Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5024703 ΕΞ 2015/25.11.2015 Οδηγίες συμπλήρωσης των θέσεων 17α και 21 του ΕΔΕ Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής. - Κατάργηση της τιμής Β: «Εφοδιασμοί Πλοίων και Αεροσκαφών» από το πεδίο S32: «Δείκτης Ειδικής Περίπτωσης» - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΘΤΟΚ Γ 1028482 ΕΞ 2016/23.2.2016.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-2015 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5024703 ΕΞ 2015/25.11.2015
Οδηγίες συμπλήρωσης των θέσεων 17α και 21 του ΕΔΕ Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής. - Κατάργηση της τιμής Β: «Εφοδιασμοί Πλοίων και Αεροσκαφών» από το πεδίο S32: «Δείκτης Ειδικής Περίπτωσης»


Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5024703 ΕΞ 2015
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: I. Πολυτσάκης
Τηλέφωνο: 210 6987505
FAX: 2106987506
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης των θέσεων 17α και 21 του ΕΔΕ Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής. - Κατάργηση της τιμής Β: «Εφοδιασμοί Πλοίων και Αεροσκαφών» από το πεδίο S32: «Δείκτης Ειδικής Περίπτωσης».

ΣΧΕΤ : 1. Η αριθμ. Δ19Α 5013811 ΕΞ 3.6.2014 ΕΔΥΟ

2. Η αριθμ. Δ19Α 5008552 ΕΞ 4.3.2013 ΕΔΥΟ

3. Το αριθμ. 11197/Γ4-1416/5-11-2015 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ.

Κεφάλαιο 1

Οδηγίες συμπλήρωσης των θέσεων 17α και 21 του ΕΔΕ Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής.

Με αφορμή παραλείψεις που διαπιστώθηκαν στη συμπλήρωση των παραστατικών εφοδιασμού τα οποία, εκτός των άλλων, προκαλούν προβλήματα στην ακριβή κατάρτιση και αποστολή στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) των στατιστικών αρχείων του εξωτερικού εμπορίου και με στόχο την βελτίωση στην αποτύπωση των πληροφοριών που αναγράφονται στα εν λόγω παραστατικά τόσο για λόγους άσκησης οικονομικής πολιτικής και διενέργειας ελέγχων όσο και ακρίβειας των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου και σε συνέχεια του ανωτέρω (3) σχετικού εγγράφου της ΕΛΣΤΑΤ καθώς και των οδηγιών που σας έχουν παρασχεθεί αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος με την ανωτέρω (1) σχετική ΕΔΥΟ (Κεφάλαιο 5), επιπλέον σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Συμπλήρωση της θέσης 17α : «Κωδικός Χώρας Προορισμού» όταν 1α=ΕΧ ή CO ή EU και 37β=Ρ61, F62, F63.
Η θέση 17α, μετά και τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στο μηχανογραφικό σύστημα του υποσυστήματος εξαγωγών, ώστε να είναι δυνατή και η αναγραφή κωδικού κοινοτικής χώρας, θα συμπληρώνεται ως εξής:

1. (α) Συνήθης Διασάφηση Εφοδιασμού ΕΧΑ, Ελλιπής Διασάφηση Προάφιξης Εφοδιασμού ΕΧΕ, Ελλιπής Διασάφηση Εφοδιασμού ΕΧΒ, Συμπληρωματική Διασάφηση Εφοδιασμού ΕΧΧ: κε τον διψήφιο κωδικό της χώρας νηολόγησης του εφοδιαζόμενου πλοίου/αεροσκάφους που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε ούτε σε χώρα ΕΖΕΣ (κωδικός χώρας της σημαίας που φέρει το πλοίο ή το αεροσκάφος, π.χ CH: Κίνα, RU:Ρωσία), όπως αυτός προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό σχετικά με την ονοματολογία των χωρών για τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου.

(β) Συνήθης Διασάφηση Εφοδιασμού COA, Ελλιπής Διασάφηση Προάφιξης Εφοδιασμού COΕ, Ελλιπής Διασάφηση Εφοδιασμού COB, Συμπληρωματική Διασάφηση Εφοδιασμού COΧ: με τον διψήφιο κωδικό της χώρας νηολόγησης του εφοδιαζόμενου πλοίου/αεροσκάφους που ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε (κωδικός χώρας της σημαίας που φέρει το πλοίο ή το αεροσκάφος π.χ GR: Ελλάδα, IT: Ιταλία, FR: Γαλλία).

(γ) Συνήθης Διασάφηση Εφοδιασμού EUA, Ελλιπής Διασάφηση Προάφιξης Εφοδιασμού EUE, Ελλιπής Διασάφηση Εφοδιασμού EUB, Συμπληρωματική Διασάφηση Εφοδιασμού EUX: με τον διψήφιο κωδικό της χώρας νηολόγησης του εφοδιαζόμενου πλοίου/αεροσκάφους που ανήκει σε χώρα ΕΖΕΣ (κωδικός χώρας της σημαίας που φέρει το πλοίο ή το αεροσκάφος π.χ LI: Λιχνεστάϊν, TR: Τουρκία, MK: Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, κλπ).

Σε καμία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα σημεία (α), (β), (γ) δεν θα πρέπει να συμπληρώνονται οι απλοποιημένοι κωδικοί εφοδιασμού QQ, QR, QS.

2. Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση Εφοδιασμού Ζ: Όπως είναι γνωστό η Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση Ζ στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών περιλαμβάνει το σύνολο των εφοδιασμών του μήνα αναφοράς που πραγματοποιήθηκαν με την χρήση απλοποιημένης διαδικασίας (π.χ Δελτία Παράδοσης Εφοδίων Πλοίων) και περιλαμβάνει εφοδιασμούς με διάφορα είδη εμπορευμάτων (κοινοτικά, μη κοινοτικά, υπαγόμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης κλπ) που παραδόθηκαν σε πλοία ή αεροσκάφη διάφορων χωρών νηολόγησης (π.χ ελληνικά, κοινοτικά, μη κοινοτικά, κλπ). Συνεπώς, για την σωστή αποτύπωση των εν λόγω οικονομικών συναλλαγών στις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου θα πρέπει:

(α) Στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων: η Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση - πέραν της υφιστάμενης κατηγοριοποίησης που προβλέπεται ήδη στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 της αριθκ. Τ. 1940/41/2-5-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ.» - θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστά και για:

i. Εφόδια που παραδόθηκαν σε πλοία με ελληνική σημαία (θέση 17α GR). Η θέση 1α: «Διασάφηση» συμπληρώνεται με την ένδειξη «CO».

ii. Eφόδια που παραδόθηκαν σε πλοία με σημαία χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (θέση 17α =QR). Η θέση 1α:«Διασάφηση» συμπληρώνεται με την ένδειξη «EX».

iii. Eφόδια που παραδόθηκαν σε πλοία με σημαία χώρας εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρας ΕΖΕΣ (θέση 17α QS). Η θέση 1α:«Διασάφηση» συμπληρώνεται με την ένδειξη «EX».

(β) Στις περιπτώσεις εφοδιασμού αεροσκαφών:

Με καύσιμα: Η Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση κατατίθεται ανά αεροπορική εταιρεία και συνεπώς στη θέση 17α συμπληρώνεται ο διψήφιος κωδικός της χώρας νηολόγησης του εφοδιαζόμενου αεροσκάφους (κωδικός χώρας της σημαίας που φέρει το αεροσκάφος), όπως αυτός προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό σχετικά με την ονοματολογία των χωρών για τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου. Συγκεκριμένα:

Ι. Θέση 17α = κωδικός σημαίας χώρας εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και εκτός χώρας ΕΖΕΣ και θέση 1 = ΕΧZ.
ΙΙ. Θέση 17α =κωδικός σημαίας χώρας ΕΖΕΣ και θέση 1= EUZ.
ΙΙΙ. Θέση 17α = κωδικός σημαίας χώρας που ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και θέση 1 = COZ.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συμπληρώνονται οι απλοποιημένοι κωδικοί QQ, QR, QS.

Με λοιπά εφόδια: όμοια με την ανωτέρω περίπτωση 2α για τις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων.

Β. Συμπλήρωση της θέσης 21 : ταυτότητα και εθνικότητα μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα όταν 1α=ΕΧ ή CO ή EU , 37β=F61, F62, F63.

Η θέση 21, μετά και τις αλλαγές που έχουν γίνει στο μηχανογραφικό σύστημα του υποσυστήματος εξαγωγών ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η αναγραφή των κωδικών QP, QQ, QR, QS, QU, QV, QW, QX, QY και QZ θα συμπληρώνεται ως εξής:

1. Συνήθης Διασάφηση Εφοδιασμού ΕΧΑ ή EUA ή COA, Ελλιπής Διασάφηση Προάφιξης Εφοδιασμού ΕΧΕ ή EUE ή COE, Ελλιπής Διασάφηση Εφοδιασμού ΕΧΒ ή EUB ή COB, Συμπληρωματική Διασάφηση Εφοδιασμού ΕΧΧ ή EUX ή COX: Με το όνομα του πλοίου ή αεροσκάφους και τον διψήφιο κωδικό της χώρας νηολόγησης του εφοδιαζόμενου πλοίου/αεροσκάφους (κωδικός χώρας της σημαίας που φέρει το πλοίο ή το αεροσκάφος), όπως αυτός προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό σχετικά με την ονοματολογία των χωρών για τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου.

2. Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση Εφοδιασμού ΕΧΖ ή EUZ ή COZ:

α) Στις περιπτώσεις εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα η Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση κατατίθεται ανά αεροπορική εταιρεία και συνεπώς στη θέση 21 συμπληρώνεται ο διψήφιος κωδικός της χώρας νηολόγησης του εφοδιαζόμενου αεροσκάφους (κωδικός χώρας της σημαίας που φέρει το αεροσκάφος), όπως αυτός προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό σχετικά με την ονοματολογία των χωρών για τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου.

β) Στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με τροφοεφόδια και λοιπά αναλώσιμα η θέση 21 της Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης θα συμπληρώνεται ενδεικτικά με τον κωδικό της χώρας της σημαίας ενός πλοίου που εφοδιάστηκε με τη χρήση της απλοποιημένης διαδικασίας.

Κεφάλαιο 2

Κατάργηση της τιμής Β:«Εφοδιασμοί πλοίων και Αεροσκαφών» από το πεδίο 332:«Δείκτης Ειδικής Περίπτωσης».

Με τον Καν. (ΕΕ) 430/2010 της Επιτροπής, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, καταργήθηκε η υποχρέωση κατάθεσης συνοπτικής διασάφησης εξόδου για εμπορεύματα που προορίζονται να ενσωματωθούν ως μέρη ή εξαρτήματα πλοίων και αεροσκαφών, καύσιμα κίνησης, λιπαντικά και αέρια που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των πλοίων ή των αεροσκαφών, τρόφιμα και άλλα προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση ή πώληση επί του σκάφους.

Στη συνέχεια, με τον Καν. 756/2012 της Επιτροπής, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, καταργήθηκε η τρίτη στήλη « Συνοπτική διασάφηση εξόδου - εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών» του πίνακα 2 «Ταχυδρομικές αποστολές και ταχυμεταφορές» του παρατήματος 30Α.

Κατόπιν των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι από 1-12-2015 καταργείται η τιμή :«Εφοδιασμοί πλοίων και Αεροσκαφών» από το πεδίο S32: «Δείκτης Ειδικής Περίπτωσης».

Από την ανωτέρω ημερομηνία που δεν θα είναι πλέον δυνατή στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών η συμπλήρωση του κανόνα S32=B θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή συμπλήρωση της θέσης 37β του ΕΔΕ Εξαγωγής, με τους κωδικούς F61:Εφοδιασμός ή F62:Εφοδιασμός με εμπορεύματα για τα οποία είναι δυνατόν να χορηγηθούν επιστροφές ή F63: Τοποθέτηση σε αποθήκη ανεφοδιασμού ή F64:

Έξοδος από αποθήκη ανεφοδιασμού εμπορευμάτων που προορίζονται για εφοδιασμό, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης της θέσης 37 του ΕΔΕ του παραρτήματος 38 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου.

Οι εμπλεκόμενοι στις ως άνω διαδικασίες (ΕΛΣΤΑΤ, φορείς, επιχειρήσεις, κλπ) παρακαλούνται να προσαρμόσουν σχετικά τα μηχανογραφικά τους συστήματα.


Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης