και των σχετικών με τήν αναγνώριση στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

ζδ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την ασφάλιση και τις εισφορές για χρόνο που λογίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο.

ζε. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια του υποκείμενου σε εισφορές εισοδήματος, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

ζστ. Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

ζη. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών.

ζθ. Ο χειρισμός θεμάτων για την είσπραξη εισφορών για λογαριασμό τρίτων φορέων και την απόδοση σε αυτούς.

ζι. Η παρακολούθηση των θεμάτων των σχετικών με τους ειδικούς πόρους του ΕΦΚΑ.

ζια. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων.

ζιβ. Η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

ζιγ. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εξαίρεση των άμεσα ασφαλισμένων από την υπαγωγή στην ασφάλιση στον κλάδο υγείας.

ζιδ. Η παροχή οδηγιών σε σχέση με την ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

ζιε. Η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικαίου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλισης, έτσι ώστε να διατυπώνονται προτάσεις για την εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας.

ζιστ. Παρακολούθηση της εγχώριας νομοθεσίας, ώστε να γίνεται έγκαιρα ο προσδιορισμός δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν στο Μητρώο των Ασφαλισμένων καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

ζιζ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των προβλημάτων, των παραπόνων και προτάσεων που διατυπώνονται από τους ασφαλισμένους με σκοπό τη μελέτη, την αξιολόγηση αι διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλισης που προσφέρει ο ΕΦΚΑ.

η. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Ναυτικών (ΝΑΤ)

ηα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση και τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης.

ηβ. Τα θέματα τα σχετικά με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

ηγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και των σχετικών με τήν αναγνώριση στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

ηδ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την ασφάλιση και τις εισφορές για χρόνο που λογίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο.

ηε. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια των υποκείμενων σε εισφορές αποδοχών, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

ηστ. Ο υπολογισμός, η βεβαίωση και η έκδοση εντολών είσπραξης των τακτικών εισφορών λοιπών κρατήσεων και κάθε άλλης εισφοράς ή τέλους ΝΑΤ - Ταμείων Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠ ΕΝ) - Ειδικών Κεφαλαίων και Λογαριασμών από ναυτολόγια Ελληνικών πλοίων που έχουν μισθολόγιο σε συνάλλαγμα ή σε ευρώ.

ηζ. Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

ηθ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των ασφαλισμένων, καθώς και των σχετικών με την αποτίμηση σε χρήμα των παροχών σε είδος.

ηι. Η κωδικογράφηση όλων των στοιχείων των ναυτολογίων Ελληνικών πλοίων.

ηια. Η παρακολούθηση των εγγυητικών επιστολών που έχουν κατατεθεί έναντι οφειλών από ναυτολόγια.

ηιβ. Η παρακολούθηση κατά τις κείμενες διατάξεις, όπου οι συμβάσεις δεν ορίζουν διαφορετικά, των οφειλών που εκκρεμούν και των ληξιπροθέσμων εγγυητικών επιστολών που έχουν κατατεθεί έναντι οφειλών από καταστάσεις,

ηιγ. Η εφαρμογή του Ν.29/1975 "περί επιβολής ειδικής εισφοράς υπέρ ΝΑΤ".

ηιδ. Η συστηματική παρακολούθηση των καθυστερουμένων εισφορών πλοιοκτητών, η κίνηση διαδικασιών δίωξης εναντίον τους καθώς και η βεβαίωση των οφειλομένων ποσών.

ηιε. Η κατάρτιση, παρακολούθηση, ανανέωση και καταγγελία των συμβάσεων ασφάλισης των Ελληνικών πληρωμάτων των μετά του ΝΑΤ συμβεβλημένων πλοίων, για την ασφάλιση των Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σ` αυτά.

ηιστ. Η βεβαίωση στο Δημόσιο Ταμείο και η παρακολούθηση των ληξιπροθέσμων οφειλών από ναυτολόγια, από χρεωστικά υπόλοιπα που προκύπτουν από φύλλα εκκαθάρισης, από ασφάλιστρα επιβατών και από τέλη μεταφοράς οχημάτων, καθώς και η λήψη αναγκαστικών μέτρων εναντίον των οφειλετών.

ηιζ. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών.

ηιη. Ο χειρισμός θεμάτων για την είσπραξη εισφορών για λογαριασμό τρίτων φορέων και την απόδοση σε αυτούς.

ηιθ. Η παρακολούθηση των θεμάτων των σχετικών με τους ειδικούς πόρους του ΕΦΚΑ.

ηια. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων.

ηιβ. Η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

ηιγ. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εξαίρεση των άμεσα ασφαλισμένων από την υπαγωγή στην ασφάλιση στον κλάδο υγείας.

ηιδ. Η παροχή οδηγιών σε σχέση με την ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

ηιε. Η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικαίου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλισης, έτσι ώστε να διατυπώνονται προτάσεις για την εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας.

ηιστ. Παρακολούθηση της εγχώριας νομοθεσίας, ώστε να γίνεται έγκαιρα ο προσδιορισμός δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν στο Μητρώο των Ασφαλισμένων καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

ηιζ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των προβλημάτων, των παραπόνων και προτάσεων που διατυπώνονται από τους ασφαλισμένους με σκοπό τη μελέτη, την αξιολόγηση αι διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλισης που προσφέρει ο ΕΦΚΑ.

 

θ. Τμήμα Ελέγχου Εσόδων Κύριας Ασφάλισης

θα. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν την απογραφή εργοδοτών - επιχειρήσεων.

θβ. Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (εφεξής Α.Π.Δ).

θγ. Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν την Ασφαλιστική Ενημερότητα.

θδ. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τον Έλεγχο Επιχειρήσεων.

θε. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τις Πράξεις Καταλογισμού εισφορών, προσαυξήσεων και αυτοτελών προστίμων.

θστ. Η διαχείριση περιπτώσεων υποβολής και ορθής ή μη τήρησης των εντύπων Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ενσωμάτωση στο λογισμικό τροποποιήσεων αναφορικά με την καταχώρηση στο ΟΠΣ διαδικασίας έκδοσης πράξεων και διαχείριση αυτών.

θζ. Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν την Ασφαλιστική ιστορία ασφαλισμένων.

θη. Η επεξεργασία και ανάλυση, του περιεχομένου εκθέσεων Επιθεώρησης και Εσωτερικών Υποθέσεων και αξιολόγηση και αξιοποίηση αυτών.

θθ. Ο χειρισμός θεμάτων απογραφής ιδιωτικών οικοδομικών έργων και ιδιωτικών τεχνικών ή δημοσίων έργων. Καθορισμός υπόχρεων εργοδοτών, διαδικασίες απογραφής.

θι. Ο χειρισμός θεμάτων ελέγχου καταβλητέων εισφορών με βάση το αντικειμενικό σύστημα για ιδιωτικά οικοδομικά έργα και με βάση τις πιστοποιήσεις εργασιών για δημόσια έργα.

θια. Οι διαδικασίες ελέγχων, για ουσιαστικούς, τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, ελέγχους βάσει καταγγελιών, σημάτων αστυνομίας, καθορισμός προτεραιοτήτων. Διαχείριση κεντρικών ελέγχων μέσω ΟΠΣ, Έλεγχος Δηλωθέντων Καταβληθέντων.

θιβ. Ο χειρισμός θεμάτων υπαγωγής στην ασφάλιση εργατοτεχνιτών οικοδόμων.

θιγ. Ο καθορισμός αρμοδιότητας οργάνων για έλεγχο, τρόπο υπολογισμού και χειρισμού του Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης (εφεξής) Π.Ε.Δ., διαδικασία εκκαθάρισης, εκπτώσεις αναδόχων, υποκατάστασης αναδόχων, προκαταβολές, μελέτες.

θιδ. Η διαχείριση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τον προσδιορισμό και την εφαρμογή Π.Ε.Δ., προβλημάτων που ανακύπτουν από σύνταξη και επίδοση καταλογιστικών πράξεων, αυτομάτων πράξεων από ΟΠΣ ΙΚΑ–ΕΤΑΜ.

θιε. Η διαχείριση υποθέσεων που έχει διαπιστωθεί εικονική ασφάλιση.

θιστ. Η διαχείριση περιπτώσεων σύνταξης Εκθέσεων Ελέγχου Οικοδομοτεχνικών Έργων (εφεξής Ε.Ε.Ο.Ε.) και πάσης φύσεως Πράξεων Επιβολής Εισφορών (εφεξής Π.Ε.Ε.) Πράξεων Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης (εφεξής Π.Ε.Π.Ε.Ε.) ή Πράξεων Επιβολής Προσθέτων Τελών (εφεξής Π.Ε.Π.Τ.).

θιζ. Η σύνταξη προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις ή για τροποποίηση κανονιστικών διατάξεων και παροχή οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων.

θιη. Η συνεργασία με το Τμήμα Κατασκευών και Εργατικών Δαπανών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Ακίνητης Περιουσίας για έκδοση και εφαρμογή οδηγιών, θεμάτων σχετικών με τον προσδιορισμό ποσοστού εργατικής δαπάνης (Π.Ε.Δ.) για δημόσια έργα, αντιμετώπιση περιπτώσεων ειδικών κτιρίων, ιδιαιτερότητας κατασκευής.

θιθ. Η βελτίωση κανονιστικών διατάξεων για την εφαρμογή θεσμού Α.Π.Δ.

θκ. Η διαχείριση ασφαλιστικής ιστορίας εργατοτεχνιτών οικοδόμων από 01/01/2002 καθώς και διαχείριση της απεικόνισης ασφάλισης περιόδων απασχόλησης πριν την 31/12/2001 με μηχανογραφικά συστήματα. Ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας, τροποποίηση του λογισμικού σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

θκα. Η μέριμνα για θέματα προσαύξησης ημερών ασφάλισης οικοδόμων, παροχή πληροφοριών για θέματα παραγραφής του δικαιώματος ΙΚΑ–ΕΤΑΜ για καταλογισμούς, παραγραφή δικαιώματος ασφαλισμένου για αναγνώριση ημερών ασφάλισης.

θκβ. Η επεξεργασία διαμαρτυριών εργοδοτών, ασφαλισμένων ή τρίτων που αποστέλλονται απ’ ευθείας στην Δ/νση ή μέσω άλλων υπηρεσιών δημοσίου τομέα ή Ανεξάρτητων Αρχών και έγγραφες απαντήσεις στους ενδιαφερόμενους, υπηρεσίες και Αρχές.

θκγ. Η παρακολούθηση θεμάτων εχόντων σχ