Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1166180 ΕΞ 2015/23.12.2015 Οριστική τοποθέτηση υπαλλήλων

Σχόλια: Η παρούσα τροποποιήθηκε με την ΔΔΑΔ Β 1029769 ΕΞ 2016/24.2.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ως προς τους με α/α 134, 144, 217, 219, 335 και 455 υπαλλήλους ως προς την υπηρεσία οριστικής τοποθέτησης ως εξής:

AMY

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΤ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

433870

ΖΙΑΜΠΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΤΕ

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ)

312561

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΤΕ

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ

401323

ΚΟΛΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΠΕ

Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

309252

ΚΟΝΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΔΕ

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.

437921

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΠΕ

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

317016

ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΔΕ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2015 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1166180 ΕΞ 2015/23.12.2015
Οριστική τοποθέτηση υπαλλήλων

Αθήνα, 23/12/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1166180 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375138-139
FAX: 210 3375049

ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις νια την υλοποίηση της συμφωνίας Χρηματοδότησης.» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4342/2015 (Α' 143) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 0κτωβρίου2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ»,όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις,

2. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/71765/0004/10.11.2015 (ΦΕΚ 2455/Β/13.11.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή οργανικών Θέσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) που μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών»,

4. την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/73409/0004/18.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά υπαλλήλων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

5. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. την υπ' αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2294/Β/22.10.2015) «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»,

7. τις υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1152268 ΕΞ 2015/25.11.2015, ΔΔΑΔ Β 1152302 ΕΞ 2015/25.11.2015 και ΔΔΑΔ Β 1150875 ΕΞ 2015/23.11.2015 αποφάσεις του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων εσόδων «Προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων»,

8. την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1161987 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2781/Β/18.12.2015) του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων εσόδων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής:

Βλέπε συνημμένο αρχείο

Β. Για τους ελεγκτές του ανωτέρω πίνακα με Υπηρεσία οριστικής τοποθέτησης το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π ,ως υπηρεσία τοποθέτησης τους λογίζονται τα Αυτοτελή Τμήματα Ελέγχου της εν λόγω υπηρεσίας που συστάθηκαν με την αρ Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Γ. Ως ημερομηνία οριστικής τοποθέτησης θεωρείται η ημερομηνία ανάληψης στην υπηρεσία οριστικής τοποθέτησης εκτός των υπάλληλων που έχουν ήδη αναλάβει με την προσωρινή τοποθέτηση για τους οποίους ημερομηνία οριστικής τοποθέτησης θεωρείται η ημερομηνία προσωρινής ανάληψης.

Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους ανωτέρω και να αποσταλεί αναφορά άφιξής τους στο φαξ 210 3375049.


 
Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης