ΠΟΛ.1123/31.3.2000

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της υπ αριθ. 1027583/1162/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1100/14.3.2000 (ΦΕΚ 361/Β/21.3.2000) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την επίλυση φορολογικών διαφορών επιτηδευματιών πληγέντων από το σεισμό της 7.9.1999Σχόλια:


31 Μάρ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1033490/1206/ΔΕ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α'
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ ΕΣΟΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1123

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης Υπουργού Οικονομικών 1027583/1162/ΔΕ-Α'/14.3.2000/ΠΟΛ.1100 (ΦΕΚ 361 Β'/21.3.2000), σχετικά με την επίλυση φορολογικών διαφορών επιτηδευματιών πληγέντων από τον σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.
1033490/1206/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1123/31.3.2000

1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1113331/1477/ΠΟΛ.1239/ /2.12.1999 απόφασης, λήφθηκαν ορισμένα ευνοϊκά μέτρα ειδικά για τους επιτηδευματίες που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 των οποίων ελέγχονται οι ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις. Οι επιτηδευματίες τους οποίους αφορούν τα παραπάνω μέτρα καθορίζονται επακριβώς στο άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης, στο οποίο ορίζονται επίσης και οι σχετικές προϋποθέσεις (σχετική και η εγκύκλιος ΠΟΛ.1273/31.12.1999).

Συνοπτικά, οι επιτηδευματίες αυτοί είναι: - Οι επιτηδευματίες Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που έχουν την κατοικία ή επαγγελματική τους εγκατάσταση στις περιοχές του Δήμου και Κοινότητας Αχαρνών, Θρακομακεδόνων, καθώς και των Δήμων Ανω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Φυλής, Νέας Φιλαδέλφειας, Χαϊδαρίου, Πετρούπολης, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων, Νέας Χαλκηδόνας, Νέας Ιωνίας, Καματερού, Μεταμόρφωσης, Περιστερίου, Λυκόβρυσης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη άλλων προϋποθέσεων. - Οι επιτηδευματίες Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που έχουν την κατοικία τους ή επαγγελματική τους εγκατάσταση σε οποιεσδήποτε άλλες περιοχές του Νομού Αττικής, εφόσον όμως οι επιτηδευματίες αυτοί υπέστησαν ζημιές από το σεισμό στην κατοικία ή σε επαγγελματική τους εγκατάσταση. - Οι επιτηδευματίες Φυσικά Πρόσωπα, εφόσον οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή προστατευόμενα μέλη αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, απώλεσαν τη ζωή τους συνεπεία του ως άνω σεισμού, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή επαγγελματικής τους εγκατάστασης. 2. Ηδη, με την υπ' αριθ. 1027583/1162/απόφαση, ελήφθησαν ειδικά για τους παραπάνω επιτηδευματίες και πρόσθετα μέτρα, που έχουν ως εξής:

α) Με τις διατάξεις της παρ. 1 της ανωτέρω απόφασης προβλέπεται ότι όσοι από τους επιτηδευματίες έχουν ήδη ελεγχθεί ή θα ελεγχθούν κατά τα οριζόμενα με την ΠΟΛ.1144/1998 απόφαση, όπως αυτή ισχύει και έχουν ήδη επιδοθεί ή θα επιδοθούν τα προβλεπόμενα από αυτήν ειδικά σημειώματα ελέγχου για τα οποία οι προβλεπόμενες προθεσμίες επίλυσης των οικείων διαφορών έληξαν από 7 Σεπτεμβρίου 1999 και μετά, χωρίς να επέλθει περαίωση ή λήγουν μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2000, μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές αυτές, δηλαδή να περαιώνουν τις υποθέσεις τους, κατά το άρθρο 10 της ίδιας απόφασης, μέχρι 15 Μαϊου 2000, με την προϋπόθεση, προκειμένου για ελεγχθείσες και μη περαιωθείσες υποθέσεις, ότι δεν έχουν ήδη εκδοθεί οποιουδήποτε είδους καταλογιστικές πράξεις, είτε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 της ανωτέρω απόφασης, λόγω επέκτασης του ελέγχου σε πλήρεις επαληθεύσεις κατά τις γενικές διατάξεις, είτε λόγω προσωρινού ελέγχου. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω:
- Παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα σε όσους από τους παραπάνω επιτηδευματίες έχουν ήδη ελεγχθεί με την ΠΟΛ.1144/1998 απόφαση, χωρίς να αποδεχθούν επίλυση των διαφορών και εφόσον η σχετική προθεσμία έληξε από 7 Σεπτεμβρίου 1999 και μετά και δεν έχουν ήδη εκδοθεί οποιουδήποτε είδους καταλογιστικές πράξεις, κατά τα ανωτέρω, να περαιώσουν τις υποθέσεις τους, κατά το άρθρο 10 της ανωτέρω απόφασης, το αργότερο μέχρι 15 Μαϊου 2000. Για το σκοπό αυτό πρέπει οι Υπηρεσίες στις οποίες εκκρεμούν τέτοιες υποθέσεις να αποστείλουν άμεσα σχετική πρόσκληση στους υπόχρεους επιτηδευματίες για επίλυση των διαφορών του ήδη διενεργηθέντος ελέγχου μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
- Επιμηκύνεται μέχρι 15 Μαϊου 2000 η προθεσμία επίλυσης των διαφορών, κατά το άρθρο 10 της ΠΟΛ.1144/1998 απόφασης, επί υποθέσεων των παραπάνω επιτηδευματιών οι οποίες είτε έχουν ήδη ελεγχθεί με βάση την απόφαση αυτή και εκκρεμούν για επίλυση των διαφορών βάσει των επιδοθέντων οικείων ειδικών σημειωμάτων ελέγχου, είτε ελέγχονται ή πρόκειται να ελεγχθούν και η προθεσμία επίλυσης των διαφορών βάσει των ειδικών σημειωμάτων ελέγχου που θα επιδοθούν θα λήγει μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία (15 Μαϊου 2000).

β) Με τις διατάξεις της παρ. 2 της πιο πάνω απόφασης προβλέπεται ότι το ευνοϊκό καθεστώς των δόσεων που ισχύει για τους προαναφερόμενους πληγέντες από το σεισμό επιτηδευματίες και ορίζεται στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1239/2.12.1999 απόφασης, ισχύει και για οφειλόμενα ποσά που αφορούν επιλυθείσες βάσει της ΠΟΛ.1144/1998 απόφασης φορολογικές διαφορές και βεβαιώθηκαν κατά το άρθρο 14 αυτής κατά το διάστημα από 7 Σεπτεμβρίου 1999 μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω ΠΟΛ.1239/1999 απόφασης (9.12.1999).
Συνεπώς και για τα προαναφερόμενα οφειλόμενα ποσά, ακόμη και αν αυτά είναι ήδη ληξιπρόθεσμα, τα οποία βεβαιώθηκαν κατά τα οριζόμενα με το άρθρο 14 της ΠΟΛ.1144/1998 απόφασης και όχι με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1239/1999 απόφασης, το οποίο σημειωτέον ίσχυσε από της δημοσίευσης της απόφασης αυτής (9.12.1999), διπλασιάζονται οι βάσει της ήδη διενεργηθείσας βεβαίωσης δόσεις, ανάλογα με την περίπτωση και συγχρόνως μειώνεται αντίστοιχα στο μισό το κατώτερο ποσό κάθε δόσης (σχετική η ερμηνευτική εγκύκλιος της ΠΟΛ.1239/1999 απόφασης).

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δεν αφορούν οφειλόμενα ποσά που προέκυψαν από υποθέσεις που περαιώθηκαν βάσει της ΠΟΛ.1099/1994 απόφασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 13 της ΠΟΛ.1144/1998 απόφασης, τα οποία συνεχίζουν να είναι καταβλητέα με βάση την ήδη διενεργηθείσα βεβαίωση.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω και τον επαναπροσδιορισμό των δόσεων, κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 2 της ΠΟΛ.1100/2000 απόφασης, ορίζεται περαιτέρω σε αυτές ότι δεν απαιτείται η σύνταξη νέων χρηματικών καταλόγων. Συνεπώς, αφού δεν γίνεται διαγραφή των ήδη βεβαιωμένων και οφειλόμενων ποσών και νέα βεβαίωση, οι τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις αυτών (μετά τον επαναπροσδιορισμό τους), επιβαρύνονται με τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Taxheaven.gr