Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν. 2960/ 2001 - Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/ Β') Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την ΔΕΦΚΦ Β 1012980 EΞ 2016/27.1.2016 και την ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017/13.1.2017.

Βλέπε και εγκύκλιο ΔΕΦΚΦΒ 5026599 ΕΞ 2015/23.12.2015 "Κοινοποίηση του άρθρου 13 του ν.4346/2015 (Φ.Ε.Κ. 152/Α') «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ5026381ΕΞ2015/16.12.2015 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01- Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή » (Φ.Ε.Κ. 2785/Β')."

Η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 της παρούσας για την ογκομέτρηση των δεξαμενών και δοχείων, στα οποία τοποθετούνται τα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31/12/2019, με την 30/003/000/1614/2018.

Tα άρθρα 2 παράγραφος 2, 4, 8, όπως το άρθρο 8 τροποποιήθηκε με την ΔΕΦΚΦ Β 1012980 EΞ 2016 και η παράγραφος 3 του άρθρου 5 της παρούσας αποφάσεως ειδικά ως προς την φράση «και λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής» ακυρώθηκαν με τη ΣτΕ 1734/2018.Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2015 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015
Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν. 2960/ 2001 - Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/ Β') Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»


Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2015
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2785/21-12-2015)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1.  ΓΕΝ.  Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β' ΚΑΙ Δ'
2.  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΝ.ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ.Μυρισίδου, Σ.Σάμιος, Δ.Ζορμπάνος, Στ.Καραγιάννης
Τηλέφωνο:2106987416, 2106479221, 2106987469, 2106479231
FAX:2106987408, 2106468272
E-mail:[email protected], [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01-Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»

 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 71, 90, 91, 92, 93, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118 και 183.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') «Κώδικας ΦΠΑ» όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 2, 3, 11, 19, 25, 30, 41, 42.

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ.639/447/14.08.2002 (Φ.Ε.Κ. 1109/Β') Α.Υ.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/ Β') Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Τ.8612/2439/30.12.1992 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. 778/Β) «Διαδικασία παραλαβής και αποστολής προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση κατ' εφαρμογή του αρ. 5 του νομοσχεδίου 'εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών'», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ.424/277/19.3.1993 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. 242/Β') «Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία», όπως ισχύει.

7. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των διαδικασιών για τον έλεγχο και την εποπτεία των μονάδων παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν. 2960/2001 (κρασί καθώς και ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα) για φορολογικούς σκοπούς, λόγω της επιβολής μη μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα αυτά από 1.1.2016, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4346/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 91 και 93 του Ν. 2960/2001.

8. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ' αριθ. Φ.883/ 530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β') Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»,προκειμένου να καθοριστεί το ύψος των εγγυήσεων των προσώπων που παράγουν, μεταποιούν, κατέχουν ή διακινούν προϊόντα που αναφέρονται στα άρθρα 90 και 92 υπό καθεστώς αναστολής.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α').

10. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α') «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α') «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» ως και το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α' και ΦΕΚ 25/Α' για διόρθωση σφάλματος).

11. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α').

12. Την υπ' αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2144/6-10-2015) απόφαση του πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), παρακολούθηση και έλεγχος των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν. 2960/2001.

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί


1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και των διατυπώσεων για τη επιβολή Ε.Φ.Κ., την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων που αναφέρονται στα άρθρα 90 και 92 του Ν. 2960/2001.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως «Τελικό Προϊόν», το οποίο υπόκειται σε Ε.Φ.Κ., νοείται το προϊόν που προκύπτει μετά το πέρας της αλκοολικής ζύμωσης και την πρώτη απολάσπωση.

Άρθρο 2
Χρόνος Επιβολής Ε.Φ.Κ. και λοιπών επιβαρύνσεων


1. Ο Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγουμένου άρθρου καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση του προϊόντος στο εσωτερικό της χώρας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του Ν. 2960/2001.

2. Η βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα αυτά πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 του Ν. 2960/2001, με την υποβολή από τον υπόχρεο του προβλεπόμενου κατά περίπτωση από τις ισχύουσες διατάξεις παραστατικού εγγράφου, με το συντελεστή που καθορίζεται στα άρθρα 91 και 93 του ιδίου νόμου. Κατά την ίδια χρονική στιγμή βεβαιώνονται και εισπράττονται και οι λοιπές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 3
Παρακολούθηση σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης


1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα παράγουν ή μεταποιούν τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων σε φορολογική αποθήκη, με την εξαίρεση των προσώπων που χαρακτηρίζονται ως μικροί οινοπαραγωγοί, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 2960/2001, και οι οποίοι παράγουν κατά μέσο όρο κάτω από χίλια (1000) εκατόλιτρα οίνου (κωδικός ΣΟ 22.04) ετησίως. Για τα εν λόγω προϊόντα που βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις υπ' αριθ. Φ.883/530/16-09-1999 Α.Υ.Ο και Φ.639/447/14-08-2002 Α.Υ.Ο.Ο. όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Η είσοδος στη φορολογική αποθήκη των παραγόμενων στις οικείες μονάδες παραγωγής προϊόντων γίνεται με την υποβολή από τον υπόχρεο του δελτίου παραγωγής προκειμένου να χρεωθεί η φορολογική αποθήκη παραγωγής. Τα προϊόντα αυτά εισάγονται στη φορολογική αποθήκη τη χρονική στιγμή που παράγεται το «τελικό προϊόν», επί του οποίου επιβάλλεται ο Ε.Φ.Κ. με τον συντελεστή που ορίζεται στα άρθρα 91 και 93 του Ν. 2960/2001, ο οποίος καθίσταται απαιτητός κατά την έξοδο του προϊόντος αυτού από το καθεστώς αναστολής καθώς και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις.

3. Για σκοπούς διασταύρωσης της ακρίβειας και ορθότητας της εισαγόμενης στη φορολογική αποθήκη ποσότητας «τελικού προϊόντος», τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος προσκομίζουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 436/2009 «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό Μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (EEL 128/27.5.2009), την ίδια ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα από την υποβολή της στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΔΑΟΚ). Σε περίπτωση που διατίθεται ποσότητα οποιουδήποτε σχετικού προϊόντος (γλεύκος, γλεύκος που έχει υποστεί μερική ζύμωση, μη απολασπωμένος οίνος, κλπ) παραχθέντος πριν από την παραγωγή του «τελικού προϊόντος», τα προαναφερόμενα πρόσωπα προσκομίζουν άμεσα στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα σχετικά λογιστικά στοιχεία ή άλλα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα.

4. Η είσοδος των παραλαμβανομένων από άλλα Κράτη-Μέλη υπό καθεστώς αναστολής προϊόντων πραγματοποιείται με την κάλυψη του ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-ΔΕ) που προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) 684/2009 της Επιτροπής (EEL 197/29.7.2009), όπως ισχύει, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος της Απόφασης 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 162/1.7.2003), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 114 και 115 του Ν. 2960/2001 και στις σχετικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση τα άρθρα αυτά.

5. Για την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη με σκοπό τη διάθεση προς κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο από τον υπόχρεο Δήλωση Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.), με την οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ο Ε.Φ.Κ. και οι λοιπές επιβαρύνσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 του Ν. 2960/2001. Με την ανωτέρω δήλωση διενεργείται και η έκπτωση του ΦΠΑ εισροών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2859/2000 αλλά και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

Άρθρο 4
Παρακολούθηση εκτός καθεστώτος αναστολής


1. Οι μικροί οινοπαραγωγοί του  άρθρου 71 του Ν. 2960/2001 , οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, υποβάλλουν στο αρμόδιο τελωνείο δήλωση μικρού οινοπαραγωγού με την ολοκλήρωση του συνόλου της παραγωγής του «τελικού» προϊόντος, την ίδια ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, και όχι πέραν της 30ης Ιανουαρίου εκάστου έτους για την παραγωγή οίνου του κωδικού Σ.Ο. 2204 της οινοποιητικής περιόδου που αρχίζει την 1η Αυγούστου του προηγουμένου έτους. Στην περίπτωση που κατά την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή του «τελικού προϊόντος», υποβάλλεται κατά την καταληκτική ημερομηνία δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού με την ποσότητα γλεύκους ή μη απολασπωμένου οίνου, η δε ποσότητα του τελικού προϊόντος υπολογίζεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με τους συντελεστές απόδοσης του άρθρου 7 Α της παρούσας.
Στην εν λόγω δήλωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
Τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.) του μικρού οινοπαραγωγού, για φυσικά πρόσωπα ή η επωνυμία της επιχείρησης και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ.) του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας, για νομικά πρόσωπα.
Ο τόπος εγκατάστασης, όπου παράγεται το «τελικό προϊόν» ή εάν ανατίθεται η παραγωγή αυτού σε οινοποιείο ή σε άλλο παραγωγό για λογαριασμό του (φασόν), ο τόπος εγκατάστασης του οινοποιείου ή του άλλου παραγωγού καθώς και τα στοιχεία αυτών (Α.Φ.Μ., ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, κ.λ.π.).
Στοιχεία μέσης ετήσιας παραγωγής οίνου τουλάχιστον τριών διαδοχικών αμπελοοινικών περιόδων, προκειμένου να υπαχθεί στο καθεστώς των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του ν. 2960/2001, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 436/2009.
Η ποσότητα των σταφυλιών παραγωγής του ή άλλων παραγωγών τα οποία έχει οινοποιήσει.
Η ποσότητα του παραγόμενου μη απολασπωμένου προϊόντος καθώς και του « τελικού προϊόντος» σε λίτρα.
Η έκταση και η γεωγραφική θέση του αμπελώνα του ιδίου ή/και των άλλων παραγωγών, των οποίων τα σταφύλια έχει οινοποιήσει.
Η ποσότητα αδιάθετου «τελικού προϊόντος» από τις προηγούμενες οινοποιητικές περιόδους που κατέχεται καθώς και ο ακριβής τόπος αποθήκευσης.

2. Για σκοπούς διασταύρωσης της ακρίβειας και ορθότητας της δηλωθείσας ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος προσκομίζονται από τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, το αργότερο μέχρι 30 Ιανουαρίου εκάστου έτους για την παραγωγή της οινοποιητικής περιόδου που αρχίζει την 1η Αυγούστου του προηγουμένου έτους, αντίγραφα της δήλωσης παραγωγής του άρθρου 9 του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 436/2009, οι οποίες υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και της δήλωσης συγκομιδής του άρθρου 8 του ιδίου Κανονισμού, εφόσον είναι οι ίδιοι αμπελοκαλλιεργητές. Επιπλέον, δύναται να ζητείται από τις αρμόδιες αρχές οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο για την ορθή επιβολή του φόρου.

3. Για την δηλωθείσα ποσότητα παραγόμενου «τελικού προϊόντος» υποβάλλεται από τους μικρούς οινοπαραγωγούς της παραγράφου 1 του παρόντος στο αρμόδιο τελωνείο Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) για την βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο ένα πέμπτο της εν λόγω ποσότητας κάθε φορά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Απριλίου, Ιουνίου, Αυγούστου και Οκτωβρίου εκάστου έτους.

4. Οι μικροί οινοπαραγωγοί δύνανται να πωλούν, πέραν των τυχόν αποθεμάτων από προηγούμενες αμπελοοινικές περιόδους, και τα παραχθέντα κατά την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο προϊόντα τους, με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί η δήλωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με αναλυτική κατάσταση των πωλήσεων τους κατά τις ημερομηνίες υποβολής των Δ.Ε.Φ.Κ. Σε περίπτωση που διατίθεται ποσότητα οποιουδήποτε σχετικού προϊόντος (γλεύκος, γλεύκος που έχει υποστεί μερική ζύμωση, μη απολασπωμένος οίνος, κλπ) παραχθέντος πριν από την παραγωγή του τελικού προϊόντος, οι μικροί οινοπαραγωγοί προσκομίζουν την ίδια ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα σχετικά λογιστικά στοιχεία ή άλλα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα.

5. Τα προϊόντα των μικρών οινοπαραγωγών της παραγράφου 1 του παρόντος επιτρέπεται να εισάγονται σε φορολογική αποθήκη, πριν την υποβολή της πρώτης ΔΕΦΚ από τους μικρούς οινοπαραγωγούς και υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί από αυτούς η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της παρούσας δήλωσης για τα προϊόντα της τρέχουσας αμπλεοοινικής περιόδου. Τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, στην οποία υποβάλλεται η Δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού, για τη χορήγηση έγκρισης μεταφοράς των εν λόγω προϊόντων σε φορολογική αποθήκη, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του μικρού οινοπαραγωγού (ονοματεπώνυμο, ταχ. δ/νση, Α.Φ.Μ., κ.λ.π.), της φορολογικής αποθήκης προορισμού (αριθμός φορολογικής αποθήκης/εγκεκριμένου αποθηκευτή, ταχ. δ/νση, Α.Φ.Μ., επωνυμία, κ.λ.π.) καθώς και η ποσότητα του προϊόντος μαζί με έγγραφο που να πιστοποιεί την διενέργεια της συγκεκριμένης πώλησης (τιμολόγιο, άλλο προβλεπόμενο από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία συνοδευτικό έγγραφο, συμφωνητικό μεταξύ των παραγωγών κ.λ.π.). Η έγκριση μεταφοράς παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την ολοκλήρωσης της διαδικασίας εισόδου των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη.
Η διακίνηση των εν λόγω προϊόντων πραγματοποιείται με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση λογιστικά στοιχεία ή άλλα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα διακίνησης καθώς και με την έγκριση μεταφοράς. Η είσοδος στη φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται με βάση τα ανωτέρω έγγραφα, για δε τη χρέωση αυτής στο ICISnet υποβάλλεται αίτηση επανεισαγωγής από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή.
Εφόσον το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης είναι διαφορετικό από το τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται η Δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής πριν την είσοδο των προϊόντων στη φορολογική του αποθήκη ενημερώνει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (fax, e-mail, κ.λ.π.) το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής του αποθήκης για την επικείμενη παραλαβή. Κατόπιν της εισόδου των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη, το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης ενημερώνει σχετικά το τελωνείο, στο οποίο υποβάλλεται η Δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού, προκειμένου οι ποσότητες αυτών να αφαιρεθούν από την συνολικά παραχθείσα ποσότητα σύμφωνα με την δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού.


Άρθρο 5
Ενδοκοινοτική διακίνηση


1. Για τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία παραλαμβάνονται από εγγεγραμμένο παραλήπτη ή περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη υπό καθεστώς αναστολής εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις υπ' αριθ. Δ.424/277/19.3.1993 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει, και ΔΕΦ- Κ5017374ΕΞ2010/20.4.2010 Ε.Δ.Υ.Ο. αντίστοιχα. Τα πρόσωπα αυτά καταβάλλουν τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις την ημέρα παραλαβής των προϊόντων ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 113 του Ν. 2960/2001 με την υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ.

2. Για τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο Κ-Μ και παραλαμβάνονται για εμπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό της χώρας καθώς και για τα προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας και αποστέλλονται σε άλλο Κ-Μ για εμπορικούς σκοπούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθ. Τ.8612/2439/30.12.1992 Α.Υ.Ο., με την εξαίρεση των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του Ν. 2960/2001. Στην περίπτωση παραλαβής για εμπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό της χώρας των εν λόγω προϊόντων που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο Κ-Μ, οι φορολογικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται στην αρμόδια αρχή με την άφιξη των προϊόντων ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 2960/2001 με την υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ. 3. Οι μικροί οινοπαραγωγοί του άρθρου 71 του Ν. 2960/2001 οι οποίοι δεν έχουν συστήσει φορολογική αποθήκη και λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, όταν πραγματοποιούν οι ίδιοι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές και διακινούν τα προϊόντα τους με τα συνοδευτικά έγγραφα που προβλέπονται από τον Καν. 436/2009 «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά τον αμπελουργικό Μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (EEL 128/27.5.2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στο προαναφερόμενο άρθρο. Επιπλέον για τις πραγματοποιούμενες ενδοκοινοτικές συναλλαγές τηρούνται οι διατάξεις τις φορολογικής νομοθεσίας αναφορικά με τις δηλωτικές και λοιπές υποχρεώσεις του υποκείμενου προσώπου.

Άρθρο 6
Εισαγωγή από Τρίτος Χώρος ή Τρίτα Εδάφη


Κατά την εισαγωγή από Τρίτη Χώρα ή Τρίτα Εδάφη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του Ν. 2960/ 2001, των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας κατατίθεται από τον υπόχρεο διασάφηση εισαγωγής (ΕΔΕ) κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, με την οποία καταβάλλεται και ο Ε.Φ.Κ. και οι λοιπές επιβαρύνσεις, εκτός εάν, αμέσως μετά τη εισαγωγή, υπαχθούν σε καθεστώς αναστολής.

Άρθρο 7
Προσδιορισμός φυρών


Α. Εάν κατά τον έλεγχο που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι χημικοί ή/και τελωνειακοί υπάλληλοι παρουσιαστεί και βεβαιωθεί έλλειμμα στα κατεχόμενα, παραγόμενα ή μεταφερόμενα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, υπό καθεστώς αναστολής, αναγνωρίζεται φύρα επί του όγκου του οικείου προϊόντος, ως εξής:
1. Προκειμένου για τα προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 2204, επί του τελικού προϊόντος:
α. Για τις διάφορες επεξεργασίες (διαύγαση, σταθεροποίηση, φιλτράρισμα κ.λπ.) στις οποίες αυτά υποβάλλονται, φύρα μέχρι 5% κατ' ανώτατο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (η) της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2969/2001.
β. Για την αποθήκευση (σε δεξαμενές), φύρα 1% ετησίως κατ' ανώτατο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (η) της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2969/2001.
γ. Για την ωρίμανση - παλαίωση σε ξύλινα βαρέλια, φύρα 4.5% ετησίως κατ' ανώτατο, με βάση συντασσόμενο σχετικό πρωτόκολλο κατά την είσοδο και την έξοδο των προϊόντων από την ωρίμανση - παλαίωση.
δ. Για την εμφιάλωση, εκτός των αφρωδών οίνων που παρασκευάζονται με την παραδοσιακή μέθοδο, φύρα 0.7% κατ' ανώτατο, επί της εκάστοτε προς εμφιάλωση ποσότητας.
ε. Για τη μεταφορά μεταξύ των φορολογικών αποθηκών, χύμα δια βυτίων ή και άλλων μεταφορικών μέσων, φύρα 0.5% κατ' ανώτατο.
2. Προκειμένου για την παρασκευή των αφρωδών οίνων με την παραδοσιακή μέθοδο, φύρα 1.5% επί της ποσότητας του οίνου που υφίσταται τη σχετική κατεργασία στις φιάλες.
3. Προκειμένου για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2205 και 2206, οι φύρες που προβλέπονται στις περιπτώσεις β, δ και ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Β. Οι φύρες των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου Α. 1 του παρόντος άρθρου επιμερίζονται σε ημέρες υπολογίζοντας ότι κάθε μήνας αποτελείται από 30 ημέρες.

Άρθρο 7Α
Συντελεστές απόδοσης

Για λόγους εξακρίβωσης της παραγόμενης ποσότητας του «τελικού προϊόντος», όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, εφαρμόζονται οι εξής συντελεστές απόδοσης:

1. Από την ποσότητα γλεύκους που ευρίσκεται κατά τις διενεργούμενες από τις αρμόδιες Αρχές καταμετρήσεις ή που δηλώνεται στα σχετικά συνοδευτικά και άλλα παραστατικά έγγραφα ως και βιβλία, αφαιρείται ποσοστό 15% που αντιστοιχεί στις προκύπτουσες κατά τη διαδικασία οινοποίησης των σταφυλιών, γλευκολάσπες και οινολάσπες. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό βεβαιώνεται και τεκμηριώνεται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις αρμόδιες αρχές από οινολόγο του οινοποιείου, δύναται να γίνεται αποδεκτό σχετικό ποσοστό μεγαλύτερο του 15% το οποίο ωστόσο δεν μπορεί να ξεπερνά το 20%.

2. Από την ποσότητα μη απολασπωμένου οίνου που ευρίσκεται κατά τις διενεργούμενες από τις αρμόδιες Αρχές καταμετρήσεις ή που δηλώνεται είτε στις κατ' άρθρα 3 (παρ. 3) και 4 (παρ. 2) της παρούσας δηλώσεις παραγωγής είτε στα σχετικά συνοδευτικά και άλλα παραστατικά έγγραφα ως και βιβλία, αφαιρείται ποσοστό 7% που αντιστοιχεί στην προκύπτουσα οινολάσπη. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό βεβαιώνεται και τεκμηριώνεται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις αρμόδιες αρχές από οινολόγο του οινοποιείου, δύναται να γίνεται αποδεκτό ποσοστό οινολάσπης μεγαλύτερο του 7% το οποίο ωστόσο δεν μπορεί να ξεπερνά το 12%.


Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις - Διαχείριση αποθεμάτων


1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία παράγουν ή μεταποιούν τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας εκτός καθεστώτος αναστολής, τα οποία δεν έχουν διατεθεί προς πώληση έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, προβαίνουν υποχρεωτικά σε απογραφή των αποθεμάτων που έχουν στην κατοχή τους κατά την ημερομηνία αυτή. Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω αποθέματα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές το αργότερο μέχρι 15.02.2016. Η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται για τα πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του παραγωγού και κατέχουν τα εν λόγω προϊόντα για σκοπούς χονδρικής ή λιανικής πώλησης ή για επιτόπια κατανάλωση.

2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 1, με την εξαίρεση των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του Ν.2969/2001, τα οποία λαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης άδεια φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, υποχρεούνται να εισάγουν τα αποθέματα αυτά στη φορολογική αποθήκη σε καθεστώς αναστολής, άμεσα κατόπιν της έκδοσης των εν λόγω αδειών.
Η χρέωση των αποθεμάτων στη φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται με βάση τη δήλωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με την υποβολή από τον υπόχρεο του Δελτίου παραγωγής στο αρμόδιο τελωνείο. Για το σκοπό αυτό τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές με την προσκόμιση της άδειας λειτουργίας του οινοποιείου της αρμόδια αρχής μέχρι την 29−02−2016.
Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπόμενων από τις υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.08.2002 Α.Υ.Ο.Ο. και Φ.883/530/1999 Α.Υ.Ο. δικαιολογητικών από τους συναλλασσόμενους πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.04.2016. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και η αυτοψία του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.08.2002 Α.Υ.Ο.Ο. από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθούν σταδιακά εκ των υστέρων.
Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, οι χορηγηθείσες άδειες ανακαλούνται και καθίστανται άμεσα απαιτητές οι φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που αναλογούν στα αποθηκευμένα προϊόντα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 56 του Ν.2960/2001.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του Ν.2960/2001, οι οποίοι θα λειτουργήσουν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης.


3. Για τα αποθέματα των προσώπων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τα οποία δεν θα εισαχθούν εντός της τεθείσας κατά τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο προθεσμίας σε φορολογική αποθήκη, υποβάλλεται Δήλωση ΕΦΚ για την καταβολή των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων έως την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση μέρους των αποθεμάτων πριν την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης και εντός της τεθείσας προθεσμίας, υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων.

4. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία παράγουν ή μεταποιούν τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας υπό καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη, τα οποία ωστόσο κατέχουν αποθέματα εκτός καθεστώτος αναστολής, προβαίνουν επίσης στην οριζόμενη στην παρ. 1 απογραφή και δήλωση για τα αποθέματα αυτά καθώς και στις οριζόμενες στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις.

5. Οι μικροί οινοπαραγωγοί του άρθρου 71 του Ν.2960/2001, οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, δηλώνουν στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές μέχρι την 15.02.2016 τα αποθέματά τους, τα οποία δεν έχουν διατεθεί προς πώληση έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 και υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 δήλωση μικρού οινοπαραγωγού καθώς και Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) για την καταβολή των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο ένα τέταρτο των αποθεμάτων κάθε φορά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου, Αυγούστου και Οκτωβρίου 2016. Από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων οι μικροί οινοπαραγωγοί δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με συγκεντρωτική κατάσταση κατά τις ημερομηνίες υποβολής των Δ.Ε.Φ.Κ..

6. Στα πρόσωπα τα οποία παράγουν ή μεταποιούν προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας παρέχεται προθεσμία [δύο (2)] ετών για την ογκομέτρηση των δεξαμενών και δοχείων στα οποία τοποθετούνται τα εν λόγω προϊόντα.

Άρθρο 9
Έλεγχοι - Κυρώσεις


1. Για τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών, όπου βρίσκονται αποθηκευμένα υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, ισχύουν τα οριζόμενα στις γενικότερες οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών.

2. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν σε εκ των υστέρων δειγματοληπτικούς ελέγχους στις μονάδες παραγωγής οίνου που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα της δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 4 ως προς την ακριβή ποσότητα επί της οποίας επιβλήθηκαν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις.

3. Επιπλέον, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν σε εκ των υστέρων δειγματοληπτικούς ελέγχους στα πρόσωπα του προηγουμένου άρθρου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα της δήλωσης τους ως προς την ακριβή ποσότητα επί της οποίας επιβλήθηκαν ή θα επιβληθούν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις.

4. Περαιτέρω έλεγχοι για την τήρηση των προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση διενεργούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

5. Οι οικείες χημικές υπηρεσίες του ΓΧΚ συνδράμουν κατά λόγο αρμοδιότητας στους προαναφερόμενους ελέγχους.

6. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστωθεί διαφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη αυτών, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί λαθρεμπορίας του Ν. 2960/2001, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

7. Η μη τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 119Α του Ν. 2960/2001, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 10
Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β') Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύει


Τροποποιείται το άρθρο 4 της υπ' αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β') Α.Υ.Ο «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» ως εξής:

1. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης ΑγΙ, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Για παραγωγή κρασιών καθώς και ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα, το ελάχιστο όριο εγγύησης καθορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ μέχρι την ποσότητα των 100.000 λίτρων τελικού προϊόντος. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ποσότητα 100.000 λίτρων τελικού προϊόντος και μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ».

2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ΑγΙΙ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Για κρασιά καθώς και ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα, το ελάχιστο όριο περιορίζεται στα 5.000 ευρώ».

3. Στο τέλος της περίπτωσης ΑεΙ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για φορολογική αποθήκη κρασιών καθώς και ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα, το ελάχιστο όριο εγγύησης περιορίζεται σε 3.000 ευρώ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 11
Τελικές Διατάξεις


Με εγκυκλίους διαταγές της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και του Γεν. Χημείου του Κράτους, κατά λόγο αρμοδιότητας, καθορίζονται το έντυπο της δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής όπως και κάθε άλλη επεξήγηση απαιτείται για την ομοιόμορφη εφαρμογή από τις τελωνειακές και χημικές υπηρεσίες και τους συναλλασσόμενους.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2016.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές αντίγραφο
Ο/Η Προϊστάμενος /η Του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης