ΠΟΛ.1146/30.12.2003

Όρoι και προϋποθέσεις για την καταχώριση ορισμένων δαπανών στα βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) .

30 Δεκ 2003

Taxheaven.gr
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1116069/1403/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1146

ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις για την καταχώριση ορισμένων δαπανών στα βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151 A΄) όπως αυτές τέθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθ. 5 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄).

2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γστ΄ και στ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β,Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α΄). ­

3. Τις διατάξεις των περιπτώσεωv θ΄, ια΄, ιβ΄. ιγ΄ και ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.),

4. Την 1065956/863/Α΄0006/15-7-2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 985 Β΄), με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμoδιότητες στους Υφυπoυργoύς Οικoνoμίας και Οικονομικών.

5. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων όσον αφορά την καταχώρηση ορισμένων δαπανών στα βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επιχειρήσεων των οποίων τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται λογιστικά.

6. Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Καθορίζουμε τον τρόπο καταχώρησης των παρακάτω δαπανών του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας (εσόδων-­εξόδων) του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/92) ως εξής:

1. Η δαπάνη επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας της περίπτ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρoυ 31 του Κ.Φ.Ε. που αφορά πάγιο εξoπλισμό καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί καταχωρείται αντίστοιχα στην προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων σε ιδιαίτερη στήλη τoυ βιβλίου εσόδων - εξόδων («Δαπάνες έρευνας»), και στην αντίστοιχη στήλη «Φ.Π.Α.».

Στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και το αργότερο μέχρι, τη λήξη της προθεσμίας για την υπoβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το 1/3 του ποσού αυτού θα καταxωρείται στο σκέλος των εξόδων («Λοιπά έξοδα») του βιβλίου Eσόδων - Εξόδων. Το ίδιο ποσό για λόγους τακτοποίησης καταχωρείται αρνητικά στην αντίστοιχη στήλη («Δαπάνες Έρευνας») και η διαφορά που προκύπτει μεταφέρεται σε αντίστοιxη στήλη του βιβλίου εσόδων - εξόδων της επόμενης χρήσης.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν, ανάλογα και για τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων της περιπτ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε . για τα οποία οι πιο πάνω υπόχρεοι επιλέγουν την τμηματική και ισόποση απόσβεση τούς μέσα σε μία πενταετία.

Επίσης ισχύουν ανάλογα και για τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων σε μισθωμένα ακίνητα της περίπτ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.

3. Το ποσό της σχηματιζόμενης πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (συνταξιοδότηση) του άρθρου 31 παρ. 1 περίπτ. ιε΄ του ν.2238/1994 καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων - εξόδων, στο τέλος της χρήσης στο χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων και μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε ιδιαίτερη στήλη ή σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου («Προβλέψεις αποζημίωσης») και στο σκέλος των εξόδων («Λοιπά έξoδα»). Το ποσό αυτό μεταφέρεται σε αντίστοιχη στήλη «Προβλέψεις αποζημίωσης» του βιβλίου εσόδων ­εξόδων της επόμενης χρήσης.

Τα ποσά που καταβάλλονται καταχωρούνται στον χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων αρνητικά στη στήλη «Πρoβλέψεις αποζημίωσης». Η αρνητική διαφορά μεταξύ της σχηματιζόμενης και της καταβαλλόμενης αποζημίωσης καταχωρείται στο σκέλoς των εξόδων («Λοιπά έξοδα») και η θετική διαφορά στο σκέλος των εσόδων («Λοιπά έσοδα»)­

Το ίδιο ποσό για λόγoυς τακτοποίησης καταxωρείται θετικά ή αρνητικά στη στήλη «προβλέψεις αποζημίωσης».

4. Οι αποσβέσεις, των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αναλoγoύν στην

κλειόμενη χρήση καταχωρούνται συγκεντρωτικά στο σκέλος των εξόδων («Λοιπά έξοδα») του βιβλίου εσόδων - εξόδων μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στον ίδιο χρόνο οι κατά τα ανωτέρώ καταχωρημένες αποσβέσεις καθώς και η αξία των παγίων που αφορούν αυτές αναλύονται ανά πάγιο σε αθεώρητες καταστάσεις (χειρόγραφες ή μηχανογραφικές) ή σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων.

5. Οι αποσβέσεις των επισφαλών απαιτήσεων που oρίζoνται από τη περίστ. θ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταχωρούνται συγκεντρωτικά σε ιδιαίτερη στήλη του βιβλίου εσόδων - εξόδων στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και το αργότερο μέχρι την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Στον ίδιο χρόνο οι κατά τα ανωτέρω καταχωρημένες αποσβέσεις καθώς και οι επισφαλείς απαιτήσεις που αφορούν αυτές αναλύονται σε αθεώρητες καταστάσεις ανά επισφαλή πελάτη ή χρεώστη με περαιτέρω αναλυτική καταχώρηση της κίνησης κάθε επισφαλούς πελάτη.

Οι διατάξεις της 1111373/13303/Β0012/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εφαρμόζονται ανάλογα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως­

Taxheaven.gr